Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -style="width:71.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Норма часу на облікову одиницю, хв.

Штат обслугову-вання, чол.-розряд

Трудо-місткість

маш.-год.

люд.-год.

Розрізка віддрукованих аркушів на 16 частин

1000двостор.,ар.-відб.60х84

300,0

15,0

1-Ivр.

75

75

Заклейка, контроль і розрізка

1000 блок

нотів

1000,0

36,0

1-II

1-I

60

120

Пакування

1 пачка (50 бл.)

2000,0

0,5

1-І

16

16

Розрахунок трудомісткості

Витрати на оплату праці визначаються на основі трудомісткості за розрядом робіт:

Зпо = (60+16) * 088,5 +60 *0,96 +75 *1,18=67+57,6+88,5=213,0 грн

Доплати додаткові і премії (Кдод = 0,48)

ЗП = Зпо * (1+Кдод)=213,0*1,48=315,2 грн.

Обов’язові відрахування на соціальні заходи (37,5%) :

Зсоц = 315,2*0,375=118,2 грн.

Витрати на електроенергію для технологічних цілей:

Всього по п/б процесах – 94,4 грн.

Витрати на матеріали

Витрати на папір (папір типографський, 60 г/м2, к т. в. – 4,0% - з урахуванням друкування, ціна 3,0 грн/1кг):

Вп=300,0* (1+0,04)=312,0 тис. арк. паперу

тис.

арк. 60*84

Вага паперу (кг):

Вкг=312,0*(0,6*0,84)*60=9435,0кг.

Вартість паперу: 9435,0*3=28305,0грн.

Витрати на клей:

Вкл=0,45кг/м2*75 м2*26=877,5грн.

Всього матеріальні витрати (Вм):

Вм=74,4+28305,0+877,5=29257,0грн.

Витрати на забруковування сторінок блокноту визначаються за матеріаломісткістю і витратами на оплату праці на 1 тис. аркушевідбитків формату А2 за фактичною собівартістю кольорового друку 2001 році.

Витрати на матеріали

на 1 тис. аркушевідбитків А2 – 1,4 грн.,

1 тис. аркушевідбитків А1 (60*90) – 3,0 грн.

Витрати на оплату праці з урахуванням додаткової заробітної плати, доплат, премій

на 1 тис. аркушевідбитків А2 – 0,7 грн.,

на 1 тис. аркушевідбитків А1

Таблиця

Собівартість продукції (змінні витрати)

Назва витрат

Сума

Всього

офсетний друк

паліт.-боршур. процеси

1. Матеріали

(в т.ч. ел/енергія)

3,0*600,0=18000грн.=1,8

29,26

31,0

2. Заробітна плата

1,4*600=840грн.=0,84

0,35

1,2

3. Відрахування

на соціальні потреби (37,5%)

0,32

0,12

0,4

4. Адміністрація

-

-

-

5. Інші витрати

-

-

-

32,6

Гуртова ціна 1000 блокнотів, виготовлених за технологією клейового скріплення на основі паперу із задрукованими кольоровими елементами оформлення, обсяг- 48 аркушів (96 сторінок), формату А5 – 850,0 грн., ціна 1 блокнота – 85 грн.

Збільшення товарної продукції:

Тп=100,0*850,0=85000грн=85,0 тис. грн.

При незмінних умовно-постійних витратах прибуток збільшується на суму:

* П=85,0-32,6=52,4 тис. грн.

Зміна чисельності основних робітників (методику – див. попередній розрахунок):

чол.

Чсп = 0,8:0,869 = 0,9 чол.

Додатковий випуск для аркушевого офсетного друку складає:

тис. ф. відб., Кф=1. 60*84

або

(600,0*0,93)*558,0тис.ф-відбитків 60х90


Таблиця

Зміна операційного прибутку

Показники

Фактично

2001рік

Зміна за проектом

За проектом

Книжк.прод

Пакувальн.прод.

Білова прод.

Всього

Чистий дохід

1289,8

+56,9

+182,4

+85,0

+324,3

1614,1

Собівартість реаліз.,продукції

899,5

-

+138,2

+32,6

+170,8

1070,3

Валовий прибуток

390,3

+56,9

+44,2

+52,4

+153,33

543,6

Адміністративні витрати

346,6

-

-

-

-

346,6

Інші операційні витрати

-

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від основної діяльності

+43,7

+56,9

+44,2

+52,4

+153,3

+197,0

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

+43,7

+56,9

+44,2

+52,4

+153,3

+197,0

Податок на прибуток

13,1

17,01

13,2

15,7

46,06

59,1

Чистий прибуток

+30,6

+39,9

+31,0

36,7

107,24

137,9


Таблиця

Зміна операційних витрат за проектом

Види витрат

Фактично 2001 рік

Зміна за проектом

За проектом

Книжк.прод.

Пакувальн.прод.

Білова прод.

Всього

Матеріали

825,6

-

1128,7

+ 31,0

+159,7

985,3

Амортизація

45,9

-

-

-

-

45,9

Заробітна плата

248,3

-

+5,2

+1,2

+6,4

254,7

Нарахування на соц.заходи

92,6

-

+1,9

+0,4

+2,3

94,9

Інші витрати

18,8

-

+0,4

-

+0,4

23,2

Повна собівартість

1231,2

-

+138,2

+32,6

+170,8

1402,0

Товарна продукція

1268,9

+182,4

+56,9

+85,0

+324,3

1593,2

Витрати на 1 грн.ТП

96,89

88,0

90,8


Таблиця

Основні техніко-економічні показники за проектом

Показник

Облікова одиниця

Фактично

За проектом у % до 2001р.

2001

За проектом

Товарна продукція в діючих цінах

Тис., грн

1268,9

1593,2

125,6

Чисельнвсть ПВП в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

44

44

100

Фонд оплати праці

Тис.грн.

248,3

254,7

102,6

Середньорічна продуктивність праці 1-го працівника

Тис.грн.

28,84

363,21

125,5

Середньорічна вартість ОВФ

Т.грн.

1143,0

1143,0

100

Фондовіддіча

Грн.

1,11

1,39

125,0

Фодоємність

грн

0,9

0,72

79,0

Обсяг реалізації

Тис.грн.

1289,8

1614,1

125,0

Повна собівартість реаліз.прод.

Тис.грн

1246,1

1416,9

134,0

Прибуток від звичайної діяльності

Тис.грн.

43,7

197,0

У 4,6 рази

Витрати на 1 грн.реаліз.продукції

Грн.

0,966

0,879

90,1

Рентабельність основних виробничих фондів

%

3,8

17,2

+13,4 п


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра економіки підприємства

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломного проекту

«ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ «КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАРНЯ ім.ШУХЕВИЧА»

Виконав : ст.гр. ЗЕ –62 Аннюк А.І.

Керівник : викл. Ключковська С.Н.

ЛЬВІВ –2002


Реферат

Сторінок –

Таблиць –

Формул –

Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити,

обігові кошти , платоспроможність, прибутковість,

фінансова стабільність, фінансова активність, фінан-

сово-економічні результати.

Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”.

Ціль дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”.

Метод – аналітично-розрахунковий.

Результат – на основі аналізу визначено напрями і запропоновано проект покращення фінансово-економічних результатів та обгрунтовано економічну ефективність проекту.


Висновки

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів . Це покращення зумовило дію внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних факторів.

В умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є його прибутковість господарської діяльності. Основним джерелом збільшення прибутку є метод виробничої діяльності спрямований на зниження собівартості продукції. Важливим для прибутковості виробництва є правильна асортиментна і цінова політика.

У структурі продукції повинна збільшуватись частка високорентабельності видів продукції. Актуальним є збільшення обсягів виробництва за рахунок покращення наявного виробничого потенціалу. Це дає можливість зменшити частку умовно-постійних витрат у загальні витрати на одиницю продукції.

Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”, зокрема аналіз випуску і реалізації продукції, її структури, собівартість продукції за витратами на виробництво, рентабельність окремих видів продукції показав наступне.

У 2001 році товарна продукція збільшилась проти 2000 року на 26,9%. Зріс випуск продукції по кожному з видів , крім іншої друкованої. В найбільшій мірі зросло виробництво бланкової продукції – у 5,1 рази. На другому місці – ріст випуску газет – 68,7%. Підприємство спеціалізується на випуску газетної продукції. Вона займає у структурі товарної продукції у 2001 році – 56,7%.

На третьому місці випуск кольорової продукції 20,2%, на четвертому – книжкова – 17,8% у структурі товарної продукції за 2001 році.

Аналіз впливу зміни середньої гуртової ціни на випуск товарної продукції, показав, що ціни зросли на газетну продукцію та по іншій друкованій. По всіх інших видах продукції ціни зменшилися . В найбільшій мірі зменшилась ціна по кольоровій продукції і складає 323,9 грн., на 1 тис., аркушевідбитків ф А2 або на 34,3%.

По бланковій продукції ціна зменшилась на 53%. Таке зменшення цін негативне. Вплив на зміни ціни на обсяг товарної продукції складає – 169,2 тис. грн. У 2001 році. Порівняно з 2000 роком відбулося збільшення випуску товарної продукції на 269,4 тис.грн. Це сталося за рахунок збільшення обсягів в натуральному виразі. Вплив цього фактора перевищив негативний наслідок від зменшення середньої гуртової ціни.

Аналіз собівартості показав, що має місце збільшення витрат на 1 грн., виробленої продукції на 2,79 коп.

Аналіз витрат на виробництво показав, що витрати збільшились в 1,3 рази при збільшенні випуску в 1,27 рази. Збільшення собівартості в найбюільшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали, які зросли в 1,4 рази. Амортизаційні витрати збільшились на 10 тис.грн., що також суттєво вплинуло на підвищення собіварстості.

Аналіз фінансових результатів проводився за показниками прибутку і рентабельності виробництва і продукції.

Прибуток від операційної діяльності зменшився у 2001 році на 35,5 тис.грн, тобто на 45%.

Обсяг реалізованої продукції зріс на 220,3 тис.грн., або на 20,6 %, а витрати на реалізовану продукцію без урахування адміністративних витрат на 32,4%.Зменшення рентабельності реалізованої продукції на 4 пункти.

На зниження прибутку впливає рентабельність окремих видів продукції. У 2001 році найвищим рівнем рентабельності характеризувалася кольорова продукція (43,3%), рентабельність газетної продукції –0,9%, рентабельність бланкової – 106,7%. Збитковою є книжкова та інша друкована продукція.

На основі проведеного аналізу пропонується наступний проект покращення фінансово-економічних результатів роботи ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”:

Удосконалення ціноутворення на книжкову продукцію.

Освоєння випуску пакувальної продукції.

Освоєння випуску блокнотів.

Запровадження у виробництво цього проекту дасть можливість досягнути такого покращення фінансових результатів , обсяг реалізованої продукції (чистий доход) збільшиться на 324,3 тис.грн. і складе 1614,1 тис.грн.

Валовий пробуток зросте на 153,3 тис.грн., на таку ж суму зросте кінцевий фінансовий результат від основної діяльності. Чистий прибуток після оподаткування збільшиться на 107,2 тис.грн., тобто у 3,5 рази.

Збільшення обсягів реалізації

назад |  9 10  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Есть две бесконечности - Вселенная и глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной. (Альберт Эйнштейн)
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100