Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -У т.ч.Власний капітал

ВК

107,6

460,5

428,0

1.2. Балансовий

прибуток

П

79,2

43,7

55,2

У т.ч.“чистий

прибуток”

ЧП

45,3

30,7

67,5

1.3. Прибуток від

реалізації продукції

(тис.грн.)

Пр

405,5

390,3

96,3

1.4. Собівартість

реалізованої продукції

(тис.грн.)

С

1024,2

1246,1

121,7

1.5. Виручка від

реалізації (без ПДВ,

акцизного збору)

(тис.грн.)

Р

1069,5

1289,8

120,6

2. Розрахункові показники , %

2.1. Рентабельність

діяльності, %

Rg

31,6

6,2

25,4

2.2.Рентабельність

діяльності з ураху

ванням “чистого

прибутку”, %

R′g

18,1

4,3

- 13,8

2.3.Рентабельність

власного капіталу,%

Rвк

73,6

9,5

- 64,1

2.4.Рентабельність

власного капіталу за

“чистим” прибутком, %

R′вк

42,1

6,6

- 35,5

2.5.Рентабельність

продукції

Rn

41,6

31,3

- 10,3

2.6.Рентабельність

продажів

Rnp

37,9

30,3

- 7,6

Показники таблицi свiдчать про спад рентабельностi дiяльностi діяльності ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" у 2001 роцi проти 2000 року за всiма параметрами. Загальна рентабельнiсть дiяльностi підприємства ( показник Rg ) становить 6,2 %, що на 25,4 пункти нижче рiвня попереднього року.

Таблиця.

Рентабельність окремих видів продукції за 2000 рік

Вид продукції

Одиниця

виміру за СПОВ

Фактично

вироблено, шт..

Сума по фактичній собівартості

Сума у

Відпускних

цінах ( без ПДВ )

Рент

Бель

ність, %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Бланки

1 прим.,

ф А 2

178495

26,8

37,7

+37,7

2. Газети

1 прим.,

ф А 2

6165718

431,2

389,6

- 9,6

3.Книжки

1 відб.,ф

А 2

942312

195,4

228,7

+ 17,0

4.Кольорова

продукція

1 прим.,

ф А 2

684080

254,1

323,5

- 27,3

5. Інша

1 прим.,

ф А 2

316046

33,0

22,7

- 45,4

Таблиця

Рентабельність товарної продукції за видами 2001 рік.

Види

продукції

Одиниця вимір виміру за СПО

СПОВ

Фактично вировироблено,

шт.

Сума по

Фактичній

собівартості

Сума

Відпускн

цінах

Сума у

Відпуск

них

цінах

безПДВ

Рента

Бель

Ність

продукції

в %

Бланки

1прим.,

фА2

921648

22107

55135

4594

107,6

Газети

1 прим.,

фА2

10400460

713077

863438

719532

0,9

Книжки

1 відб. Ф А2

1138023

283107

271460

22621

- 20,1

Кольоро

ва продукція

1 прим. Ф А А” А 2

827023

181062

311436

259530

+ 43,3

Інша

продукція

1 прим.,

фА 2

290981

31910

26103

21753

- 31,8

Всього

13578136

1231264,9

1527575

1272979

3,4

Таблиця

Рентабельність продукції за 2000 - 2001 рр.

№ п/п

Показники

2000 р.

2001 р.

Абсолютне відхилення

1.

Балансовий прибуток (прибуток від операційної діяльності)

79,2

43,7

- 35,5

2.

Середньорічна величина виробничих фондів (тис. грн.)

1010,00

1143,30

+ 133,3

3.

Обсяг реалізації продукції

(тис. грн.)

1069,50

1289,80

+ 220,3

4.

Рентабельність ОВФ

7,8

3,8

- 4,0

5.

Реалізація на 1 грн. виробничих фондів (грн.)

1,06

1,13

+ 0,07

6.

Рентабельність реалізації (продажу),%

7,4

3,4

- 4,0

7.

Валовий прибуток від реалізації товарної продукції

378,9

390,3

+ 11,4

8.

Витрати на реалізовану продукцію (тис.грн.)

679,4

899,5

+ 220,1

9.

Рентабельність реалізації (про-дажу) за валовим прибутком, %

37,9

30,26

- 7,6

10.

Валові витрати на 1 грн. реалізованої продукції (грн.)

0,635

0,697

+ 0,062

Iз вище приведеної таблицi можна спостерiгати, що виручка вiд реалізації у порiвняннi з минулим роком зросла на 20.6 %, що в грошовому виразi склала 220.3 тис.грн., одночасно зросли реалiзацiйнi витрати на 32.4.(220,1 тис.грн.)

Прибуток від реалізації у 2001 році збільшився у порівнянні з 2000 роком на 15,2 тис. грн. Це зумовлено випереджуючим ростом реалізованої продукції (132,4 %) ніж ріст виручки від реалізації (120,8 %) . Це пояснюється ростом витрат на сировину та матеріали.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на прибуток

від реалізації газетної продукції.

№ п/п

Показники

2000 рік

2001 рік

Абсолютне

відхилення(+,-)

Відносне

відхилення(%)

1.

Реалізація продукції

а) тис. грн.

б) штук

616,0

6160

782,3

6519

+ 166,3

+ 359

127,0

105,8

2.

Ціна за одиницю продукції (грн..)

0,10

0,12

+ 0,02

120,0

3.

Собівартість одиниці продукції (грн)

0,07

0,08

+ 0,01

114,2

4.

Прибуток за оди-ницю продукції (грн.)

0,03

0,04

+ 0,01

113,3

5.

Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (тис. грн.)

184,8

260,8

+ 76,0

141,1

Розрахунок впливу факторів на прибуток від реалізації газет, показує, що в порівнянні з 2000 роком найбільше зросла собівартість продукції (42,9 %) за рахунок збільшення витрат на матеріали, утримання та експлуатацію обладнання.

Збільшивши обсяг вкладеного капіталу (власного і позикового) підприємство неефективно використовувало його, внаслідок чого балансовий прибуток зменшився майже на половину. У 2001 році ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича” закупила нове обладнання , яке не було введене в дію. Внаслідок цього має місце зниження рентабельності власного капіталу на 64,1%. Показники спаду рівня рентабельності , розраховані за “чистим” прибутком, дещо нижчі через зменшення частки прибутку, внесеного до державного бюджету.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів, за даними фінансового звіту (форма 2). При цьому дається оцінка виконання прибутку вцілому і по окремих його видах, вивчається динаміка відповідних сум і зміни порівняно з минулим періодом.

Абсолютний ріст прибутку від реалізації склав 1770,9 грн. Відносний показник прибутку від реалізації газет показує, що прибуток від реалізації у порівнянні з 2000 роком зріс лише на 5,8%. Прибуток на одиницю продукції в 2001 році не збільшився, а навпаки зменшився.

Проаналізувавши дані таблиці видно що ріст прибутку від реалізації пройшов за рахунок обсягу реалізації продукції.

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції.

Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному виразі

359 * 0,04 = + 14,36 тис. грн.

Вплив зміни собівартості продукції

- (0,01) * 6519 = - 65,19 тис. грн.

Вплив зміни цін

0,02 * 6519 = 130,4 тис. грн.

Разом: 14,36 + (- 65,19) + 130,4 = +76,0 тис. грн.

Через зміну собівартості у бік збільшення (збільшення витрат на сировину і матеріали, утримання та експлуатацію обладнання), негативно вплинули на прибуток, однак збільшення прибутку на одиницю продукції внаслідок збільшення ціни (0,12 грн. замість 0,1 грн. у 2000 році) та збільшення випуску продукції в натуральному виразі зумовило збільшення прибутку на суму 76,0 тис.грн.

Якщо сума від прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості.

Розрахунок економічної ефективності

від освоєння випуску пакувальної продукції

У Коломийській друкарні ім.Шухевича є виробничі можливості для освоєння і випуску пакувальної тари для підприємств харчової промисловості місцевого регіону . Для друкування цієї продукції у 2-4 фарби буде використовуватись 2-фарбова офсетна машина Dominant-725 на якій в даний час друкується різна друкована продукція з коефіцієнтом використання виробничої потужності на рівні 7%. Висікання пакувальної тари буде здійснюватись на модернізованій для такого призначення плоскодрукарській машині ПС – А3. Модернізація цих машин для здійснення висікання не є складна і непотребує значних капіталовкладень.

Характеристика продукції

Тиражність продукції для друкування – 10000 примірників;

Коефіцієнт фарбовості Кф – 2;

Назв – 100;

Формат для друкуванння – 45 х 60;

Картон – 300гр/м2

Розрахунок собівартості проводиться за статтями витрат :

Матеріали

Електроенергія та на технологічні потреби;

Заробітна плата (основна і додаткова);

Відрахування на заробітну плату (37,5 %)

Інші витрати.

Трудомісткість визначається за такими операціями:

виговлення офсетних форм;

розфлатування рулонного картону (на аркуші 60х90)

розрізка картону на аркуші для друкування (на формат 45х60см);

друкування ;

висікання;

рахунок і пакування.

Розрахунок виробничої програми в натуральному виразі

Кількість офсетних форм :

Кформ = 100 * 2 = 200 форм 45х60 см;

Кількість штампів для висікання :

Кшт = 100;

Приладки і друкування :

Кмаш/прил = (100 * 2 ) : 1 = 200 маш/прил

Карк/прог = (100*2) : 1 * 10 = 2000 тис.арк. прог. Ф А2

Розфлатування рулонного картону (ширина рулону 90 см):

Крозфл.= 100 * 10 *0,5 = 500,0 тис.арк. 60х90

Розрізка картону на аркуші 45 х 60 :

Крозр = 500,0 тис.арк. 60х90 ;

Програма на операції (висікання):

Кприл = 100;

Карк.прог. = 100 * 10 = 1000 арк.прог.

Розрахунок і пакування в пачки 500,0 примірників:

Кпак = (100 * 10 ) : 0,5 = 2000 пачок.

Таблиця

Розрахунок трудомісткості

назад |  4 10  | вперед

Операція

Обл. Одиниця продукції

Кільксть обл.одиниць

Норма часу на обл. Одиницю, хв

Трудоміст

кість

1

2

3

4

5

1.Виготовлення

офсетних форм

1 форма

200

20,0

67,0

2.Розрізка рулонног

картону на аркуші

1,0 тис.

Арк. 60х90

500,0

16,0

133,0

Розрізка картону на

аркуші для

друкування

1 тис. Арк

60х 90

500,0

5,6

46,6


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Интернет есть лучший способ удовлетворить свое любопытство за деньги твоего работодателя.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100