Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -4.Друкування:

приладка,

друкування

1маш/

прил

1 тис.

а/прог

200

2000,0

40

27

133,0

900,0

5.Висікання

пакувальної тари:

приладка

висікання

1маш/пр.

1тис.

прим.

45х60

100

1000

60

42

100,0

700,0

6. Рахунок і пакування

1пачка(500 примірн.)

2000,0

2,5

83,0

Трудомісткість :

Т люд/год = 67 + 133,0 + 46,6 + 1033 * 2 + 800 + 83,0 = = 3195,6 л/год

Таблиця

Розрахунок витрат на оплату праці

при виготовленні пакувальної продукції

Назва операції

Трудомісткість маш/год

Тарифна ставка бригади,грн

Основна

зарплата

Додаткова,

Доплати

Премії (70% )

Всього зарп

лата,

Відраху

вання на зарплату (37,5%)

1

2

3

4

5

6

7

1.Виготов

лення офсетних форм

67,0

0,95

64,0

44,8

108,8

40,41

2.Розфлатування картону

133,0

0,95

126,0

88,2

214,2

80,32

3. Розрізка картону на аркуші

46,6

0,95

44,0

30,8

74,8

28,05

4. Приладка і друкування

1033,0

1,95

2014,0

1409,8

3423,4

1283,8

5. Приладка штампів і висікання

800,0

0,95

760,0

532,0

1292,0

484,5

6. Рахунок і пакування продукції

83,0

0,68

56,4

39,4

95,8

35,92

Разом

3064,0

2145,0

5210,0

1953,0

Таблиця

Витрати на матеріали

Вид матеріалу

Обл.один. продукції

К-сть обл.одиниць

Обл.один.

матеріалу

К-сть

обл.

Одиниць

Ціна за обл.одини

цю

Витрати на матеріали, грн

1

2

3

4

5

6

7

1.Форми офсетні

монометалеві

1 форма 45х60

200

1пласти

на 45х60

1

3,24

648,0

Штампи

висікальні

1 штамп 45х60

100

1 штамп

1

10,0

1000,0

3. Фарба офсетна

1000 ф-відб.

45х60

2000,0

кг

0,042

45,0

378,0

4. Додаток до фарб

1000 ф

відб.45х60

2000,0

кг

0,0021

15,0

63,0

5. Марля медична

1000 ф

відб. 45х60

2000,0

м

0,04

6. Пластини

гумотканні офсетні

1 маш/міс

10

шт

0,1

37,0

370

7. Чохли

запасні

1 маш-сек./міс

10

шт

0,08

50,0

40,0

8. Сукно

шинельне

1000 ф

відб.45х60

2000,0

м

0,001

26,0

52,0

9. Тканина

бавовн.офсетна

1000 ф

відб.45х60

2000,0

м

0,01

4,0

80,0

Всього

6033,0

10.Неврахо

вані матеріали (10%)

600

Разом

6633,0

Витрати на картон визначаються з урахуванням друкування 50% продукції на матеріалі друкарні.

Вкат = 1000,0 * (0,45 * 0,60) * 300 * (1 + 0,05 ) * 0,5 = 40702,0 кг (300 г/м2)

Ціна за 1 кг картону – 3,0 грн.

Вартість картону для 25% продукції:

Вкат = 40702,0 * 3,0 = 122106,0 грн.

Таблиця

Витрати на електроенергію

для технологічних потреб

Марка

обладнання

Фонд

Часу

Роботи

ел/дви

гуна,год

Потужність

струмо

приймачів

Коефіцієнт

Витрат

на електро

енерію

Ціна

1-го Квт-год

ел

енергії

Витрати

на

електроенергію, грн.

1. 2ЛР-120

133

5,8

0,73

0,18

190,2

2. БР - 82

46,6

2,3

0,81

0,18

23,8

3.Domi

nant - 725

1033.0

2.5

0.81

0.18

573.4

4. ПЛ- А3

800,0

4,2

0,73

0,18

828,5

Разом

1615,9

Інші

невраховані

витрати

(15%)

81,0

Всього

1696,9

Таблиця

Собівартість пакувальної продукції

Назва витрат

Матеріальні витрати

в т.ч. електроенергія

нафтохім.пром.

паперово-целюлозн.

0,75

1,5

1,95

0,95

5,1

120,45

4,2

126,5

2. Амортизація основних фондів

-

-

3. Витрати на оплату праці

2,45

2,75

4. Відрахування на соціальні заходи

0,65

1,25

5. Інші витрати (46 % до ФОП)

0,2

0,2

Всього

7,5

130,7

Вартість в гуртови цінах (без ПДВ) - 186,5 тис. грн. Обсяг продукції - 1000 аркушевідбитків пакуальної чотирьохфарбової продукції формату А2.

Цо1= 7,5 * 1,32 = 9,9

Цо2= 130,7 * 1,32 = 172,5

Література.

Закон України "Про підприємство в Україні" // Галицькі контракти, березень 1998 р.

Ведень кий П.Е., Ландина Г.М., Машталер Р.М. Повышение качества
организации промышленного производства - Львів: Світ, 1990 р.

Балабанов И.Т Анализ и планированиє финансово-хозяйствинного субьекта – М. Финансы и статистика.

Бланк І.О. Стоянова Є.С. Бикова Є.В. Фінансовий менеджмент розділ 3 М.: “Перспектива “ 1998.

5.Бандурна О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Птрева К.Я. Фінансова
діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998 р.

Бойчук М.І. Харів П.С. Хопчан М.І.
Піча Ю.В. Економіка підприємства .Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІІ ступенів акредитації. К.: “Каравелла”, 2001 рік

Бородина О. Й. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995 р.

Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І., Економіка підприємств. Навч.
Посібник. - Львів: Сполом, 1998 р.

Галкин Ю.И. Организация и подготовка производства. -М.: Книга,
1988р.

Белобжецкий Й. А. Себестоимость, цены, финансы // Финансы, 1991,
№ 1.

Горемьїкин В. А.БогомоловА.Ю Планирование
предпринимательской деятельность предприятия. Методическое
пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997 р.

Экономика предприятия, Учебник / под ред. Волкова О. Й./ - М.:
ИНФРА-М, 1997 р.

10. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного

С.Ф.) - К.: Хвиля - Прес, 1995 р.

11 .Иванов Н.И., Левина Е. В. и др. Производственный потенциал: обновление, использование. - К.: Наукова думка, 1989 р.

12. Жидецький В.Ц., Джигарей В.С., Мельников О. В. Основи

охорони праці. - Львів: Афіша, 1999 р.

13. Житна І. В., Нефеба АИ, Економічний аналіз господарської

діяльності підприємств. Навч. Посібник. - К.: Вища школа, 1992 р.

Зайцев Н.Л. "Экономика промышленного предприятия. Учебник.
2-ое издание. -М.: ИНФРА-М, 1998 р.

Зельдович Б.,Сафонова В.Организация, планирование
полиграфического производства. Управление предприятием. - М.:
Книга, 1990р.

Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. -
Тернопіль: Економічна думка, 1999 р.

Ковалев В.В. Управление финансами. Учебное пособие. - М.:
ФПК-ПРЕСС, 1998р.

Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. -
К.: Либідь, 1995р.

Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.
Навчальний посібник. - К.: ЇЗМН, 1996 р.

Охрана труда в полиграфии. Нормативные материалы. - М.:
Книга, 1985 г.

Петрович І.М., Будіщева І.О., Устінова 1.1. Економіка
виробничого підприємництва. Навчальний посібник. - Львів:
Оксарт, 1996 р.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Стратегія, організація,
ефективність. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998 р.

Плоткін Я. Д., Янушкевич О.К. Організація і планування
виробництва на машинобудівному підприємстві. Навчальне
видання. - Львів: Світ, 1996 р.

Тарасевич В. До проблеми економічного зростання в Україні. //
Економіка України, 1999, №8

Иванов Р.А. Производственные ресурсы полиграфических
предприятий: ефективнеє использование. - М.: Книга, 1989 г.

Иванов Р.А., Нурходжиев Н. Оценка ефективности производства
в условиях рынка. //Полиграфия, 1992, №8.

Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа
затрат. - М.: Филинь, 1996 г.

Хозяйственый механизм предприятия - концепция, методы,
практика (под ред. Е.С.Минаева). - М.: МАИ, 1991 г.

Холод З.М., Чорняк О.З. Методика фінансового аналізу
діяльності підприємств різних організаційно-правових структур
ВПК України. - Львів: Фенікс, 1997 р.

Положение о техническом обслуживании и ремонте
оборудования полиграфических предприятий. - М.: Книжная
палата, 1990 г.

Единые нормы времени и выработки на процессы
полиграфического производства (для важнейших предприятий). -
М.: Книжная палата, 1988 г.

Нормы расхода материалов на полиграфических предприятиях. -
М.: Книжная палата, 1987 г.

33. Ушакова Н.М., Економіка торгівельного підприємтсва К.: “Хрещатик” 1999р.


Калькуляція

на виготовлення друкованої продукції:

Книжкове видання обсяг 10 фіз. , дук.аркушів 60х90/16 тис. примірників

Тираж 20.0 тис.примірників

Найменування статті

Вартість в грн.

В % до собівартості

1. Матеріали

19452

69,51

2. Зарплата

1280

4,57

3. Нарахування на зарплату

480

1,72

4. Накладні витрати (529% до ЗП)

6772

24,2

5. Повна собівартість

27984

6. Прибуток (20%)

5596,8

7. Гуртова ціна

33580,8

8. ПДВ (20%)

6716,16

9. Відпускна ціна

40296,96

10. Відпускна ціна 1 продукції

Результат

Сума вартості матеріалів

19451.4576

Сума зарплати

назад |  5 10  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Обеспечу уход престарелого человека.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100