Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, що складенi за 2000 рiк вiдповiдно до Наказу Міністерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту підприємства з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi ВАТ та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй у фінансову звiтнiсть. Бухгалтерський облiк органiзований i ведеться журнально-ордернiй формi вiдповiдно до Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 03.04.1994р. № 250 з наступними змiнами i доповненнями.

Господарськi операцiї вiдображенi в облiку методом суцiльного i безперервного документування. Основнi засоби вiдображення облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження або виготовлення.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України.

З 01.07.1997р. амортизацiя нараховувалась методом зменшенням залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.

Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, готову продукцiю, малоцiннi та швидкозношуючi продукти на складi. Запаси облiкуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку.

Грошовi кошти друкарнi включають суму грошей в касi та розрахункового рахунку в банку. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто завирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.

Виробнича структура пiдприємства органiзована за безцеховим принципом (схема № 1).

Виробнича частина дiлиться на такi пiдроздiли:

- дiльниця пiдготовки до друку;

- дiльниця друку;

- полiтурна дiльниця.

Формування прибутку.

Валовий результат вiд господарської дiяльностi визначається як рiзниця мiж вартiстю реалiзованої продукцiї та їїсобiвартiстю.До валового прибутку вiд реалізації додається прибуток позареалiзацiйних операцiй та результат вiд iнших операцiй (реалізація матерiалiв, реалiзацiя основних засобiв) i вiднiмається сума адмiнiстративних витрат та збутових.

Сума всього вищеперелiченого складає прибуток підприємства вiд звичайної дiяльностi до оподаткування.

Пiсля сплати податку з прибутку в бюджет ( 30 % залишається чистий прибуток пiдприємства, який розпредiляється наступним чином:

1.Фонд соцiального захисту.

2.Фонд розвитку виробництва.

3. Iншi напрями.

Взаємовідносини з бюджетом

Податки, якi зобов’язанi сплачувати до бюджету, визначенi законом України "Про систему оподаткування" вiд 25 червня 1991 року №1251-XIІ та законом України "Про порядок встановлення ставок податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв iнших елементiв податкових баз, а також пiльг з оподаткуванням)" вiд 14 жовтня 1998р № 171-XIV.

Згiдно з вимогами вищеприведених законiв сплачує наступнi податки:

1. Податок (тариф) на землю визначається мiською адмiнiстрацiєю. Податок нараховується один раз на рiк. Сплачується щомiсячно 1/12 частина вiд загальної суми рiчного податку до 15 числа наступного мiсяця.

2. Податок з власникiв транспортних засобiв (сума податку визначається, як добуток об’єму двигуна в кiнських силах на вартiсть 1 екю станом на останнiй мiсяць першого кварталу).

3. Податок на використання водних ресурсiв. Податок нараховується i сплачується щоквартально до 15 числа наступного мiсяця.

4. Податок на додану вартiсть (ставка податку 20%). Податок нараховується кожен мiсяць i сплачується до 19 числа наступного мiсяця. Базою оподаткування є подiя, що сталася ранiше: вiдвантаження продукцiї або попередня оплата ( це є податкове зобов’язання). ПДВ, сплачене при розрахунках з постачальниками називається податковим кредитом i вiднiмається вiд податкого зобов’язання. Рiзниця являє собою обов’язок, який друкарня повинна сплатити до бюджету.

5. Податок з прибутку пiдприємства сплачується вiдповiдно до закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", який дiє з 1 липня 1997 року.

Податок, що підлягає сплатi до бюджету визначається як добуток балансового прибутку на ставку податку - 30%. За кожен квартал в податкову адміністрацію подаються декларацiї про прибуток пiдприємства. Податок повинен бути сплачений до 25 числа наступного мiсяця.

6. Вiдрахування в пенсiйний фонд (сплачується 32 % вiд нарахованої заробiтної плати).

7. Вiдрахування в фонд зайнятостi (сплачується 1,5 % вiд нарахованої заробiтної плати).

8. Вiдрахування у фонд соцiального страхування ( сплачується 4% від нарахованої заробiтної плати).

9. Прибутковий податок з доходiв громадян визначається згiдно розробленої шкали податку. Сума податку залежить вiд розмiру заробiтної плати фiзичної особи.

10. Гербовий збiр сплачується шляхом придбання в установах ощадного банку марок гербового збору.

11. Вiдрахування в iнновацiйний фонд. Справляється вiд суми реалізованої продукцiї в розмiрi 1%. Нараховується i сплачується кожен мiсяць. Термiн сплати до бюджету не пiзнiше 15 числа наступного мiсяця.

12. Податок з прибутку отриманого в результатi понижуючого коефiцiєнту на амортизацiю (вiд 0,7 до 0,6). Ставка 30 % вiд рiзницi. Податок оплачується щоквартально. Декларацiї по ПДВ подаються щомiсячно в державну податкову адмiнiстрацiю, декларацiя про прибуток пiдприємства i всi iншi подаються у складi квартального звiту один раз у три мiсяцi. За результатами року подається в державну податкову адміністрацію рiчний звiт пiдприємства. ДПА надає пiдприємству допомогу у виглядi консультацій та семiнарiв, якi проводять робiтники податкової адмiнiстрацiї.

Взаємовідносини з банком

З другої половини 1998 року пiдприємствам дозволено мати бiльше нiж один рахунок у банку, або у кiлькох банках. Банки за дорученнями проводять розрахунки з бюджетом та постачальниками в термiни подання платiжних документiв. На залишки коштiв на розрахунковому рахунку нараховуються вiдсотки. За надання послуг банк бере плату за послуги (наприклад : за видачу готiвки 1% вiд суми, що отримується).

Валютного рахунку підприємство не має.

ВАТ " Коломийська друкарня iм. Р.Шухевича" здiйснює такi основнi види дiяльностi:

- випуск газет, книжково-журнальної, етикетної, платкатної i буклетної продукцiї;

- додрукарська пiдготовка видань у виглядi фотовиводу.

Збут продукцiї здійснюється переважно на територiї захiдних областей України, зокрема, в таких областях: Iвано-Франкiвська, Чернiвецька, Хмельницька та Тернопiльська.

ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" рекламу як таку не використовує, оскiльки їхня полiграфiчна продукцiя i є своєрiдною рекламою. На будь-якiй полiграфiчнiй продукцiї пiдприємства знаходяться реквiзитиорганiзацiї, де ця продукція надрукована. Таким чином потенцiйний клiєнт друкарнi оцiнивши якiсть продукції може зв’язатися з керiвництвом пiдприємства для з’ясування цiни послуг та термiнiв виконання замовлення.

Основними проблемами ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" є несвоєчаснiсть розрахункiв за отриману продукцiю, недосконалiсть законодавства, високий податковий тиск.

ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" оснащена устаткуванням для формування друкарських процесiв та деяким обробним устаткуванням.

Для виготовлення продукцiї застосовується тiльки технологiя офсетного друку.

Пiсля вибору зовнiшнього вигляду продукцiї, набору тексту та виведення на монiтор комп’ютера, зображення переноситься на прозору плiвку, з якої згодом копiюється на алюмiнiєву формну пластину.

Формну пластину вiдправляють в цех, де i безпосередньо здiйснюється процес друкування продукцiї iз застосуванням рiзних друкарських машин.

Пiсля перенесення зображення з алюмiнiєвої формної пластини на папiр продукція передається у полiтурний цех, де здiйснюється подальша обробка вiдповiдно до виду продукцiї.

Друкарськi процеси здiйснюються для оригiналiв, що потребують складання, iз застосуванням комп’ютерних комплексiв на базi персональних комп’ютерiв PС/АТ ОХ та Pentium - 133. Встановленi i використовуються сканери для сканування зображень, в т.ч. кольорових.

Кольороподiл у друкарнi не проводиться, однак є устаткування для фотовиводу кольороподiльних фотоформ, яке використовується при виготовленнi замовлень кольорової газетної та iншої друкованої продукцiї.

Друкування кольорової малоформатної продукцiї здiйснюється на двох офсетних аркушевих машинах "Dоminant-7" i "Dominant-725". В основному це обкладинки, календарi, буклети банкової продукцiї. Друкування з одночасним фальцюванням книжкової продукцiї проводиться на рулоннiй машинi Ро-62.

Друкування газетної продукцiї здiйснюється на Ро-66 та на Ро-62.

Бланкова продукцiя друкується на аркушевiй машинi "Dominant-715"

Книжкова продукцiя мало об’ємна, полiтурнi процеси вiдсутнi. Брошурування i криття м’якою обкладинкою проходить на лiнiї клейового скрiплення "Rotor-Binder".

Устаткування для обробних процесiв представлене ниткошвейними, дротошвейними машинами, агрегатом для клейового безшвейного скрiплення бланкiв. Встановлений також позолотний прес ПЗ-1.

Обрiзка книжкових блокiв з 3-х сторiн проводиться на 1-ножовiй рiзальнiй машинi. Пакування здiйснюється вручну.

Устаткування в друкарнi встановлене i функцiонує у 1994-2001 роках, оскiльки Коломийська мiська друкарня утворилась у 1994 роцi, i великим рiвнем зношеності устаткування не характеризується.

Виробничо-господарська дiяльнiсть друкарнi у 2000-2001 роках представлена показниками таблицi.


Таблиця.

Основнi технiко-економiчнi показники

ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000-2001 роки.

Показники

Облікова одиниця

Фактично

2001р.у% до 2000 р.

2000 рік

2001 рік

1.

2.

3.

4.

5.

1.Продукція

1.1.Товарна продукція в діючих цінах без ПДВ

Тис.грн.

999,5

1268,9

126,9

1.2. Вироблено продукції за видами: - газетна-

бланкова-

книжкова-

кольорова-

інша друкована

Тис.грн.А2-4пол. т.арк.А1Т.2стор,

арк. А 1 Тис.арк.

А1 Тис.арк. А 1

1541,4

89,25

471,2

342,0

158,0

2600,1

460,4

564,7

412,7

147,2

168,70

510,0

119,8

120,7

93,2

2. Праця

2.1.Чисельність ПВП в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

47

44

93,6

2.2. Фонд оплати праці, всього ПВП

Тис.грн

211,8

258,2

121,9

2.3. Середньорічна продуктивність праці 1-го працюючого

Тис.грн.

21,26

28,84

135,6

2.4. Середньорічна заробітна плата 1-го працюючого

Тис.грн..

4,5

5,87

130,0

3. Виробничі фонди

3.1. Середньорічна вартість ОВФ

Тис.грн.

1010,0

1143,0

113,2

3.2. Фондовіддача

Грн.

0,99

1,11

112,1

3.3. Фондоємність

Грн.

1,01

0,9

89,2

4. Фінансові результати

4.1. Обсяг реалізації (без ПДВ)

Тис.грн..

1069,5

1289,8

120,6

4.2.Повна собівартість

реалізованоїпродукції

Тис.грн..

1024,2

1246,10

121,7

4.3. Прибуток (від

звичайної діяльності)

Тис.грн.

45,3

43,7

96,5

4.4. Витрати на 1 грн.

реалізованої продукції

Грн.

0,958

0,966

100,8

4.5. Рентабельність

основних виробничих фондів

%

4,5

3,8

- 0,7

Зведенi технiко-економiчнi показники ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000-2001 роки, наведенi в таблицi, показують, що вiдбувся значний рiст випуску товарної продукцiї, який складає 26,9 %. Збiльшення випуску має мiсце по всiх видах продукцiї як в грошовому, так i в натуральному виразi. Виробництво газет зросло на 68,7%,кольорової продукції - на 20,7%, книжкової - на 19,8 %. Найвищий рiст спостерiгається по бланковiй продукції - у 5,1 рази.

Чисельнiсть промислово-виробничого персоналу зменшилась на 4 чол. i складає 44 чол. Середньорiчна продуктивнiсть 1-го працюючого збiльшилась на 35,6 % i становить 28,84 тис. грн. Середньорiчна заробiтна плата збiльшилась на 30,6 % i становить 5,87 тис. грн., що вiдповiдає середньомiсячнiй платi на рiвнi 490 грн.

Покращилось використання основних виробничих фондiв. Фондовiддача зросла на12,1 % i становить 1,11 грн. на 1 грн. ОВФ.

Зменшились фiнансовi результати роботи пiдприємства. При збiльшеннi обсягу реалiзацiї на 20,6 % валовi витрати збiльшились на 32,4 %, що привело до зменшення валового прибутку, а також прибутку операцiйного та чистого.

Зросли витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї. За валовими витратами (без урахування адмiнiстративних i збутових витрат) вони складають 69,74 коп. проти 63,66 коп.у 2000 роцi.

Витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї за повною собiвартiстю у 2001 роцi 1246,1 / 1289,8 = 0,965грн, у 2000роцi 1024,2 / 1069,5 = 0,958 грн. Зменшилась рентабельнiсть основних виробничих фондiв i за операцiйним результатом вона складає 3,8 % проти 4,5 % у 2000 роцi.

2. Аналіз собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції з метою пошуку резервів економії усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з обов’язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності підприємтсв.

Аналіз собівартості виконується на основі таких форм статистичної звітності : “Звіт про витрати виробництва, робіт, послуг”, “Звіт про фінансові результати”, “Рентабельність окремих видів продукції”.

Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використову.ться планові і нормативні документи, калькуляції окремих видів продукції, матеріали синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

На першому етапі аналізу собівартості продукції необхідно дати загальну оцінку роботи підприємства щодо зниження витрат на виробництво і реалізауію продукції за аналізований період. Така найбільше відображається через систему показників, серед яких першочергове значення має показник витрат підприємства на одну гривню виробленої товарної продукції.

Таблиця

Динаміка витрат на 1 грн., товарної продукції за 2000 – 2001 роки

Показники

2000 рік

2001 рік

Абс. Відхилення,%

Вартість виробленої продукції

999,5

1268,9

+269,4

Повна собіварстість виробленої продукції

940,5

1229,5

+289,0

Витрати на 1 грн., виробленої продукції, коп.

94,10

96,89

+23,79

Дані, що наведені у таблиці свідчать про те, що Коломийська друкарня ім.Шухевича у звітному 2001 році має значно нижчий показник витрат на
1 грн., виготовленої продукції – 96,89 коп., ніж у базовому (2000 )році – 94,10 , витрати на 1 грн., збільшилися на 2,79 коп. Ця обставина орієнтуе керівництво друкарні на розв’язання аналітичних задач, які пов’язані з розкриттям причин становища, що склалося, з пошуком резервів зменшення витрат на вирбництво і оптимізацію асортименту продукції . Витрати підприємства від збільшення у 2001 році витрат на 1 грн., виробленої продукції проти 2000 року становили:

(96,89-94,10) * 999,5 : 100 = 27,89 тис.грн

і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємтсва.

Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво проводиться аналіз собівартості за елементами витрат.

Таблиця

Аналіз витрат на виробництво (тис.грн.)

Показники

2000 рік

2001 рік

В % до 2000 року

Відхилення від 2000 року

абсолютне

В % до рядка

В % до повної собівартості

1

2

3

4

5

6

7

1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості відходів , що повертаються)

589,9

825,6

139,9

235,7

39,9

62,7

2. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

35,9

45,9

127,8

10,0

27,9

3,8

3. Витрати на оплату праці

201,8

248,3

123,04

46,5

23,04

21,05

4. Відрахування на соціальні заходи

73,4

92,6

126,2

19,2

26,2

7,8

5. Інші витрати

39,6

18,8

47,5

-20,8

-52,5

-4,2

6. Всього

витрат (собівартість продукції)

940,6

1231,2

131,0

2903,6

30,9

100

7. Товарна продукція в оптових цінах

999,5

1268,9

127,0

269,4

26,9

8. Витрати на 1 грн., товарної продукції

94,10

96,89

102,96

2,79

2,96

Аналіз витрат на виробництво свідчить про те, що витрати на виробництво у порівнанні з 2000 роком збільшились на 290,6 тис.грн., або у 1,3 рази . Не всі види витрат в однаковій мірі вплинули на абсолютне відхилення від минулого року .

При збільшенні випуску товарної продукції в оптових цінах у 1,27 рази, таке збільшення собівартості зумовило збільшення витрат на 2,79 коп., або на 2,96 % . Збільшення собівартості в більшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали , які порівняно з 2000 роком зросли у 1,4 рази, що призвело до збільшення собівартості у 1,31 рази або 290,6 тис.грн.

Амортизаційні витрати у 2001 році збільшилися проти 2000 року на 27,9% або 10 тис.грн., що також суттєво вплинуло на підвищення собівартості .

Підвищення витрат на оплату праці призвело відповідно і до збільшення витрат на соціальні заходи.

Суттєво знизились інші витрати – на 52,5% або на 20,8 тис. Грн, але їх зниження не вплинуло на ріст витрат на виробництво продукції.

Отже, собівартість продукції порівняно з 2000 роком збільшилась на 31% або 290,6 тис.грн., що призвело до збільшення витрат на 1 грн., на 2,98% або 2,79 коп.

Таблиця

Аналіз витрат на 1 грн.товарної продукції

Показники

Витрат на 1 грн.

Відхилення від 2000 року

2000 рік

2001 рік

абсолютне

В %

В % до суми

Матері

альні вирати

59,0

64,9

5,9

110

62,70

Аморти

зація

3,58

3,58

-

100

3,8

3. Витрати на оплату праці

назад |  2 10  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
В джyнглях нашли мальчика, воспитанного стадом слонов. Ах, видели бы вы, что он вытвоpяет с бpевнами без помощи pyк!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100