Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

20,23

19,57

-0,59

96,7

21,5

4. Витрати на соціальні заходи

7,34

7,26

-0,07

98,95

7,8

5. Інші витрати

3,9

1,45

-2,45

37,8

4,2

6. Всього витрати на 1 грн., товарної продукції

94,4

96,89

2,79

102,9

100

У витратах на 1 грн. ,товарної продукції витрати на матеріали збільшились у порівнянні з 2000 роком на 10%, що і вплинуло на збільшення витрат на 1 грн., на 5,9 коп. Це єдина стаття, яка зумовила зростання вират на 1 грн. Незважаючи на те, що витрати по і ниших статтях зменшились в цілому у порівнянні з 2000 роком на 3,11 коп., а відрахування на амортизацію залишились на рівні 2000 року витрати на 1 грн., збільшились на 2,79 коп., або 2,9% тільки за рахунок матеріальних витрат. Інші статті витрат на збільшення витрат на 1 грн., не вплинули.

Отже, така ситуація спонукає керівництво друкарні шукати постачальників матеріалів, які б могли забезпечити друкарню більш дешевими матеріалами для зниження витрат на матеріали, завдяки чому знизились загальні витрати на виробництво продукції.
3. Аналіз виробничо-господарської діяльності

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

3.1. Аналiз виробництва i реалiзацiї продукцiї.

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлюється загально- економічною ситуацiєю, галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення.

Для виконання аналiтичних дослiджень використана статистична звітність про виробництво продукцiї, форма № 1-П, а також бухгалтерськi данi про випуск, вiдвантаження i реалiзацiю продукцiї, залишки нереалiзованої продукцiї на складi на початок i на кiнець року.

Аналiз випуску продукцiї розпочинається з оцiнки рiвня виробництва в цілому на друкарнi у порiвняннi з минулим роком. Для цього розглянемо динамiку обсягiв випуску продукцiї

Таблиця.

Динаміка виробництва продукції на

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

№ п/п

Показник

2000рік

2001 рік

1.

2.

3.

4.

1.

Товарна продукція

в діючих цінах (без

ПДВ) тис.грн..

999,5

1268,9

2.

Відсоток до

попереднього року

110,1

126,9

Наведенi данi показують рiст облiку виробництва продукцiї. Порiвнюючи з показником випуску продукцiї у 2000 роцi на 26,9 %.

Одним важливих напрямкiв деталiзацiї обсягу випуску продукцiї є вивчення його в асортиментно-структурному розрiзi.


Таблиця.

Динаміка випуску продукції за видами в натуральних показниках

Вироби

Випуск продукції у 2000 році

Випуск продукції у 2001 році

2001р. до 2000 р. у %

1.

2.

3.

4.

1. Бланки

89,25

460,4

5,1

2. Газети

3082,9

5200,2

168,7

3. Книжки

471,2

564,7

119,8

4.Кольорова продукція

342,0

412,7

120,7

5.Інша продукція

158,0

147,2

93,2

Всього

4143,3

6785,3

163,8

Отже, прослiдковується значний рiст випуску продукцiї. Так, значно зросли натуральнi показники випуску газетної продукцiї на 68,7 у 2001 р. вiдносно 2000 року, кольорової продукцї на 20,7 % i загальний обсяг продукцiї змiнився на 63,8 %.

У найбiльшiй мiрi спостерiгається рiст випуску бланкової продукцiї у 5,1 рази.

Щодо виручки вiд реалiзацiї продукцiї, використано данi для зiставлення дiяльностi друкарнi за 2000-2001 рр. i зведено в таблицю.

Таблиця.

Дані для зіставлення обсягів виробництва і реалізації продукції

за 2000-2001 роки

Показники

2000 рік

2001 рік

Відхиле

ння +,-

Вплив на

обсяг

і реалізації

1.

2.

3.

4.

5.

1.Залишки нереалізованої продукції на початок року.

129,8

138,9

+9,1

+ 9,1

2. Випуск товарної продукції

999,5

1268,9

+269,4

+269,4

3.Залишки нереалізованої продукції на кінець року.

59,8

118,0

+58,2

- 58,2

4. Обсяг реалізованої продукції

1069,5

1289,8

+ 220,3

-220,3

Аналiзуючи таблицю, можна прослiдкувати змiну обсягiв виробництва, вiдвантаження та реалiзацiї продукцiї. Так, залишок нереалiзованої продукцiї на початок року на складi 2001 роцi збiльшився на 9,1 тис. грн., а залишки на кiнець року зросли на 58,2 тис. грн.

Тобто у 2001 роцi присутня негативна тенденцiя до збiльшення залишкiв нереалiзованої продукцiї на кiнець року i що негативно впливає на обсяги реалiзацiї. Показники реалiзацiї у 2001 роцi зросли вiдповiдно 330,3 тис. грн., у 2001 роцi порiвняно з 2000 роком. Це вiдбулося за рахунок таких факторiв: товарна продукцiя у 2001 роцi зросла на 269,4 тис. грн., змiна залишкiв нереалiзованої продукцiї на початок року склала + 9,1 тис. грн., що збiльшило обсяг реалiзацiї на цю ж суму, змiна залишкiв на кiнець року також збільшилась на 58,2 тис. грн., однак це зменшило обсяг реалiзацiї у 2001 роцi на 57,2 тис. грн.

Таблиця.

Структура товарної продукції

Види продукції

Випуск продукції тис. грн..

Структура, %

1

2

3

4

5

6

1. Бланкова

37,7

45,53

3,7

3,6

- 0,1

2. Газетна

389,6

719,53

39,0

56,7

+17,7

3. Книжкова

228,7

225,5

22,9

17,8

- 5,1

4. Кольорова

323,5

256,7

32,4

20,2

- 12,2

5.Інша друкована продукція

20,7

21,64

2,0

1,7

- 0,3

Всього

999,5

1268,9

100,0

100,0

-

Дослiдження структури товарної продукцiї показує, що друкарня спеціалізується на випуску газетної i кольорової продукцiї. Частка цих видiв у структурi товарної продукцiї найбiльша i становить у 2000 роцi 39,0 % i 32,4% , а у 2001 роцi 56,7% i 20,2 вiдповiдно. Провiдне мiсце зберiгається за видами продукцiї впродовж обох дослiджуваних рокiв. Однак у 2001 роцi вiдбулися структурнi зрушення в сторону збльшення частки газетної продукції на 17,7 пунктiв i зменшення частки кольорової продукцiї на 12,2 пункти та книжкової на 5,1 %. Частка бланкової та iншої друкованої залишилася без суттєвих змiн.

Структура випуску продукцiї в натуральному виразi не вiдповiдає структурi товарної продукцiї. Це є наслідком рiзницi в цiнах за облiкову одиницю продукцiї, що пояснюється рiзною фарбовiстю, складнiстю технологiчних процесiв, матерiаломiсткiстю та кон’юнктурою ринку.

Дальший аналiз проводиться з метою вияву впливу середнiх гуртових цін на випуск товарної продукції.

Таблиця.

Аналіз впливу зміни середніх гуртових цін на

випуск товарної продукції

Види продукції

Облікова одиниця продукції

Випуск продукції

Ціна за облікову одиницю продукції (грн.) (без ПДВ)

Зміна ціни за облікову одиницю + , -

В натуральному виразі по роках

в грошовому виразі (тис.грн.)

2000

2001

2000

2001

2000

2001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Бланкова

Тис.арк..відб

ф А 2

178,5

460,4

37,7

45,53

211,2

98,9

112,3

2. Газетна

Тис.прим.ф

А 2 ,4 полоси

1541,4

2600,1

389,6

719,53

252,7

276,7

+24,0

3.Книжкова

Тис. 2-стор.

арк.від., ф А1

471,1

564,7

228,7

225,5

485,5

399,3

- 86,1

4.Кольорова

Тис.арк.відб.,

ф А 1

342,0

412,7

323,5

256,7

945,9

622,0

-

323,9

5Інша

друкована

продукція

Тис.арк.відб.,

ф А 1

158,0

147,2

20,7

21,64

131,0

147,0

+16,0

Всього

999,5

1268,9

Як показують розрахунки, збiльшення середньої гуртової цiни вiдбулося по газетнiй продукції ( + 24.0 грн. / 1000 газет А2- 4полоси, що складає 9,5%) та по iншiй друкованiй продукції (+16.0 грн./1000 арк. вiдб. Ф А1, що складає 12,2%).

З усiх iнших видiв продукцї змiншились. Так, по бланковiй продукції зменшення цiни складає 112,3 грн/ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 53.2%, по книжковiй - 86.1 грн./ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 17.7%, по кольоровiй продукцiї - 323.9/1 тис.арк.-вiдб. ФА1 або 34.2%.

Така змiна цiн справила вплив на обсяг продуцiї в грошовому виразi.

Вплив змiни цiн складає:

Бланкова продукцiя - - 112.3 * 460.4 = - 51702.9 грн.

Газетна продукцiя - + 24.0 * 2600.1 = + 62402.4 грн.

Книжкова продукцiя- - 86.1 * 564.4 = - 48569.0 грн.

Кольорова продукцiя- - 323.9 * 412.7 = 133673.5 грн.

Iнша друкована - + 16.0 * 147.2 = + 2355.2 грн.

ВСЬОГО - 169187.8 грн., або - 169.2 тис. грн.

У 2001 роцi порiвняно з 2000 роком вiдбулося збiльшення випуску товарної продукцiї на 269.4 тис. грн. Це сталося за рахунок збiльшення обсягiв в натуральному виразi, оскiльки змiна цiн згiдно з проведеними розрахунками негативно вплинула на випуск товарної продукцiї, зменшивши його на 169.2 тис. грн.

3.3. Аналiз фiнансових результатiв.

У ринковiй економiцi фiнансовi ресурси вкладаються у будь-якi види діяльності виключно за критерiєм максиму прибутку. Прибуток - це фiнансовий результат для здійснення нових вкладень i одержання нових прибуткiв. Прибуток є основним господарським показником роботи пiдприємства.

Основним показником рентабельностi капiталу пiдприємства є вiдношення балансового прибутку до всього авансованого капiталу - рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства:

Rg = П / К * 100%

Rg 2000 = ( 79.2 / 250.4) * 100% = 31.6 %

Rg 2001 = (43.7 / 704.3 ) * 100% = 6.2 %

Даний показник визначає, який прибуток одержує пiдприємство на кожну грошову одиницю вкладеного капiталу, тобто характеризує ефективнiсть використання наявних ресурсiв пiдприємства.

Зробивши вищенаведенi розрахунки, видно, що в порiвняннi з 2000 роком значно зменшилася частка прибутку на одиницю вкладеного капiталу.

Для бiльш детального аналiзу використовують такi ресурснi показники рентабельностi діяльності пiдприємства:

Rg′ = ( ЧП / К) * 100%

Rg′ 2000 = ( 45.3 / 250.4 ) * 100% = 18.1 %

Rg′ 2001 = ( 30.6 / 704.3 ) * 100 % = 4.3 %

Rвк = ( П / ВК ) * 100 %

Rвк 2000 = (79.2 / 107.6 ) * 100 % = 73.6 %

Rвк 2001 = ( 43.7 / 460.5 ) * 100 % = 9.5 %

R′вк = ( ЧП / ВК ) * 100 %

R′вк 2000 = ( 45.3 / 107.6 ) * 100 % = 42.1 %

R′вк 2001 = ( 30.6/ 460.5 ) * 100 % = 6.6 %

Iнший економiчний змiст має показник рентабельностi товарної продукцiї:

Rn = Пр / С

Rn 2000 = ( 405.5 / 974.0 ) * 100 % = 41.6 %

Rn 2001 = ( 390.5 / 1246.1 ) * 100 % = 31.3 %

На вiдмiну вiд ресурсних показникiв рентабельностi, рентабельнiсть продукції характеризує прибутковiсть поточних витрат.

На ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича прибутковiсть поточних витрат зменшилася, у порiвняннi з 2000 роком на 29 % (( 0.43 / 0.61 ) * 100 %)

У фiнансово-економiчному аналiзi досить широкого застосування набув показник рентабельностi продажiв:

Rпр = ( Пр / Р ) * 100 %

Rпр 2000 = ( 405.5 / 1069.5 ) * 100 % = 37.9 %

Rпр 2001 = ( 390.3 / 1289.8 ) * 100 % = 30.3 %

Вiн показує, скiльки прибутку припадає на одну гривню реалiзованої продукції.

На ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" прибуток на одну гривню реалізованої продукцiї зменшився порiвняно з 2000 роком на 7.4 пункти.

Нижче приводиться таблиця, яка характеризує показники рентабельностi

ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000 - 2001 роки.

Таблиця.

Показники рентабельності

Показник

Позначення

2000 рік

2001 рік

Темп зростання

1

2

3

4

5

1. Звітні показники, тис.грн.,

1.1.Середньорічний

залишок капіталу

всього (тис.грн.)

К

250,4

704,3

281,9Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Как ни крутись - а ж...па сзади.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100