Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -width="160" valign="top" style="width:119.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Шум, вібрація, офсетна фарба, уай-спирит

8

2

5. Палітурник

Паперовий пил

11

10

6. Оператор котельні

Окис вуглецю

4

-

7. Зварювальник

Двуокис марганцю, варочні аерозолі, температура

1

-

8. Слюсар сантехнік

Окис вуглецю, сірководень, двуокис вуглецю, метан.

1

-

Всього

31

17

Шум та вібрація

Виробничий шум негативно впливає на продуктивність праці та здоров’я працівника. Так, при тривалій роботі в шумних умовах перш за все уражається центральна нервова та серцево-судинна системи також органи травлення, впливає на психіку і т.п.

У виробничих приміщеннях шум створює обладнання, яке експлуатується, система вентиляції.

Проаналізуємо рівень шуму виробничих приміщеннях ВАТ «Коломийська друкарня ім.Шухевича».

Таблиця

Аналіз рівнів шуму у виробничих приміщеннях ВАТ «Коломийська друкарня ім.Шухевича»

Дільниця

Допустимий рівень виробничого шуму

Фактичний рівень виробничого шуму, дБА

Дільниця підготовки до друку

60

55

Друкарська дільниця

80

85

Палітурна дільниця

80

83

Фактичний рівень шуму у виробничих приміщеннях на 3-5 дБА перевищує допустимий рівень шуму на друкарській та палітурній дільниці. Допустимі рівні шуму встановлені відповідно СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, НАОП 1.9.40-2.08-84, ДНАОП 0.03-3.14-85.

Природне та штучне освітлення

Для створення сприятливих умов здорової роботи, які б виключали швидку втомленсть очей, виникнення захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції у виробничих приіщеннях друкарні передбачена система освітлення згідно СНиП II-4-79 та ВДОП 0.00-3.01-98 у приміщенні запроектована суміщена система освітлення (природне та штучне).

Природне освітлення – одностороннє бокове, штучне – загальне і комбіноване (загальне і місцеве).

Проаналізуємо рівень освітленості у виробничих приміщення друкарні.

Таблиця

Рівень освітленості у виробничих приміщеннях

ВАТ “Коломийська друкаря ім.Шухевича”

Дільниця

Робоча поверхня на якій нормується освітлення

Освітленість, лк

Загальне фактичне освітлення

Нормоване загальне освітлення

Комбіноване фактичне освітле

ння

Нормоване комбіноване освітле

ння

Дільниця підготовки до друку

На рівні 0,8м від підлоги оригіналотри

мач відбиток

300

-

-

300

-

-

-

950

960

-

1000

1000

Друкарська дільниця друкування на аркушевій офсетній машині

На рівні 0,8м від підлоги

Формний циліндир

Приймалний стіл

290

-

-

300

-

-

-

480

700

-

500

750

Стіл друкаря

стіл

-

-

950

1000

Контроль якості продукції

стіл

-

-

980

1000

Палітурна дільниця

На рівні 0,8м від підлоги

280

300

-

-

Фальцювання вручну

стіл

-

-

700

750

Тиснення на позолоченому пресі

талер

290

300

-

-

Шиття на ниткошвейних та дротошвейних машинах

Зона роботи

-

-

480

500

Контроль готової продукції

стіл

-

-

700

750

Фактичний рівень освітленості, як загальної так і комбінованої дещо нижчий від величин встановлених нормами (ВДОП 0.00-3.01-98)

Все запроектоване обладнання відповідає вимогам ПУЕ, ГОСТ 12.1.0.19-79,ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.062-81.

Обладнання необхідно утримувати в небезпечному та справному стані . Недопускається працювати на несправному та незаземленому обладнанні.

Враховуючи характеристику середовища в приміщенні, категорію пожежної небезпеки та клас пожежовибухонебезпечності приміщень запроектовані проводка, вибір проводів, кабелів та посіб їх прокладання.

Проаналізуємо виробничі приміщення друкарні за станом середовища, пожежної небезпеки, ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Таблиця

Аналіз виробничих приміщень за станом середовища,

пожежної небезпеки та ступенем небезпеки

ураження електричним струмом.

Дільниці

Характеристика середовища в приміщенні

Категорія вибухопожежо

небезпеки за СНиП 2.09.02-85

Клас вибухопожеж

онебезпеки за ПУЕ

Категорія небезпеки ураження електричним струмом

Дільниця підготовки до друку

нормальне

В

П-II а

ПН

Друкарська дільниця

нормальне

В

П- IIа

ПН

Палітурна дільниця

запилене

В

П-IIа

ПН

У виробничих прміщення друкарні необхідно дотримуватись вимог електробезепеки та пожежної безпеки згідно ПУЕ, ОНТП 24-86, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях полуграфічної промисловості та Правил пожежної безпеки в Україні.

Заходи щодо електробезпеки:

електрообладнання заземлене;

передбачене захищене вимкнення , колібровані вставки запобіжників;

захист від статичної електрики.

Заходи щодо пожежної безпеки:

пожежні крани;

пожежні гідранти;

резервуари з водою;

пожежний щит з інвентарем;

установки пожежної сигналізації;

первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники і т.д.

Організація робочого місця з точки зору охорони праці.

Організація робочого місця передбачає раціональне його планування, певне оснащення і обладнання.

Для організації робочого місця важливим є правильне просторове розміщення матеріальних елементів виробництва і самого робітника.

Правильна організація робочих місць забезпечує оптимальні умови праці, високу продуктивність, якість друкованої продукції.

Порядок розміщення устаткування і відстані між машинами визначаються їх габаритами, технологічними вимогами та вимогами безпеки праці.

Проектом передбачено ввести в експлуатацію наступне обладнання:

-фотонаборний автомат Crosfild 636;

проявочну машину DU PORT Easy 72;

ламінатор Eagle 65;

сканер.

Організуємо планування робочого місця для оператора на фотонабірному автоматі Crosfild 636.

Заходи щодо покращення умов та стану охорони праці.

Проаналізувавши стан та умови праці на ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” для покращення умов та стану охорони праці проектом рекомендуються настпні заходи:

провести навчання з питань охорони праці та атестацію з усіма прцівниками друкарні;

провести атетстацію окремих робочих місць;

створити оптимальні мікрокліматичні умови у виробничих приміщеннях у яких вони не відповідають санітарно-гігієнічними нормами

довести рівень освітлення до вимог норм;

знизити рівень шуму до допустимого рівня.

Для покращення фінансового стану ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”рекомендуємо впровадити наступне обладнання:

-вентилятор В4.


Висновки

Коломийська друкарня ім.Шухевича – підприємство, яке займається підприємницькою діяльністю по випуску книжкової, газетної, бланкової та кольорової продукції.

Аналіз структури товарної продукції показав, що друкарня спеціалізується по випуску газетної та бланкової продукції. Частка цих видів у структурі товарної продукції найбільша і становить у 2001 році 56,7% і 20,2% відповідно.

Товарна продукція у 2001 році порівняно із 2000 роком зросла на 26,9%. Це відбулося при скороченні чисельності працівників на 3 чоловіки, при цьому фонд заробітної плати зріс на 21,9%. Це є позитивним для даного півдприємтсва і свідчить про ріст продуктивності праці, який на 1-го працюючого склав 135,6%.

За аналізований період зріс обсяг реалізації на 20,6%. Дана ситуація є позитивною для ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича ” та з іншого боку збільшення залишків нереалізованої продукції, які зросли на 58,2 тис.грн., що негативно вплинуло на показники обсягу і реалізації.

Негативним моментом у здійсненні друкарнею виробничої діяльності є ріст повної собівартості реалізованої продукції, яка у 2001 році зросла на 21,7%, відповідно до минулого періоду. Це пояснюється збільшенням витрат на сировину і матеріали, які в порівнянні з 2000 роком зросли у 1,4 рази.

При збільшенні собівартості виробничої продукції зросли ціни на газетну та іншу друковану продукцію, що склали відповідно +24,0грн./1000 газет А2-4 полоси; + 16,0 грн/тисюаркушевідбитків фА1. Збільшення цін на газетну продукцію стало можливим завдяки регульованому рівню рентабельності.

Звітні показники свідчать, що середньорічний залишок капіталу зріс на 181,3%, балансовий прибуток зменшився на 44,8% та “чистий ”прибуток на 32,5%. Через збільшення собівартості реалізованої продукції, незважаючи на

зростання виручки від реалізації товарної продукції, прибуток від реалізації зменшився 3,7%. Дана ситуація є негативною для ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” і несприятливо вплинула на покзники рентабельності підприємства, які склали( -25,4%), рентабельність продукції – (-10,3%).

Отже, проаналізувавши діяльність ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” можна стверджувати, що в основному негативно вплинули на діяльність підприємства збільшення витрат на сировину та матеріали. Ця обставина спонукає керівництво друкарні шукати постачальників більш дешевої сировини і матеріалів, для зниження собівартості продукції.

Також актуальним для друкарні буде освоєння виробництва нової продукції для дозавантаження обладнання, яке в свою чергу потребує спеціалістів певних профілів та розрядів для здійснення ефективного його використання та експлуатації.

Провівши у технологічній і асиртиментній політиці зміни, ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевиача” зможе активізувати підприємницьку діяльність, підвищити конкурентноспроможність продукції, покращити фінансово-економічні результати.


В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За період реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх її складових ланок. Це пов’язане з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, а також системою оподаткування, кредитування і розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури.

У галузі книгодрукування також відбулися великі зміни.З’явилося багато недержавних підприємств, які успішно здійснюють підприємницьку діяльність на території України та за кордоном.

Державні поліграфічні підприємства перебувають в складному становищі щодо технічного рівня виробництва і можливості використання виробничого потенціалу. Це зумовлене передусім застарілими основними фондами, які не можуть виготовляти якісну продукцію при низькій собівартості. Переозброєння державних підприємств новим обладнанням і освоєння нових технологій – складний і капіталомістки процес.

Спостерігається процес приватизації державних поліграфічних підприємств і створення акціонерних товариств відкритого чи закритого типу.

Галузь книгодрукування є особливою галуззю. Яка повинна знаходитися на підтримці держави. Це повинно відображатися у зниженні ставок податку, наданні різних пільг підприємствам- виробникам книжкової та газетної продукції.

Для вирішення проблем з браком обігових коштів, для оновлення устаткування, покращення умов праці, поліграфічним підприємствам необхідно шукати резерви для підвищення фінансових результатів.

Головним завданням кожного підприємства є підвищення прибутку, оскільки прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази забезпечення в інвестування.

Дипломний проект розроблений на тему: “Покращення фінансово-економічних результатів ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” і складається з таких основних розділів:

I розділ – теоретична частина;

II розділ – аналіз фінансово-економічних результатів ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”;

III розділ – проект покращення фінансово-економічних результатів друкарні. В ньому описується значення і методи фінансових результатів, проводиться аналіз економічної діяльності друкарні, проводиться дослідження та пошук резервів для півдвищення фінансових результатів.


Удосконалення ціноутворення

на книжкову продукцію

Аналіз рентабельності окремих видів продукції показав, що у 2001році не рентабельною (рентабельність = -17,0%) була книжкова продукція. При випуску продукції в обсязі 1138,0 тис.двохсторонніх аркушів фА2 (2276,0 тис.аркушевідбитків ф А2) собіватртість продукції складає 283,1 тис.грн. Вартість у гуртових цінах без ПДВ – 226,2 тис.грн.

Дослідження собівартості і ціни 1 тисюаркушевідбитків фА2 книжкової продукції за плановою калькуляцією на типове книжкове замовлення показало, що збільшення витрат на 1 тис.аркушевідбитків ф А2 складає 71,4%, а на 1 грн. книжкової продукції збільшення витрат складає 50,6%. Гуртова ціна (без ПДВ) за 1 тис. Аркушевідбитків ф А2 збільшиться на 19% фактично, проти планової калькуляції. Це дає підставу стверджувати, що при вормуванні ціни підприємство не враховує збільшення витрат на виготовлення.

Дослідження собівартості за видами витрат показали, що витрати на матеріали на 1 грн. продукції при збільшенні витрат вцілому на 50,6% збільшилися на 54% , тобто зростання матеріаломісткості відбувається більшими темпами, ніж збільшення витрат вцілому.

Витрати на заробітну плату на 1 грн.товарної продукції залишилися на плановому рівні, отже резервами зниження собівартості продукції є зниження матеріаломісткості. Якщо прийняти до уваги, що в структурі матеріальних витрат, вартість паперу становить 97,75% (див.калькуляцію) , то перевищення витрат по матеріалах припадає на вартість паперу.

В умовах використання паперу за цінами , які перевищують передбачені плановою калькуляцією, потрубно формувати ціну з урахуванням фактичних витрат на папір. Для підвищення конкурентноспроможності книжкової продукції у ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” слід удосконалити роботу маркетингової служби ринку матеріальних ресурсів, зокрема паперу.

Таблиця.

Планування і фактична собівартість

1 тис.

Витрати тис.грн.

За плановою калькуляцією

Фактично, тис.грн.

Відносне відхилення від планової, %

1. Матеріали

19,43

230,5

2. Заробітна плата

1,3

9,0

3. Відрахування на соц.заходи

0,5

3,375

4. Загально-виробничі, адміністративні та збутові

6,77

40,22

 


 

5. Усього витрат

28,0

283,1

6.Вартість в гуртових цінах (без ПДВ)

33,6

226,2

7. Обсяг продукції у тис.арк.відб.фА2

400,0

2276,0

8. Витрати на 1 грн. продукції в т.ч матеріали

зарплата

відрахування на соц.заходи

Загальновиробничі,адміністративні та збутові

0,83

0,69

0,039

0,24

1,25

1,06

0,04

0,14

150,6

154,0

9.Витрати на 1 тис.аркуше-відбитків

0,07

0,12

171,4

10.Гуртова ціна за 1 тис.вркушевідбитків

0,084

0,1

119,0

Рентабельність продукції

+ 0,23

- 0,17


Формування ціни підприємства на книжкову продукцію, на рівні фактичних витрат на матеріали відпускна вартість продукції складе 283,1 тис.грн., (без ПДВ) , тоді валовий прибуток від операційної діяльності збільшиться на 56,9 тис.грн.


Економічна ефективність випуску блокнотів

На основі паперу із друкованими кольоровими елементами оформлення сторінки за технологією клейкового скріплення розраховується для комплексу палітурно-брошурувальних робіт. Витрати на оформлення і друкарські процеси при задрукуванні фонованого паперу приймається, як і в попередньому розрахунку, за собіварстість офсетного друку. Визначаються такі витрати по палітурних процесах:

матеріали – папір, клей;

заробітна плата та обов’язкові відрахування на соціальні потреби по операціях: розрізка віддрукованих аркушів на форматі сторінок блокнота;

заклейка на верстаті БТП – 3 з послідуючою розкладкою і контролем якості;

витрати на електроенергію технологічну при використанні клеємазального врстата БТП –3.

Формат блокнота – А5, тобто 210х150 мм після обрізки. Розрізування проводиться після зхадруковування у 2 фарби аркушів паперу формату 60х84/16. Виробнича програма 100,0 тис. блокнотів 96 сторінок (48 аркушів) паперу формату 60х82/16. Для офсетного друку завантаження по кольоровому двофарбовому друку складає :

V *Кф* N= 6*1*100,0=600,0

або 600,0*0,930=558,0 тис.фарбовідбитків прив.


Таблиця

Вихідні дані для розрахунку

Показники

Облікова одиниця

Значення

Обсяг виробництва:

- блокнотів

- офсетний друк

1 тис.блокнотів ф-ту 210х150мм,обсяг 996 стор.

тис.ф-відбитків 60х84 см,

60х94 см тмс.арк-відб.60х84

100,0

600,0

300,0

Норма часу:

- на зіштовхування і розрізку на 16 частин

- на заклейку (верстату БТП -3) контроль і розладку

- на пакування

28 тис.2-сторонніх арк.відб.60х84

хв/1 тис.прим.

хв/1 пачка

15,0

36,0

0,5

3. Штат обслуговування

Чол-розряд

1-II

1- I

4. Потужність електричного двигуна

КВт

1,5

5. Норма витрат клею (ПВА)

кг/1м2

0,45

6. Ціна клею

Грн/ 1 кг

26,0

Норми прямих витрат на офсетний друк за собівартістю 2000 року (з урахуванням формних процесів):

- матеріали

- заробітна плата

грн/1000 ф-відб.60х84

грн/1000 ф-відб. 60х84

3,0

1.4

Таблиця

Розрахунок виробничої програми

в натуральних показниках

Технологічна операція

Облікова одиниця

Розрахунок

1. Друкування

1000 ф-відб.60х84

(96:16) *100 *1=600,0

2. Розрізка віддрукованих аркушів

1000 двостор. Арк-відб. 60х84

600:2=300,0

3. Заклейка на БТП-3 з послідуючою розладкою і контролем якості

1000 блокн. Ф-ту 210х150мм., 96 стор.

100,0ё

4 Площа заклеювання корінців блокнотів

5. Пакування

1 пачка (50 блокнотв)

10000:50=2000


Таблиця

Технологічна операція

Облікова одиниця

Кількість облікових одиницьНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Флаг тебе в руки, ветер в спину, три пера в задницу и паровоз навстречу!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100