Рефераты на украинском
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:43.35pt">

Статті

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від

-

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3600

3000

Податок на додану вартість

015

(600)

(100)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3000

2900

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040'

1500

Валовий:

Прибуток

050

1500

1250

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрат

070

744

620

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

60

50

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

696

580

Збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

——

Інші фінансові доходи

120

——

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

——

Витрати участі в капіталі

150

——

Інші витрати

160

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток

170

694

578

збиток

175

Подіто* на прибуток від звичайної діяльності

180

206

172

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток

190

488

406

збиток

195

Надзвичайні:

доходи:

200

витрати

205

ЧИСТИЙ:

прибуток

220

488

406

збиток

225

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За

звітний період

За попе­редній: період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

——

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За

звітний період

За попе­редній: період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію

330

——

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (с. 244 — 247,) складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися V грошових коштах підприємства та їх еквівалентах.

Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу — грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:

— операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також: інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;

— інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;

— фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).

При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт, про рух грошових коштів не включаються:

— обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);

— внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ін.).

Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:

— порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;

— досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з виплати дивідендів;

— виявляти причини різниці між: прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;

— аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.

Коди

і

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _ Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за ___ 200_ р.

1. Фінансові результати

Форма № 3 Код -за іДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

Надход­ження

Вида­ток

Надход-ження

Вида­ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

696

580

Коригування на:Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100