Рефераты на украинском
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -X

X

X

720

X

X

720

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

X

X

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

X

X

X

X

Відрахування до резервного капіталу

160

X

X

X

X

90

(90)

X

X

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Погашення заборгован

Висновки

Завдання бухгалтерського обліку як засобу забезпечення ефективного управління підприємством постало в кінці минулого століття і було обумовлене запровадженням систем інтенсивного використання трудових ресурсів. Воно, з одного боку, розвиває завдання обліку в забезпеченні збереженості майна підприємства; з іншого - спрямоване на формування інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, тобто бухгалтерський облік розглядається як інформація оберненого зв'язку в контурі управління підприємства.

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, важливе значення має формування системи показників, які дозволяють характеризувати результати діяльності підприємства. Найважливішими серед них є прибуток, собівартість і рентабельність.

Завдання, що розглядає бухгалтерський облік як засіб перерозподілу ресурсів в народному господарстві, успішно вирішується тільки в країнах з налагодженими ринковими відносинами, адже для їх реалізації, як мінімум, необхідні умови:

• відкритість (публічність) фінансової звітності економічних суб'єктів;

• розвинутий ринок цінних паперів.

Учасники ринку цінних паперів, вивчаючи публічну фінансову звітність, вкладають свій фінансовий капітал в ті сфери діяльності або конкретні підприємства, де вище прибуток і відповідно дохідність акцій, і вилучають фінансові капітали з неприбуткових або збиткових підприємств. Аналогічно ведуть себе кредитори, постачальники та інші інвестори.

Завдання бухгалтерського обліку зумовлені вимогам управління господарством, функціонуванням господарського механізму. Найважливішими серед них є збирання, обробка та відображення даних про стан господарської діяльності: систематизація, групування і зведення даних для дотримання підсумкової інформації про стан господарської діяльності; забезпечення необхідними даними для контролю за виконанням господарських завдань, госпрозрахунковою діяльністю і режимом економії; забезпечення збереження власності підприємств.

Основними завданнями бухгалтерського обліку визнані:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна підприємства), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам) та іншим користувачам бухгалтерської звітності;

попередження негативних результатів в господарській діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості;

контроль за наявністю і рухом майна, за раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

формування науково обґрунтованої системи показників, що характеризують результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і служб;

дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських питань.

Однак головним завдання бухгалтерського обліку залишається формування якісної, повної, достовірної і своєчасної інформації про фінансову і господарську діяльність підприємства, необхідної для управління і становлення ринкової економіки, для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень на різних рівнях, для визначення поведінки підприємства на ринку тощо.


Умова

Залишків на рахунок бухгалтерського обліку

заводу “Зоря” станом на 1.01.2002 р.

Назва

Сума, грн.

10

131

201

203

207

22

23

26

301

311

63

64

65

372

44

40

42

60

“Основні засоби”

“Знак основних засобів”

“Сировина і матеріали”

“Паливо”

“Запасні частини”

“МШП”

“Виробництво”

“Готова продукція”

“Каса в національній валюті”

“Поточний рахунок у національній валюті”

“Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”

“Розрахунки за податками і платежами”

“Розрахунки з оплати праці”

“Розрахунки з підзвітними особами”

“Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)”

“Статутний капітал”

“Додатковий капітал”

“Короткострокові позики”

2000000

850000

2000000

20000

80000

44000

90000

140000

1000

405000

105000

60000

5000

580000

2000

200000

1510000

40000

Аналітичні дані до синтетичних рахунків.

10. Основні засоби.

Найменування та місце експлуатації

ПВ

Знос

Будівля приміщень цеху №1

Будівля приміщень №2

Будівля парокотельні

Автотранспорт, офісні меблі та устаткування

Інші о.з

12000

200000

100000

300000

1280000

60000

120000

50000

100000

530000

Всього

2000000

530000

201 “Матеріали”

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Найменування матеріалів

Сталь 5 мм

Сталь листова 2 мм

Дошки соснові 30 мм

Пластмаса

Мідь

Алюміній листовий

Гума технічна

Методи

Інші матеріали

Т

Т

м3

Т

Т

Т

Т

кг

30

20

100

50

10

9

5

800

1000

800

120

750

2400

2000

3000

5

30000

16000

12000

2000000

Всього

203 Палива

Найменування виробу

Одиниці виміру

К-ть

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

Мазут

Вугілля

Т

Т

100

50

155

90

15500

4500

Всього

20000

23 Виробництво

Статі витрат

Цех “Л”

3000

4000

1800

3200

3000

№1 “Л”

8000

7000

2500

1500

6000

Цех “М”

4000

5000

2400

4600

4000

№2 “М”

5000

8000

3500

10500

3000

1

2

3

4

5

Сирові матеріали

Заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Інші витрати

Загально виробничі витрати

15000

25000

20000

30000

26. Готова продукція

Найменування виробів

Одиниці виміру

К-ть

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

Виріб “Л”

Виріб “М”

шт.

шт.

1000

2000

30

55

30000

110000

Всього

Планова собівартість становить 20000 грн. на весь випуск продукції.

63. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

Найменш постачальні

Сума

1

2

3

Криворізький металургійний комбінат

Брошнівський лісокомбінат

Запорізький алюмінієвий завод

35000

20000

50000

Всього

Журнал господарських операцій за січень 2002 р.

Зміст 210

Сума

Дт

Кт

1. Витрачено матеріали на виробництві приладів

а) цех № 1

- сталь 5 мм

“Л” 15 Т

“М” 6 Т

б) дошки соснові 30 мм

“Л” 30 мм3

“М” 6 м3

в) алюміній листовий

“Л”

“М”

г) гума технічна

“Л” 0,8 Т

“М” 0,5 Т

д) методи

“Л” 2000 кг

“М” 150 кг

цех № 2

а) сталь листова 2 мм

“Л” 14 Т

“М” 5

б) пластмаси

“Л” 12 Т

“М” 10 Т

в) алюміній листовий

“Л” 2 Т

“М” 14 Т

г) гума технічна

“Л” 1,7 Т

“М” 0,6 Т

д) метизи

“Л” 300 кг

“М” 120 кг

е) мідь

“Л” 5 Т

“М” 4 Т

2. Нарахована заробітна плата працівникам за :

цеху № 1

Робітникам основного виробництва

“Л”

“М”

цех № 2

Робітників основного виробництва

“Л”

“М”

цех № 1

цеховому персоналу

наладчикам

цех № 2

цеховому персоналу

адмінуправління персоналу наладчикам

3. Зроблено розрахунки відрахувань та соціальні заходи за діючими заходами

цех № 2

цеховому персоналу

адмінуправління персоналу наладчикам

3. Зроблено розрахунки відрахувань на соціальні заходи за діючими нормами

цех № 1

Робітників основного виробництва цеховому персоналу адмінуправлінському персоналу

Цех № 2

Робітникам основного виробництва

цеховому персоналу

адмінуправлінському персоналу

наладчикам

4. Нарахована зарплата адмінуправлінському персоналу заводу

5. Зроблено розрахунок відрахувань на соціальні заходи за діючими нормами

6. Нарахована зарплата працівникам парокотельні робітникам адмінуправлінському персоналу

7. Зроблено розрахунок відрахувань на соціальні заходи за діючими нормами

8. Надійшли різні матеріали від Донецького машинобудівного заводу крім того ПДВ –

9. Списано різні матеріали для потреб цехів

Цех № 1

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

Цех № 2

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

Парокотельня

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

10. Різні матеріали для заводоуправління

для поточного ремонту приміщень на канцелярські товари

11. Списано паливо для парокотельної

вугілля – 30 Т

мазут – 70 Т

12. Списано записані частини для ремонту устаткування цехів

Цех № 1

Цех № 2

Парокотельня

13. Передано в експлуатацію МШП і оприбутковано металобрухт

15000

6000

3600

720

10000

1000

2400

1500

1000

750

11200

4000

9000

7500

4000

28000

5100

1800

1500

600

12000

9600

40000

30000

40000

25000

10000

3000

3500

10600

6000

4500

25900

6700

1950

1295

24050

3902

1850

2220

9800

3626

2400

600

1110

30000

5000

15600

4700

13200

2900

13200

1800

4500

2000

2700

10850

10650

9135

3779

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

91

91

91

91

91

231

91

231

91

92

52

232

232

232

201

641

91

91

91

91

232

232

92

92

232

232

91

91

232

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

66

66

66

66

66

66

66

66

66

65

65

65

65

66

65

66

66

65

631

631

201

201

201

201

201

201

201

201

203

203

207

207

207

місце експлуатації

Цех № 1

Цех № 2

Парокотельня

Завод управління

передано брухт

500

4500

2000

6000

отримано брухт

200

80

150

2640

5000

4500

2000

6000

91

91

232

92

22

22

22

22

Примітка : МШП призначено для експлуатації устаткування крім заводуправління

14. Отримано матеріали

- від Криворізького металургійного заводу

- сталь 5 мм – 20 Т

Крім того ПДВ

- від Запорізького алюмінієвого заводу

Алюміній – 20 Т

Крім того ПДВ

15. Перераховано постачальникам за матеріали :

Криворізького металургійного заводу

Донецькому машинобудівному заводу

16. Отримано мазут з Лисичанського нафтопереробного заводу ЗОТ

Крім того ПДВ

17.Отримано вугілля від об’єднання Макіївугілля 70 Т

Крім того ПДВ

18. Перераховано Лисичанському нафтопереробному заводу

19. Перераховано об’єднанню Макіївугілля

20. Списано для парокотельні

вугілля – 40 Т

мазут – 50 Т

21. Списано сталь 5 мм для цеху

№ 1 на виріб “МЛ” – 10 мм

Сталь 5 мм для цеху № 2 на виріб “Л”- 5 Т

Сталь 5 мм для цеху № 2 на виріб “М” – 7 Т

22. Зробити розрахунок на січень 2002 р

залишкова вартість ОЗ

цех № 1

група № 2 – 50000 грн.

група № 3 – 300000 грн.

цех № 2

група № 2 – 30000 грн.

група № 3 – 350000 грн.

Парокотельні:

група № 2 – 20000 грн.

група № 3 – 100000 грн.

- Заводоуправління

група № 2 – 100000 грн.

Примітка по групі № 1 суми визначити самостійно на основі аналізуючи даних рахунку 10 “Основні засоби” Дану господарську операцію оформити по групах.

23. Перерахований прибутковий ордер з бюджету.

24. Перераховано в бюджет ПДВ.

25. Утримано податковий податок робітників за поточний місяць

27. Скласти відомість № 12 по парокотельній, розподілити витрати пропорційно до наданих послуг споживача.

Відпущено міськомунгоспу по фактичній собівартості 70 % послуг за які надійшло в оплату 50000 грн.

У 30 % фактичної собівартості розділено між споживачами

200

150

70

2640

26000

5200

20000

50000

61000

70000

6000

1200

5000

7000

3600

7760

5000

7000

1042

3750

625

4375

4166

1250

36000

24000

8000

51584

36109

50000

209

203

203

203

201

641

201

641

631

63

230

641

63

63

232

232

231

231

91

91

91

91

232

232

92

64

64

661

36

36

31

91

91

91

91

631

631

631

631

311

311

641

631

31

31

201

201

201

201

13

13

13

13

13

13

13

31

31

641

232

232

36

У 30 % фактичної собівартості розділено між споживачами

цех № 1 – 344

цех № 2 – 485 %

заводуправління – 12,5 %

28. Скласти відомість № 12 по цеху № 1, розподілити витрати по розрахунку 91 між виробами пропорційно до заробітної плати.

29. Скласти відомість № 12 по цеху № 2, розподілити витрати по розрахунку 91 між виробами пропорційно до заробітної плати.

30. Оприбутковано на складах з цеху № 2

за плановими цінами:

“Л” – 5000 мм по 35 грн.

“М” – 300 мм по 60 грн.

31. Скласти відомість № 15, списати витрати.

32. Оприбутковується продукція за фактичною собівартістю.

33. Відвантажено продукцію покупцям за цінами:

“Л” – 80 грн.

“М” – 100 грн.

“Л” м. Вінниця завод “трактор-малогрегатний” – 2600 шт.

М. Львів “автобусний завод” – 3000 шт.

Виріб “М” м. Київ завод “хімреактивних” – 1300 шт.

М. Біла Церква комбінат – 2400 шт.

34. Отримань за реалізовану продукцію за ціною

“Л” – 90 грн.

“М” – 80 грн.

м. Вінниця трактормалогрегатний (повністю)

м. Львів автобусний завод (повністю)

м. Київ завод “Хімерактивний” оплачені 80 % за виріб “М”.

35. Списано витрати на збут:

заробітна плата 300 грн. відраховано на

страхування

парні матеріали – 12600

МШП – 300 грн.

36. Нараховано ПДВ з реалізації продукції.

37. Перераховано ПДВ у бюджет (повністю).

Щоб сальдо на наступний місяць не було

38. Визначити фінансовий результат від реалізації за січень 2002 р.

39. 20 % отримано прибутку направлено у резервний капітал.

40. Отримано з банку на відрядження.

41. Видано допомогу при народжені дітей.

42. Погашено позичку банку.

43. Надійшли МШП від Львівської швейної фабрики крім того ПДВ.

44. Оплачено Львівській швейній фабриці.

45. Отримано на видачі зарплати.

46. Видано заробітну плату.

47. Депоновано заробітну плату.

48. Депоновано заробітну плату здано в банк.

6035

7505

1934

72373

71490

29943

240000

234000

270000

113200

17010

3000

1110

12600

300

123840

110091

221795

44259

1000

1000

100000

10000

68000

56700

1300

1300

91

91

92

231

231

79

36

31

31

31

79

93

93

93

93

70

64

70

443

65

65

60

64

60

30

661

661

31

232

232

232

91

91

92

20

36

36

36

93

66

65

204

92

64

31

79

43

30

30

31

61

31

31

30

662

30

Відомість № 12 заводу “Зоря” станом на 1.01.2002 р.

Дт рахунків

3

Кт

рахунків

Згідно операцій

разом

66

65

201

203

207

22

13

по Рт

232

91

91

Всього

3000

18500

21100

42600

1110

6845

7807

15162

14920

20300

16100

51320

24900

24900

5779

0650

9135

23564

2000

5000

4500

1500

4875

5042

5333

12250Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Зевая во весь рот, мужчина показывает свое бескультурие, женщина демонстрирует свои возможности...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100