Рефераты на украинском
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -style="width:55.2pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:16.3pt">

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за

200_ р.

І. Фінансові результати

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Активи

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первинна вартість

011

Знос

012

Незавершене будівництво

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1.920

2.400

Первинна вартість

031

2400

3000

Знос

032

480

600

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються За методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

——

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові кредити

060

Інші необоротні активи

070

Всього за розділом І

080

1920

2460

11. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

720

648

тварини на вирощуванні та" відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

408

468

первісна вартість .

161

510

594

резерв сумнівних боргів

162

102

126

Дебіторська заборгованість За розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

3 нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

240

420

1

2

3

4

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Всього за розділом II

260

1368

1536

III Витрати майбутніх періодів

270

48

204

Баланс

280

3216

4200

Пасив

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

3120

3120

Пайовий капітал

310

__

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

692

900

Неоплачений капітал

360

(840)

Вилучений капітал

370

Всього за розділом І

380

2952

4020

II.Забезпечення наступних, витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Всього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Всього за розділом ПІ

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

228

120

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних, авансів

540

з бюджетом

550

36

30

з небюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Брокер от пэйджера недалеко падает. (Киллер)
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100