Рефераты на украинском
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -амортизацію і необоротних активів

020

120

X

10

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

——

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

——

Витрати на сплату відсотків

060

X

х

Прибуток (Збиток) від операційної діяльності до зміни в Чистих обо­ротних активах

070

816

680

Зменшення і (збільшення):

оборотних активів

080

72

(60)

60

(50)

витрат майбутніх періодів

090

(156)

(130)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

588

490

Сплачеш:

відсотки

130

х

х

податок на прибуток

140

X

(208,3)

X

(174)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

379,2

316

Рух коштів до надзвичайних подій

160

——

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

379,2

716

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних: активів

19

X

X

власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період показують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) Підприємства або спрямування прибутку до: статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

У статтях: розділу "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.

У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій Акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених, статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та і 11.).

У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, Використання чистого" прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3—11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком "+" або "-', що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.


Підприємство_________________ Дата (рук, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

Територія ________________________ за КФВ

Форма власності ________________ ___ за СПОДУ

Орган державного управління ________ за ЗКГНГ

Галузь ___________________________ за КВЕД

Вид економічної діяльності Контрольна сума

За ____ 200 __ р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код

Ста-тут-ний

Пайо-вий

капі-тал

Додат-

ковий

вкладе-ний

Інший

додат-ковий

Резе-рв-ний

Нероз-поділе-ний

Не-опла-чений

Вилу-чений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок

010

1800

300

60

480

600

2040

Коригування:

Зміна облікової

020

(120)

X

X

(120)

030

X

X

X

X

X

60

X

X

Інші зміни

040

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Скоригований залишок на початок року

050

1800

150

60

41,0

600

1980

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

X

X

X

X

X

X

X

X

Уцінка основних засобів

070

X

X

X

X

X

X

X

X

Дооцінка незавершеного будівництв

080

X

X

X

X

X

X

X

X

Уцінка незавершеного будівництва

090

X

X

X

X

X

X

X

X

Дооцінко нематеріальних активів

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Уцінка нематеріальних активів

ПО

X

X

X

180

X

X

X

X

180

120

X

X

X

X

X

X

X

X

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

X

XНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Если Вам утром на работу, а водки осталось еще много – позвоните нам! Специально подготовленный сотрудник в считанные минуты избавит вас от излишков. Работаем также с закуской, салатами, заливным. АООТ «Синякъ».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100