Рефераты на украинском
Формування роздрібної ціни на ПММ - Економічна теорія -1

Отримано алкогольні напої у постачальника

282

631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

631

3

Нараховано торгову націнку

282

285

4

Перераховано оплату постачальнику

631

311

5

Отримано оплату за реалізований в роздрібній торговельній мережі товар

301

702

6

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

642

7

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

8

Списано чистий дохід

702

791

9

Списано товарну надбавку на реалізований товар (методом "червоного сторно")

282

285

10

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

11

Враховано собівартість реалізованого товару у складі фінансового результату

791

902

12

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

13

Сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

14

Сплачено ПДВ

641

311

(Визначення собівартості реалізованії товарів

Поняття та види торгових знижок та Правильно сформована ціна - це основа для націнок прискореної реалізації товарів, підвищення обсягів товарообігу і відповідно отримання прибутку підприємства, однак тільки правильна політика застосування цін дає можливість прискореної реалізації товарів і отримати прибуток. Для цього необхідно правильно керувати цінами з урахуванням попиту і пропозицій на споживчому ринку товарів. Одним з таких важелів коригування цін виступає система торгових знижок і націнок.

Торгові знижки

На сьогодні в Україні при реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі покупцям надаються різні знижки. У наданні (отриманні) знижок зацікавлені як продавці, оскільки зниження роздрібних цін сприяє збільшенню потоку покупців і, відповідно, обсягу здійсненого продажу, так і покупці, які прагнуть придбати товар дешевше. В результаті прискорюється товарообіг, знижуються витрати, пов'язані з операційною діяльністю, зберіганням і збутом товарів. Ці чинники сприяють збільшенню прибутку, отриманого від реалізації, і підвищенню ліквідності підприємства.

Знижка - це така умова операції купівлі-продажу, при якій відбувається зменшення вартості продажу товару. Розмір знижки залежить від виду угоди, обсягу продажів і встановлюється, як правило, у відсотках до ціни товару, або до вартості покупки. Найбільш поширеними є такі знижки:

• знижки за кількість товару, що купується - надається покупцю, який закупив обумовлену положенням про знижки партію товару;

• знижки за придбання товару понад обумовленої суми - надається покупцю у випадку, якщо сума купівлі її перевищує обумовлену суму;

• передсвяткові знижки - надаються покупцям у випадку закупівлі товарів у передсвяткові та святкові дні;

• сезонні знижки - надаються покупцям при сезонному розпродажу товарів, а також у випадку сезонних закупівель товарів покупцями;

• спеціальні знижки - надаються покупцям, у яких продавець найбільш зацікавлений;

• конфіденційні знижки - надаються на підставі усної домовленості між сторонами;

• бонусні знижки — надаються постійним покупцям, якщо вони за певний період часу закуповують застережену кількість товарів;

• знижки-сконто - надаються покупцю у випадку оплати вартості товару до настання строку платежу.

В усіх випадках суб'єкт господарювання на підприємстві роздрібної торгівлі, прийнявши рішення про надання торгових знижок, інформує про це покупців через засоби масової інформації шляхом розміщення оголошень на рекламних щитах або інших рекламних носіях, у вітринах магазинів, а також на видних і доступних для огляду місцях безпосередньо в торговельних приміщеннях підприємства, через рекламу по радіо, телебаченню, в газетах і в журналах.

Пропозиція продавця укласти угоду з продажу товарів на тих чи інших умовах, що визначаються суб'єктом господарювання, направлена всім можливим покупцям, а угода укладається лише в тому випадку, якщо покупець приймає пропозицію. Письмове підтвердження здійсненої угоди на підприємствах роздрібної торгівлі оформляється касовим, товарно-касовим або товарним чеком та іншими документами, в яких повинно бути зазначено найменування закупленого товару, кількість, роздрібна ціна, сума торгової знижки, загальна вартість покупки, інші відомості, які повинні зазначатись в таких і подібних до них документах відповідно до вимог чинного законодавства. Підставою для надання торгівельних знижок, їх розміру й організації торгового процесу, а також обгрунтуванням для відображення в обліку роздрібних цін у межах наданої торгової знижки є Положення і наказ суб'єкта господарювання. Такі документи необхідні, щоб до підприємства не було претензій як із боку покупців, так і з боку контролюючих органів, а також з метою запобігання зловживань з боку матеріально відповідальних осіб.

З метою обліку всі знижки доцільно поділити на три групи:

• знижки, що надаються після дати реалізації товару;

• знижки, що надаються в момент реалізації товару;

• знижки, що надаються до дати реалізації товару.

В західному обліку використовують два методи обліку торгових . знижок: чистий і валовий. При валовому методі обліку рахунок-фактура покупцю виписується на всю суму відразу, до якої входять відпускна вартість товару і відсотки, що належать до сплати за відстрочення платежу, розраховані на весь обумовлений договором термін). Тобто бухгалтер реєструє в обліку дохід з урахуванням усіх можливих до отримання відсотків. У разі якщо покупець розраховуєтьс за товар раніше вказаного терміну, бухгалтер реєструє "недоотримані" відсотки на окремому контрдохідному рахунку, аналогічному нашому 704-му.

При чистому методі обліку цей рахунок використовується як дохідний, тобто при відпуску товарів в кредит бухгалтер не реєструє можливі відсотки як нараховані доходи. Вони відображаються в обліку вже при отриманні оплати.

Валовий метод обліку знижок є дуже тяжким маркетинговим прийомом. Покупцю набагато приємніше усвідомлювати, що він отримує знижку, а не платить відсотки.

Торгові націнки

Торгові націнки оптової і роздрібної торгівлі призначені для покриття витрат обігу і одержання прибутку підприємства.

На сьогодні в Україні діючим законодавством обмежень на розмір націнки як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі, на всі товари, незалежно від їх класифікаційної групи, а також незалежно від форм власності підприємства немає. Розмір націнки і відповідно продажну ціну товару формує керівництво підприємства в повній залежності від попиту населення і насищення ринку відповідним товаром, який відповідає всім параметрам діючих норм ,по якості і естетичному оформленню упаковки, фасовці і терміну зберігання. До ціни товарів, які надходять по імпорту, включається також акцизний збір, ПДВ, а також мито і митні збори, але продажна ціна як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі формується в кінцевому результаті так, як і по вітчизняних товарах з проведення націнки на кожний товар окремо в залежності від попиту населення і можливості прискореної реалізації.

Функції торгової націнки роздрібного підприємства ідентичні функціям товарної надбавки оптового підприємства. Якщо до вільно відпускної ціни оптового підприємства додати роздрібну торгову націнку, то отримаємо вільну роздрібну ціну. Після додавання ПДВ, це буде ціна продажу.

Розрахунок торгових знижок і націнок на реалізовані товари

Протягом місяця по кредиту рахунку від реалізації товарів" вартість реалізованих товарів відображається за продажними цінами. Для того, щоб визначити купівельну (реальну) вартість цих товарів і виявити валовий дохід від їх реалізації в кінці місяця повинна бути визначена і списана сума торгових знижок і націнок, що відносяться до цих товарів.

Від правильності обчислення реалізованих торгових знижок (націнок) багато в чому залежить реальність виявленого фінансового результату: завищення реалізованих торгових знижок (націнок) веде до необумовленого збільшення прибутку, а заниження - до його зменшення.

Торгова націнка на товари має обліковуватись на рахунку 285 "Торгова націнка".

Суму торгових знижок (націнок) визначають, як правило, виходячи з середнього відсотку торгових знижок (націнок) до всієї маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на підставі спеціального розрахунку:

• до суми торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок місяця (кредитове сальдо рахунку 285) додають суму кредитового обороту

по цьому рахунку (отримані знижки, проведені націнки) і вираховують суму обороту по дебету рахунку 285 (на інші списання);

• до вартості реалізованих за місяць товарів за продажними цінами (оборот по кредиту рахунку 702) додають вартість залишку товарів на кінець місяця (дебетове сальдо рахунку 282);

• шляхом ділення отриманої суми торгових знижок і націнок (попереднє сальдо рахунку 285 "Торгова націнка") на вартість реалізованих і залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і множення на 100 визначають середній процент знижок (націнок);

• шляхом множення вартості залишку нереалізованих на кінець місяця товарів на середній процент знижок (націнок) і діленням на 100 визначають суму торгових знижок (націнок), що відносяться до цього залишку;

• шляхом вирахування зі всієї суми торгових знижок (націнок) суми знижок (націнок), що відносяться до залишку товарів, визначають суму знижок (націнок), що відносяться до товарів реалізованих (табл. 6.7).

Таблиця 6.7. Приклад розрахунку розподілу торгових націнок (знижок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і товари реалізовані за липень ц.р.

№ з/п

Показник

Сума, гри.

1

Сума торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок звітного місяця (кредитове сальдо рахунку 285)

1000

2

Сума отриманих знижок (проведених націнок) за звітний місяць (оборот по кредиту рахунку 285)

11800

3

Сума знижок (націнок) на інші списання товарів (оборот по дебету рахунку 285)

300

4

Всього сума знижок (націнок) до розподілу (р. 1 + р. 2 - р. 3)

12500

5

Вартість реалізованих за звітний місяць товарів за продажними цінами ^кредитовий оборот рахунку 702)

42000

6

Залишок нереалізованих На кінець місяця товарів за продажними цінами (дебетове сальдо рахунку 282)

8000

7

Всього (р.5 + р.6)

50000

8

Середній процент знижок (націнок) на товари (р.4 : р. 7 * 100)

2000

9

Сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів (р.6 * р.8 : 100): 8000 * 25 : 100 = 2000

2000

10

Сума знижок (націнок) на товари реалізовані (п.4-п.9) ,

10500

Багато підприємств роздрібної торгівлі проводить розрахунок реалізованих торгових націнок і знижок одночасно при видачі чеків покупцям з ЕККА, де окремим модулем по шифру товару зазначається націнка і знижка, яка автоматично формує зростаючим підсумком за місяць відповідну суму для бухгалтерських записів.

Визначена сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів записується в якості кредитового сальдо рахунку 285 "Торгова націнка". В балансі відображається купівельна ціна залишку товарів, яка визначається як різниця між їх продажною ціною і сумою знижок (націнок).

Сума знижок (націнок), що відноситься до товарів реалізованих, як зазначалось раніше, списується способом "червоного сторно" на дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка".

В тому випадку, якщо знижка на товар, відпущений покупцю торговельним підприємством, надана після реалізації товару, то згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вона відображається по доходу".

Крім основних торгових знижок роздрібним підприємствам надаються також додаткові знижки, призначені для відшкодування додаткових затрат, викликаних специфічними властивостями товару або умовами постачання. Додаткові знижки надаються на завіс тари, на відшкодування відходів при роздрібному продажу товарів (ковбасні вироби, рибні товари, вершкове масло та ін.), на імпортне взуття для відшкодування витрат по поверненню і уцінці прийнятого від населення взуття з виробничими дефектами та інші можливі втрати. Додаткові торгові знижки обліковуються в окремій графі накопичувальної відомості.дебету рахунка 704 "Вирахування з

Додаткова торгова знижка, як і основна, приймається на облік записом по дебету субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка". Списання втрат при роздрібному продажу товарів, оформлених відповідними документами, за рахунок додаткових торгових знижок відображається записом:

Д-т pax. 285 "Торгова націнка"

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі".

Якщо отримані відходи при роздрібному продажу товарів (зачерствілі хлібо-булочні вироби та ін.) згідно договору підлягають здачі на переробку товарів за цінами приймання, передбачених договором і узгоджених з постачальником. В обліку робляться записи:

Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки з роздрібної ціни зданих в переробку товарів (за середнім процентом)

Д-т pax. 902 "Собівартість реалізованих товарів" - на різницю між роздрібною ціною і ціною приймання зданих на переробку товарів

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість зданих на переробку товарів за продажними (роздрібними) цінами.

У випадку завісу тари понад суми наданої торгової знижки на підставі складеного комісією акту виставляється претензія постачальнику. При цьому робиться запис:

Д-т pax. 374 "Розрахунки по претензіям" - на недоотриману вартість товарів за купівельними цінами

Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки по товарах, яких не вистачає

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість товарів, яких не вистачає, за продажними (роздрібними) цінами.

В практиці діяльності торговельних підприємств використовуються також знижки на відшкодування постачальниками транспортних витрат. Положенням про постачання товарів народного споживання передбачено, що постачальники (промислові та інші підприємства) повинні відшкодовувати транспортні витрати по доставці більшості товарів до найближчої до роздрібного торговельного підприємства залізничної станції або пристані. Якщо ж товари надходять на оптове підприємство і воно несе витрати по подальшій їх відправці в роздрібну мережу, постачальник повинен надати оптовому підприємству додаткову знижку на відшкодування вказаних транспортних витрат. Розмір цих знижок і порядок їх надання вказується в договорі постачання за згодою сторін.

Отримані знижки оптовим підприємством обліковуються по кредиту рахунка 285 "Торгова націнка" в кореспонденції з дебетом рахунка 281 "Товари на складах".

Фактичні витрати оптового підприємства по відправці товарів покупцям (що підлягають відшкодуванню постачальниками) обліковуються на окремому рахунку 93 "Витрати на збут", а в кінці місяця списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

Сума знижок постачальників, зібрана на рахунку 285 "Торгова націнка", в кінці місяця розподіляється між товарами реалізованими і залишком нереалізованих товарів. Знижки, що відносяться до реалізованих товарів, списуються на кредит рахунка 281 "Товари" (в кореспонденції з дебетом рахунка 285), а ті, що відносяться до залишку нереалізованих товарів - залишаються в якості кредитового сальдо рахунка 285 "Торгова націнка".

Розглянемо більш детально облік і розрахунок торгових знижок та націнок.

Знижки, надані після дати реалізації товару Знижки, які надаються покупцям після дати реалізації товару, є ні чим іншим, як знижками-сконто. ,

Сутність знижки-сконто полягає в наступному. Відвантаживши товар покупцю, продавець встановлює певний термін "пільгово’ї" оплати, додержання якого дає покупцю можливість скористатись знижкою. Якщо покупець оплачує товар достроково (протягом "пільгового терміну"), він одержує право на знижку. Якщо ж оплата товару здійснюється після встановленого "пільгового" терміну, покупець втрачає право на знижку і оприбутковує товар за повною вартістю.

Знижки, що надаються в момент реалізації товару

У цьому випадку надана знижка відображається в обліку після відвантаження товарів і ніяк не впливає на відпускну вартість товару, що склалася у продавця у звітному періоді. Продавець в обліку первісно відображає повну вартість продажу товару, тобто так, як би знижку надано не було. При цьому в податковому обліку, виходячи з показаного обсягу продажу, виникають валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ.

У випадку якщо товар оплачено покупцем достроково, продавець відображає в обліку суму наданої знижки. При цьому в податковому обліку продавця на величину наданої знижки провадиться коригування валових доходів і податкових зобов'язань щодо ПДВ.

Для покупця відповідно до П(С)БО первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що складається з фактичних витрат, пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Це означає, що придбаний товар буде оприбутковано покупцем у бухгалтерському обліку за вартістю, яка дорівнює сумі фактично сплачених при купівлі грошових коштів (без ПДВ).

Оскільки в данному випадку знижка надається покупцю після дати реалізації товару, то реально до моменту оплати покупець не може з упевненістю знати фактичну вартість (зі знижкою або без) товару. Для того щоб господарську операцію було відображено в обліку покупця згідно з певними документами постачальника, покупцю доцільніше первісно оприбуткувати товар на повну вартість, тобто без урахування наданої знижки, провести відповідні коригування в облікових регістрах.

Сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації товарів (з урахуванням ПДВ), відображається в обліку у складі інших вирахувань з доходу і обліковується на окремому субрахунку 704 "Вирахування з доходу". По дебету цього субрахунку відображається сума наданих знижок, а по кредиту - списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

В обліку операції з реалізації товару покупцю відобразимо в табличному вигляді:

n/g

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

1

.2

3

4

5

1

Залишок товару на початок місяця: - продажна вартість

282

7200

-торговельна націнка

285

2200

2

Оприбутковано товари: - первісна вартість

282

63

8500

- сума ПДВ

644

63

1700

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

10200

4

Нараховано торговельну націнку

282

285

2300

5

Реалізовано товари, відображено виручку

30/Опера-ційна каса

702

11400

6

Здано виручку до каси підприємства

30

30/Опера-ційна каса

11400

7

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

1900

8

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

9500

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902 -

282

9000

10

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

9000

11

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

3000

12

Залишок товару на кінець місяця: - продажна вартість

282

6000

- торгова націнка

285

1500

Знижки, що надаються на дату реалізації товару

З метою стимулювання збуту і прискорення оборотності коштів підприємство може прийняти рішення про реалізацію товарів зі знижкою протягом певного періоду. Як правило, такі знижки надаються в передсвяткові та святкові дні. В такому випадку ціни продажу переглядаються. Зміна продажних цін оформляється наказом по підприємству.

Для підприємства роздрібної торгівлі надання такого роду знижок спричиняє зменшення торгової націнки, а отже, і фінансового результату в період надання знижок.

Часто надання передсвяткових знижок

назад |  2  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100