Рефераты на украинском
Формування роздрібної ціни на ПММ - Економічна теорія -База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів.

Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі.

з/п

Показники

Сума, грн.

1

Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ

1,00

2

Торгова націнка

0,20

3

7 %-вий збір від продажу ПММ (1,00 + 0,20) х 7 : 100

0,08

4

ПДВ (1,00 + 0,20 + 0,081_х 20 : 100

0,26

5

Роздрібна ціна одиниці палива

1,54

Порядок приймання - передачі зміни на АЗС і складання змінного звіту

В процесі господарської діяльності на АЗС здійснюється оперативний кількісний контроль, результати якого використовуються для ведення обліку, звірки кількості отриманих і відпущених нафтопродуктів. Матеріально відповідальні особи АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті. Один примірник змінного звіту з доданими до нього товарно-транспортними накладними, готівкою, що надійшла за зміну, здається до бухгалтерії, а другий залишається на АЗС. У випадку роботи у вихідні та святкові дні дозволена передача змінних звітів до бухгалтерії в перший робочий день після вихідних і святкових днів. При прийманні-передачі зміни оператори АЗС разом:

• визначають залишки нафтопродуктів на кінець зміни: на підставі залишків на початок зміни, надходжень нафтопродуктів за зміну і кількості відпущених за зміну нафтопродуктів відповідно свідченням накопичувальних лічильників всіх паливороздавальних колонок (фактичний залишок);

• вимірюють загальний рівень нафтопродуктів і рівень підтоварної води в кожному резервуарі;

• визначають за результатами вимірів об'єм нафтопродуктів в резервуарах АЗС (книжний залишок);

• роздруковують на ЕККА фіскальний звітний чек і визначають суму виручки за зміну;

• передають по зміні залишок готівки;

• перевіряють за допомогою контрольних вимірників фактичного відхилення роботи кожної паливороздавальної колонки.

При розбіжностях фактичної кількості нафтопродуктів в резервуарі в межах відносного відхилення виміру ± 0,8 % по ДЕВ 266976 зміна передається і приймається. У випадку перевищення відносного відхилення величини ± 0,8 % керівництво АЗС повинно прийняти заходи до проведення позачергової перевірки засобів вимірювання АЗС територіальним органом Держстандарту.

Після закінчення кожної зміни оператором АЗС складається в двох примірниках змінний звіт, з яких один примірник з доданими ТТН і готівкою, що надійшли за зміну, здається в бухгалтерію, а другий - залишається на АЗС.

Бухгалтерія підприємства, при прийманні змінних звітів з доданими до них первинними документами, перевіряє правильність перенесення показників лічильників паливороздавальних колонок, звіти ЕККА і надходження готівки. На підставі вже перевірених змінних звітів і первинних документів складаються місячні накопичувальні відомості, в якій відображаються наступні показники:

• кількість завезених на АЗС нафтопродуктів за видами, марками, сортами і цінами;

• покупна і продажна вартість завезених нафтопродуктів, в т.ч. від загальної вартості завезених нафтопродуктів, їх кількістю за продажною вартістю, окремим рядком сума дорожнього збору;

• кількість і вартість реалізованих споживачам нафтопродуктів за наявністю, в т. ч. окремим рядком сума ПДВ і дорожній збір;

• результати інвентаризації нафтопродуктів і наявність.

Бухгалтерський облік нафтопродуктів

Облік паливо-мастильних матеріалів на підприємствах нафтопродуктозабезпечення ведеться по в натурі (за. кількістю, вагою, мірою) здійснюється безпосередньо МВО, а бухгалтерія підприємства веде їх кількісно-сумовий облік.

При цьому методі МВО АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті.

Синтетичний облік руху нафтопродуктів на АЗС відображається на рахунку 28 "Товари".

Підприємства, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами, для їх обліку використовують рахунки 281 "Товари на складі" (при здійсненні оптової торгівлі) і 282 "Товари в торгівлі" (при здійсненні роздрібної торгівлі). По дебету цих рахунків відображаються збільшення в результаті покупки нафтопродуктів, оприбуткування їх лишків, виявлених за результатами інвентаризації, безкоштовно отриманих нафтопродуктів в результаті здійснення бартерних операцій, вартості списаних в результаті природного убутку і вартості втрат нафтопродуктів понад встановлених норм природного убутку.

Аналітичний облік ведеться за кожним найменуванням, маркою і сортом палива. Розрахунки з покупцями відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", окремо по кожному клієнту.

Бухгалтерський облік руху нафтопродуктів здійснюється у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси". Склад первісної вартості нафтопродуктів залежить від способу їх придбання (отримання).

Розглянемо на прикладі схему бухгалтерських проводок, пов'язаних з реалізацією АЗС нафтопродуктів.

Приклад 20

Підприємством роздрібної торгівлі "Марія" закуплено бензин для подальшої реалізації вартістю - 12000 грн., в т.ч. ПДВ - 2000 грн.

Нараховано торгову надбавку (ПДВ і торгова націнка) на суму 2600 грн. Бензин реалізовано на суму 12600 грн., в т.ч. ПДВ - 2100 грн. Форма розрахунку:

- за готівку - 8820 грн., в т.ч. ПДВ - 1470 грн.;

-' за безготівковий рахунок - 3780 грн., в т.ч. ПДВ - 630 грн.

on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки Дт Km

Сума, грн.

1

Проведено попередню оплату за бензин

631

311

12000

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

644

2000

3

Оприбутковано раніше оплачений бензин

282

631

10000

4

Нараховано ПДВ, який відноситься до вартості бензину, що надійшов

644

631

2000

5

Нараховано торгову надбавку (з врахуванням ПДВ)

282

285

2600

6

Реалізовано бензин за готівку

301

702

8820

7

Відображено податкові зобов'язання, які відносяться до вартості оплаченого бензину

702 702

641 791

1470 7350

8

Списано облікову вартість реалізованого бензину

902

282

7000

9

Списано за розрахунком суму торгової надбавки

285

282

1820

10

Списано собівартість реалізованого бензину

791

902

7000

11

Реалізовано бензин за безготівковий розрахунок

311

361

3780

12

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

643

641

630

13

Передано бензин покупцю за заправочною відомістю

361

702

3780

14

Відображено ПДВ, який відноситься До вартості переданого бензину

702

643

630

15

Списано облікову вартість реалізованого бензину

902

282

3000

16

Списано по розрахунку суму торгової надбавки

285

282

780

17:

Списано собівартість реалізованого бензину

791

902

3000

Особливості обліку роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та пивом іншим оптовим підприємствам, підприємствам роздрібної торгівлі, в мережі торгівлі та громадського харчування є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Виробники алкогольних напоїв та пива до платників збору безпосередньо не відносяться. Але у випадку здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом в мережі фірмових магазинів, які не є юридичними особами і не мають самостійного балансу, виробники також відносяться до платників збору.

Об'єктом оподаткування збором є виручка, отримана на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торгівельній мережі і в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива.

Сума однопроцентного збору з виручки, одержаної від реалізації алкогольних напоїв та пива, до обсягу реалізації не включається і торгова надбавка з цієї суми не нараховується.

Збір є завершальним процесом ціноутворення алкогольних напоїв та пива і нараховується на акцизний збір, включений в ціну виробника, та на ПДВ, включений в ціну цих товарів. Механізм нарахування аналогічний

нарахуванню податку з обороту. Тобто збір, сплачений в складі ціни алкогольних напоїв та пива на попередньому етапі їх купівлі-продажу в мережі оптової торгівлі, не враховується в зменшення платежів до бюджету збору, одержаного в складі ціни оподатковуваних збором товарів при їх подальшій реалізації.

Приклад 21

Підприємство оптової торгівлі придбає алкогольні напої за ціною 60000 грн, в т.ч. ПДВ - 10000 грн., нараховує товарну надбавку в сумі 22000 грн. (з врахуванням ПДВ, включеного в ціну постачальника), реалізує їх підприємству роздрібної торгівлі. Підприємство роздрібної торгівлі нараховує товарну надбавку 32880 грн. і реалізує алкогольні напої в роздрібній торговельній мережі.

Таким чином, підприємство оптової торгівлі одержить алкогольні напої за ціною 60000 грн., в т.ч. ПДВ - 10000 грн. Ціна реалізації товарів підприємству роздрібної торгівлі складе 72720 грн. (ціна придбання товарів без врахування ПДВ - 50000 грн., товарна надбавка - 22000 грн., разом торговий оборот - 72000 грн., в тому числі ПДВ - 12000 грн., збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - 720 грн.). У відвантажувальних документах буде вказано: вартість товарів - 72720 грн., в тому числі на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - 720 грн., ПДВ-12000 грн.

Моментом нарахування збору для його сплати до бюджету є не момент відвантаження, а дата надходження оплати.

Припустимо, після відвантаження продукції на суму 72720 грн. підприємство оптової торгівлі отримує від підприємства роздрібної торгівлі оплату в сумі 52000 грн. В цей момент здійснюється нарахування збору для його сплати до бюджету. При обчисленні податків, пов'язаних з реалізацією алкогольних напоїв, .першим обчислюється збір, а потім ПДВ та інші податки. Крім того, об'єкт оподаткування збором не включає сам збір, нарахований його платником. Але в подальшому до об'єкту оподаткування збором буде включатись збір, нарахований попереднім платником збору. Точну суму нарахованого для сплати до бюджету збору можна визначити шляхом вирахування із суми отриманого доходу частки від його ділення на 1,01і. В наведеному прикладі сума нарахованого збору складе 52000 грн. -(52000 грн.: 1,01) = 515 грн. або (52000 грн. - 515 грн.) х 1 % - 515 грн. .

Підприємством роздрібної торгівлі збір включається до ціни реалізації, виходячи з суми ціни придбання товару у оптового постачальника і власної торгової надбавки. В прикладі роздрібна ціна алкогольних напоїв складе 94536 грн. (ціна придбання товару без врахування ПДВ - 60720 грн., товарна надбавка - 32880 грн., разом товарооборот - 93600 грн., в т.ч. ПДВ - 15600 грн., збір на розвиток виноградництва, садівництва та хмелярства - 936 грн.). При реалізації всієї партії товарів у касових документах буде зазначено: вартість товарів - 94536 грн., в т.ч. ПДВ - 15600 грн.

При частковій реалізації товарів підприємством роздрібної торгівлі, наприклад, на суму 66660 грн., сума нарахованого збору складає 66660 грн. -(66660 грн.: 1,01) = 660 грн. або (66660 грн. - 660 грн.) х 1 % : 100 = 660 грн.

Бухгалтерський облік Для обліку збору на розвиток оптової і роздрібної торгівлі алкогольними виноградарства, садівництва i хмелярства напоями передбачений рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами", субрахунок 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах". Збір на розвиток виноградарства садівництва та хмелярства враховується в доході підприємства від основної діяльності і виключається з нього при розрахунку чистого доходу.

Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку при обліку операцій реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв і пива наводиться нижче.

N

s on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт Km

Облік на підприємстві оптової торгівлі (відвантаження)

1

Отримано алкогольні напої у постачальника

281 631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641 631

' Вся сума отриманих коштів 52000 грн. складає 101 % (вартість товару із врахуванням ПДВ і акцизу - 100 %, плюс збір в розмірі 1 %)

назад |  1  | вперед

1

2

3

4

3

Перераховано оплату постачальнику

631

311

4

Відвантажено товар покупцю

361

702

5

Враховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

542

6

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

7

Списано чистий дохід

702

791

8

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

9

Враховано собівартість реалізованого товару у складі фінансового результату

791

902

10

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

11

Отримано оплату від покупця

311

361

12

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

541

642

13

Оплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

14

Оплачено ПДВ

641

311

Облік на підприємстві оптової торгівлі (передплата)

1

Отримано алкогольні напої у постачальника

281

631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

631

3

Перераховано оплату постачальнику

631

311

4

Отримано оплату від покупця

311

361

5

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

643

641

6

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

172

642

7

Відвантажено товар покупцю

361

702

8

Враховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

643

9

Враховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

171

10

Списано чистий дохід

702

791

11

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

12

Враховано вартість реалізованого товару в складі фінансового результату

791

902

13

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

14

Оплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

15

Оплачено ПДВ

641

311

Облік на підприємстві роздрібної торгівлі


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Возвращается муж, поздно вечером домой, с работы и видит на столе записку: «Суп в холодильнике, котлеты на плите, будешь трахать – не буди!!!».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100