Рефераты на украинском
Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - Українознавство -Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.96.

Огієнко І. Звернення до духовенства та православних українців, католиків-поляків Холмщини і Підляшшя // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.96-97.

Петлюра С. Статті. – К.: Дніпро, 1993. – 341 с.

Петлюра С. – Огієнку І. // Пам’ять століть. – 1998. – С.115-122.

Пилявець П., Рибачук М. Огієнко Іван Іванович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С.869-870.

Пащенко В. Іван Огієнко // Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995. – С.289-296.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. - Т.2. – К., 1992. – 608с.

Рибалко О. Відбудова Української Церкви // Старожитності. – 1992. – Ч.4.

Русова С. Мої спомини. – Львів, 1997. – 284 с.

Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія України. – К., 1993.

Солдатенко В. Українська революція: Історичний нарис. – К., 1999. – 976с.

Соловей С. Служити народові – то служити богові // Старожитності. – 1992. – Ч.4.

Солуха О. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – США, 1973. – 382 с.

Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. – Київ – Філадельфія, 1995. – 493 с.

Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

Степовик Д. Іларіон ІІ: тернистим шляхом до зірок // Голос України. – 1997. – 29 травня.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – 512 с.

Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – К., 1997. – 237 с.

Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною...”. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження: Наук. видання. – Вінніпег – Київ, 2000. – 548 с.

Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні // Пам’ять століть. – 1997. - №1. – С.87-89.

Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська Церква // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.95-105.

Тимошик М. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї // Історичний календар на 1997 р. – Вип.3. – К., 1996. – С.14-15.

Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українське відродження // Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Життєписи великих українців. – К.: Либідь, 1999. – С.7-61.

Тимошик М. Огієнко Іван Іванович // Укр. журналістика в іменах. – Вип.2. – Львів, 1955. – С.154-157.

Тіменик З. Митрополит Іларіон (Огієнко) про церковну автокефалію як процес: Методологічний аспект // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. 18-19 лютого 1997 р. - Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С.67-68.

Українська Центральна Рада: Док. і матеріали: В 2-х т. – Т.2. 10 грудня 1917 – 29 квітня 1918 . – К.: Наук. думка, 1997. – 422 с.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917 – 1920 рр.: В 4-х т. – Т.3.- Нью-Йорк, 1969. – 160 с.

Хіротонія професора д-ра Івана Огієнка на Холмську катедру // Слово істини. – Вінніпег, 1948. – Ч.4.

Франко І. Зібрання творів: У 50-ти тт. – Т.5. Листи 1895-1916. – К., 1996.

Шаров І. 100 видатних імен України. – К., 1999. – 504 с.

Шептицький А. – Огієнку І. 1 жовтня 1941 р. // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.95-96.

Шептицький А. Лист до українських православних ієрархів // Київ. старовина. – 1992. - №3. – С.70-71.

Шептицький А. Лист до української православної інтелігенції // Пам’ять століть. – 1992. - №2. – С.71-72.

Щеголев С.Н. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма. – К., 1912. – 588 с.

Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка (Митрополит Іларіон). – Київ – Вінніпег, 1998. – 26 с.


[1] Мазуркевич О. Зарубіжні фальсифікатори української літератури. – К., 1961. – С.31, 73, 150.

2 Гай Ю. З ким і проти кого: ганебний шлях петлюрівщини та її “спадкоємців” . – К., 1980. – С.53, 54.

[2] Винниченко В. Відродження нації. В 3-х ч. – Ч.ІІІ. – К., 1990. Войнаренко О. З гетьманських часів: Спогади самовидця з року 1918. – Детройт, 1950; Доценко О. Літопис Української революції: Матер. і документи до історії Української революції: в 3-х т. – Т.ІІ. – Кн..4. – 1917-1923. – Київ-Львів, 1923; Русова С. Мої спомини. – Львів: Хортиця, 1937; Скоропадський П.Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. – Київ – Філадельфія, 1995; Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – США: Хутір діда Петра, 1973; Христю П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр.: В 4-х т. – Т.3. – Нью-Йорк, 1969; Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка (Митрополита Іларіона). – Київ-Венніпег, 1998; Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною...: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. – Вінніпег-Київ, 2000.

[3] Петлюра С. – Огієнку І. Листи №1-6 за 1921 р. // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.115-122; Шептицький А. Лист до українських православних ієрархів // Київська старовина. – 1992. - №3. – С.70-71; його ж: Лист до української православної інтелігенції. – Там же: С.71-72; Шептицький А. – Огієнку І. Лист за 21 жовтня 1941 р.; Огієнко І. – Шептицькому А. Лист за 14 листопада 1941 р. // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.95-96; Огієнко І. Звернення до духовенства та православних українців, католиків-поляків Холмщини і Підляшшя // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.96-97.

[4] Конституційні акти України. 1917-1920: Невідомі конституції України. – К., 1992.

[5] Українська Центральна Рада: Докум. і матеріали: В 2-х т. – Т.2. 20 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.: Наукова думка, 1997.

[6] Мартирологів українських церков: Документи і матеріали. – Торонто-Балтимор: Смолоскип ім.В.Симоненка. – 1987. – Т.1.

[7] Огієнко І. Українська культура. – К., 1992; Його ж: Моє життя // Наша культура. – 1935. – Кн..7; Українська церква: Нариси з історії української православної церкви: У 2-х т. – К., 1993; Українські церкви за Богдана Хмельницького. 1647-1657. – Вінніпег, 1955; Українська церква за час Руїни. 1657-1687. – Вінніпег, 1956; Життєписи великих українців. – К., 1999; Іларіон. Слово істини: архіпастирські послання за 1940-1944 рр. – Холм, 1944.

[8] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – К.: Заповіт, 1997.

[9] Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною...” Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. – Вінніпег-Київ, 2000.

[10] Щеголев С.Н. Украинское движение, как современный этап южно-русского сепаратизма. – К., 1912.

[11] Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. – Т.1. Доба Центральної Ради // Березіль. – 1992. - №1.

[12] Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського Ренесансу. Педагогічний аспект. – К., 1996.

[13] Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т.2. – К., 1992.

[14] Білокінь С.І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти. судження, пошуки. – Вип.2. – К., 1992; Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький: на шляху до автокефалії української церкви // Наук. записки: Зб. праць молодих вчених. – Т.4. – К., 1999; Степанович Д. Другий повний переклад Біблії українською мовою // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наукові доповіді другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. 18-19 лютого 1997 р.: До 115-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С.11-13; Ляхоцький В. Іван Огієнко та Кам’янець-Подільський (За маловідомими джерелами). – Там же. – С.17-28; Мартиненко С., Чугаєвський В. Педагогічна спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) і розвиток сучасної національної школи. – Там же. – С.53-54; Біленко Т. Мова як елемент національного релігійно-церковного життя (У світлі візій І.Огієнка). – Там же. – С.55-66; Тіменик З. Митрополит Іларіон (Огієнко) про церковну автокефалію як процес: Методологічний аспект. – Там же. – С.67-68; Ляхоцький В. І.Огієнко і С.Петлюра. – Там же: С.75-85; Лозовий В. Діяльність І.Огієнка в кам’янецький період Директорії УНР. – Там же. – С.89-92; Вонсович Г. Політичний вимір творчості І.Огієнка. – Там же. – С.103-105; Козак І. До питання про світогляд І.Огієнка. – Там же. – С.106-107.

[15] Білан А. Іван Огієнко (До 110-річчя від дня народження) // Українська культура. – 1992. - №1; Гирич І. Іван Огієнко: Хроніка життя і спадщина // Старожитності. – 1992. – Ч.4; Павловська Н. Перший рекор. – там же. Рибалко О. Відбудова Української держави. – Там же. Соловей С. “Служити народові – то служити богові”. – Там же; Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні // Пам’ять століть. – 1997. - №1; Того ж: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська Церква // Пам’ять століть. – 1998. - №2; Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань // Пам’ять століть. – 1998. - №2. та ін.

[16] Пилявець П., Рибачук М. Огієнко Іван Іванович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996; Тимошик М. Огієнко Іван Іванович // Українська журналістика в іменах. – Вип.2. – Львів, 1995; Тимошин М. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї // Історичний календар на 1997 р. – К., 1996.

[17] Ефремов С. Трагедия молодого украинского ученого // Рус. слово. – 1910. – 10 янв.; Краснодемський В. Готов я нести люті муки за свій народ, за рідний край // Голос України. – 1997. – 4 січня; Лысенко Н. Самородок свытлой мысли // Зеркало недели. – 1997. – 31 мая; Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня; Його ж: Іларіон: тернистим шляхом до зірок // Голос України. – 1997. – 27 травня та ін.

[18] Ювілейна книга на пошану Митрополита Іларіона. – Вінніпег, 1938. – С.21.

[19] Сергієчко Г.М., Смолій В.А. Історія України. – К., 1993. – С.230.

[20] Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Життєписи великих українців. – С.242.

[21] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.40.

[22] Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні // Пам’ять століть. – 1997. - №1. – С.72.

[23] Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. – С.4.

[24] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[25] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.18.

[26] Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського Ренесансу. Педагогічний аспект. – С.18.

[27] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[28] Тильник М. Лишусь навіки з чужиною... – С.41.

[29] Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка (Митрополита Іларіона). – С.16.

[30] Шаров І. 100 видатних імен України. – К., 1999, - С.315.

[31] Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні // Пам’ять століть. – 1992. - №1. – С.72.

[32] Ляхоцький В. Іван Огієнко та Кам’янець-Подільський // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка... – С.18.

[33] Там же. – С.18-19.

[34] Ляхоцький В. Іван Огієнко та Кам’янець-Подільський // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наукові доповіді другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. 18-19 лютого 1997 р.: До 115-річчя від дня народження. – С.19-20.

[35] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.20-21.

[36] Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т.5. Листи 1895-1916. – К., 1976. – С.330.

[37] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.21.

[38] Ляхоцький В. Іван Огієнко та Кам’янець-Подільський // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наукові доповіді другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. 18-19 лютого 1997 р.: До 115-річчя від дня народження. – С.20.

[39] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[40] Гащенко В. Іван Огієнко // Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст. – С.20.

[41] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.21.

[42] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.22.

[43] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.22.

[44] Гирич І. Іван Огієнко: Хроніка життя і спадщина // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.4.

[45] Ефремов С. Трагедия молодого украинского ученого // Русское слово. – 1910. – 19 января.

[46] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.24.

[47] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.24.

[48] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.23.

[49] Домонтович В. Університетські роки // З іменем святого Володимира: У 2 т. – К., 1994. – Т.2. – С.389.

[50] Щоголев С. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. – С.217, 445.

[51] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.48-49.

[52] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.26.

[53] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.51.

[54] Марушкевич А.А. Невтомний працівник Українського Ренесансу Іван Огієнко. – С.7.

[55] Білокінь С.І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 2. – С.19.

[56] Білокін С.І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.2. – С.20.

[57] Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – С.371.

3 Там же. – С.370.

[58] Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький на шляху до автокефальної української церкви // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених. – Т.4. – С.198.

[59] Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Ст.373.

[60] Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький на шляху до автокефальної української церкви // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених. – Т.4. – С.199.

[61] Соловей С. “Служити народові – то служити богові”. // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.6.

1 Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.38.

[63] Білокінь С.І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 2. – С.19.

[64] Огієнко І. Моє життя // Наша культура. – 1935. – Кн..7. – С.449.

[65] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.38-39.

[66] Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – С.344.

[67] Огієнко І. Українська церква. – С.192.

[68] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.39.

[69] Білокінь С.І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 2. – С.20.

[70] Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції: В 4-х т. – Т.3. – С.5.

[71] Там же. – С.4.

[72] Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – С.345.

[73] Соловей С. “Служити народові – то служити богові” // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.6.

[74] Соловей С. “Служити народові – то служити богові” // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.6.

[75] Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – С.347.

[76] Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – С.346.

[77] Там же. – С.347.

[78] Мироненко О. Проблеми автокефалії церкви в Українській державі / Мироненко О., Римаренко Ю., Уянко І., Чехович В. Українське державотворення. – К., 1997. – С.383.

[79] Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. – С.348.

[80] Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький: на шляху до автокефалії української церкви // Наук. записки: Збірник праць молодих вчених. – Т.4. – С.203.

[81] Доценко О. Літопис Української революції: Матеріали й документи до історії Української революції. – Т.ІІ. – Кн..4. – С.122.

[82] Солдатенков В. Українська революція: Історичний нарис. – С.789.

[83] Вісник Української Народної Республіки. 1919. – Ч.48. – 5 жовтня.

[84] Завальнюк О. Державна співпрацю І.Огієнка і С.Петлюри у 1919-1920 рр. // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теор. конференції (18-19 лютого 1997 р.). – Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С.71.

[85] Лозовий В. Діяльність І.Огієнка в кам’янецький період Директорії УНР // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка ... – С.88.

[86] Там же. – С.88.

[87] Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.110.

[88] Доценко О. Літопис Української революції... – С.123.

[89] Огієнко І. До українського народу від міністра ісповідань // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теор. конференції (18-19 лютого 1997 р.). – Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С.76.

[90] Огієнко І. До українського народу від міністра ісповідань // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теор. конференції (18-19 лютого 1997 р.). – Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С.76.

. – С.77.

2 Історичний календар’97. – Вип. 3. – С.279.

[91] Доценко О. Літопис української революції. – С.123-124.

[92] Там же. – С.124.

[93] Лозовий В. Діяльність І.Огієнка в кам’янецький період // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка. – С.90.

[94] Ляхецький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.110.

[95] Лозовий В. Діяльність І.Огієнка в кам’янецький період // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка. – С.90.

[96] Доценко О. Літопис Української революції... – С.125.

[97] Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.125.

[98] Лозовий В. Діяльність І.Огієнка в кам’янецький період // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка. – С.110.

[99] Доценко О. Літопис Української революції... – С.125.

[100] Там же. – С.125.

[101] Доценко О.Літопис Української революції... – С.125.

[102] Там же.

[103] Доценко О. Літопис Української революції... – С.119.

[104] Доценко О. Літопис української революції... – С.120.

[105] Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.110.

[106] Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.111.

[107] Мироненко О. Проблеми автокефалії церкви в Українській державі // Мироненко О., Римаренко Ю., Усенко І., Чехович В. Українське державотворення. – С.384.

[108] Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.111.

[109] Доценко О. Літопис Української революції. – С.120.

[110] Соловей С. “Служити народові – то служити богові” // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.6.

[111] Там же . – С.6.

[112] Соловей С. “Служити народові – то служити богові” // Старожитності. – 1992. – Ч.4. – С.6.

[113] Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. – С.14.

[114] Доценко О. Літопис Української революції. – С.120.

[115] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[116] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.158.

[117] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[118] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.82.

2 Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[119] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.83.

[120] Довгий О. З історії Української Церкви // Золоті ворота. – 1993. - №5. – С.187.

[121] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.85-86.

[122] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1993. – 16 січня.

[123] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.294-295.

[124] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.158.

2 Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.295.

3 Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.158.

[126] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.296-297.

1 Тимошик. Лишусь на віки з чужиною... – С.297.

[128] Мартирологія українських церков: Документи, матеріали. – Торонто-Балтимор: Смолоскип ім.В.Симоненка, 1987. – Т.1. – С.215-225.

[129] Петлюра С. З листа до І.Огієнка. 19 грудня 1921 р. // Статті. – К.: Дніпро, 1993. – С.213-214; Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань УНР // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.118.

[130] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.91.

[131] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

2 Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.91.

[132] Ковальський М. Персональна справа Івана Огієнка в архіві нових актів у Варшаві // Укр. історик. – 1995. – Ч.1-4. – С.263.

[133] Там же. – С.261-262.

[134] Ковальський М. Персональна справа Івана Огієнка в архіві нових актів у Варшаві // Укр. історик. – 1995. – Ч.1-4. – С.260, 261.

[135] Там же. – С.262.

[136] Ковальський М. Справа Огієнка в архіві Нових Актів у Варшаві // Укр.. історик. – 1995. - №1-4. – С.263.

[137] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.94-95.

[138] Ковальський М. Справа Огієнка в архіві Нових Актів у Варшаві // Укр.. історик. – 1995. - №1-4. – С.264.

[139] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.97.

[140] Ковальський М. Справа Огієнка в архіві Нових Актів у Варшаві // Український історик. – 1995. №1-4. – С.264.

[141] Ковальський М. Справа Огієнка в рахіві Нових Актів у Варшаві // Укр.. історик. – 1995. - №1-4. – С.265.

[142] Там же. – С.265; Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.97.

[143] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.98.

[144] Нестеренко А. Митрополит Іларіон – служитель Богові й народу // Ювілейна книжка на пошану митрополита Іларіона. – Вінніпег, 1958. – С.154.

[145] Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993. – С.540.

[146] Хіротонія професора д-ра Івана Огієнка на Холмську катедру // Слово істини. – Вінніпег, 1948. – Ч.4. – С.14-15.

[147] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.327-328.

[148] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною.... – С.105-106.

[149] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[150] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.105.

[151] Нестеренко А. Митрополит Іларіон – служитель Богові й народу // Ювілейна книга на пошану митрополита Іларіона. – С.56.

[152] Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська Церква // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.95-96.

[153] Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська Церква // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.96.

[154] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.108.

[155] Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження // Митрополит Іларіон. – С.11.

[156] Шептицький А. Лист до українських православних архієреїв // Київська старовина. – 1992. - №3. – С.70.

[157] Шептицький А. Лист до української православної інтелігенції // Київська старовина. – 1992. – С.71.

4 Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.108-109.

[158] Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська церква // Пам’ять століть. – 1998. - №2. – С.96.

[159] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.120.

[160] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.80.

[161] Тимошик М. Митрополит Іларіон і українське відродження / Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Життєписи великих українців. – С.12.

[162] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.109.

[163] Іларіон. Слово істини: архіпастирські послання за 1940-1944 рр. – Холм, 1944. – С.27.

[164] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.109-110.

[165] Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. – С.81.

[166] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.110-111.

[167] Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2-х т. – Т.1-2. – К.:Україна, 1993.

[168] Огієнко І. Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657. – Вінніпег, 1955. – 180 с.

[169] Огієнко І. Українська церква за час Руїни. 1657-1687. – Вінніпег, 1956. – 564 с.

[170] Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. – 1992. – 16 січня.

[171] Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною... – С.134, 136.

назад |  5 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, с нас берут налоги.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100