Рефераты на украинском
Нове в бухгалтерському обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -фінансових результатів від комісійної торгівлі необхідно врахувати наступне:

1. Підприємства торгівлі, які реалізують вживані товари, прийняті від населения на комісію, обліковують ці товари на забалансовому рахунку 002 "Товари, прийняті на комісію". Завідуючий торговельним підприємством скдадає окремий товарний звіт про наявність і рух комісійних товарів.

2. Після продажу товарів операції з надходження виручки за реалізовані комісійні товари та розрахунки за ці товари з комітентами обліковують на балансових рахунках:

На суму виручки за комісійні товари складають бухгалтерську проводку:

Дт 50 - Кт 46, окремий аналітичний рахунок - на продажну вартість реалізованих товарів. Одночасно здійснюють запис на відображення в обліку заборгованості комітентам за реалізовані комісійні товари:

Дт 46, окремий аналітичний рахунок

Кт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - на продажну вартість товарів за вирахуванням торговельної знижки (комісійного збору).

Наведені вище записи здійснюють на підставі реєстру квитанцій на реалізовані комісійні товари.

На суми, виплачені комітентам за прийняті від них і реалізовані комісійні товари, складають запис на рахунках:

Дт 76, субрахунок "Розрахунки з комітентами" - Кт 50 "Каса".

Після визначення і відображення на рахунку 46, аналітичний ра­хунок "Реалізація комісійних товарів" суми комісійного збору відраховують з цієї суми податок на додану вартість і складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 68 - на суму податку на додану вартість,

Дт 46 - Кт 80 - на суму доходу від реалізації комісійних товарів

Аналітичний облік розрахунків з комітентами ведеться в спеціальній оборотній відомості.

Облік реалізації товарів на комісійних засадах за договором з платником ПДВ розглянено в п. 4.14.

Порядок визначення фінансових результатів від реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування суттєво змінився. Відображення в обліку податку на додану вартість з обороту від реалізації товарів і реалізованої торговельної націнки розглядається пізніше (розділ 6).

5. ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

5.1. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядок цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка. Які ціни для обліку товарів застосовувати на підприємстві вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

5.2. В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на рахунку 41 "Товари" виділяють три субрахунки:

41-1 "Товари на складах",

41-2 "Товари в крамницях",

41-3 "Товари і продукти в громадському харчуванні".

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують. това­ри за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельна націнка) обліковують на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Таке закріплення рахунка 42-1 для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажни­ми цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках:

42-1 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".

5.3. Виходячи із положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням торговельної націнки складу та ПДВ на відпускну вартість товарів. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

5.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються то­вари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами ( з 1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття вит­рат і створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на відпускні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі розхідної накладної складу повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. 3 метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних над­бавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, валові доходи, витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведения, а також забезпечення на­лежного контролю за ціноутворенням на підприємстві доцільно облік товарів на складах вести за продажними цінами.В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові зобов’язання з ПДВ.

Облік внутрішнього відпуску товарів за купівельними цінами

5.5. Враховуючи викладене вище (п.п. 5.1 - 5.4), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова наклад­на) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

Приклад 8. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці №1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці №1, в т.ч.:

грн.

Товари за купівельними цінами

500

Податок на додану вартість ,20% від 500

100

Торговельна націнка, 25% від 500

125

Разом продажна вартість товарів

725

3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі(100 +125) - 225 грн.

За даними прикладу 8 в бухгалтерському обліку треба зробити записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними цінами: - 500 :

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування товарів - 725 :

2.1. На купівельну вартість отриманих зі скдаду товарів - 500:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 500

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі - 225 :

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 225

В даному випадку на відміну від порядку, що застосовувався до 1.10.97 р., на суму ПДВ збільшено купівельну вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів, а не валовий дохід, як було раніше.

5.6. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами (купівельна вартість з доданням торговельної націнки складу), то, враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат складу розрахувати по підсумку відпуску товарів за місяць і виключити її із товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування записом на рахунках:

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 80, ст."Валовий дохід оптовоЇ торгівлі".

Приклад 9. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе "Марія" за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе "Марія" продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і това­ри нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250

50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250

88 грн.

Разом товарні надбавки

138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) - 388 грн.

За даними прикладу 9 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу - 250 :

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе "Марія" - 388 :

2.1. Дт 41-3 - Кт 41-1 - 250

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 - 138

5.7. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування ПДВ в торгівлі (п. 1.1), при закупці продуктів для підприємств громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно нараховувати ПДВ на закуплені сільгоспродукти і включати його до товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок власного доходу.

Приклад 10. На відображення в обліку закупки від населення сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупочним актом на ринку закуплено для кафе "Марія" сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180

36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180

63 грн.

Разом товарні надбавки

99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає (180+36+63) - 279 грн.

За даними прикладу 10 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупочну вартість сільгосппродуктів - 180 :

Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і включеної до товарно-грошового звіту - 279 :

2.1. Дт 41-3 - Кт 71 - 180

2.2. Дт 41-3 - Кт 42-3 - 99

5.8. У випадку повернення підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування товарів і продуктів на склад, що обліковує іх за купівельними цінами, необхідно, виходячи із положень За­кону про податок на додану вартість (нова Інструкція про порядок обчисленя ПДВ замість Інструкції № 3 своєчасно не видана), зняти з товарів і продуктів зроблені товарні надбавки. Для цього видаткова наклад­на на здачу товарів і продуктів на склад повинна бути виписана за продажними цінами, а прибуткова накладна складу за купівельними цінами. Різниця між продажною і купівельною вартістю повернених товарів відноситься на зменшення товарних надбавок. При цьому складають бухгалтерські проводки:

Дт 41-1 - Кт 41-2 або 41-3 - на купівельну вартість товарів, зданих на склад, і

Дт 42-2 або 42-3 - Кт 41-2 або 41-3 - на суму товарних надба­вок на товари, що здані на склад.

Таким чином, при поверненні товарів на склад із роздрібного торговельного підприємства повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту роздрібного торговельного підприємства:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-2 - Кт 41-2 - на суму товарних надбавок роздрібної торгівлі.

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-2 - на суму оприбуткованих повернених товарів за купівельними цінами.

5.9. При поверненні на склад продуктів і товарів із підприємств громадського харчування треба скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму повернених товарів за купівельними цінами

Дт 42-3 - Кт 41-3 - на суму товарних надбавок громадського хар­чування

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 41-1 - Кт 41-3 - на суму оприбуткованих товарів за купівельними цінами

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

5.10. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п. 5.2). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Приклад 11. На відображення в обліку відпуску товарів зі скла­ду крамниці № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товар­ного звіту складу складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського харчування.

5.11. Приклад 12. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану "Карпати" за продажни­ми цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 12 на підставі товарного звіту складу треба зробити бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 - Кт 41-1 - 400

Дт 41-3 - Кт 42-3 - 160

5.12. При поверненні товарів на склад за продажними цінами із підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування записи на бухгалтерських рахунках будуть зворотними до записів, що зроблені в п.п. 5.11, 5.10:

На складі: Дт 41-1 - Кт 41-2 - при поверненні товарів із підприємств роздрібної торгівлі,

Дт 41-1 - Кт 41-3 - при поверненні продуктів і товарів з підприємств громадського харчу вання

і відповідно за даними товарно-грошового звіту підприємства роздрібної торгівлі:

Дт 41-1 - Кт 41-2

та підприємства громадського харчування:

Дт 41-1 - Кт 41-3 і Дт 42-3 - Кт 41-3

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не про­водиться, тобто виключається із записів в синтетичному обліку. Прийнято суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетич­ному обліку, брати в червону рамку. Так, в прикладі 11 є два зустрічні записи:

На складі: Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

В крамн.№ 1: Дт 41-2 - Кт 41-1

- 600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 - Кт 41-1 - 600

5.13. У зв’язку з тим, що підприємство з різними видами торговельної діяльності повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності (розділ 6), то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу товари.

3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами.

5.14. Доцільно передавати товарні надбавки з оптової торгівлі (зі складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за середнім відсотком товарних надбавок на складі підприємства за попередній місяць за вирахуванням відсотка торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу складу. За цим відсотком від продажної вартості відпущених зі складу товарів у звітному місяці розраховують суму товарних надбавок, яку необхідно передати роздрібній торгівлі або громадському харчуванню за місяць.

На підставі розрахунку на передачу товарних надбавок від опто­вої торгівлі (складу) роздрібній торгівлі або громадському харчуванню складають бухгалтерські проводки:

Дт 42-1 - Кт 42-2 або

Дт 42-1 - Кт 42-3

5.15. Приклад 13. На розрахунок і відображення в обліку переда­чі товарних надбавок на товари, що відпущені зі складу за продажними цінами своїм роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування.

1. Виробничо-комерційна фірма "Новинка" за фінансовим розрахунком визначила, що для покриття витрат і отримання доходу торговельна націнка на купівельну вартість товарів, перерахована на торговельну знижку з продажної вартості відпущених товарів, складає 4 відсотки.

2, Середній відсоток товарних надбавок в оптовій торгівлі за попередній звітний місяць за розрахунком (п.6.6) складає 30,75%.

3. Протягом звітного місяця зі складу відпущено товарів:

- роздрібним торговельним підприємствам на суму 40800 грн.

- підприємствам громадського харчування на суму 10200 грн.

4. Розрахунок товарних надбавок, що підлягають списанню з оп­тової торгівлі на роздрібну торгівлю та громадське харчування:

4.1. Для роздрібної торгівлі: продажна вартість відпущених зі складу товарів - 40800 х (30,75% - 4%): 100 = 10914 грн.

4.2. Для громадського харчування: продажна вартість відпущених товарів - 10200 х (30,75% - 4%):100 = 2729 грн.

За даними прикладу 13 на передачу товарних надбавок необхідно зробити наступні записи на бухгалтерських рахунках:

1. На збільшення товарних надбавок в роздрібній торгівлі та зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-2 - 10914

2. На збільшення товарних надбавок на продукти і товари в підприємствах громадського харчування та на зменшення їх на товари на складах:

Дт 42-1 - Кт 42-3 - 2729

5.16. До внутрішнього відпуску товарів відносяться також відпуск товарів для власних потреб торгівлі та для використання у виробництві продукції (робіт, послуг). Інструктивними документами бухгалтерський облік такого відпуску товарів з врахуванням податку на додану вартість з 1.10.97 р. не регламентується. Виходячи із положень Закону України "Про податок на додану вартість" (п.п. 1.6 і ін.) та інших нормативних документів, вважаємо, що облік цих операцій необхідно вести в наступному порядку:

1. При відпуску товарів для власних виробничих потреб торгівлі ( товарів санітарно-гігієнічного призначення, для поточного ремонту, тощо) видаткова накладна повинна бути виписана в купівельник цінах товарів, на які треба нарахувати податок на додану вертість та вказати облікову продажну вартість товарів.

Приклад 14. На відображення в обліку товарів, витрачених для власних виробничих потреб торгівлі.

Відпущено товари з торговельного підприємства (складу, крамниці, тощо) на потреби санітарно-гігієнічного характеру. У видатковій накладній значиться:

грн.

Товари за купівельними цінами

50

Податок на додану вартість, 20% від 50

10

Разом

60

Облікова продажна вартість товарів

75

За даними прикладу 14 необхідно скласти бухгалтерські провод­ки на списання товарів, використаних для власних потреб:

Дт 44 - Кт 41 - 50

Дт 42-1 - Кт 41 - 25 (75 - 50)

2. Якщо прийняти, що вказані в прикладі 14 товари відпущені власному виробничому підприємству (на одному з крамницею балансі) з торговельною націнкою 10% від купівельної вартості товарів (10% від 50=5), то бухгалтерські проводки будуть наступними:

1. За даними товарно-грошового звіту крамниці:

Дт 05 - Кт 41-2 - 55 (50+5)

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 20(75-55), в т.ч. ПДВ - 10

2. За даними матеріального звіту виробничого підрозділу підприємства:

Дт 05 - Кт 41-2 - 55 (50+ 5)

В даному випадку ПДВ віднесено на збільшення податкового креди­ту при надходженні товарів від постачальника.

Нарахування податкового кредиту на товари, що використані для власних виробничих потреб, має підтверджуватись податковими накладними на ці товари.

6. ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування визначають і відображають в обліку суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

6.2. З 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка" субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковуються також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості товарів, а також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво змінилось.

За Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, п. 5 суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначаються як сума залишку товарних надбавок на початок місяця і товарних надбавок за звітний місяць, зменшена на суму то­варних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок , списаних на зменшення в звітному місяці. Без цього розрахунок буде не точний, не об’єктивний.

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих товарів на кінець звітного місяця, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок.

Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.

Змінено також порядок відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, буде наступний:

Дт 80 "Прибутки і збитки"

Кт 42-1, субрахунок 1 "Товарні надбавки", (п. 5.2)

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок буде розподілятись у порядку, що діяв раніше, тобто двома позитивними записами:

Дт 80 - Кт68, субрахунок "3 податку на додану вартість"

Дт 80 - Кт80, ст. "Реалізована торговельна націнка".

6.3. За теорією бухгалтерського обліку від’ємний (сторнувальний) запис у цьому разі застосовуватись не може. Крім того, розробники Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість не врахували, що й аналітичний облік повинен вестись правильно і раціонально. Інструкцією також не встановлено, як повинна обчислюватись сума ПДВ, що входить до реалізованих товарних надбавок за розрахун­ком їх на реалізовані товари. Очевидно, що вона буде визначатись за даними податкових накладних та підсумків касових апаратів.

На наш погляд, новий запис на списання реалізованих товарних надбавок повинен бути зроблений на бухгалтерських рахунках позитивними числами в наступному порядку:

Дт 42-1 "Товарні надбавки"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість";

Дт 42-1 "Товарні надбавки"

Кт 80 "Прибутки і збитки", ст. "Реалізована торговельна націнка" (валовий дохід) або одною складною бухгалтерською проводкою:

Дт 42-1 - Кт 68 і Кт 80.

В цьому разі рівнозначні записи на бухгалтерських рахунках економічно обгрунтовані і зрозуміліші. Збільшення валового доходу не прийдеться записувати по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки". Такий підхід має також важливе значення для правильної організації аналітичного обліку.

6.4. Розглянемо на спрощеному прикладі нарахування на товари, одержані від постачальника, товарних надбавок, повної реалізації цих товарів, визначення і відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

Приклад 15. На відображення в обліку покупки та реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, і реалізованих товарних надбавок.

1. Одержано від постачальника товари:

грн.

Товари за купівельними цінами

1000

Податок на додану вартість, 20% від 1000

200

До оплати постачальнику

1200

Торговельна націнка, 10% від 1000.

100

До оприбуткування за продажними цінами

1300

2. Реалізовано товари покупцям за готівку на суму 1300 грн.

За даними прикладу 15 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість - 1000 :

Дт 41-2 - Кт 60 - 1000

2. На суму податку на додану вартість (п.п. 3.1. 3.10.2) - 200:

Дт 67-2 - Кт 60 - 200

3. На суму ПДВ і торговельної націнки (200+100) - 300:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 300

4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1300 :

Дт 46 - Кт 41-2 - 1300

5. Надходження виручки за реалізовані товари - 1300 :

Дт 50 - Кт 46 - 1300

6. Списуються реалізовані товарні надбавки - 300 :

6.1. Дт 80 - Кт 42-2

- 300

6.2. Дт 80 - Кт 68 - 217 (1300х20% : 120%)

Дт 80 - Кт 80 - 83 (300-217)

або складають рівнозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 217

Дт 42-2 - Кт 80 - 83

В результаті наведених вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного стає операційним з відображенням по дебету і кредиту рахунка сум обороту з продажу товарів.

6.5. Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що сума товар­них надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв’язку з іншими списаннями товарів, тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 42-2 або 42-3 до визначення реалізованих товарних надбавок, так званих попередніх оборотів. Середній відсоток товарних надбавок визначається за формулою:

Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця, плюс сума товарних

надбавок, нарахованих за місяць, мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100

Сума реалізованих товарів за місяць плюс сума залишку товарів на кінець звітного місяця

Застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного розрахунку по підприємству в цілому, яке здійснює різні види торговельної діяльності.

Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реаліізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 1.

Приклад 16. На визначення і відображення в обліку товарних над­бавок, що відносяться до реалізованих товарів, в роздрібній торгівлі.

1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними цінами .Товарні надбавки на ці това­ри на початок місяця складають 7490 грн.

2. Нараховано товарних надбавок на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв’язку з іншим вибуттям товарів з торго­вельних підприємств списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.

3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. За­лишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.

4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.

5. Із цифрових даних прикладу 16 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів і обліковуються на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", п.п. 3.8, 3.10.1.

За наведеними в прикладі 16 даними складаємо розрахунок товар­них надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць (табл.1).

Таблиця 1 Підприємство_________________________

РОЗРАХУНОК

товарних надбавок, що відноситься до товарів, реалізованих за______199__р.

Товарні надбавки

Товари за продажними цінами

Середній

Товарні надбавки

залишок

на

початок місяця.

Надход-ження тов.надб. мінус спи-сання на зменшення

разом

(гр1+гр2)

реалізовано

за місяць

залишок на кінець місяця

разом

(гр4+гр5)

відсоток

тов.над-бавок

гр3х100

гр.6

на залишок товарівНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
У женщин своя логика - думают мужчины; все мужчины сволочи - думают женщины.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100