Рефераты на украинском
Нове в бухгалтерському обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -на кінець місяця

гр.5хгр7

100

на товари реалізовані

за місяць

(гр.3-гр.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7490

9198

16688

32280

27235

59515

28,04

7637

9051

Гол. бухгалтер________________

До суми визначених за розрахунком реалізованих товарних надба­вок входить сума податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки - 3671 грн. (9051 - 5380).

Якщо всі товари, що реалізуються в роздрібній торгівлі є об’єктом оподаткування, то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообороту за звітний місяць на 20% і поділивши на 120%. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120% = 5380 грн.

За даними прикладу 16 і зробленого розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. Дт 80 - Кт 42-2 -

9051

2. Дт 80 - Кт 68 - 5380

Дт 80 - Кт 80 - 3671

або скласти однозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 5380

Дт 42-2 - Кт 80 - 3671

На підприємствах громадського харчування розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно як в роздрібній торгівлі.

6.7. При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані на суму ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли, п.п. 3.8, 3.10.1. Це можна зробити по-різному, але,на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обгрунтовано треба здійснити це в наступному порядку:

1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що передоплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 41 - Кт 42-2 або 42-3), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку, п. 3.11.

2. На суму початкового сальдо на рахунку 41,субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" (п.п. 3.8, 3.10.1) необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.

3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на субрахунку "ПДВ на това­ри,що не надійшли".

7. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

7.1. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом за податок на додану вартість ведуть на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "3 податку на додану вартість".

Суттєва зміна в обліку податку на додану вартість торговельними підприємствами з 1.10.97 р. випливає з того, що ПДВ за податковим зобов’язанням обчислюється від суми товарообороту, і в зв’язку з цим ПДВ виключено із купівельної вартості товарів, а податок на додану вартість, що входить до сум, сплачених за товари, відноситься до податкового кредиту. У зв’язку з цим на суми ПДВ треба збільшувати продажну вартість товарів, додавши їіх до сум торговельної націнки як товарну надбавку, п.п. 3.8, 3.10.1.

7.2. Для забезпечення правильності розрахунків з бюджетом, об’єктивності бухгалтерської звітності та збереження оборотних коштів підприємства важливе значення має правиильне ведения синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

7.3. Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 р. № 139 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом Мінфіна від 28 жовтня 1996 р. № 231, п. 3.3 установлено, що в статті "Податок на добавлену вартість" відображається сума ПДВ з реалізованого обороту, яка відображена в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) споживачам.

Належні суми податку на додану вартість, включаючи податок, розрахунковий період якого не настав, відображаються по дебету рахунка 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом".

Податок на додану вартість, який одержано від покупців (замовнків) у складі платежу за реалізовану продукцію (роботи, послуги) і підлягає внесенню до бюджету, а також фактично перераховані суми цього податку до бюджету показують в рядку 360 "Податок на добавлену вартість з реалізації" звіту про фінансові результати та їх використання.

Істотним недоліком, що викликає трудності в роботі бухгалтерів та різні трактування, є те, що названою Інструкцією, чи іншим нормативним документом не встановлено, в якому порядку в залежності від виду діяльності та інших умов визначається сума ПДВ, розрахунковий період якого настав або не настав, які конкретно записи повинні бути в цьому випадку зроблені на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках.

Порядок вирішення цих питань у виді рекомендацій, що є актуальними і після набрання чинності Законом про податок на додану вартість, розроблений і викладений автором у виданих ним практичних посібниках:

І.М. Павлюк. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України. Коломия, 1995, - с. 93-96 ( Підкреслимо, що це єдиний практичний посібник, в якому послідовно викладено облік реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) за відвантаженням - способом нарахування).

І.М. Павлюк. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних, експортно-імпортних і валютних операцій на підприємствах і в організаціях України. Коломия,1996, - с.15-19.

Згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства і змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97р. ( п.1.7 Посібника ) зобов’язання з податку на додану вартість з продажу відвантажених товарів до 1.01.99 р. виникає з дати зарахування коштів від покупця на банківський рахунок, що зараховуються платником податку в опла­ту відвантажених товарів.

Економічно доцільно і необхідно для збереження і так недостатніх оборотних коштів підприємств застосовувати бухгалтерський облік податку на додану вартість на двох субрахунках до рахунка 68 "Розрахунки з бюжетом":

1. 3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав.

2. 3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав.

7.4. З 1 жовтня 1997р. застосовується Інструкція з бухгалтерського обіку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997р. № 141. Слід підкреслити, що в Інструкції облік податку на додану вартість розглядається без достатньої ув’язки з іншими записами на бухгалтерських рахунках. Тому зрозуміти економічний зміст окремих положень Інструкції і практично їх застосовувати буде вельми складно. Крім то­го, необхідно враховувати зміни, що внесені і ще повинні бути внесені до цієі Інструкції у зв’язку зі змінами до Закону про податок на додану вартість.

Згідно з названою Інструкцією суми податкових зобов’язань по сплатІ податку на додану вартість відображаються по кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "3 податку на додану вартість", а суми податкового кредиту з податку на додану вартість, що відносяться на зменшення податкових зобов’язань, відображаються по дебету рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" у кореспонденції з відповідними рахунками.

7.5. Для обліку податку на додану вартість, пов’язаного з передоплатами покупки та відвантаження товарів і іншими операціями з розрахунків за товари до плану бухгалтерських рахунків введено новий синтетичнии рахунок 67 "Податкові розрахунки" з двома субрахунками:

1. 3 податкових зобов’язань.

2. 3 податкового кредиту.

Застосування в обліку цих субрахунків розглянено в попередніх розділах посібника (розділи 3 і 4).

7.6. Треба мати на увазі, що згідно з Інструкцією сума податкового зобов’язання з ПДВ у регістрах бухгалтерського обліку (журна­лах-ордерах, відомостях, машинограмах та інших) повинна виділятись в окрему графу на підставі належно оформлених документів (податко­вих накладних та інших розрахункових або платіжних документів). Як здійснити практично цей облік бухгалтери повинні вирішувати самостійно в залежності від того, яка форма бухгалтерського обліку застосовується на підприємстві.

7.7. Зазначимо, що порядок записів в бухгалтерському обліку з податку на додану вартість може згідно з Інструкцією суттєво змінитись у зв’язку з введенням в дію пізніше постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869, за якою реалізація відображається в обліку за датою відвантаження (передачі) товарів (п.п. 4.1 - 4.3), а також через внесення 26.09.97 р. змін до Закону України "Про податок на додану вартість", що набрав чинності з 1.10.97 р.

7.8. В Посібнику враховані можливі зміни в бухгалтерському обліку ПДВ, про що зроблено відповідні завваження. При надходженні змін до Інструкції та змінах у нормативних документах у зроблені після 1.10.97р. бухгалтерські записи можна буде внести необхідні уточнення чи виправлення.

Треба мати на увазі, що заборонено зараховувати в податковий кредит будь-які витрати, які не підтверджені податковою накладною чи митною декларацією. В разі відсутності її на момент перевірки застосовуються фінансові санкції на загальних підставах.

Законом встановлена відповідальність за порушення строків нарахування і внесення до бюджету ПДВ або порядку звітування відповідно до положень Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Штрафні санкції за результатами діяльності за період з 1 жовтня по 31 грудня 1997р. не застосовуються.

8. ОБЛІК ВАЛОВИХ ВИТРАТ І ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

8.1. Міністерство фінансів України наказом від 4 серпня 1997 р. №168 затвердило Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, розроблені Управлінням методології бухгалтерського обліку міністерства.

Законом України " Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який введено в дію з 1.07.1997р., установлено наступне визначення валових витрат і валових доходів:

Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх дальшого використання у власній господарській діяльності, ст. 5.1.

Валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, ст. 4.1.

8.2. Відповідно до пункту 7 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від З.04.93 р. № 250, підприємство може са­мостійно встановлювати порядок накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку з наступним використанням таких даних для складання податкової декларації та податкової звітності.

Підприємства і організаіції ( крім бюджетних установ) можуть також узагальнення даних про валові витрати і валові доходи здійснювати записами в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку за названими вище Рекомендаціями ( п. 8.1 ).

8.3. Для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку підприємства використовують рахунок бухгалтерського обліку 18 "Валові витрати", на якому відображаються витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності.

Для узагальнення інформації про валові доходи в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку підприємства використовують рахунок бухгалтерського обліку 48 "Валові доходи". На рахунку 48 "Валові доходи" відображаютьоя доходи підприємства від усіх видів діяльності, отримані (нараховані) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

8.4. Рахунки 18 "Валові витрати"' і 48 "Валові доходи" за своїм економічним змістом і структурою є проміжними операційними рахунками. Ведення їх рекомендується для потреб податкового обліку і використання даних бухгалтерського обліку на цих рахунках валових витрат і валових доходів для складання декларації про прибуток підприємства та додатків до неї.

Рахунок 18 "Валові витрати" на підставі первинних облікових документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій, дебетується з кредита відповідних рахунків (03, 33, 50, 51, 55, 60,76, 86, 89 і ін.) на суми валових витрат, що повинні бути показані в рядках 12-34 декларації про прибуток підприємства. Одночасно із записами операцій по дебету рахунка 18 "Валові витрати" рахунок 18 кредитується по дебету відповідних рахунків (05, 06, 08, 33, 50, 56, 60,81,83 і ін.) на суми витрат, що повинні бути відображені на цих рахунках за правилами ведення бухгалтерського обліку.

8.5. Рахунок 48 "Валові доходи" на підставі первинних облікових документів кредитується по дебету відповідних рахунків (31, 50, 56, 62, 76, 90, 92, 96 і ін.) на суми валових доходів, що повинні бути показані в рядках 1-9 декларації про прибуток підприємства. Одночасно із записами по кредиту рахунка 48 "Валові доходи" рахунок 48 дебетується по кредиту відповідних рахунків ( 46, 61, 62, 80, 83 і ін.) на суми доходів, що повинні бути відображені на цих рахунках за правилами бухгалтерського обліку.

Сальдо на рахунках 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по дебету рахунка 18 "Валові витрати" і кредиту рахунка 48 "Валові доходи" використовуються як складові валових витрат і валових доходів підприємства.

8.6. Таким чином, на рахунках 18 "Валові витрати" і 48 "Валові дохо­ди" на підставі первинних документів відображаються господарські операції підприємства, пов’язані з податковим обліком. Рахунки 18 і 48 відносяться до рахунків операційних, щомісячно закриваються і сальдо мати не можуть.

Поняття "Валові витрати" і "Валові доходи" більше не є аналогічними витратам виробництва та обігу і доходам від реалізації та позареалізаційних операцій. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства стали різними величинами; наприклад, до валових доходів відноситься аванс отриманий від покупця за товари, а перерахований аванс постачальнику відноситься до валових витрат

8.7. Валові витрати і валові доходи необхідно розглядати як елементи податкового обліку для визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню. В інструктивних матеріалах нічого не сказано, як повинні звірятись, контролюватись і використовуватись показники бухгалтерського і податкового обліку. Слід підкреслити, що облікові регістри, які в даний час використовуються в бухгалтерському обліку, для застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" не пристосовані.

Як оптимально поєднати бухгалтерський облік з податковим обліком покищо визначити трудно. Очевидно одне. Якщо вже розкол бухгалтерського обліку стався, то необхідно йти не по шляху змішування цих двох видів обліку, а доопрацювати систему бухгалтерського обліку (синтетичного і аналітичного) з таким розрахунком, щоб можна було раціонально використовувати його показники для складання і контролю податкової звітності. При цьому треба виходити з того, що підпорядкованість бухгалтерського обліку фіскальним потребам (визначеннню і стягненню податків) тепер не є обов’язковою.

Аналогічно до значного ускладнення бухгалтерського обліку при­вело введення до системи бухгалтерських рахунків рахунка 67 "Податкові розрахунки", який по суті також пов’язаний з потребами податко­вого обліку податку на додану вартість.

8.8. Визначення в податковому обліку валового доходу за датою події, що сталася раніше, вимагає визначення дати реалізації за кож­ним товарним чи платіжним документом, виписаним на кожного покупця. Без цього не можуть бути зроблені записи в податковому обліку чи в декларації про прибуток підприємства. А в бухгалтерському обліку реалізація товарів і валовий дохід від їх реалізації визначаються за відвантаженням товарів ( п.п. 4.1 - 4.4 ). В цьому разі виникає питання: як можна сумістити бухгалтерський і податковий облік, коли в бухгалтерському обліку реалізація і валовий дохід визначаються за відвантаженням, а в по­датковому обліку валовий дохід для визначення оподаткованого прибутку мусить визначатись за датою події, що сталася раніше, тобто за надходженням передоплати або відвантаженням товарів.

8.9. На наш погляд, був би смисл вводити в систему бухгалтер­ського обліку рахунки 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" лише при одній умові. До цих рахунків повинна бути розроблена система аналітичного обліку, в якому нагромаджувались би дані для складання і перевірки декларації про прибуток підприємства. Але більш доцільним представляється для цієї мети удосконалення існуючого аналітичного обліку. Проте розробники Рекомендацій це питання обійшли своєю увагою. Розраховувати на те, що з цією задачею справляться самі бухгалтери - практики, заледве чи можна.

Як теоретично та практично будуть вирішуватись ці питання покаже час. Але очевидно, що розрив між показниками бухгалтерського обліку і податковою звітністю викличе істотні ускладнення. Слід спочатку вивчити і належно відпрацювати зміни в бухгалтерському обліку, що викликані введенням в дію нових Законів про оподаткування прибутку підприємств і про податок на додану вартість, внести необхідні зміни до аналітичного обліку та інших облікових регістрів, і лише після цього вирішувати питания про введення в систему бухгал­терського обліку рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи". І цей перехід треба зробити лише після грунтовного вивчення Рекомендацій і належної організаційної підготовки.

8.10. В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( ст. 5.3.9 ) відмічається, що врахування валових витрат повинно відповідати правилам ведення податкового обліку. Але стаття 11 Закону встановлює лише загальні, організаційні положення з такого обліку та його законодавчі засади. Слід вважати, що правила ведення подат­кового обліку валових витрат і валових доходів мають бути розроблені, бо при їх відсутності вести належний податковий облік практично неможливо.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

У Посібнику на цифрових прикладах викдадено можливе застосування положень нормативних документів в бухгалтерському обліку торгівлі з 1.10.97р., а також розглядаються зміни в обліку у зв’язку з внесеними змінами до Закону України "Про податок на додану вартість".

Практичний посібник розрахований на те, щоб не лише допомогти бухгалтерам у веденні обліку, але і перевірити правильність зроблених облікових записів, виправити можливі неточності, внести зміни в облік відповідно до прийнятих остаточно рішень з питань обчислення і обліку податку на додану вартість.

Облік внутрішніх бартерних операцій з товарами та інших до і після введення в дію Закону про податок на додану вартість викладено автором у статтях газети "Діло", починаючи з № 64 за 1997 р.

Значна частина бухгалтерів та торговельних підприємств не були готові ні теоретично, ні практично до переходу на роботу згідно з вимогами Закону України "Про податок на додану вартість". З бухгалтерами, особливо з тими, що працюють в торгівлі, треба було провести не лише семінари з нового законодавства, а й навчання зі змін в бухгалтерському обліку, що викликані цим законодавством.

Істотно полегшились би умови переходу торговельних підприємств на ведення зміненого з 1.10.97 р. обліку основних торговельних операцій, якщо була б розроблена і своєчасно оприлюднена інструкція з бухгалтерського обліку в торгівлі. Труднощі у вивченні та здійсненні змін в бухгалтерському обліку в значній мірі пов’язані з тим, що інструкції з бухгалтерського обліку написані з розрахунку на висококваліфіковних бухгалтерів, положення їх викладені вельми лаконічно, і тому вони недостатньо зрозумілі значній частині бухгалтерів.

Суттєві ускладнення будуть мати бухгалтери в своїй роботі у зв’язку з тим, що облікові регістри (журнали-ордера, нагромаджувальні відомості і інші) не пристосовані до тих змін в обліку, що стались піс­ля набрання чинності новим Законом про податок на додану вартість. Завважимо при цьому, що ускладнити бухгалтерський облік нетрудно. Але значно складніше раціонально організувати аналітичний облік з та­ким розрахунком, щоб він відповідав потребам і вимогам контролю та бухгалтерської ( в т.ч. податкової) звітності. Тому актуальною залишається проблема удосконалення бухгалтерського обліку, особливо обліку аналітичного.

Парламентська газета "Голос України" від 4.10.97 р. писала: "... парламент заходився вносити зміни і доповнення до законопроектів про ПДВ і оподаткування прибутку підприємств, які ладні поставити хрест на традиціях бухгалтерського обліку і вітчизняного підприємництва." Вірно написали, нічого не додаш.

Поряд з практичним вирішенням питань внесення змін до бухгалтер­ського обліку, пов’язаних з набранням чинності новими Законами з опо­даткування, необхідно здійснити підготовку до переходу і перехід на облік реалізації за відвантаженням товарів (способом нарахування) всіми торговельними підприємствами. Посібник написано з врахуванням такої необхідності.

0б’єктивне і правильне відображення в бухгалтерському обліку здійснених основних операцій торговельних підприємств згідно з положеннями чинних нормативних документів сприятиме покращенню інформативності бухгалтерського обліку, посиленню контролю і забезпеченню об’єктивності бухгалтерської звітності, а також забезпеченню своєчасних і повних платежів до державного бюджету податків та уникненню штрафних санкцій за їх несплату чи недоплату.

ЗМІСТ Стр.

ВСТУП

2

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

2.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДАНИМИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997р.

5

3.

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

7

4.

ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ

10

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

11

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

12

Облік відвантаження і реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

13

Облік реалізації товарів, прийнятих на комісію за договором

14

Особливості переходу від касового способу обліку реалізації до обліку реалізації способом нарахування

14

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування.

15

5.

ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ

17

Облік внутрішнього відпуску товарів за купівельними цінами

18

Облік внутрішнього відпуску товарів за продажними цінами

20

6.

ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

22

7.

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

25

8.

ОБЛІК ВАЛОВИХ ВИТРАТ І ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

27

ЗАКЛЮЧЕННЯ

29

назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
По мнению большинства женщин, хорошего человека должно быть не только много, но и часто.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100