Рефераты на украинском
Нове в бухгалтерському обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -1.10).

4.2. Торговельні підприємства, що ведуть облік реалізації товарів за надходженням платежів, зобов’язані перейти від касового спосо­бу обліку реалізації до обліку її за відвантаженням товарів (способом нарахування). 3гідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 10: "При веденні бухгалтерського обліку підприємство, установа повинні забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій".

4.3. Враховуючи, що облік реалізації способом нарахування веде незначна частина торговельних підприємств, нижче наводимо загальну схему бухгалтерського обліку реалізації товарів за їх відвантаженням ( рис.1 ).

4.4. Зміст записів на загальній схемі обліку відвантаження і реалізації товарів:

1. Списання відвантажених (відпущених) товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими (купівельними або продажними) цінами.

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів

41

46

62

1. 1/1.

2.

67-1

4. 44.

50,51

3.

68

5. 555.

80

80

6. 6.

7.

2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними (продажними) цінами.

3. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п.п. 4.9, 4.11).

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 4.10, 4.11).

6. Списання прибутку за місяць.

7. Списання збитків за місяць.

Записи 1, 2, 4, 5, 6 застосовуються на підприємствах, що здійснюють оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму реалізації цих товарів записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - (мінус сума) - на відпускну вартість повернених товарів.

При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди­ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну вартість повернених товарів.

4.5. На торговельних підприємствах і в організаціях, що здійснюють різні види торговельної діяльності, на рахунку 46 "Реалізація" виділяють субрахунки:

46-1 "Реалізація товарів оптом".

46-2 "Реалізація товарів у роздріб".

46-3 "Реалізація на підприємствах громадського харчування".

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

4.6. На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунка 46 "Реалізація", в журналах форми К-2, К-З, К-4 і К-5 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1) в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 3 проміжний запис по дебету і кредиту рахунка 46 "Реалізація" треба виключити, і ці записи зробити без використання цього рахунку, п.п. 4.3, 4.4.

На оптово-збутових підприємствах споживчої кооперації, що обліковують товари за купівельними цінами, замість записів 1 і 2 на відвантаження товарів треба скласти одну складну бухгалтерську проводку:

Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до

оплати покупцем,

Кт 41 "Товари", субрахунок 1 "Товари на складах" - на суму

відвантажених товарів за купівельними цінами,

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" або

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму ПДВ на

відвантажені товари,

Кт 80 "Прибутки і збитки" - на суму торговельної націнки на

відвантажені товари.

4.7.Якщо товари обліковуються на складі за продажними цінами, то необхідно скласти додаткову бухгалтерську проводку:

Дт 42-1 "Товарні надбавки"

Кт 41-1 "Товари на складах" - на суму різниці між обліковою продажною і

купівельною вартістю відвантажених товарів, в т.ч. ПДВ і

торговельна націнка

4.8. На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, замість записів 1-3 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:

1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:

Дт 50 - Кт 41 - на суму виручки від реалізації товарів за продажними цінами

2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої виручки:

Дт 50 - Кт 41 - на суму виручки від продажу товарів

Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетич­ному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.

Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами

4.9. Облік відвантаження і реалізації товарів на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку відвантаження товарів зі складу після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю - 1050 грн.

2. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за купівельними цінами

833

Торговельна (збутова) націнка, 5% від 833

42

Відпускна вартість за угодою

875

Податок на додану вартість, 20% від 875

175

До оплати покупцем

1050

3. Товари списуються із підзвіту матеріально відповідальної осо­би за купівельними цінами - 833 грн.

3а даними прикладу 3 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках. (п. 4.11) :

1. На суму передоплати товарів, що надійшла від покупця - 1050:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1050

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 175 :

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" - 175 (п.4.11).

2. Списується із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю товари за обліковими купівельними цінами - 833 :

2.1. Дт 46 - Кт 41 - 833

2.2. Відображається в обіку реалізація відвантажених товарів - 1050 :

Дт 62 - Кт 46 - 1050

3. Списуються податкове забов’язання з податку на додану вартість - 175:

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 175

4. Списується фінансовий результат від реалізації відвантажених товарів (реалізована торговельна націнка) - 42 :

Дт 46 - Кт 80 - 42

Записи в обліку на виникнення і погашення податкових зобов’язань з ПДВ при відвантаженні товарів після передоплати (Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1, оп.1.2 і 3) доцільно робити по підсумку облікових записів за місяць.

4.10. У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем після їх відвантаження зі складу, за даними прикладу 3 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні :

1. Дт 46 - Кт 41 - 833

2. Дт 62 - Кт 46 - 1050

3. Дт 46 - Кт 68 - 175

4. Дт 46 - Кт 80 - 42

5. Дт 51 - Кт 62 - 1050

4.11. Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про податок на дода­ну вартість" (п. 1.10), до 1 січня 1999 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими, але неоплаченими товарами включається до податкових зобов’язань наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку, а за наявності від’ємної різниці сума додатку зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах, що настають після 1.10.97 р.

До 1 січня 1999 р. виникнення податкових зобов’язань з ПДВ від сум передоплат, отриманих від покупців, відображаються в обліку як показано в п 4.9, а товарів, відвантажених без передоплат, - як показано в п. 4.10, і ПДВ від суми цих товарів повинен відноситись на кредит рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" ( Дт 46 - Кт 68, розділ 7).

0блік відвантаження і реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

4.12. Якщо товари обліковуються на складі підприємства за продажними цінами, то при відвантаженні їх покупцю товарний документ необхідно виписати за купівельними цінами (п. 4.9).

Приклад 4. На відображення в обліку відвантаження зі складу товарів, що обліковуються за продажними цінами, після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю на суму 1008 грн.

2. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значить­ся:

грн.

Товари за купівельними цінами

800

Торговельна (збутова) націнка, 5% від 800

40

Відпускна вартість за угодою

840

Податок на додану вартість, 20% від 840

168

До оплати покупцем

1008

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи - 1208 грн.

4. Товарні надбавки підприємства, що відносяться до відвантажених товарів, - 408 грн. (1208 - 800), в т.ч. ПДВ 168 грн.

За даними прикладу 4 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках (п. 4.11) :

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008 :

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1008

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - 168 (п. 4.11)

2. Списання відвантажених товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами - 1208 :

2.1. Списується купівельна вартість товарів, відвантажених покупцю - 800 :

Дт 46 - Кт 41 - 800

2.2. Списуються товарні надбавки,нараховані підприємством на товари при їх надходженні - 408 :

Дт 42-1 - Кт 41 - 408

2.3. Відображається в обліку реалізація відвантажених товарів - 1008 :

Дт 62 - Кт 46 - 1008

3. Списується податкове зобов’язання з ПДВ - 168 :

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 168

4. Списується фінансовий результат від реалізації товарів (реалізована торговельна націнка) - 40 :

Дт 46 - Кт 80 - 40

4.13. У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем піс­ля їх відвантаження зі складу, за даними прикладу 4 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні:

1. Дт 46 - Кт 41-1 - 800

2. Дт 42-1 - Кт 41-1 - 408

3. Дт 62 - Кт 46 - 1008

4. Дт 46 - Кт 68 - 168

5. Дт 46 - Кт 80 - 40

6. Дт 51 - Кт 62 - 1008

Враховуючи особливості визначення податку на додану вартість і фінансових результатів (валового доходу) на підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, облік реалізації товарів треба вести на рахунку 46 "Реалізація" в такому ж порядку, як на підприємствах, що обліковують товари за купівельними цінами. Але су­му нарахованих надбавок на товари списують при цьому на зменшення іх, як показано в наведеному прикладі 4 (п.п. 4.12, 4.13).

До надходження платежу за товари на розрахунковий рахунок в банку сума податку на додану вартість повинна бути віднесена на кре­дит рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" (розділ 7).

Аналогічно, як показано в прикдладі 4 відображається в обліку про­даж товарів покупцям - платникам ПДВ із підприємств роздрібної торгівлі за безготівковим розрахунком.

Облік реалізації товарів, прийнятих на комісію за договором

4.14. При реалізації товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації, поруки, тощо) від комітентів (п. 1.3). ці товари обліковуються на забалансовому рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" та в окремому товар­ному звіті. Облік цих товарів ведеться на рахунку 002 за простою системою (прихід, розхід).

На наш погляд, облік реалізації таких товарів і розрахунків з комітентами повинен вестись на балансових рахунках після реалізації товарів в наступному порядку:

1. Треба списати суму реалізованих комісійних товарів з відповідального зберігання (розхід на забалансовому рахунку 002) і оприбуткувати їх в установленому порядку (п. 3.6).

2. Одночасно відобразити в обліку реалізацію комісійних товарів в установленому порядку (п. 4.10) та розрахунки з комітентом як постачальником товарів.

Аналогічно ведеться бухгалтерський облік товарів, отриманих на комісію за угодою, розрібним торговельним підприємством.

Облік продажу на комісійних засадах вживаних товарів в роздрібній торгівлі викладено в п. 4.26.

У разі передачі товарів у рамках договорів комісії (консигнації), поруки, на відповідальне збереження і т.п., коли не передбачають передачу права власності на такі товари, податкову накладну у момент передавання таких товарів не складають.

Дату виписування податкової накладної у комітента визначають виходячи з дати перерахування коштів на користь комітента або надання останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів.

Комісіонер під час продажу товарів, одержаних за умов комісії та інших умов, зазначених вище, виписує податкову накладну в міру продажу таких товарів у загальному порядку.

Особливості переходу від касового способу обліку реалізації до обліку реалізації способом нарахування

4.15. Торговельні підприємства, які ведуть бухгалтерський облік реалізації товарів за касовим способом (за надходженням платежів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 (п. 4.1) повинні здійснити перехід на облік реалізації за спо­собом нарахування (за відвантаженням товарів, п.п. 4.3, 4.4).

Перехід від касового способу обліку реалізації до способу нара­хування не простий. На наш погляд, при такому переході потрібно врахувати наступне:

4.16. Інструктивними матеріалами порядок такої зміни в обліку реалізації товарів не регламентовано.

Для переходу від обліку реалізації за надходженням платежів до обліку її за відвантаженням товарів на підставі відомості залишку відвантажених і неоплачених товарів на оптово-збутових і посередницьких торговельних підприємствах, що ведуть облік товарів за купівельними цінами, необхідно:

1. Сторнувати способом червоного сторно зроблені раніше записи на відвантажені (відпущені) покупцям товари, що на дату зміни в обліку реалізації покупцями не оплачені:

Дт 62(45) - Кт 41 - (мінус сума ) відвантажених (відпущених)

товарів за купівельними цінами

2. Зробити позитивний запис на бухгалтерських рахунках на облікову купівельну вартість відвантажених товарів:

Дт 46 - Кт 41

3. Відобразити в обліку реалізацію відвантажених (відпущених) раніше покупцям товарів:

Дт 62(45) - Кт 46 - на відпускну (до оплати) вартість

відвантажених товарів, включаючи ПДВ;

Відповідні записи треба зробити також в аналітичному обліку до рахунків 62(45) і 46 "Реалізація".

Після здійснення приведених вище записів, пов’язаних з перехо­дом на облік реалізації товарів за відвантаженням, реалізація товарів відображається в обліку за загальною схемою (п.п. 4.2 - 4.5). Наступні після сторнувальних записів надходження платежів від покупців, включаючи і вказані в відомості залишку неоплачених товарів, відображаються в бухгалтерському обліку записом по дебету рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і ін. і кредиту рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" або рахунка 45 "Товари відвантажені" - на відпускну (продажну) вартість товарів.

4.17. Приклад 5. На відображення в бухгалтерському обліку зміни записів на рахунках реалізації відвантажених товарів.

1. Дебетове сальдо рахунка 62(45) на початок місяця за купівельними цінами товарів - 5000 грн.

2. За даними товарних документів відпускна (до оплати) вартість товарів складає 6300 грн., в т.ч.:

грн.

Товари за купівельними цінами

5000

Торговельна (збутова) націнка, 5% від 5000

250

Відпускна вартість за угодою

5250

Податок на додану вартість, 20% від 5250

1050

До оплати покупцем

6300

За даними прикладу 5 необхідно скласти бухгалтерські проводки ( п. 4.16 ) :

1. Дт 62(45) - Кт 4 1-

5000

2. Дт 46 - Кт 41 - 5000

3. Дт 62(45) - Кт 46 - 6300

4. Дт 46 - Кт 68 - 1050 (розділ 7)

5. Дт 46 - Кт 80 - 250

6. Дт 51- Кт 62(45) - 6300 (при надходженні платежів від покупців).

4.18. В такому ж порядку, як показано вище (п.п. 4.16, 4.17), відображають зміни в обліку реалізації товарів оптові торговельні підприємства, які обліковують товари за продажними цінами. Реалізацію товарів на сторону платникам ПДВ з 1.10.97 р. вони повинні обліковувати на аналітичному рахунку "Реалізація товарів за відпускними договірними цінами"(п.4.9), а товарні надбавки списувати на дебет рахунка 42-1 "Товарні надбавки" при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям:

Дт 46 - Кт 41 - на суму відпущених товарів за купівельними цінами

Дт 42-1 - Кт 41 - на суму різниці між обліковою продажною вартістю товарів і відпускною їх вартістю (п.4.12, оп.2).

Особливості обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування

4.19. Облік надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування безпосередньо від постачальників ведеться аналогічно як викладено раніше в п.п. 3.8 - 3.10, а надходження товарів зі складу свого підприємства викладено в пунктах розділу 5.

4.20. У зв’язку з введенням з 1.10.97 р. обліку товарних надба­вок (п.п. 1.14, 1.15) рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного став операційним, і на ньому відображається лише оборот з реалізації товарів в роздрібних торговельних підприємствах і страв та товарів на підприємствах громадського харчування: по дебету рахунка 46 - списання проданих товарів із підзвіту матеріально відповідальних осіб за продажними цінами, а по кредиту рахунка 46 - сума реалізації товарів за продажними цінами. Тому оборот по дебету рахунка 46 дорівнює обороту по кредиту рахунка 46. Рахунок 46 щомісячно закривається і сальдо мати не може.

Визначення і списання фінансових результатів від роботи підприємств розрібної торгівлі і громадського харчування розглядаються в розділі 6 Посібника.

4.21. Виручка від реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі і громадського харчування відображається в обліку на підставі прибуткових касових ордерів каси підприємства та квитанцій прибуткових касових ордерів, що записуються у видатковій частині товарно-грошового звіту і додаються до нього при здачі звіту у бухгалтерію.

Суми зданої в касу підприємства виручки контролюються за підсумковими даними касових апаратів.

4.22. Приклад 6. На відображення в обліку реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі за даними товарно-грошових звітів.

1. Виручка від реалізації товарів за готівку складає в сумі 5200 грн.

2. Реалізовано товари покупцю - неплатнику ПДВ дрібним оптом за безготівковим розрахунком:

2.1. Надійшла на розрахунковий рахунок передоплата від покупця - 285 грн.

2.2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значиться:

грн.

Товари за продажними цінами

300

Торговельна знижка, 5% від 300

15

До оплати покупцем

285

За даними прикладу 6 повинні бути зроблені бухгалтерські запи­си на рахунках:

1. На суму виручки готівкою:

1.1. За даними прибуткових касових ордерів, доданих до касових звітів каси підприємства:

Дт 50 - Кт 46 - 5200

1.2. За даними квитанцій прибуткових касових ордерів, доданих до товарно-грошових звітів:

Дт 46 - Кт 41-2 - 5200

2. На реалізацію товарів дрібним оптом за безготівковим розрахунком:

2.1. Надійшла передоплата за товари від покупця на розрахунковий рахунок (п.п. 1.10, 4.9 - 4.11) - 285:

Дт 51 - Кт 62 - 285

2.2. Відпущено товари покупцю дрібним оптом за відпускною вартістю:

Дт 46 - Кт 41-2 - 285

2.3. Списується надана покупцю торговельна знижка - 15 :

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 15

2.4. Відображається в обліку реалізація відпущених покупцю товарів - 285:

Дт 62 - Кт 46 - 285

В тих окремих випадках, коли товари відпущені з крамниці покупцю за безготівковим розрахунком, якщо він є платником ПДВ, то відпуск і реалізація товарів відображаються в обліку так, як показа­но в пунктах 4.12 і 4.13, тобто реалізація повинна бути записана на окремому аналітичному рахунку до рахунка 46 "Реалізація" і фінансовий результат від операцій відпуску товарів списується з цього аналітичного рахунка.

4.23. У тому разі, коли з товаром реалізується тара, призначена для упаковки товарів, що оплачена постачальнику за відпускними цінами без ПДВ (скриньки, бочки і ін.), то необхідно перевести тару в то­вар і нарахувати на неї ПДВ в установленому розмірі. Реалізація такої тари відображається в обліку бухгалтерськими проводками:

Дт 41-2 - Кт 41-2;

Дт 50 - Кт 46-2;

Дт 46-2 - Кт 41-2.

4.24. Приклад 7. На відображення в обліку реалізації страв і товарів підприємствами громадського харчування за даними товарно-грошових звітів.

1. Виручка від реалізації страв і товарів за готівку складає в сумі 2100 грн.

2. Відпущено страв і товарів покупцю - неплатнику ПДВ за безготівковим розрахунком без передоплати за продажними цінами громадського харчування на суму 200 грн. Виручка за відпущені покупцю страви і товари надійшла на розрахунковий рахунок.

За даними прикладу 7 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На суму виручки готівкою - 2100 :

1.1. Дт 50 - Кт 46-3 - 2100

1.2. За даними квитанцій прибуткових касових ордерів, доданих до товарно-грошових звітів:

Дт 46-3 - Кт 41-3 - 2100

2. Відпущено страв і товарів покупцю за безготівковим розрахунком і продажними цінами - 200 :

2.1. Дт 46-3 - Кт 41-3 - 200

2.2. Дт 62 - Кт 46-3 - 200

3. Надійшла виручка від покупця на розрахунковий рахунок:

Дт 51 - Кт 62 - 200

Таким чином, у наведених вище прикладах (п.п. 4.21, 4.24) відображення в обліку товарів, реалізованих з роздрібних торговельних підприємств і підприємств громадського харчування, здійснено за відвантаженням (способом нарахування п.п. 4.3. і 4.4). За цим способом реалізація товарів роздрібними торговельними підприємствами і підприємствами громадського харчування відображається за датою надходження готівкової виручки або за датою відпуску товарів покупцю за безготівковим розрахунком.

На тих підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчу­вання, що відображають реалізацію за надходженням платежів в касу або на розрахунковий рахунок в банку (касовим способом), але не пізніше як до 1.01.98 р. (п.п. 1.16, 4.15), реалізація товарів за готів­ку відображається в обліку так само, як за способом нарахування: Дт 50 - Кт 46-2 або 46-3 і Дт 46-2 або 46-3 - Кт 41-2 або 41-3

4.25. До 1.01.99 р. реалізація товарів і відповідно страв і товарів покупцям за безготівковим розрахунком відображається в обліку способом нарахування. Податкове зобов’язання з ПДВ виникає за датою надходження платежу на розрахунковий рахунок (п.1.10).

4.26. У зв’язку з тим, що з продажу вживаних товарів на комісійних засадах (п. 1.2) податок на додану вартість на товари, прийняті від осіб, які не зареєстровані платниками податку, нараховується і сплачується з комісійної винагороди, то при визначенніНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Продаю фонарик на солнечной батарее.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100