Рефераты на украинском
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Економіка підприємства -роботи, до неефективного використання коштів, зниження соціального ефекту від здійснення заходів.

Досить актуальними є питання удосконалення системи управління та скорочення витрат на цю мету. Певні позитивні зрушення вже відбулися. Так, якщо видатки на державне управління в 1996 році склали 11,46 відс. від загального обсягу видатків (або 282 тис. грн.), то в 1998р. ці видатки були скорочені майже в 2,3 рази, а їх частка в загальних видатках склала 5,15 відс. (або 120,8 тис. грн.).

Аналізуючи фінансування видатків бюджету Новгородківского району, треба відзначити, що значну питому вагу у видатках займають поточні видатки (соціальний захист та соціальне забезпечення, соціально-культурна сфера, видатки на житлове господарство, видатки на утримання органів влади). Як показано на рис. 2.3, в 1996 році питома вага поточних видатків в загальних видатках бюджету становила 98,92 відс., і лише 1,18 відс. склали видатки розвитку (капітальні вкладення на розвиток виробництва і соціальної сфери, видатки на капітальний ремонт). В 1997 році поточні видатки склали 98,04 відс., видатки розвитку – 1,96 відс. Що ж стосується 1998 року, то поточні видатки за цей період становили 98,71 відс., а видатки розвитку –лише 0,29 відс.

Такий розподіл обумовлений тим, що поточні видатки потребують негайного та своєчасного фінансування. Але, з другого боку, без здійснення капітальних вкладень на розвиток виробництва і соціальної сфери не можна очікувати приросту надходжень в майбутньому. До речі, треба відзначити, що видатки розвитку спрямовувались не на фінансування капітальних вкладень, а тільки на капітальний ремонт в зв’язку з незначними сумами виділення коштів за цим напрямком.

Звідси слідує, що залежність обсягів місцевих бюджетів від рішень вищестоящих органів не дає можливості місцевим органам влади проводити активну інвестиційну політику на місцях, а значить приймати посильну участь у покращанні соціально-економічного стану держави.


1996 рік 1997 рік


рік

Рис. 2.3. Динаміка співвідношення між видатками розвитку та

поточними видатками бюджету Новгородківського району

у 1996-1998 роках ( у відсотках )

2.5. Аналіз виконання місцевого бюджету

Бюджет – це не тільки фінансовий план, у якому особлива увага приділяється механізмам платежів, обліку й звітності, він одне з основних знарядь економічної стабілізації та економічного зростання. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів і здійснення витрат, постійного аналізу доходів і витрат бюджету в плані їх впливу на економічний стан регіону.

Результати виконання бюджету дуже часто тією чи іншою мірою різняться від тих цілей і завдань, якими керувалися при його складанні і затвердженні. В окремих випадках такі розбіжності, хоча вони й не були заплановані, можна визнати корисними. Однак, як правило, одержання результатів, відмінних від запланованих, означає, що бюджетна політика, покладена в основу затвердженого бюджету, не проводилась, не було й дієвого контролю за її здійсненням.

Якщо розбіжність результатів із запланованими виявиться суттєвою, це може не тільки завадити досягненню стабілізації в економіці регіону, а й внести в господарське життя численні викривлення, які треба буде виправляти протягом наступного фінансового року чи навіть кількох років.

Звідси випливає необхідність дотримання бюджетної політики і суворого її виконання, відхилення при цьому повинні розглядатись як індикатори збоїв як у функціонуванні економіки в цілому, так і в самому бюджетному процесі, зокрема в заключній його стадії – виконанні бюджету.

Виконання бюджету – це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання дохідної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по видатках означає фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.

Доходи зведеного бюджету Новгородківського району (таблиця 2.13) затверджено в сумі 2984,6 тис. грн., фактичні надходження становили 2344,2 тис. грн. або 78,54 відс. Порівняно з 1996 роком виконання дохідної частини бюджету знизилось на 14,72 відс. Бюджетні призначення не виконано по 12 з 13 джерел доходів, із них по податку на прибуток виконання становило 34,91 відс., прибутковому податку з доходів громадян – 88,15 відс., податку з власників транспортних засобів – 72,46 відс., податку на промисел –73,33 відс., державному миту – 78,63 відс., платі за землю - 72,35 відс., по зборах та інших неподаткових платежах – 54,61 відс. Лише по місцевих податках податках і зборах план був виконаний на 106,59 відс.

Головними факторами, які вплинули на невиконання плану бюджетних надходжень є: спад виробництва, ціновий фактор, приріст заборгованості із заробітної плати й соціальних виплат та приріст недоїмок по платежах до бюджету.

Серед наведених вище факторів впливу на рівень наповнення бюджету найвагоміший вплив має стан заборгованості по платежах до бюджету, яка в цілому по району становить 57,19 відс. до суми надходжень платежів (або

1293,1 тис. грн.). Тільки за 1998р. ця сума зросла на 51,97 відс.

Таблиця 2.13

Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району у 1996-1998 роках (тис. грн.)

ДОХОДИ

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Місцеві податки і збори

49

31

63,27

59

35

59,32

41

43,7

106,59

Надходження коштів від приватизації майна

33

28

84,85

-

-

-

-

-

-

Податок на промисел

-

1

-

3

3

100

3

2,2

73,33

Державне мито

26

28

107,69

60

42

70,00

51

40,1

78,63

Плата за воду

1

1

100

1

1

100

2

1,5

75,00

Податок з вла-сників трансп-ортних засобів

53

41

77,36

110

127

115,46

130

94,2

72,46

Надходження сум від переви-щення розра-хункового фонду споживання

5

4

80,00

2

-

0,00

2

0,3

15,00

Плата за землю

109

93

85,32

458

303

66,16

480

347,3

72,35

Податок за спецвикористу-вання надр

--

-

-

-

1

-

2

1,7

85,00

Збори та інші неподаткові збори

44

56

127,27

98

73

74,49

128

69,9

54,61

ПДВ

800

642

80,25

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

345

145

39,13

185

142

76,76

112

39,1

34,91

Прибутковий податок з доходів громадян

148

158

106,76

329

202

61,40

296

262,7

88,15

Позички та ко-шти, отримані за взаємними розрахунками

-

222

--

--

--

--

--

--

--


продовження таблиці 2.13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дотації, одер-жані з облас-ного бюджету

1021

1021

100

1813

1692

93,33

1697,6

1413

83,24

Інші надходження

5

-

0,00

40

32

80,00

38

28,4

74,74

Всього доходів

2639

2461

93,26

3159

2653

83,98

2984,2

2344,2

78,54

Залишки кош-тів на поч. ро-ку, за винятком сум, спрямова-них на покрит-тя витрат

5

5

100

18

8

44,44

-

6

-

Основними причинами недоїмки залишаються такі:

відсутність коштів на рахунках платників через наявність значних сум дебіторської заборгованості, яка виникає з об’єктивних причин або з метою приховування коштів платниками;

зростання обсягів проведення товарообмінних (бартерних) або інших операцій за угодами, що не передбачають розрахунків у грошовій формі;

зростання кількості збиткових підприємств.

Найбільшу питому вагу у загальній сумі недоїмки займають сільськогосподарські підприємства – 74 відсотки. В цілому від фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств отримано збитків на суму 6 млн. грн.

Загострюється криза платежів. Зростає дебіторська заборгованість підприємств і організацій. Так, станом на 1.01.99 вона сягнула за 12 млн. грн.

Значне відставання допущено від податку на прибуток, плати за землю. До бюджету району тільки по цих видах податків не надійшло 240,3 тис. грн.

Невиконання доходів по прибутковому податку з доходів громадян (106,76 відс. – у 1996р. та 61,40 відс. і 88,15 відс. у 1997 та 1998 роках відповідно) також пояснюється спадом у виробництві, що призводить до погіршення фінансового стану підприємств, і як наслідок – збільшення заборгованості по виплаті заробітної плати та зменшення надходжень до бюджету. Так, станом на 1.01.99р. заборгованість по заробітній платі (без нарахувань) становила 6091,2 тис. грн. (в т.ч. бюджетна сфера 866,5 тис. грн.). Тільки порівняно з 1997 роком вона зросла на 42,11 відс. За попередніми розрахунками така заборгованість призвела до ненадходження до бюджету коштів від прибуткового податку з громадян в сумі 101,25 тис. грн.

Як вихід з даної ситуації для погашення заборгованості між бюджетом та бюджетними організаціями – з одного боку, та між підприємствами та організаціями стосовно платежів до бюджету – з іншого, в районі проводилися взаємозаліки. Так, в 1996 році взаємозаліків було проведено на суму 63 тис. грн., в 1997 році – 584,3 тис. грн., а в 1998 році ця сума сягнула 1037,3 тис. грн. В порівнянні з 1996 роком обсяг взаємозаліків зріс майже в 17 разів.

Звичайно, взаємозаліки – це негативний інструмент, який не сприяє розвитку грошового обігу в країні, але з огляду на нинішню економічну скруту, взаємозаліки все ж дозволяють зняти певну напругу по платежах.

Що ж стосується бартерних операцій, то вони – чи не єдиний засіб розрахунків у сільському господарстві. Оскільки ж Новгородківський район переважно агропромисловий, то можна з впевненістю говорити про негативний вплив бартеру на виконання дохідної частини бюджету. Тому, для збільшення наповнення бюджету слід запровадити жорсткі заходи з метою скорочення обсягів цих операцій. Доцільно було б увести державний збір, який підлягає сплаті за здійснення бартерних операцій.

Видатки бюджету Новгородківського району на 1998р. було визначено в сумі 2984,6 тис. грн., фактичні видатки становили 2344,2 тис. грн., або 78,54 відс. від передбачених (табл.2.14). 3 цього приводу надзвичайної ваги набуває питання про безумовне дотримання вимог бюджетного законодавства при витрачанні наявних ресурсів. Оцінка виконання видаткової частини бюджету району свідчить, що не забезпечується належне дотримання вимог Закону України “Про бюджетну систему України” в частині запровадження пропорційного фінансування бюджетних витрат.

Вище за середній рівень профінансовано видатки на соціально-культурні заходи – 85,83 відс. та державне управління – 78,99 відс. Нижче за середній рівень профінансвовано народне господарство- 44,05 відс. соціальний захист та соціальне забезпечення 60,32 відс.

Але слід відзначити, що диспропорції в рівнях фінансування існують і по різних напрямках видатків, що входять до складу окремих розділів бюджету.

Так, по розділу “Соціальний захист та соціальне забезпечення населення” профінансовано: додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг – 102,4 відс.; допомога сім’ям з дітьми – 42,01 відс.; пільги ветеранам та інвалідам війни – 54,82 відс.

По розділу “фінансування соціально-культурних заходів” профінансовано: заклади освіти – на 90,61 відс; охорони здоров’я на 73,51 відс.; культури – 94,81 відс.

Слід зазначити, що в 1998 році тільки на заробітну плату та інші соціальні виплати з бюджету спрямовано понад 70 відс. від загальних видатків.

В умовах більш, ніж обмеженого фінансування бюджетної сфери, для підтримання роботи закладів освіти, охорони здоров’я в районі залучалися

Таблиця 2.14

Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн)

ВИДАТКИ

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

1

2

3

4

5

6

7

8Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сколько водки не пей, а организм все равно на 80% состоит из воды.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100