Рефераты на украинском
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Економіка підприємства -width="55" valign="top" style="width:40.95pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

ПДВ

-

100

100

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

-

60

60

-

70

70

-

70

70

Акцизний збір

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибутковий податок із доходів шромадян

50

-

50

-

70

70

-

70

70

Закріплені податки

Податки із влас-ників транспорт-них засобів

100

-

100

100

-

100

100

-

100

Плата за землю

60

-

60

60

10

70

60

10

70

Плата за воду

-

20

20

-

20

20

-

20

20


Проаналізувавши надходження до бюджету Новгородківського району від різних видів доходів (власних, закріплених та регулюючих) слід відзначити, що найбільшу питому вагу у доходах бюджету району займає дотація, частка якої коливалась з 41,47 відс. у 1996р. до 63,78 відс. у 1997 та 1998 рр. відповідно (рис. 2.2).

Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського

району протягом 1996-1998 років

Треба зазначити, що дотація як метод наділення фінансовими ресурсами регіональних бюджетів не досконала. Це джерело бюджету не має стимулюючих якостей і створює у місцевих Рад споживацькі настрої, а тому не сприяє розвитку господарської ініціативи у місцевих органів влади. Все це впливає на подальшу централізацію бюджетної системи. Тому вона повинна бути переглянута в бік її зменшення з одночасним підвищенням частки власних та закріплених доходів.

2.4. Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого бюджету

Видатки місцевих бюджетів виражають ті економічні відносини, які виникають в зв’язку з розподілом централізованих грошових, коштів, що знаходяться в розпорядженні місцевих органів влади. В Законі України “Про бюджетну систему України” говориться, що кошти місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених місцевими Радами народних депутатів. У відповідності з цим Законом із місцевих бюджетів здійснюється видатки на:

фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у підпорядкуванні відповідних виконавчих органів влади, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

утримання місцевих органів державної влади і самоврядування;

фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

фінансування інших заходів.

В районних бюджетах створюються резервні фонди виконавчих органів районних Рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

В обласних, міських, районних, селищних бюджетах утворюється оборотна касова готівка, яка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється районною Радою народних депутатів.

Як свідчать дані таблиці 2.5, основними напрямками витрачання коштів бюджету Новгородківського району є: соціальний захист та соціальне забезпечення населення, фінансування народного господарства та соціально-культурної сфери. На ці заходи спрямовується близько 95 відс. всіх видатків. Важливо відзначити, що на фоні значного збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (за період з 1996 по 1998 рік їх частка зросла на 6,53відс. і склала в 1998 році – 19,37 відс.), по всім

Таблиця 2.5

Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн)

Видатки

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Фактична

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

316

12,84

281

10,59

454

19,37

Соціальний захист

205

8,33

179

6,74

305,8

13,05

Соціальне забезпечення

111

4,51

102

3,85

148,2

6,32

Народне господарство

101

4,10

153

5,77

82,2

3,51

Соціально—культурні заходи

1704

69,24

1592

60,01

1632,7

69,65

Освіта

1007

40,92

986

37,17

1010,9

43,12

Культура і засоби масової інформації

104

4,23

76

2,87

73

3,11

Охорона здоров’я

591

24,02

526

19,83

547,3

23,35

Молодіжні програми, фізична культурна і спорт

2

0,08

4

0,15

1,5

0,06

Державне управління

282

11,46

277

10,44

120,8

5,15

Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю с/г продукції для регіона-льних потреб

29

1,18

150

5,65

--

0,00

Інші видатки

29

0,81

200

7,54

54,7

2,33

Всього видатків

2461

100

2653

100,0

2344,2

100

іншими видам видатків в цілому спостерігається зменшення об’ємів фінансування.

У видатковій частині бюджету питома вага витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення має тенденцію до зростання. Найбільшу частку в цій групі витрат займають видатки на соціальний захист та соціальний забезпечення населення. Причому спостерігається значне їх збільшення – з 8,33 відс. фактичного витрачання коштів у 1996 році до 13,05 відс. у 1998 році.

Дані таблиці 2.6 свідчать, що таке збільшення в значній мірі відбулося за рахунок підвищення суми видатків на додаткові виплати населенню щодо покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг. Так, в 1996 році ці витрати складали 91 тис. грн., а в 1998 р. видатки по цьому напрямку сягнули 204,8 тис. грн (в порівнянні з 1996 роком – в 2,3 рази). Це свідчить про загострення економічної кризи, а значить і збільшення кількості непрацюючих громадян. Якщо в 1996 році субсидії отримували 277 сімей, то в 1998 році кількість сімей, що отримують субсидії на покриття витрат по платі за житло і комунальні послуги, придбання скрапленого газу та твердого палива збільшилась на 832 одиниці і становила 1109 сімей.

Таблиця 2.6

Структура видатків бюджету Новгородківського районну по соціальному захисту населенню 1996-1998 роках

Видатки

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Допомога сім’ям з дітьми

94

45,85

106

59,22

93,9

30,71

Додаткові виплати на-селенню на покриття витрат по сплаті жит-лово-комунальних послуг

91

44,39

73

40,78

204,8

66,97

Цільова грошова виплата на проживання громадян з мінімальни-ми доходами

6

2,93

-

0,00

-

0,00

Інші видатки

14

6,83

-

0,00

7,1

2,32

Всього

205

100

179

100

305,8

100

Що ж стосується видатків на допомогу сім’ям з дітьми, то на протязі 1996-1998 років вони були порівняно незмінними. Це пов’язано з незначним коливанням кількості сімей – отримувачів допомоги.

Підсумовуючи вищесказане, необхідно відзначити, що такі види видатків як виплати державних дотацій на газ, тверде паливо для населення, житлово-комунальні послуги тощо, повинні бути поетапно скорочені.

Найреальнішим кроком у цьому напрямку має стати врегулювання питання оплати житла та комунальних послуг. Треба поетапно наблизити тарифи на водо-, теплопостачання та квартирну плату до собівартості. Для цього слід виявити ту категорію населення, яка вже сьогодні може сплачувати комунальні послуги за собівартістю, а також ту, яка не може їх сплачувати і потребує допомоги від держави. У цілому щодо політики дотацій питання має стояти таким чином, що дотації виробникам продукції (послуг) повинні замінюватись на дотації споживачам. Треба посилити адресне надання соціальної підтримки найвразливішим і в першу чергу –непрацездатним членам суспільства, заміняти сплату послуг із бюджету переведенням її у грошові доходи населення.

Значних витрат із бюджету потребує фінансування видатків на соціальне забезпечення населення. Дані таблиці 2.7 свідчать, що їх частка в загальному обсязі видатків у 1998 році склала 6,32 відсотка, що на 1,81 відс. більше, ніж в 1996 році. Таке збільшення в значній мірі відбулося за рахунок збільшення видатків для надання пільг ветеранам та інвалідам війни ( з 58 тис. грн. у 1996 році та 19 тис. - в 1997 році до 76,2 тис. грн. у 1998 році)

Таблиця 2.7

Аналіз видатків на соціальне забезпечення у 1996-1998 роках

Видатки

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Пільги ветеранам та інвалідам війни

58

52,25

19

18,63

76,2

51,36

Соціальна допомога на дому

28

25,23

50

49,02

46,0

28,21

Кошти бюджету, що передаються до Пен-сійного фонду України

25

22,52

33

32,35

26

20,43

Всього

111

100

назад |  7 10 11 12  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100