Рефераты на украинском
Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання, облік та методика аналізу розрахунків - Банківська справа - 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ


Кафедра професійної підготовки

 КОМРЛЕКСНИЙ  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ДИСЦИПЛІН
«Банківські операції», «Облік і аудит в банках»


НА ТЕМУ:      «Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання, облік та методика аналізу розрахунків
корпоративними пластиковими картками»

 

Київ 2006
 
План
Вступ 2
І. Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання. 4
1.1    Еквайрінг та емісія карток 4
1.2    Порядок відкриття карткових рахунків 15
1.3. Дебетова та кредитова схеми обслуговування 19
ІІ. Облік та методика аналізу розрахунків корпоративними пластиковими картками 34
2.1.  Облік розрахунків платіжними картками 34
2.2.  Аналіз розрахунків корпоративними платіжними картками 37
Висновки 40
Додатки 41
Література 72


 
Вступ
Корпоративна пластикова карта стала неодмінним атрибутом сучасного бізнесмена. Існування таких карт у підприємства – свідоцтво його надійності і фінансового благополуччя. Корпоративна карта – це сучасна «візитна картка» підприємства.
Операції банків з платіжними картками представляють один з найбільш перспективних бізнесі українських банків та в усьому світі. З одного боку, платіжна картка як інструмент має багато переваг та зручностей для клієнтів, з іншого боку – для банку надійне забезпечення операцій та генерація значних надходжень є дуже складною, клопітною справою.
Практично кожний український банк запровадив платіжні картки для своїх клієнтів, і в цьому напряму широко використовує загальноприйняті стандарти, маркетингові рішення, а також має дотримуватися суворих вимог щодо обліку та обробки трансакцій.
Корпоративні картки вже мають певну історію розвитку в Україні. Слід визнати, що платіжні картки розпочали розповсюджуватися в Україні саме через зарплатні проекти, тобто через підприємства, керівники яких укладали угоди з банками про відкриття карткових рахунків для своїх працівників. Однак цьому передувало емісія елітних карток для найбільш респектабельних, заможних осіб, а також карток для відряджень за кордон. Тобто розвиток підприємництва дав поштовх до розповсюдження корпоративних карток.
Актуальність обраної теми пояснюється, таким чином, не лише важливістю цього платіжного засобу (інструменту), але особливостями його як продукту: це не разова операція. Це початок довготривалих стосунків банку з клієнтом, це нові можливості додаткового продажу держателям карток інших банківських та небанківських продуктів, від депозитів, оплати рахунків до придбання товарів в електронній мережі комерції. З точки зору державних інтересів це додатковий фактор скорочення готівкового обігу. Для підприємства також є багато переваг, які слід розкрити.
В рамках роботи поняття «зарплатні» карткові проекти та корпоративні картки розмежовується, хоча ці банківські продукти тісно пов’язані між собою. Емісія банком карток для працівників підприємств доповнюється емісією корпоративних карток, якими найбільш часто користуються підзвітні особи, в першу чергу керівники. 
Було поставлено завдання окреслити всю технологію обслуговування клієнтів з використанням корпоративних карток, починаючи від еквайрінгу й закінчуючи обліком. При цьому зверталася увага на досвід окремих українських банків. Також вивчалося питання про підходи до аналізу розрахунків клієнтів із застосуванням корпоративних платіжних карток. 
Робота базується на вивченні української нормативної бази, навчальних посібників та підручників, публікацій з банківської справи та обліку, а також стандартів, запроваджених українськими банками.


 
 
І. Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання.
1.1    Еквайрінг та емісія карток
По всьому світу сотні тисяч торгово-сервісних підприємств обслуговують клієнтів за платіжними картками. Приймаючи до оплати платіжні картки, підприємство отримає низку безперечних переваг. Розширення клієнтської бази: світовою практикою підтверджено, що клієнт, який розраховується платіжною карткою, частіше здійснює покупки та витрачає більші суми при безготівкових розрахунках. Більшість підприємців з’ясували, що вже у перші 2-5 місяців обсяг продаж та прибуток їх фірм збільшились на 30-80% тільки завдяки тому, що вони почали приймати до сплати платіжні картки.
Еквайрінг –діяльність банку, що включає проведення розрахунків з підприємствами торгівлі чи послуг за операції, здійснені держателями платіжних карток, і видачу їм готівки.
Розрахунки з використанням банківських платіжних карток належать до безготівкової форми розрахунків і здійснюються через банки, які є членами тих або інших платіжних систем.
Підприємство торгівлі і сфери обслуговування, яке хоче залучити до себе покупців - тримачів платіжних карток, повинно укласти договір еквайрингу (обслуговування) з банком - членом відповідної платіжної системи. При укладенні договору обов'язково потрібно звернути увагу на термін, протягом якого банк опрацьовує документи й перераховує підприємству грошові кошти за операціями з картками, а також на розмір комісійної винагороди, яка при цьому стягується. Відповідно до п. 4.4 Положення №479, розмір комісійної винагороди визначається банком-еквайром самостійно виходячи з правил платіжної системи і своїх тарифів.
Крім укладення договору, підприємство повинно придбати обладнання для виписування первинних документів. Відповідно до п. 5.1 Положення НБУ №479, при здійсненні операцій з картками повинні оформлятися розрахункові документи на паперових носіях (сліп або квитанція торгового терміналу), які складаються за місцем проведення операції в необхідній для всіх учасників розрахункової операції кількості примірників. [ 19  ]
Сліп друкується за допомогою механічного пристрою - імпринтера, який переносить рельєфні реквізити картки на паперовий документ. Квитанція торгового терміналу друкується спеціальним електронним пристроєм - торговим терміналом.
Згідно з пп. 5.5 Положення №479, сліп, квитанція торгового терміналу, які складаються на підприємстві торгівлі (послуг), повинні мати такі обов'язкові реквізити:
1) ідентифікатор підприємства торгівлі (послуг) або інші реквізити, що дає можливість його ідентифікувати;
2) дату здійснення операції;
3) вид операції (купівля, повернення);
4) суму операції у валюті України;
5) реквізити платіжної картки;
6) код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації і, відповідно до них, емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром стосовно виконання цих документів, то дія підпункту 6 на ці документи не поширюється);
7) підпис касира у разі оформлення сліпу;
8) підпис тримача платіжної картки (у разі оформлення сліпу - обов'язково, а в разі оформлення квитанції торгового терміналу - якщо це передбачено правилами платіжної системи).
Якщо на підприємстві торгівлі (послуг) застосовується торговий термінал, об'єднаний або поєднаний з ЕККА чи ККС, то цими засобами роздруковується розрахунковий документ, в якому, крім встановлених діючими нормативними актами України реквізитів чека касового апарату, наявні додаткові реквізити, перераховані в п. 5.5 Положення №479 (для ЕККА (ККС), які дають можливість проставляти підпис тримача платіжної картки на першому (або отримувати його копію) й на інших примірниках роздрукованого чека).
Основні переваги від еквайрінгу для підприємств:
- Підвищення іміджу підприємства: наявність у рекламі торговця інформації про те, що він приймає до сплати платіжні картки, підвищує рівень магазину в очах потенційних клієнтів.
- Скорочення витрат на інкасацію торгової виручки та зберігання готівкових коштів.
- Зниження ризику виникнення фінансових втрат: при виконанні всіх без виключення правил прийому карток до сплати та процедур безпеки, ризик шахрайської транзакції мінімальний.
- Отримання додаткових прибутків за рахунок збільшення обсягів продажу: - прийом до оплати карток різних платіжних систем забезпечує клієнтам широкий вибір варіантів платежу;
- Клієнти мають можливість витрачати великі суми коштів та здійснювати незаплановані покупки, оскільки вони не будуть обмежені розмірами наявних готівкових коштів.

- збільшення торговельного обороту, підвищення конкурентноздатності підприємства за рахунок залучення нових клієнтів – держателів пластикових карт;
- зниження ризиків виникнення фінансових втрат і помилок персоналу, тому що при прийомі до оплати пластикових карт не потрібно побоюватися фальшивих банкнот і шахрайства – працювати з пластиковими картами набагато простіше і безпечніше
- клієнти зможуть витрачати саме підприємстві, що увійшло до стосунків еквайрінгу великі суми і робити це значно частіше, оскільки вони не будуть обмежені наявними засобами, також такі клієнти легше вирішуються на незаплановані покупки.
 На думку економіста О. Згурського, одна з переваг платіжних карток - зменшення кількості операцій підприємства з готівковими грошовими коштами в касі, а також те, що втрата пластикової картки, за правильних дій її власника, ще не означає втрату грошових коштів. До позитивних сторін використання платіжних карток можна також зарахувати таке:
- картковий рахунок може бути відкритий у гривнях, доларах та іншій валюті або ж у двох різних валютах водночас, що дає економію за рахунок зменшення витрат на конвертацію валют;
- за допомогою картки тримач має можливість купувати (отримувати послуги) в багатьох закладах торгівлі й побутового обслуговування;
- за допомогою картки тримач має можливість отримувати готівку в багатьох банкоматах і банках майже в будь-якому куточку світу. Нема потреби постійно тримати при собі велику кількість грошової готівки;
- перевезення грошових коштів, що на КАРТКУ через кордон здійснюється без зайвих митних процедур, при цьому сума грошових коштів на картрахунку необмежена;
- щомісяця банк, у якому у власника картки відкритий картрахунок, здійснює нарахування відсотків на залишок грошових коштів на картрахунку;
- незалежність від режиму роботи обслуговуючого банку, тобто можливість здійснювати операції цілодобово;
- власникам картки у певних торгових підприємствах і сервісних центрах надаються знижки і пільгові тарифи при купівлі;
- нелімітовані безготівкові розрахунки протягом дня з одним або кількома продавцями (на суму більш ніж 3000,00 грн);
- можливість придбання товару в мережі Internet та багато іншого.

 

 

Роль банку
Банк-еквайєр - уповноважений банк (член платіжної системи), що провадить первинне оброблення трансакцій та бере на себе проведення з комерсантами (торговцями), що знаходяться у сфері його діяльності, усього спектра операцій з картками: перерахування на розрахункові рахунки комерсантів (торговців) коштів за товари та послуги, приймання, сортування та розсилання квитанцій, розповсюдження стоп-листів (перелік банківських платіжних карт, операції з якими призупинені на день здійснення операції з картками).
Згідно Положенню Національного банку України про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, еквайринг може здійснюватися виключно уповноваженими банками України - членами міжнародних платіжних систем. НБУ встановив такі вимоги до банків-еквайерів:
Банк має укласти угоди з резидентами та постійними представництвами юридичних осіб - нерезидентів згідно з нормами чинного законодавства.
Надання резидентам та постійним представництвам юридичних осіб - нерезидентів гарантії платежу за умови виконання останніми належним чином операцій з використанням картки.
Зарахування або перерахування на рахунки резидентів та постійних представництв юридичних осіб - нерезидентів коштів за операціями, здійсненими останніми з використанням платіжних карток. 
Забезпечення первинного оброблення запитів на авторизацію, що надходять від комерсантів.
Прийняття, сортування і розсилання квитанцій.
Розповсюдження стоп-листів.
Комерсанти (торговці) - юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності України, що ведуть свою діяльність без створення юридичної особи (далі - резиденти), та постійне представництво юридичної особи - нерезидента, які ведуть свою діяльність у сфері продажу товарів та надання послуг відповідно до чинного законодавства України.
Міжнародна платіжна система - система розрахунків між банками різних країн, що використовують єдині стандарти платіжних коштів.
Банк забезпечує підприємству через корпоративні картки: безкоштовне встановлення та підключення сучасного електронного обладнання в місцях реалізації товарів/послуг, яке забезпечує швидке та надійне проведення операції по платіжній картці; навчання співробітників підприємства правилам обслуговування власників карт і оформлення операцій з використанням карт; перевірку платоспроможності карти при проведенні оплати по ній; безкоштовну інкасацію сліпів; відшкодування сум операцій карткової оплати в найкоротший термін (від 2 днів); безкоштовне надання необхідних видаткових матеріалів; термінові консультації у випадку виникнення утруднень при оформленні операцій.
Також підприємству надаються гарантії відшкодування сум операцій на банківський рахунок підприємства в найкоротші строки; можливість розміщення реклами підприємства (акції, сезонний розпродаж, розширення асортименту тощо) на моніторах банкоматів банку.
Розглянемо пропозиції окремих банків.
Банк «БИГ Енергія» пропонує підприємствам, що бажають приймати оплату за товари і надані послуги через інтернет, співробітництво по обслуговуванню платіжних карток НСМЕП.
Завдяки розробленої НПФ "Юнісістем" системі інтернет платежів НСМЕП – національної системи масових електронних платежів (Інтерплат), власники проектів інтернет комерції одержали можливість приймати платежі по картках НСМЕП безпосередньо зі своїх сайтів. Система Інтерплат забезпечує швидкі й ефективні розрахунки, а платежі відрізняються з високою надійністю і захистом.
Для реалізації проекту підприємству необхідно звернутися в НПФ "Юнісістем" і зареєструвати свій Інтернет-магазин у системі Інтерплат, а також укласти з банком договір на обслуговування карток НСМЕП.
Банк «Південний» розкриває процедуру еквайрінгу впровадження корпоративних карток для підприємств [ 11 ]:
Процедура
I етап — оформлення операції (не більш 2 хвилин)
1.1. Покупець пред'являє карту для оплати покупки.
1.2. У Банку Південний запитується дозвіл на здійснення операції (по телефоні або через електронний термінал) — авторизація.
1.3. Банк Південний через платіжну систему зв'язується з банком, що випустив карту, одержує дозвіл на проведення операції і дає дозвіл підприємству.
1.4. Клієнт підписує чек-сліп.
1.5. Операцію закінчено.
II етап — проведення взаєморозрахунків (не менш 3 днів)
1.6. По закінченні робочого дня інформація про всі зроблені операції передається в Банк Південний.
1.7. Банк Південний обробляє отриману інформацію і передає неї в платіжну систему (наприклад, Visa або American Express).
1.8. Платіжна система обробляє отримані файли, дебетує рахунка банків, що випустила карти, по яких були проведені операції, і кредитує рахунок Банку Південний.
1.9. Банк Південний переводить відшкодування на рахунок підприємства.

Емісія карток
Вид платіжної картки, що емітується банком і нажаєтсья клієнтам, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смужка, умонтована мікросхема, або чип тощо), реквізити, що наносяться в графічному винголяді на картку, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, в якій ця картка застосовується. Ообовязковими реквізитами, що наносяться на картку, є назва і логотип банку та реквізити, які надають змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента картки та держателя картки.
Емісію карток здійснюють лише банки-резиденти за умови одержання ними ліцензії НБУ. Банк-емітент - уповноважений банк, який є членом платіжної системи, обслуговує картрахунки та видає картки, а також проводить розрахунки (через банк-еквайєр) з комерсантами (торговцями), які здійснюють продаж або надання послуг з використанням картки при оплаті.
Виділяють такі типи платіжних карток (раніше використовувалося синонімічне поняття – «пластикові картки», але з винаходом електронних, віртуальних карток, це виходить із вжитку):
1. власна 2. дебетна
3. корпоративна 4. кредитна
- власна картка надає змогу фізичній особі - держателю розпоряджатися власним картковим рахунком (картрахунком);
- корпоративна картка надає змогу фізичній особі розпоряджатися картрахунком резидента та представництва нерезидента;
- дебетна картка, яка надає змогу розпоряджатися картрахунком у межах залишку коштів на ньому;
- кредитова картка дає змогу здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.
О. Згурськиій пропонує таку класифікацію карток: [ 23  ]
Платіжні картки можуть бути кількох видів:
корпоративна картка - картка надана банком підприємству і використовується його працівниками для різноманітних як готівкових, так і безготівкових розрахунків;
зарплатна картка - картка надана банком працівникам підприємства і використовується ними для отримання тільки зарплати через мережу банкоматів і банків;
розрахункова картка - картка надана банком для фізосіб, які використовують її для безготівкових розрахунків за придбані товари (послуги) через спеціалізовані торгові термінали, а також для переведення в готівку грошових коштів;
накопичувальна - картка надана банком як юридичній, так і фізичній особі для накопичення грошових коштів, а також для розрахунків і отримання зарплати або для переведення в готівку грошових коштів.
Корпоративні картки - це платіжні картки, які дають можливість фізичним особам - працівникам суб'єктів підприємницької діяльності (працівникам фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, підприємств (організацій, установ), далі за текстом - СПД) здійснювати операції за рахунок грошових коштів, що є на картковому рахунку СПД тільки для підприємницьких цілей. Цей вид картки використовується довіреними особами СПД. Виходячи з цього необхідно, щоб така особа мала довіреність, видану СПД на користування картки, або ж ця особа була зазначена в договорі на користування платіжною карткою як один з її тримачів.
Щоб отримати корпоративну картку, СПД повинен відкрити корпоративний картрахунок у банку, який є членом платіжної системи, і перерахувати на нього грошові кошти. Перед відкриттям картрахунка СПД призначає співробітника (або кілька співробітників), якому видаватиметься корпоративна картки, визначає мету видачі й індивідуальний платіжний ліміт.
Згаданий вище нормативний документ НБУ визначає, що держатель картки - особа, інформація про яку нанесена на картку (ім'я, прізвище, зразок підпису) і яка уповноважена розпоряджатися картрахунком. [ 14 ]
З цього приводу слід зауважити два моменти:
1) в рекламах окремих банків, а також у повсякденному житті часто вживається термін «власник картки» замість «держатель», хоча власником картки є банк-емітент;
2) в картках з чипами на пластику вже не наноситься ім’я  й прізвище держателя картки (вони зберігаються у чипі як носії інформації), лише залишено місце для підпису. 
Відкриття картрахунків здійснюється уповноваженими банками на підставі угоди, укладеної з фізичною особою. Обслуговування картрахунків в іноземній валюті та в національній грошовій одиниці України здійснюється уповноваженими банками згідно з чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України.
Уповноважені банки України можуть установлювати комісійну винагороду (за операціями з використанням банківських платіжних карток при видачі готівки) у валюті видачі готівки.
За допомогою банкоматів дозволяється видача готівки іноземної валюти лише:
- за власними картками уповноваженого банку, карткові рахунки яких відкриті в іноземній валюті;
- за картками банків - нерезидентів України.
Кошти з корпоративного картрахунку, використані працівником, що знаходиться у відрядженні, понад норми витрат на відрядження, підлягають відшкодуванню цим працівником власнику корпоративного картрахунку згідно з чинним законодавством України.
Оплата договорів (контрактів), що здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів, з корпоративних картрахунків не дозволяється.
Дозволяється використання корпоративних картки міжнародних платіжних систем, відкритих у грошовій одиниці України:
- для оплати товарів (послуг), придбаних для власних потреб на території України;
- для витрат на відрядження, представницькі цілі відповідно до чинного законодавства України.
Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних картрахунків покладається на власників рахунків.
Комерсанти (торговці) при використанні картки міжнародних платіжних систем укладають угоди (договори):
- з уповноваженими банками України, які є членами міжнародних платіжних систем VISA International Service Association, EUROPAY International, або з уповноваженими банками України, які уклали угоди (договори) з цими банками;
- з уповноваженими банками України або з юридичними особами - нерезидентами при використанні карток міжнародних платіжних систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.
Уповноважені банки України при використанні карток міжнародних платіжних систем укладають угоди (договори):
- з уповноваженими банками України, які є членами міжнародних платіжних систем VISA International Service Association, EUROPAY International;
- з уповноваженими банками України або з юридичними особами - нерезидентами при використанні картки міжнародних платіжних систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.
Уповноважені банки України - члени міжнародних платіжних систем мають право укладати угоди в іноземній валюті з банками-нерезидентами в тому разі, якщо в країні нерезидента відсутні власні члени міжнародної платіжної системи.
За умови використання українських та міжнародних карток (VISA, EUROPAY, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS) на території України уповноважені банки та комерсанти (торговці) зобов'язані здійснювати авторизацію операцій та розрахунки виключно у грошовій одиниці України.
Дозволяється уповноваженим банкам здійснювати авторизацію в іноземній валюті при проведенні операції видачі готівкової іноземної валюти за допомогою карток міжнародних платіжних систем лише:
- за власними картками уповноваженого банку;
- за картками нерезидентів України, які емітовані банками-нерезидентами.
При зарахуванні коштів на картрахунки клієнтів кредитуються відповідні балансові рахунки у кореспонденції з рахунком "Каса", кореспондентським рахунком чи іншим рахунком клієнта у цьому банку.
Видача готівкових коштів із картрахунків з використанням карток  здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Приватбанк пропонує одразу декілька видів корпоративних платіжних карток: картки Blitz Business Card та картки для вищих керівників  підприємств - Visa Business Electron, Visa Business  та Visa Business AutoCard

1.2    Порядок відкриття карткових рахунків
Відкриття корпоративних картрахунків в іноземній валюті та в грошовій одиниці України здійснюється уповноваженими банками на підставі угоди, укладеної з резидентом та представництвом юридичної особи - нерезидента - власником картрахунку, незалежно від того, чи є ця особа клієнтом банку. При цьому кошти на відкриття та поповнення картрахунку приймаються з поточних рахунків резидента та представництва юридичної особи - нерезидента.
Порядок відкриття рахунків регулюється Інструкцією №527. [ 15 ] Так, згідно з пп. 2.2.14 цієї Інструкції, карткові рахунки клієнтам відкриваються на умовах договору про відкриття картрахунка і здійснення операцій з використанням платіжних карток. Відповідно до пп. 2.1.1 Інструкції №527, картрахунки належать до категорії поточних рахунків і для їх відкриття підприємству потрібно подати в банк такі документи (такі ж, як і для відкриття поточного рахунка):
1) Заява на відкриття рахунку (формат заяви наведено у Додатку Б);
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, завірену нотаріально або органом, який видав довідку (крім бюджетних установ і організацій);
3) копію зареєстрованого статуту, завірену нотаріально або органом, який зареєстрував статут. Підприємства, які діють на підставі лише засновницького договору, замість статуту подають нотаріально завірену копію засновницького договору;
4) копію довідки про взяття підприємства на податковий облік, завірену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
5) нотаріально завірену картку із зразками підписів осіб, яким дано право розпоряджатися картковим рахунком і підписувати платіжні документи. До картки додається також зразок відбитку печатки підприємства;
6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
7) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, завірену нотаріально або органом, який видав довідку;
8) документ, який підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копію, завірену нотаріально або органом, який видав документ, або уповноваженим працівником банку.
Крім вищезазначеного переліку документів, банки можуть вимагати додаткові документи, наприклад, лист підприємства з вказанням П.І.Б. співробітників, на ім'я яких повинні бути виготовлені картки (у разі якщо підприємство отримує кілька платіжних карток для різних працівників, з різними лімітами, на суму, що є на одному коррахунку в банку); копії загальногромадянського і закордонного (якщо є) паспортів керівника і головного бухгалтера підприємства, а також співробітників, на чиє ім'я повинні бути виготовлені картки; заяви-анкети співробітників; баланс; звіт про фінансові результати тощо.
Якщо клієнт у цьому банку вже має поточний рахунок, то картрахунок відкривається на підставі лише договору й заяви про відкриття карткового рахунка й отримання платіжної картки.
Орендні підприємства, крім документів, вказаних вище, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
Для відкриття картрахунка відокремленим підрозділом підприємства необхідно подати документи, вказані в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 переліку документів, як і для підприємства (див. вище). А також:
а) копію належно оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або органом, який створив відокремлений підрозділ;
б) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, в якому відкривається картрахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка, з вказанням:
- місцезнаходження підприємства;
- його ідентифікаційного коду;
- номера основного поточного рахунка й банку, в якому він відкритий;
- назви податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку.
Відповідно до пп. 6.2.1 Інструкції №527, для відкриття підприємству картрахунка в інвалюті до банку потрібно подати ті ж документи, що й для відкриття рахунка в національній валюті. Якщо підприємство вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, досить лише заяви і карток із зразками підписів і печатки.
Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, рахунки для корпоративної картки відкриваються на їх ім'я і лише для підприємницьких цілей, за умови подання паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Для відкриття рахунка в установу банку потрібно подати:
1) заяву про відкриття рахунка встановленого зразка, підписану суб'єктом підприємницької діяльності (дивись Додаток Б);
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально або органом, який видав його;
3) копію документа, який підтверджує взяття фізособи - суб'єкта підприємницької діяльності на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
4) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
5) картку із зразком підпису, що подається в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і завіряється цим працівником або нотаріально;
6) копію документа, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, який його видав, або уповноваженим працівником банку, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю.
Банки можуть вимагати подання додаткових документів.
Фізособа - суб'єкт підприємницької діяльності на підставі нотаріально засвідченої довіреності може передати право розпоряджатися картрахунком фізичним особам, які працюють на неї.
Після подання СПД до банку всіх вищезазначених документів між банком і СПД укладається договір і відкривається картрахунок. Через певний проміжок часу (того ж дня, через день, тиждень і т. д.) СПД отримує корпоративну картку, а також заклеєний конверт з ПІН-кодом. Корпоративну картку з ПІН-кодом отримує особа, яка має право користуватися нею. Після отримання її в банку вона передає її на зберігання співробітнику бухгалтерії (переважно касиру), який відповідає за її облік і зберігання.
Наприклад, Приватбанк застосовує таку процедуру для своїх корпоративних карток Blitz Business Card:
Банк погоджує і надає підприємству необхідну кількість корпоративних платіжних карт Blitz Business Card і ПИН-конверти.
При видачі карт новому підприємству полягає Договір банківського рахунку з відкриттям карткового рахунку 2605 (2655)
Карти і ПИН-конверти передаються підприємству по “Акту прийому-передачі платіжних карт і ПИН–конвертів”.
Підприємство враховує карти на забалансовому рахунку “Бланки строгої звітності” Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Карти, передані підприємству, є власністю Банку. Невикористані карти повертаються в Банк протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги Банку.
Банк встановлює підприємству загальний Ліміт кредитування на корпоративні карти. Підписується  Договір “Про надання овердрафтного кредиту на картковий рахунок” або Додаток № 7 до Договору банківського рахунку на мінімальний бланковий овердрафт.
Уповноважений керівник підприємства:
Видає карту довіреному обличчю-співробітнику підприємства для оплати витрат на, представницькі відрядження або витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства.
Активує карту, використовуючи один з 3-х каналів:
Платіжне доручення, ПК “Клієнт-банк, “Интернет-Клиент-банк”.
Підприємство надає платіжне доручення в стандартному   режимі, заявка на оформлення карти через ПК підписується електронним підписом, криптуется і надається в банк. Вказане особливим чином призначення платежу (#номер main-карти пропуск 1210) дозволяє обробити поповнення автоматично в режимі он-лайн.
ПК “Пріват-24”
Після реєстрації ПК “Пріват-24 підприємству” надається можливість самостійно:
- заповнювати дані довірених осіб при видачі карт;
-  розподіляти Кошти по картах довірених осіб;
- перерозподіляти платіжні ліміти;
- формувати виписування рухів по картковому рахунку і корпоративним картам довірених осіб.
Call Center
При необхідності активації корпоративної карти Blitz Business Card у вихідні, святкові дні або в післяопераційний час, підприємство може скористатися послугами Call Centre
1.3. Дебетова та кредитова схеми обслуговування
Дебетова схема обслуговування передбачає операції з дебетової платіжною карткою в межах власних коштів клієнта на картковому рахунку. Кредитова схема – у межах наданого банаком кредиту з видачею кредитної картки.
Поповнення кошті вна картрахунках можуть здійснюватись безготівково із поточних рахунків клієнтів банку або внесенням готівки.
Операції, здійснювані з використанням корпоративних платіжних карток, а також порядок розрахунків по таких операціях визначені Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їхнім застосуванням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 N 367.  [ 16 ]
Пунктом 4.8 Положення визначений вичерпний перелік операцій по безготівковій оплаті товарів (послуг) і одержанню готівки, які можна здійснювати за допомогою корпоративних платіжних карток. Зокрема, за допомогою корпоративних платіжних карток можуть бути здійснені розрахунки в безготівковій формі в іноземній валюті, зв'язані з витратами на відрядження і витратами представницького характеру. При цьому абзацом сьомим зазначеного пункту передбачено, що контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних карткових рахунків здійснюється власниками цих рахунків.
Крім того, пункт 4.9 Положення містить пряму заборону на здійснення за допомогою корпоративних платіжних карток оплати зовнішньоторговельних договорів (контрактів), здійснюваної від імені резидентів.
Відповідно до вимог пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України от 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" [ 17 ](далі - Декрет) торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами - юридичними особами здійснюється через уповноважені банки й інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, винятково на міжбанківському валютному ринку України.
З обліком вищевказаного, придбання фізичною особою - резидентом товарно-матеріальних цінностей за кошти, зняті з корпоративної платіжної картки, тобто за готівку, є прямим порушенням вимоги статті 7 Декрета, що відповідно до абзацу шостому пункту 2 статті 16 Декрету призводить до накладення штрафу в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, використаних при розрахунках, переліченої у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків. [18]
Збереження коштів гарантовано навіть при втраті або крадіжці карти.  Рахунок блокується за дзвінком держателя карти у будь-який час доби. Банк протягом 1-2 днів забезпечить екстрену видачу готівки або отримання нової карти. Для клієнта не потрібно возити з собою всю готівку, набагато простіше і безпечніше узяти з собою тільки пластиковий гаманець.
Укрпромбанк пропонує підприємствам спеціальну платіжну картку MasterCard Business, що оптимально поєднує у собі риси міжнародної платіжної картки бізнес-класу та електронної чекової книжки.
Також підприємство може обрати будь-яку платіжну картку, що відповідає потребам  підприємства:
для керівників та власників підприємства - платіжну картку Visa Classic;
для співробітників - платіжні картки Visa Electron, Cirrus/Maestro та MasterCard Electronic.
В рамках реалізації корпоративного проекту Укрпромбанк пропонує:
- відкриття одного корпоративного рахунку Вашого підприємства, до якого випустить будь-яку кількість платіжних карт різних платіжних систем;
- відкриття індивідуального карткового рахунку для кожної корпоративної карти.
Укрпромбанк пропонує дві схеми обслуговування корпоративного рахунку: [ 10 ]
стандартну – співробітники Вашого підприємства - власники корпоративних карток мають повний доступ до загального залишку коштів на корпоративному картковому рахунку;
с обмеженим доступом – Ваше підприємство має можливість встановлення індивідуального видаткового ліміту по кожній карті співробітника, виходячи із цільового призначення (добові на відрядження, видатки на проживання, видатки на паливно-мастильні матеріали, представницькі видатки та інші). Дана схема більш зручна для оптимізації грошових потоків і додаткового контролю виконання видаткової частини бюджету підприємства.
Корпоративний картковий рахунок може бути оформлений як у національній валюті України, так і в іноземної - доларах США, євро.
Правила користування корпоративними платіжними картками більшість українських банків надають клієнту як додаток до угоди про обслуговування картки, зокрема в правилах визнається:
Держателі корпоративних карток можуть використовувати них для:
одержання наявних у валюті України для здійснення розрахунків, зв'язаних з виробничими (господарськими) нестатками, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань регулювання грошового обігу;
здійснення безготівкових розрахунків у валюті України, зв'язаних зі статутною і господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також командировочними витратами в межах України;
одержання наявних в іноземній валюті за межами України для оплати командировочних витрат;
здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, зв'язаними з витратами на відрядження і витратами представницького характеру.
Корпоративні платіжні картки не повинні використовуватися для виплати заробітної плати й інших виплат соціального характеру.
Не допускається використання корпоративних карток для оплати в іноземній валюті договорів (контрактів), що відбуваються від імені резидентів і представництв юридичних осіб – нерезидентів.
Для обслуговування розрахунків по картці, підприємству в банку-емітенті відкривається окремий рахунок – картковий. Режим карткового рахунка аналогічний режимові поточного рахунка. Однак існує кілька особливостей.
На картрахунки юридичних осіб засобу перелічуються з їхніх поточних рахунків. Картрахунок юридичної особи також може поповнюватися за рахунок наявних коштів, що були повернуті довіреною особою клієнта в касу юридичної особи, як невикористані або як компенсація за кошти, використані понад установлені норми витрати і які вносяться в касу банку-емітента.
Також слід зазначити, що кошти, що списані з рахунку юридичної особи або фізичної особи – підприємця по зробленим за допомогою картки операціям, вважаються виданими під звіт власникові платіжної картки і їхнє використання повинне бути підтверджене відповідними звітними документами.
Контроль за цільовим використанням коштів на корпоративних картсчетах повинний здійснюватися власниками цих рахунків самостійно.
При отриманні корпоративної картки СПД слід пам'ятати, що, згідно з п. 3.6 Положення №479 [ 19 ], перед укладенням договору (під час укладення) емітент або банк, який від імені емітента надає платіжні картки, зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами отримання і застосування платіжної картки. Така інформація має бути викладена в доступній формі і перебувати в доступному для клієнтів місці, а також надаватися у письмовій формі особисто клієнтам і їх довіреним особам на їх вимогу.
Інформація, надана в письмовій формі, повинна містити:
1) термін дії

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Распродажа – это вещи, которые вам не нужны, за цену, перед которой вы не можете устоять.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100