Рефераты на украинском
Основи фінансової звітності - Бухгалтерський облік, оподаткування -

4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ПІ "Розрахунки показників прибутковості акцій".

Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), якг є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку.5.4pt 0cm 5.4pt">

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

408

468

первісна вартість

161

510

594

резерв сумнівних боргів

162

102

126

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

240

420

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Всього за розділом II

260

1368

1536

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

48

204

Баланс

280

3216

4200

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

3120

3120

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

692

900

Неоплачений капітал

360

(840)

Вилучений капітал

370

Всього за розділом І

380

2952

4020

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Всього за розділом II

430

-

-

Ш. Довгострокові зобов'язання

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Всього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Коди

Підприємство __________________________________

за ЄДРПОУ

01

Територія _____________________________________

за КОАТУУ

Форма власності ________________________________

за КФВ

Орган державного управління ____________________

за СПОДУ

Галузь ________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ______________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _____________________ Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за ______________ 200_ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3600

3000

Податок на додану вартість

015

(600)

1 (100)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3000

2900

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1500

Валовий:

Прибуток

050

1500

1250

Збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати

070

744

620

Витрати на збут

080

-

Інші операційні витрати

090

60

50

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

696

580

Збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

Витрати участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Не люблю женщин, знающих себе цену - у меня нет таких денег!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100