Рефераты на украинском
Основи фінансової звітності - Бухгалтерський облік, оподаткування -

Керівник ___________________________

Головний бухгалтер _______________________

9.6. Структура і зміст Звіту про власний капітал

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Форма Звіту про власний капітал наведена далі.

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показується сума власного капіталу (статутний капітал, пайовий, резервний, додатковий капітал, нерозподілений прибуток тощо), наведена в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

У статтях "Зміна облікової політики" та "Виправлення помилок" відображають суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

У статтях розділу ; "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства;

У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин. ;! ;

У статтях розділу "Інші зміни в капіталі"! відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).

У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідрк переоцінки активів, використання чистого прибутку,; вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із. знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.5.4pt 0cm 5.4pt">

х

майнових комплексів

200

-

х

-

х

Отримані:

відсотки

210

-

х

х

дивіденди

220

-

х

х

Інші надходження

230

-

х

Х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

(60)

необоротних активів

250

х

(600)

майнових комплексів

260

х

-

Інші платежі

270

х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

660

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Коди

Підприємство за ЄДРПОУ

01

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління _________________________за СПОДУ

Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за ______________ 200 _ р.

назад |  4  | вперед

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1800

-

-

300

60

480

600

-

2040

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

(120)

х

х

(120)

Виправлення помилок

030

х

х

х

х

х

60

х

х

Інші зміни

040

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Скоригований залишок на початок року

050

1800

-

-

150

60

410

600

-

1980

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Уцінка основних засобів

070

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Дооцінка незавершеного будівництва

080

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Уцінка незавершеного будівництва

090

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Дооцінка нематеріальних активів

100

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Уцінка нематеріальних активів

110

x

x

x

180

x

x

x

x

180

120

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

x

x

x

x

x

720

x

x

720

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

х

х

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

x

x

-

-

x

x

-

Відрахування до резервного капіталу

160

x

x

x


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты…
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100