Рефераты на украинском
План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій - Бухгалтерський облік, оподаткування -а фактичні затрати по них списують з рахунків обліку затрат на виробництво безпосередньо на рахунок 46 «Реалізація».

Відповідно до п. 52 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні готова продукція відображається у звітності за фактичною виробничою собівартістю, що складається з витрат, пов’язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, інших витрат на виробництво продукції.

Рахунок 41 «Товари»

Рахунок 41 призначений для обліку даних про наявність та рух ТМЦ, які придбані як товари для продажу, а також предметів прокату. Цей рахунок використовують в основному постачальницько-збутові та торговельні під­приємства, а також підприємства громадського харчування.

Згідно з п. 53 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні товари на підприємстві роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на оптових складах і базах торговельного і постачальницько-збутового підприємства — за продажними (роздрібними) цінами або за цінами, за якими їх закуплено.

Різниця між покупною вартістю і вартістю за продажними (роздрібними) цінами виділяється у звітності окремою статтею.

Використовують такі субрахунки:

1. «Товари на складах».

2. «Товари в роздрібній торгівлі».

3. «Тара під товарами та порожня».

4. «Покупні вироби».

5. «Предмети прокату».

6. «Продукція підсобного сільського господарства».

7. «Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню».

8. «Контрактна продукція» (застосовують хлібоприймальні підприємства).

Рахунок 42 «Торговельна націнка»

Рахунок 42 призначений для обліку даних про торгові націнки (знижки) на товари, якщо їх облік ведуть за продажними цінами (цінами реалізації).

Порядок створення та розподілу товарних надбавок на суми таких надбавок, що відносяться до реалізованих товарів та припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, їх бухгалтерського обліку регламентовано пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженої наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), із змінами і доповненнями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Товарні надбавки».

2. —

3. «Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат».

4. «Валютна маржа».

Надходження товарів з наступною оплатою на підприємствах торгівлі, які ведуть облік товарів за продажною вартістю, відображається такими записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 41 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 41 Кт 42/1 — відображено ПДВ постачальника та власну торговельну націнку, які разом становлять товарну надбавку (доведено вартість одержаних товарів до продажної ціни)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ).

Рахунок 43 «Позавиробничі витрати»

Рахунок 43 призначений для обліку даних про затрати, пов’язані з реалізацією продукції.

Номенклатура статей позавиробничих (комерційних) витрат у промисловості наведена у додатку 11 до від­повідного Типового положення.

Порядок віднесення позавиробничих (комерційних) витрат на собівартість відповідних видів продукції та їх розподілу, у разі необхідності, між окремими видами продукції регулюється Типовим положенням.

Рахунок 44 «Витрати обігу»

Рахунок 44 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торгових, посередницьких та ін. подібних до них підпри­ємств.

До складу витрат обігу включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов’язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.

В обліку витрати обігу класифікуються за економічними елементами і статтями витрат та видами діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).

Номенклатура статей витрат обігу торговельних підприємств наведена у Типовому положенні про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу у торговельній діяльності, затвердженому постановою КМУ від 18.03.96 р. №334.

У підприємствах торгівлі, що мають запаси товарів, які переходять на наступний період, щомісяця здійснюється розрахунок витрат обігу на залишок товарів на кінець місяця і на реалізовані у звітному періоді за статтями витрат обігу, що мають безпосереднє відношення до залишку товарів на кінець місяця:

1) сума витрат обігу, що відноситься до залишку не реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток множення суми вартості нереалізованих товарів і середнього відсотка витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами;

2) середній відсоток витрат обігу визначається відношенням суми витрат обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами за звітний місяць до суми вартості реалізованих у звітному місяці товарів і залишку їх на кінець звітного місяця.

Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, щомісяця списуються під час визначення прибутку від реалізації товарів.

Рахунок 45 «Товари відвантажені, виконані роботи та послуги»

Цей рахунок після 01.07.97 р. не застосовується.

Рахунок 46 «Реалізація»

Рахунок 46 призначено для обліку даних та узагальнення інформації процесів реалізації готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також для визначення фінансових результатів від реалізації цих цінностей (робіт, послуг).

Згідно з п. 72 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги).

Результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) списують щомісяця з рахунка 46 на рахунок 80 «Прибутки та збитки».

Реалізація продукції з наступною оплатою відображається такими записами:

Дт 62 КТ 48

Дт 48 КТ 46 — на продажну вартість відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 КТ 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 51 Кт 62 — надійшла оплата за відвантажену продукцію.

У разі реалізації продукції з попередньою оплатою записи будуть такі:

Дт 51 Кт 48

Дт 48 Кт 61 — на суму попередньої оплати (без ПДВ)

Дт 51 Кт 61 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 61 Кт 62.

Реалізація товарів у гуртовій торгівлі з наступною оплатою (у разі, коли облік товарів ведуть за продажною вартістю) відобразиться на рахунках бухгалтерського обліку так:

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — продажна вартість відвантажених товарів (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/1 — списання продажної вартості реалізованих товарів

Дт 51 Кт 62 — оплата за відвантажені товари (включаючи ПДВ)

Дт 80 Кт 42/1 — суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (способом «червоне сторно»), відповідно до п.5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ

Дт 80 Кт 44 — суми витрат обігу, що припадають на реалізовані товари (щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

Реалізація товарів у роздрібній торгівлі (облік товарів ведуть за продажною вартістю) відобразиться такими записами:

Дт 50 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на суму торгової виручки, прийнятої від відділів в центральну касу підприємства (без ПДВ)

Дт 50Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/2 — списано продажну вартість реалізованих товарів

Дт 80 Кт 42/1 — на суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (способом «червоне сторно»)

Дт 80 Кт 44 — списання суми витрат обігу, що припадають на реалізовані товари (щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

Рахунок 47 «Внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт, послуг»

Рахунок 47 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт та послуг. На цьому рахунку відображають відпуск товарів іншим збутовим організаціям, торговим підприємствам, які входять до системи одного управління, тресту, торгу тощо.

Рахунок 48 «Валові доходи»

Рахунок 48 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. №168, яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення інформації про валові доходи в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. На ньому відображають доходи підприємства від усіх видів діяльності, отримані (нараховані) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Записи по дебету і кредиту рахунка 48 проводять одночасно у кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку.

Сальдо на рахунку 48 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по кредиту цього рахунка використовуються як складові валових доходів підприємства.

Дату збільшення валового доходу визначено пунктом 11.3 та підпунктом 11.3.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Цю дату для бартерних (товарообмінних) операцій визначено у пп.11.3.4 закону.

Рахунок 49 «Доходи від реалізації послуг»

Рахунок 49 призначено для обліку даних про доходи підприємств транспорту та зв’язку.

На підприємствах автомобільного транспорту на цьому рахунку відображають доходи від перевезень вантажів та пасажирів за окремими видами перевезень.

Розділ V. Грошові кошти

Рахунок 50 «Каса»

Рахунок 50 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах підприємства.

Порядок здійснення та оформлення касових операцій регулюється зокрема Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21, в редакції постанови від 13.10.97 р. №334 (зареєстровано в МЮУ 04.11.97 р. за №530/2334), із змінами і доповненнями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Каса підприємства в національній валюті».

2. «Каса підприємства в іноземній валюті».

3. Операційна каса в національній валюті».

4. «Операційна каса в іноземній валюті».

Рахунок 51 «Розрахунковий розрахунок»

Рахунок 51 призначено для обліку даних про наявність грошових коштів у валюті України на розрахунковому рахунку підприємства в банку.

Порядок відкриття, здійснення операцій та закриття поточних рахунків визначено інструкцією №3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 27.05.96 р. №121, в редакції постанови від 04.02.98 р. №36.

Порядок здійснення та оформлення операцій по розрахунковому рахунку регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському обороті в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204, із змінами і доповненнями. Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунковий рахунок».

2. «Розрахунковий субрахунок».

Операції по розрахунковому рахунку відображаються в бухгалтерському обліку на підставі виписок банку по розрахунковому рахунку та доданих до них грошово-розрахункових документів.

Рахунок 52 «Валютний рахунок»

Рахунок 52 призначено для обліку даних про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті на валютних рахунках в банках на території України та за її межами.

Використовують такі субрахунки:

1. «Валютний рахунок всередині країни».

2. «Валютні рахунки за кордоном».

3. «Транзитний валютний рахунок».

Рахунок 54 «Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення»

Рахунок використовують у випадку, коли підпри­ємство відкриває окремий рахунок для зберігання власних грошових коштів, призначених для капіталовкладень, для відображення наявності та руху цих коштів.

Використовують такі субрахунки:

1. «Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план».

2. «Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень».

3. «Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів інших організацій» (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів), районних рад).

Рахунок 55 «Інші рахунки в банках»

Рахунок 55 призначений для обліку даних про наявність та рух грошових коштів в українській та іноземних валютах, які знаходяться на території України та за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування (надходжень), в тій їх частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.

Використовують такі субрахунки:

1. «Окремий рахунок по капітальному ремонту».

2. «Акредитиви та окремі рахунки по вантажообороту».

3. «Рахунок в банку по доходах».

4. «Рахунок в банку по різницях в цінах».

5. «Інші рахунки в банках».

6. «Ощадні сертифікати».

7. «Приватизаційні папери».

8. «Імпортний депозит».

9. Приватизаційні кошти громадян».

10. Компенсаційні сертифікати» (субрахунки 9 та 10 застосовують орендні підприємства).

Рахунок 56 «Інші грошові кошти»

Рахунок 56 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про рух грошових коштів (переказів) в українській та іноземній валютах в дорозі, а саме грошових сум (переважно торгова виручка), внесених в каси банків або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий або інший рахунок підприємства, але ще не зарахованих за призначенням, а також про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства (поштових та ін. марок, оплачених путівок в будинок відпочинку тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Грошові кошти в дорозі».

2. «Грошові документи».

3. «Власні акції, викуплені в акціонерів».

4. «Приватизаційні папери».

5. «Компенсаційні сертифікати» (застосовують інвестиційні фонди, далі — ІФ).

6. «Цінні папери для продажу» (застосовують торговці цінними паперами).

Рахунок 58 «Фінансові вкладення»

Рахунок 58 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух вкладень (інвестицій) підприємства.

Фінансові вкладення (придбання цінних паперів, облігацій, внески до статутних фондів інших підприємств тощо) підприємства на території України та за її межами оцінюються у балансі за фактичними витратами. При цьому, згідно з п.38 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, різниця між витратами на придбання облігацій і подібних їм цінних паперів та їх номінальною вартістю протягом періоду їх обігу рівномірно списується на результати фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерські записи роблять відповідно до п.14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Використовують субрахунки першого та другого порядку, відкриті відповідно за терміновістю (короткострокові, довгострокові) та видами вкладень.

Рахунок 59 «Векселі одержані»

Рахунок 59 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух векселів, одержаних від покупців та інших дебіторів (боржників).

Вексельний обіг регулюється такими нормативними актами: Постановою ВРУ від 17.06.92 р. №2470-XII «Про застосування векселів в господарському обороті Укра­їни»; правилами виготовлення і використання вексельних бланків, затвердженими постановою КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 (із змінами); Листом НБУ №22001/85 від 25.02.93 р. «Про порядок проведення банками операцій з векселями»; Положенням про переказний і простий вексель, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р. №104/1341; Порядком проведення банками операцій з векселями (із змінами і доповненнями); Листом Департаменту бухгалтерського обліку та розрахунків НБУ №12-214/934-5548 від 19.09.96 р. «Про вексельні бланки»; листом НБУ №15010/48 від 22.02.95 р. «Роз’яснення до питань, пов’язаних з використанням векселів у господарському обороті», Листом МФУ №18-4116 від 12.08.92 р. «Про бухгалтерський облік вексельного обігу» (із змінами).

Розділ VI. Розрахунки

Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Рахунок 60 призначений для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками за отримані ТМЦ, прийняті (виконані) роботи та спожиті послуги, включаючи надавання електроенергії, газу, пари, води тощо, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей; ТМЦ, роботи та послуги, на які документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки); отримані послуги з перевезення, а також за всі види послуг зв’язку.

Рахунок 60 кредитується на вартість фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт (послуг) у кореспонденції з дебетом рахунків по обліку цих цінностей або відповідних витрат.

Дебетується рахунок 60 на суми оплати рахунків у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, а на суми заліку попередньо виданого авансу — з рахунком 61 «Розрахунки по авансах».

Одержання ТМЦ за бартерним контрактом до відвантаження продукції господарські товариства відображають такими записами:

Дт 05 тощо Кт 60 — на договірну ціну одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 31 Кт 48

Дт 48 Кт 83 — на вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 18 Кт 31

Дт 83 Кт 18 — вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68 Кт 67/2 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 60 Кт 62 — покрито взаємну заборгованість по бартерному контракту.

Рахунок 61 «Розрахунки по авансах»

Рахунок 61 призначений для обліку розрахунків по виданих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт та по отриманих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт.

Для обліку авансів використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по виданих авансах та частковій оплаті замовлень».

2. «Розрахунки з покупцями та замовниками по одержаних авансах та частковій оплаті замовлень».

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Рахунок 62 призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки в порядку інкасо».

2. «Розрахунки по планових платежах».

3. «Розрахунки з покупцями по продукції, не включеній до обсягу реалізації».

4. «Інші розрахунки».

Бартерний контракт, за яким відвантаження продукції передує одержанню матеріальних цінностей

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на договірну ціну відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 18 Кт 60

Дт 05 тощо Кт 18 — одержані ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати.

Дт 69 Кт 60 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 80 Кт 62 — погашення взаємної заборгованості.

Рахунок 63 «Розрахунки по претензіях»

Рахунок 63 призначено для обліку розрахунків по претензіях, пред’явлених постачальникам, підрядчикам, транспортним та іншим організаціям, а також по пред’явлених їм та признаних (або присуджених) штрафах, пені та неустойках.

По дебету рахунка 63 відображаються суми пред’явлених претензій, а по кредиту — суми отриманих платежів у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Рахунок 64 «Розрахунки по міжгосподарській кооперації»

Рахунок 64 призначено для обліку розрахунків між організаціями, які створили міжгосподарське підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції, ведення племінної справи, використання техніки, проведення будівельних, меліоративних робіт, ведення лісового господарства на добровільних засадах.

Цей рахунок використовують для обліку розрахунків між господарствами-пайовиками та міжгосподарським підприємством.

Рахунок 65 «Розрахунки по позабюджетних платежах»

Рахунок 65 призначений для обліку та узагальнення інформації про розрахунки з державними цільовими та позабюджетними фондами.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

Рахунок 66 «Векселі видані»

Рахунок 66 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух векселів, виданих постачальникам та іншим кредиторам.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями, обліковується підприємством на рахунку 66 «Векселі видані». Аналітичний облік ведеться по кожному виданому векселю.

Видача векселів відображається записом по кредиту рахунка 66 у кореспонденції з рахунками 60 або 76.

Суму витрат у вигляді договірних процентів за відстрочку платежу векселедавець відображає по кредиту рахунка 66 і дебету рахунків 26,44,33.

Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями, відображається по дебету рахунка 66 і кредиту рахунків по обліку грошових коштів.

Рахунок 67 «Податкові розрахунки»

Рахунок 67 було введено в План рахунків наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), яким затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ.

Цей рахунок призначений для обліку даних та узагальнення інформації про суми податкових зобов’язань по сплаті ПДВ та суми податкового кредиту по ПДВ, на які підприємство має право зменшити податкове зобов’язання у разі, зокрема, одержання передоплати за продукцію, що підлягає відвантаженню; здійснення бартерних (товарообмінних) операцій.

Використовують субрахунки:

1. «З податкових зобов’язань».

2. «З податкового кредиту».

3. «З акцизного збору».

Дату виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) визначено:

у п.п. 7.3.1 Закону «Про ПДВ»;

під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.3.4.

Дату виникнення права платника податку на податковий кредит визначено:

у п. 7.5, п.п. 7.5.1 закону;

для бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.5.3.

Рахунок 68 «Розрахунки з бюджетом»

Рахунок 68 призначений для обліку розрахунків з бюджетом по податках: ПДВ, акцизному збору, податку на прибуток підприємств, прибутковому податку з громадян, платі за землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, платежах за спеціальне використання прісних водних ресурсів тощо.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

Рахунок 69 «Розрахунки по страхуванню»

Рахунок 69 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки з Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом, страховими організаціями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки по соціальному страхуванню».

2. «Розрахунки по страхуванню майна».

3. «Розрахунки по індивідуальному страхуванню».

4. «Розрахунки з Пенсійним фондом».

Рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці»

Рахунок 70 призначений для обліку розрахунків з персоналом, який входить та який не входить до спискового складу підприємства, по оплаті праці (по всіх видах заробітної плати, преміях, допомогах та ін. виплат).

Використовують такі субрахунки:

1. «Нарахована заробітна плата».

2. «Депонована заробітна плата».

Перелік виплат, які належать до фонду оплати праці (фонду основної зарплати, фонду додаткової зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що входять до фонду оплати праці), визначено інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323.

Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Рахунок 71 призначено для обліку розрахунків з працівниками підприємства по сумах, які видані їм під звіт на адміністративно-господарські витрати, а також на службові відрядження.

Порядок видачі грошових коштів готівкою працівникам підприємства під звіт регулюється, зокрема, Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Особи, які одержали готівку під звіт (у т. ч. на відрядження у межах України), зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про витрачені суми. Готівка, видана під звіт, але з певних причин не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства разом з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (за відрядженнями — не пізніше 3 робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт).

Якщо з каси підприємства його працівнику одночасно видана готівка на відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні виробничих чи господарських питань (у тому числі і для закупівлі сільськогосподарської продукції), і при цьому строк відрядження перевищує один робочий день з дня видачі коштів під звіт, то підзвітна особа протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна водночас подати до бухгалтерії підприємства звіт про суму, що була їй видана для вирішення виробничих чи господарських потреб, та авансовий звіт про витрачені кошти безпосередньо на відрядження.

Порядок відрядження та норми відшкодування витрат на відрядження регламентовано Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом МФУ від 13.03.98 р. №59 (зареєстровано в МЮУ 31.03.98 р. за №218/2658), та Постановою КМУ від 05.01.98 р. №10 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

Рахунок 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку»

Рахунок 72 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства по сумах вчиненого матеріального збитку.

Використовують такі субрахунки:

1. «По нестачах та крадіжках».

2. «По інших видах заподіяної шкоди».

Суми, які підлягають стягненню з винних осіб за нестачу товарно-матеріальних цінностей, відносяться в дебет рахунка 72 з кредиту рахунка 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей» за обліковими цінами та кредиту рахунка 83 «Доходи майбутніх періодів» на різницю, яка підлягає стягненню з винної особи згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.

Рахунок 73 «Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях»

Рахунок 73 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків з персоналом підприємства, крім розрахунків по оплаті праці, розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

Використовують такі субрахунки:

1. «За товари, продані в кредит».

2. «По позиках на індивідуальне житлове будівництво».

3. «По позиках на будівництво садових будиночків».

4. «По позиках молодим сім’ям».

5. «За формений одяг».

6. «По акціях трудового колективу».

7. «По доходах, отриманих на пайовий фонд членів організації орендарів».

8. «Заборгованість учасників по передплаті акцій».

Рахунок 74 «Розрахунки по приватизації»

Рахунок 74 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки по приватизації.

Використовують субрахунок:

1. «Компенсаційні сертифікати».

Рахунок 75 «Розрахунки з учасниками»

Рахунок 75 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками підприємства (акціонерами акціонерного товариства, учасниками господарського товариства, членами кооперативу тощо) по внесках у статутний фонд підприємства, по виплаті доходів тощо.

До цього рахунка можуть бути відкриті субрахунки:

1. «Розрахунки по внесках у статутний фонд».

2. «Розрахунки по доходах» та інші.

Рахунок 76 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами»

Рахунок 76 призначений для обліку розрахунків всякого роду операцій з дебіторами і кредиторами, які не були згадані в коментарях до рахунків 60-75, з різними організаціями по операціях некомерційного характеру (навчальними закладами, науковими організаціями тощо); з транспортними (залізничними та водними) організаціями за послуги, які оплачуються чеками; по депонованих сумах заробітної плати, премій та інших аналогічних виплат; по сумах, які утримані з заробітної плати працівників підприємства на користь різних організацій та окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судових органів тощо.

Використовують такі субрахунки:

1. «З організаціями та особами по виконавчих документах».

2. «З кооперативними та громадськими організаціями за придбані чи продані основні засоби».

3. «З іншими дебіторами та кредиторами всередині країни».

4. —

5. «Розрахунки по викупу оборотних фондів» (застосовують орендні підприємства).

6. «Розрахунки з різними іноземними дебіторами та кредиторами».

7. «По облігаціях державної позики».

8. «Розрахунки по спільній діяльності».

9. «Розрахунки з фінансовими органами по централізованій оплаті матеріально-технічних ресурсів» (застосовують підприємства АПК).

Рахунок 77 «Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів та прибутку»

Рахунок 77 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по розрахунках з вищестоящою організацією по перерозподілу оборотних коштів та прибутку.

Рахунок 78 «Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях»

Рахунок 78 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по розрахунках між підприємством та вищестоящою організацією управління по поточних операціях, які не пов’язані з перерозподілом оборотних коштів та прибутку.

Використовують субрахунки:

1. «По коштах в порядку надання фінансової допомоги».

2. «По централізованих фондах та резервах».

3. «По оплаті обладнання».

4. «По інших операціях».

Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

Рахунок 79 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по внутрішньогосподарських розрахунках.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з відділом капітального будівництва».

2. «Розрахунки з іншими господарствами».

Розділ VII. Фінансові результати та використання прибутку

Рахунок 80 «Прибутки та збитки»

Рахунок 80 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства у звітному році.

Балансовий прибуток — це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у цінах продажу без акцизного збору, ПДВ, інших обов’язкових зборів і платежів, передбачених чинним законодавством, та витратами, що включаються до собівартості реалізованої продукції. У торговельних і постачальницько-збутових організаціях як різниця між виручкою від реалізації товарів (товарообороту) та купівельною вартістю товарів, зменшеною на суму непрямих податків.

Прибуток, його використання або збиток протягом року відображаються в балансі окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за звітний рік прибутку списуються при складанні річного бухгалтерського звіту. У річній звітності відображається непокритий збиток або нерозподілений прибуток звітного року.

Курсові різниці в іноземній валюті відображаються в обліку такими записами:

Дт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін. Кт 48

Дт 48 Кт 80 — валові доходи

Дт 18 Кт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін.

Дт 80 Кт 18 — валові витрати (п.73 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні; пп.7.3.6 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»).

Рахунок 81 «Використання прибутку»

Рахунок 81 призначено для обліку використання прибутку звітного року протягом цього року. Після закінчення звітного року при складанні бухгалтерського звіту цей рахунок закривається.

Використовують такі субрахунки:

1. «Платежі до бюджету з прибутку».

2. «Використання прибутку на інші цілі».

Передача безоплатно ТМЦ відображається записами:

Дт 62, 76 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (без ПДВ)

Дт 62, 76 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 05 та ін. — фактична собівартість ТМЦ

Дт 81 Кт 62, 76 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (включаючи ПДВ).

Рахунок 82 «Використання позикових коштів»

На рахунку 82 обліковуються суми використаних кредитів банку, отриманих на спеціальні заходи, погашення яких передбачається за рахунок прибутку, відповідних фондів або цільового фінансування.

Рахунок 83 «Доходи майбутніх періодів»

Рахунок 83 призначено для обліку доходів, які отримані (нараховані) в звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів, різниці між сумою, яка належить до стягнення з винуватців, та балансовою вартістю по нестачах цінностей тощо.

Використовують такі субрахунки:

1. «Доходи майбутніх звітних періодів».

2. «Майбутні надходження заборгованості по нестачах, виявлених за минулі роки».

3. «Різниця між обліковими та роздрібними цінами по нестачах ТМЦ».

4. «Різниця між покупною ціною та оціночною вартістю майна» (застосовують підприємства, які вклали кошти в об’єкти приватизації).

5. «Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна» (застосовують орендодавці фінансової оренди).

6. «Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів».

Рахунок 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей»

Рахунок 84 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність сум нестач, крадіжок та втрат від псування цінностей, які виявлені в процесі їх заготівлі, збереження та реалізації, незалежно від того, чи належать вони віднесенню на рахунок витрат виробництва (обігу) або винних осіб.

Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, регулюється відповідним Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116 (із змінами та доповненнями).

Розмір збитків відповідно до цього Порядку обчислюється із застосуванням підвищуючих коефіцієнтів, а зі стягнутих сум здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, залишок же коштів перераховується до Держбюджету.

Бухгалтерський облік цих нестач та втрат ведуть відповідно до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом МФУ від 18.08.95 р. №139, зі змінами та доповненнями.

Рахунок 85 «Статутний фонд»

Статутний фонд — це сукупність вкладів учасників (власників) у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Статутний фонд і фактична заборгованість учасників за вкладами до статутного фонду обліковується і відображається розгорнуто за окремими статтями активу і пасиву балансу.

Рахунок 85 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан та рух статутного фонду підприємства. Сальдо по цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного фонду, який зафіксовано в установчих документах недержавного підприємства. Записи по рахунку 85 виконують тільки у разі збільшення та зменшення статутного фонду, які здійснюються в установленому Законом «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. №1576-XII (зі змінами та доповненнями) порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи.

Порядок формування статутного фонду регулюється законом та установчими документами.

Рахунок 86 «Амортизаційний фонд»

На рахунку 86 державні підприємства обліковують суми амортизації основних засобів. Для цього використовують субрахунки:

86/1 «На повне відновлення власних основних засобів»

86/2 «На повне відновлення орендованих основних засобів».

Малі підприємства та господарські товариства цей рахунок для обліку не застосовують.

Рахунок 87 «Фонди економічного стимулювання»

Рахунок 87 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів відповідно до законодавства та статуту підприємства.

Можуть бути відкриті такі субрахунки:

1. «Фонд розвитку виробництва, науки і техніки».

2. «Фонд соціального розвитку».

3. «Фонд матеріального заохочення».

4. «Інші фонди».

Рахунок 88 «Фонди спеціального призначення»

Рахунок 88 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів спеціального призначення відповідно до законодавства та статуту підприємства.

Використовують такі субрахунки:

За видами фондів

Крім того:

«Пайовий фонд членів організації орендарів» (застосовують орендні підприємства).

«Фонд в орендованих основних засобах» (застосовують орендні підприємства).

«Фонд засобів соціальної сфери» (застосовують приватизовані підприємства).

«Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення».

«Емісійний дохід».

«Кошти від продажу акцій» (застосовують акціонерні товариства).

«Резервний (страховий) фонд» (застосовують ті, хто створює фонд).

«Фонд індексації балансової вартості майна».

«Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей».

«Фонд безплатно одержаного майна».

«Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку».

«Власні кошти трудового колективу».

«ФондНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Спешка - это когда какаешь и бреешься одновременно.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100