Рефераты на украинском
План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій - Бухгалтерський облік, оподаткування -padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Підрядні організації

Бланки суворої звітності

004

Усі види діяльності

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

005

Усі види діяльності

Забезпечення зобов’язань та платежів

006

1. Забезпечення отримані

2. Забезпечення видані

3. Зобов’язання за майном довірителя

Усі види діяльності

— » —

Довірчі товариства

Зобов’язання за приватизаційними паперами

007

1. Зобов’язання за приватизаційними майновими сертифікатами

2. Зобов’язання за приватизаційними житловими чеками

Довірчі товариства

— » —

Характеристика плану рахунків

Розділ I. Основні засоби (фонди)

Рахунок 01 «Основні засоби»

До основних фондів (засобів) відносяться будівлі, споруди, устаткування, обчислювальна техніка, приладдя, транспортні засоби, інструменти, інвентар та інші матеріальні цінності (засоби праці), що діють у натуральній формі протягом тривалого часу та вартість яких поступово зменшується у зв’язку із зносом.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №250 (із змінами та доповненнями), до складу основних засобів зараховують предмети вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ціною придбання і терміном служби більше одного року. До складу основних засобів включають також сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу, будівельний механізований інструмент і бібліотечні фонди незалежно від вартості. Не зараховують до складу основних фондів ті предмети, що їх придбано (збудовано) із метою подальшого продажу, незалежно від вартості та терміну служби.

Не відносять до основних засобів та не відображують на рахунку 01 предмети, що наведені у пункті 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

На рахунку 01 згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 1997 р. №159 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 р. за № 310/2114 (зі змінами і доповненнями), ведуть бухгалтерський облік основних виробничих фондів (основних засобів, що використовуються в господарській діяльності підприємств), за первісною вартістю — сумою витрат, пов’язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів. На рахунку 01 відображають також суми індексації (переоцінки) основних фондів.

Застосовують такі субрахунки:

1. «Будівлі і споруди».

2. «Автотранспорт, меблі, прилади».

3. «Приватизований житловий фонд».

4. «Інші основні засоби».

За такими ж групами на окремих субрахунках ведуть бухгалтерський облік основних невиробничих фондів (основних засобів, що не використовуються в господарській діяльності підприємств).

За такими ж групами на окремий субрахунок виділяють вартість основних засобів, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів (далі — ЦМК) або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на баланс.

Витрати на ремонт орендованих основних засобів в аналітичному обліку на рахунку 01 відображають як власні основні засоби під назвою «Ремонтні затрати (найменування об’єкта оренди основних засобів)». Після переходу орендованих основних засобів у власність орендаря суму ремонтних затрат приєднують до первісної вартості таких основних засобів.

На субрахунку 01-1 «Будівлі і споруди» ведуть облік руху та наявності будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, включаючи частини будівель.

На субрахунку 01-2 «Автотранспорт, меблі, прилади» ведуть облік руху та наявності автомобілів, включаючи вузли і запасні частини, якими вони комплектуються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інструмент, інвентар та інші), меблів, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та інших машин для автоматичного оброблення інформації, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, рацій, іншого конторського (офісного) обладнання, устаткування та приладдя до них.

На субрахунку 01-3 «Приватизований житловий фонд» відображають рух і наявність приватизованих квартир у багатоквартирному будинку, які не передані на баланс товариству власників квартир.

На субрахунку 01-4 «Інші основні засоби» ведуть облік руху і наявності інших основних засобів.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій. Інвентарним об’єктом визначається також відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Облік інвентарних об’єктів основних засобів ведуть із застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. №352, за первісною вартістю. Відомості про зміни первісної вартості основних засобів заносять до форм первинного обліку інвентарних об’єктів.

Балансову (залишкову) вартість окремих інвентарних об’єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунку 01-1, визначають як різницю між вартістю окремого інвентарного об’єкта (облік якого ведуть на субрахунку 01-1) та сумою зносу цього об’єкта.

Балансову (залишкову) вартість груп основних засобів, облік вартості яких ведуть на субрахунках 01-2 і 01-4, визначають як різницю між вартістю цих груп та сумою їх зносу (рахунок 02).

У разі придбання інвентарних об’єктів основних виробничих фондів (одержано об’єкт, який потребує (не потребує) монтажу) роблять такі бухгалтерські записи:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був в експлуатації

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» — відображено використані на придбання основного засобу прибуток, цільові та інші спеціальні кошти.

Якщо проводять придбання інвентарних об’єктів основних невиробничих фондів, записи будуть такими:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 81, Кт 60 — списано суму ПДВ, що сплачена у

87, 88, зв’язку з придбанням, на рахунки

87, 88, 96, 98 обліку відповідних джерел

фінансування

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був в експлуатації

Дт 81, 87, Кт 88 — відображено використані на

96, 98 придбання основного засобу

прибуток, цільові та інші

спеціальні кошти.

Рахунок 02 «Знос (амортизація) майна»

На рахунку 02 ведуть бухгалтерський облік зносу основних засобів та нематеріальних активів. При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Знос будівель та споруд».

2. «Знос автотранспорту, меблів, приладів».

3. «Знос приватизованого житлового фонду».

4. «Знос інших основних засобів».

5. «Знос нематеріальних активів».

За такими ж групами на окремих субрахунках обліковують знос основних невиробничих фондів.

За такими ж групами на окремому субрахунку обліковують знос основних засобів, що за договорами оренди ЦМК або фінансового лізингу (оренди) зараховані на баланс.

Для цілей податкового обліку пунктом 8.1.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» амортизацію основних фондів та нематеріальних активів визначено як поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Норми амортизації встановлено у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (у розрахунку на календарний квартал):

група 1 — 1,25%;

група 2 — 6,25%;

група 3 — 3,75%.

Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після набрання чинності законом, за такими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації — 15%;

2-й рік експлуатації — 30%;

3-й рік експлуатації — 20%;

4-й рік експлуатації — 15%;

5-й рік експлуатації — 10%;

6-й рік експлуатації — 5%;

7-й рік експлуатації — 5%.

Згідно з пунктом 22.4 закону зазначені норми амортизації застосовувалися у 1997 році з понижуючим коефіцієнтом 0,7 та у 1998 році з понижуючим коефіцієнтом 0,6.

Знос основних виробничих фондів у сумі нарахованої амортизації відображають записом:

Дт 24, 25, 26, 44 Кт 02

Знос невиробничих фондів (витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення цих основних засобів згідно з п.п. 8.1.4 закону не підлягають амортизації) господарські товариства відображають:

Дт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення», «Фонд засобів соціальної сфери», «Фонд індексації балансової вартості майна», «Фонд безоплатно одержаного майна», «Фонд індексації вартості незавершеного будівництва».

Кт 02 — на суму амортизації за нормами для відповідної групи основних засобів без застосування норм прискореної амортизації виходячи з первісної вартості таких основних засобів.

Нарахування зносу починається з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс таких основних засобів, а по інвентарних об’єктах, що вибули (списані з балансу), припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття.

Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами амортизацію на здані в оперативну оренду основні фонди з відображенням:

Дт 23, субрахунок «Витрати на орендні послуги» Кт 02, відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів.

Відповідно до п. 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні», затверджених наказом МФУ від 07.05.93 р. №25 (зі змінами і доповненнями) норма зносу (амортизації) окремого виду нематеріальних активів визначається виходячи з первісної вартості та встановленого терміну їх корисного використання (але не більше 10 років або терміну діяльності підприємства) і затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.

Не нараховується знос на «ноу-хау», гудвіли, знаки для товарів і послуг, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.

Рахунок 03 «Ремонт основних засобів»

На рахунку 03 провадиться бухгалтерський облік затрат на ремонт основних засобів за видами ремонтів (поточний, капітальний) на окремих субрахунках.

Для цього використовують такі субрахунки:

1. Поточний ремонт.

2. Капітальний ремонт.

Пунктом 8.7.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» дозволено платникам податку протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об’єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.

Ремонт основних виробничих фондів підрядним способом господарські товариства відображають в обліку такими записами:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 18 Кт 03

Дт 24, 25, Кт 18 — списано суму витрат з ремонту,

26, 44 що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат для включення до валових витрат

Дт 01 Кт 03 — списано суму витрат з ремонту, яка перевищує вказану в попередньому записі суму.

У разі ремонту основних невиробничих фондів підрядним способом записи будуть такі:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 81, 87, Кт 60 — на суму ПДВ

88, 96, 98

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 03 — списано витрати на ремонт

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» — відображено використання прибутку, цільових та ін. спеціальних коштів на поліпшення основних засобів.

Рахунок 04 «Нематеріальні активи»

Пунктом 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні» до складу нематеріальних активів віднесено довгострокові вкладення (інвестиції) на придбання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будівель (споруд, приміщень) або користування ними, а також інших аналогічних майнових прав, що визнані об’єктом права власності підприємства і приносять дохід.

До інших аналогічних майнових прав належать права на місце на товарній, фондовій біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов’язані з практичним використанням переваг цього місця для самого підприємства.

Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, майнових прав, програмних продуктів з метою подальшого продажу.

На рахунку 04 провадиться бухгалтерський облік нематеріальних активів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До цього рахунка відкривають субрахунки за видами (авторські права, права використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів.

Надходження та оприбуткування будь-якого об’єкта нематеріальних активів на підприємстві слід підтвердити відповідним первинним документом, в якому вказують докладну характеристику об’єкта: його первісну вартість; термін корисного використання; норму зносу (амортизації); підрозділ, в якому буде використовуватися об’єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об’єкт, з доданням документів, в яких описується сам об’єкт нематеріальних активів або порядок його використання.

Розділ II. Виробничі запаси

Рахунок 05 «Матеріали»

Згідно з п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що використовується для пакування і транспортування продукції (товарів), інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їхньою фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом за цінами, вказаними у договорі.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

Рахунок 05 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, тари та ін. цінностей.

При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Сировина та матеріали».

2. «Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та деталі».

3. «Інші матеріали».

4. «Тара та тарні матеріали».

5. «Мінеральні добрива та отрутохімікати».

6. «Біопрепарати та медикаменти».

7. «Матеріали, передані в переробку на сторону».

Для цілей податкового обліку, згідно з п. 5.9 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», Міністерство фінансів розробило Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах) та затвердило його наказом від 11.06.98 р. №124 (зареєстровано в Мін’юсті 03.07.98 р. за № 417/2857).

Відповідно до цього Порядку усі платники податку на прибуток підприємств, крім виробників сільськогосподарської продукції, за результатами звітного (податкового) кварталу складають відомості про балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів.

Відомості подаються платником податку до податкового органу за місцезнаходженням платника податку разом з податковою декларацією про прибуток підпри­ємства.

Облік приросту (убутку) товарних і матеріальних ресурсів ведеться тільки щодо тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати на придбання яких відповідно до закону включаються до складу валових витрат.

Якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, то різниця вираховується із суми валових витрат платника податку в цьому звітному кварталі.

Якщо ж навпаки, різниця додається до складу валових витрат.

Надходження сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних предметів виробничого призначення з наступною оплатою господарські товариства відображають записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 05, 06, 12 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ)

У разі попередньої оплати записи будуть такими:

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 18 — попередня оплата вартості матеріальних цінностей (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68 Кт 51 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 61 Кт 67/2 — ПДВ

(якщо податкову накладну не одержано, роблять записи

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 51 — ПДВ

Дт 61 Кт 18, і лише після одержання податкової накладної виникає право на податковий кредит.

Дт 68 Кт 67/2).

Дт 05, 06, 12 Кт 60 — одержані сировина, матеріали, паливо, МШП від постачальників (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — ПДВ

Дт 60 Кт 61

Рахунок 06 «Паливо»

Рахунок 06 призначений для обліку даних про наявність та рух належних підприємству паливних мате­ріалів.

На рахунку 06 обліковують наявність та рух нафтопродуктів (нафта, дизельне паливо, гас, бензин тощо), мастильних матеріалів, призначених для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва, виробітку енергії та опалення будинків, твердого (вугілля, торф, дрова тощо) та газоподібного палива.

Відходи та залишки, одержані в процесі виробництва (деревина, тирса, обрізки тощо), які використовуються як паливо, також відображають на рахунку 06.

Використовують такі субрахунки:

1. «Нафтопродукти».

2. «Тверде паливо».

3. «Інші види палива».

Рахунок 07 «Будівельні матеріали та устаткування до установки»

Рахунок 07 призначений для обліку даних та узагальнення інформації підприємствами, які здійснюють капі­тальні вкладення, про наявність та рух матеріалів, використаних безпосередньо в процесі будівельних та монтажних робіт, для виготовлення будівельних деталей, для спорудження й обробки конструкцій і частин будинків та споруд, будівельні конструкції та деталі, а також інші матеріальні цінності, необхідні для потреб будівництва (вибухові речовини тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Матеріали».

2. «Конструкції та деталі».

3. «Устаткування до установки вітчизняне».

4. «Устаткування до установки імпортне».

Рахунок 08 «Запасні частини»

Рахунок 08 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність запасних частин, призначених для виробництва, та рух запасних частин, придбаних або виготовлених для власних потреб, для проведення ремонту, заміни спрацьованих частин машин, устаткування, транспортних засобів тощо, а також обмінного фонду автомобільних шин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, створеного в ремонтних підрозділах підпри­ємств, на технологічних обмінних пунктах та ремонтних заводах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Запасні частини».

2. «Обмінний фонд».

Рахунок 09 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Рахунок 09 призначений для обліку даних про наявність та рух молодняку тварин, які належать під­приємству; дорослих тварин, які знаходяться на відгодівлі та в нагулі; птахів; звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракуваної з основного стада для реалізації; худоби, прийнятої від населення для реалізації.

Використовують такі субрахунки:

1. «Молодняк тварин».

2. «Тварини на відгодівлі».

3. «Птиця».

4. «Звірі».

5. «Кролі».

6. «Сім’ї бджіл».

7. «Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації».

8. «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

Рахунок 10 «Насіння та корми»

Рахунок 10 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух насіння, товарно-садивного матеріалу та кормів як власного виробництва, так і купованих (придбаних).

Використовують такі субрахунки:

1. «Насіння».

2. «Садивний матеріал».

3. «Корми».

Рахунок 11 «Майно в оренді»

Рахунок 11 вперше з’явився у Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженому наказом МФУ від 16.12.93 р. №109. Пізніше в цей Порядок було внесено зміни та доповнення, після чого орендодавці ЦМК почали обліковувати зазначену в передаточному балансі залишкову вартість основних фондів, що передані в оренду; вартість оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу, та вартість грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в кредит, на окремих субрахунках.

Використовують такі субрахунки:

1. «Майно в оренді» (застосовують орендодавці ЦМК).

2. «Орендні зобов’язання до надходження» (застосовують орендодавці фінансової оренди).

3. «Оборотні фонди до викупу» (застосовують орендодавці ЦМК).

4. «Орендний кредит» (застосовують орендодавці ЦМК).

Рахунок 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Рахунок 12 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), які належать підприємству.

Ці предмети згідно з п. 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні обліковуються на підприємствах як засоби в обороті. У цьому ж пункті наведено їх перелік.

До МШП належать предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту, робочої та продуктивної худоби, які є основними засобами незалежно від їх вартості, а також предмети з терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.

Предмети вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю списуються на видатки в міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.

На рахунку 12 також враховуються підприємством тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої, пристосування та обладнання, які експлуатуються.

МШП враховуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на придбання, спорудження або виготовлення.

Сума зносу цих засобів та предметів на підприємстві відображається в обліку і звітності окремо.

Застосовуються такі субрахунки:

1. «МШП на складі».

2. «МШП в експлуатації».

3. «Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої».

Рахунок 13 «Знос МШП»

Рахунок 13 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про знос МШП, які знаходяться в експлуатації, а також предметів прокату, врахованих на рахунку 41 «Товари».

Порядок нарахування зносу по МШП та їх бухгалтерського обліку регулюється пунктом 48 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та пунктами 7-12 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Використовуються такі субрахунки:

1. «Знос МШП».

2. «Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристроїв».

3. «Знос предметів прокату» (застосовують підпри­ємства, які здійснюють послуги прокату).

Рахунок 14 «Переоцінка товарно-матеріальних цінностей»

Рахунок 14 призначено для обліку даних про результати переоцінки цінностей, які відносяться до засобів в обороті (матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, товари тощо).

Проведення переоцінки регламентується Постановою КМУ і НБУ від 19.04.93 р. №279 «Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій та джерела їх покриття», а також листом Мінекономіки та Мінфіну №37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. (із доповненнями) «Порядок проведення дооцінки залишків ТМЦ».

З питання проведення уцінки та відображення цих операцій в бухгалтерському обліку слід керуватися пунктом 54 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Положенням про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, та продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом Міекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (зареєстровано в Мін’юсті 19.09.96 р.).

Використовують такі субрахунки:

1. «Переоцінка виробничих запасів».

2. «Переоцінка МШП».

3. «Переоцінка незавершеного виробництва».

4. «Переоцінка готової продукції».

5. «Переоцінка товарів».

Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»

Рахунок 15 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про заготівлю та придбання матеріальних цінностей, які відносяться до засобів в обігу (включаючи МШП та ін.).

Рахунок 16 «Транспортно-заготівельні витрати»

Рахунок 16 призначено для підприємств та організацій, що заготовляють сільськогосподарську продукцію, для обліку операційних та загальнозаготівельних затрат на заготівлю (закупівлю) сільськогосподарської продукції для її обробки або переробки; худоби та птиці скотозаготівельними та скотовідгодівельними організаціями; матеріалів, спеціально виділених заготівельними пунктами та агентствами.

Використовують такі субрахунки:

1. «Операційні витрати».

2. «Загальнозаготівельні витрати».

3. «Утримання заготівельних та приймальних пунк­тів».

Розділ III. Витрати на виробництво

Рахунок 18 «Валові витрати»

Рахунок 18 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. № 168, яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. На ньому відображують витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності.

Записи по дебету і кредиту рахунка 18 проводять одночасно у кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку. Сальдо на рахунку 18 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по дебету цього рахунка використовуються як складові валових витрат підприємства.

Дату збільшення валових витрат виробництва (обігу) визначено пунктом 11.2 та підпунктом 11.2.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Цю дату для товаробмінних (бартерних) операцій визначено у п. 11.2 та пп. 11.2.3 закону.

Рахунок 20 «Основне виробництво»

Рахунок 20 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про затрати основного виробництва, а саме виробництва продукції (робіт, послуг), яка є основною метою створення цього підприємства. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку затрат:

промислових та сільськогосподарських підприємств з випуску продукції;

підрядних, геологічних та проектно-розвідувальних підприємств з виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-розвідувальних робіт;

підприємств транспорту та зв’язку з надання ними послуг;

науково-розвідувальних підприємств з виконання науково-розвідувальних та конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування з випуску власної продукції (зокрема сировини та матеріалів);

шляхових господарств з утримання та ремонту автомобільних доріг.

Залишок по рахунку 20 на кінець місяця показує вартість незакінченого виробництва.

Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості відповідно будівельно-монтажних робіт, продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств та продукції (робіт, послуг) у промисловості були розроблені та затверджені постановами КМУ від 09.02.96 р. №186, від 23.04.96 р. №452, від 26.04.96 р. №473.

Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва»

Рахунок 21 призначено для обліку наявності та руху напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах, які ведуть відокремлений їх облік. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені виготовлені під­приємством (при повному циклі виробництва) напівфабрикати: чавун передільний в чорній металургії; сира гума та клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної промисловості; пряжа в текстильній промисловості тощо.

Рахунок 23 «Допоміжні виробництва»

Рахунок 23 призначено для обліку затрат виробництв, які є допоміжними (підсобними) для основного виробництва або основної діяльності підприємств. Цей рахунок використовують для обліку затрат виробництв, які забезпечують:

обслуговування різноманітними видами енергії (електроенергією, парою, газом, повітрям тощо);

транспортне обслуговування;

ремонт основних засобів;

виготовлення інструментів, штампів, запасних частин, будівельних деталей, конструкцій;

добування каменю, гравію, піску та ін. нерудних матеріалів;

лісозаготівлі, лісопиляння та ін.

Рахунок 24 «Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання»

Рахунок 24 призначено для обліку даних про затрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання в цехах (підрозділах) основного та допоміжного виробництва. Номенклатура статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування у промисловості наведена у додатку 6 до відповідного Типового положення.

Між окремими видами продукції ці витрати розподіляються у встановленому Типовим положенням порядку.

Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати»

Рахунок 25 призначено для обліку даних про витрати на обслуговування основного та допоміжного виробництва підприємства. Номенклатура статей загальновиробничих витрат у промисловості наведена у додатку 7 до відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється Типовим положенням.

Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»

Рахунок 26 призначено для обліку даних про управлінські та загальногосподарські витрати, не пов’язані безпосередньо з конкретним виробничим процесом. Номенклатура статей загальногосподарських витрат у промисловості наведена у додатку 8 до відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється Типовим положенням.

Рахунок 28 «Брак у виробництві»

Рахунок 28 призначено для обліку даних про втрати від браку у виробництві.

До технічного неминучого браку у виробництві належать напівфабрикати, деталі, вузли, вироби, які з технологічних причин не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після усунення недоліків.

Залежно від характеру дефектів брак поділяється на поправний і непоправний (остаточний).

Поправним браком вважають вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, які після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно можливе й економічно доцільне.

Остаточним браком вважаються вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, що не можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно неможливе й економічно недоцільне.

Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»

Рахунок 29 призначено для обліку затрат, пов’язаних з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг обслуговуючими виробництвами та господарствами підприємства.

Під обслуговуючими виробництвами та господарствами підприємства розуміють виробництва та господарства, діяльність яких не пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг, які були метою створення цього підприємства. На цьому рахунку можуть бути відображені затрати підприємств, які є на балансі: житлово-комунального господарства (експлуатація житлових будинків, гуртожитків, пралень, лазень тощо); майстерень побутового обслуговування; їдалень та буфетів; дитячих дошкільних установ (садочків, ясел); будинків відпочинку.

Рахунок 30«Некапітальні роботи»

Рахунок 30 призначено для обліку даних про затрати, які пов’язані з виконанням некапітальних робіт (зведенням тимчасових титульних та нетитульних споруд тощо). Цей рахунок використовують підрядні підприємства, а також підприємства-забудовники, які здійснюють будівництво господарським способом.

Застосовують такі субрахунки:

1. «Спорудження тимчасових (титульних) споруд».

2. «Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд».

3. «Інші некапітальні роботи».

Рахунок 31 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 31 призначений для обліку даних про витрати, які зроблені в даному звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу.

Облік ведеться за видами витрат.

Згідно з п.57 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні такі витрати підлягають списанню на витрати виробництва та обігу протягом терміну, до якого вони належать.

Рахунок 33 «Капітальні вкладення»

Рахунок 33 призначений для обліку даних про капітальні вкладення забудовника в основні засоби.

До складу капітальних вкладень належать витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-розвідувальні, геологорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельних ділянок та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та інші. Капітальні вкладення, відповідно до п.36 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, відображаються у балансі за фактичними витратами для забудовника (замовника).

Використовують такі субрахунки:

1.«Передбачені за державним планом».

2. «Здійснені понад державний план».

3. «Позапланові».

4. «Закінчені, не забезпечені фінансуванням».

5. «Витрати, які не збільшують вартості основних фондів».

6. «Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене експлуатуючою організацією про зарахування» (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів), районних рад).

Рахунок 35 «Формування основного стада»

Рахунок 35 призначено для обліку даних про формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім молодняку тварин і тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл, а також піддослідних тварин, що є оборотними засобами).

Використовують такі субрахунки:

1. «Придбання дорослих тварин».

2. «Переведення молодняку тварин в основне стадо».

3. «Безоплатне одержання худоби».

Рахунок 36 «Виконані етапи по незавершених роботах»

Рахунок 36 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про виконані етапи по незавершених роботах. Цей рахунок застосовують у будівництві, науці, промисловості.

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних затрат списуються з рахунка 20 «Основне виробництво» у кореспонденції з рахунком 46 «Реалізація». Водночас на суму прийнятих до оплати документів за виконані етапи за продажною вартістю кредитується рахунок 46 «Реалізація» у кореспонденції з рахунком 36 «Виконані етапи по незавершених роботах».

Після закінчення всіх робіт у цілому вартість оплачених замовником етапів робіт списується з рахунка 36 у кореспонденції з дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» з одночасним погашенням заборгованості за рахунок раніше одержаних платежів (дебет рахунка 61 і кредит рахунка 62).

Розділ IV. Готова продукція, товари та реалізація

Рахунок 40 «Готова продукція»

Рахунок 40 призначено для обліку даних про наявність та рух готової продукції. Цей рахунок використовують підприємства галузей матеріального виробництва.

Готові вироби, придбані для комплектації (вартість яких не включається до собівартості продукції підпри­ємства) або як товари для продажу, враховуються на рахунку 41 «Товари».

Вартість виконаних робіт та послуг на сторону на рахунку 40 не відображають,

назад |  2  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Скоро на экраны выйдет научно-фантастический фильм «Женская верность».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100