Рефераты на украинском
Управління - Економіка підприємства -1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.5pt">

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІУ кв.

1. Виручка від реалі-зації продукції т.грн.

150.4

158.1

186.5

188.0

683.0

2. Собівартість реалі-зованої продукції т.грн.

110.8

117.5

129.5

123.3

481.1

3. Сума балансового прибутку т.грн.

1.2

1.1

2.8

2.5

7.6

4. Рівень рентабельнос-ті балансового прибут-ку %

1.08

0.94

2.16

2.03

1.58

5. Сума чистого при-бутку т.грн.

0.8

0.7

2.02

1.8

5.3

6. Рівень рентабель-ності чистого прибутку %

0.72

0.6

1.54

1.46

1.1

Рівень рентабельності БП


2.5

2.0

1.5

1.0

0.5


І ІІ ІІІ ІУ

Рівень рентабельності ЧП


1.6

1.2

0.8

0.6

0.2


І ІІ ІІІ ІУ

Мал. 5 Динаміка рівня рентабельності за 2001 рік поквартально

Як бачимо , напротязі року величина прибутку коливалася , але підприємство кожен квартал було прибутком і в цілому за рік рівень рентвбельності підприємства за балансовим прибутком становить 1.58 %., а по чистому прибутку 1.1 %

Для кращого аналізу впливу собівартості на чистий прибуток , розрахуємо такий фактор , як собівартість на 1 грн. реалізованої про-дукції , тобто обчислимо скільки витрат припадає на 1 грн реалізованої продукції.

Таблиця 2.4.

Вплив собівартості на 1 грн. реалізованої продукції

по ТП “ Казка ” за 2001 рік в поквартальному розрізі

Показники

І кв

ІІ кв

ІІІ кв

ІУ кв

Разом

за рік

1. Собівартість продукції в тис.грн

110.8

117.5

129.5

123.3

481.1

2. Виручка від реалізації продукції в тис.грн.

150.4

158.0

186.5

188.0

683.0

3. Собівартість на 1 грн ре-алізованої продукції в грн

0.74

0.74

0.69

0.66

0.70

Виходячи з даних таблиці , можна зробити висновок , що витрати на одну гривню реалізації продукції зменшуються з кожним кварталом, та в середньому за рік становлять 0.70 грн. , тобто підприємству залишається 0.30грн.

Фінансове становище підприємства непогане. Підприємство в 2001 році отримало певну суму прибутку 5.3.тис.грн. , заборгованості по заробітній платі немає , простроченої заборгованості по платежах до бюджету – немає. Отже , підприємство зробило свій старт . Але на досягнутому зупинятися неможна .

Керівництво підприємства планує для кращої роботи та покращення фінансового стану підприємства :

розширити торговельні площі за рахунок складських приміщень

створити спеціалізовані відділи для малозабезпечених

збільшити асортимент продукції

ввести передову форму обслуговування – самообслуговування

підтримувати ціни на рівні конкурентів , а на деякі види товарів знижувати

реклама товарів

стимулюючі заходи.

Значить підприємство вибрало правильну стратегію своєї діяльності, а це дасть можливість і надалі працювати такими ж темпами.

2.2. Аналіз використання прибутку.

Використання прибутку на підприємстві таке ж важливе , як і його накопичення. Використання грошових коштів відбувається згідно з чинним законодавством України .

Головним у підприємницькій діяльності любого суб’єкта господарювання є те , що одержаний прибуток після сплати всіх податків , залишається в розпорядженні підприємства та використовується згідно чинного законодавства самостійно .

Управління грошовими коштами підприємства є одним з важливих напрямків , оскільки одержані прибутки є не тільки стимулом для працівників , але і стимулом для розвитку підприємства.

Управління грошовими коштами складається з послідовних етапів :

аналіз

планування

контроль

регулювання

Кожен з етапів відіграє важливу роль , оскільки гроші для підприємства – це закуплені товари , заробітна плата працівників , платоспроможність , уникнення кризи та банкутства.

Економікою закладено жорсткий закон для підприємців : “ Для того , що існувати , треба працювати ”. І тому кожне підприємство повин-но виживати , діяти , спостерігати , вивчати самостійно , не чекаючи ніякої допомого на свій страх та риск.

Прибуток підприємство розподіляє самостійно . Схема розподілу прибутку зображена на мал.


Мал.6 Розподіл чистого прибутку ТП “ Казка”

Схематично розподіл чистого прибутку на підприємстві зображено на малюнку. Вивчаючи стан підприємства , його особливості , керів-ництво прийшло до висновку , що прибуток буде спрямовано відповідно до потреб.

У зв’язку з тим , що 2000 рік не приніс підприємству прибутку , а тільки збитки , які необхідно було перекрити у наступному році , при розподілі прибутку у 2001 році було звернуто увагу на те , що обладнання на підприємстві потребує заміни , приміщення підпри-ємства потребує ремонту , працівники пасивно відносяться до роботи , тому прибуток розподілили наступним чином

Таблиця 2.5.

Напрямки використання чистого прибутку ТП “ Казка ”

за 2001рік

Показники

Сума

тис.грн

Питома вага %

1. Фонд виробничого розвитку

3.7

70.0

2. Фонд соціального розвитку

0.53

10.0

3. Фонд заохочення ( стимулювання )

0.80

15.0

4. Резервний фонд

0.27

5.0

Разом

5.30

100.0

В таблиці наведено дані використання чистого прибутку на підпри-ємстві за 2001 рік . Найбільше чистого прибутку використано на фонд виробничого розвитку – 70% та фонд матеріального стимулю-вання – 15 % . З допомогою діаграми зображено відсоткову долю чистого прибутку , який направляється на утворення фондів.

1- фонд виробни-чого розвитку

2- фонд стимулювання

3- фонд соціаль-ного розвитку

4- резервний фонд


Мал. 7 Розподіл чистого прибутку підприємства

Розподіл прибутку поквартально не здійснюється , тому що суми коштів досить малі в розрізі кварталів , а по результатах роботи за рік ці суми значно більші і їх можна спрямувати на потреби підприємства. Перед тим як затвердити річний план використання прибутку , керівництво торговельного підприємства “Казка ”збирає збори трудового колективу, на яких даний план затверджується , тому що підприємство є колективним і всі питання організаційного характеру , грошових коштів вирішуються колективно.

Стратегія та тактика підприємства досить реальна , тому керів-ництво надіється на майбутнє процвітання підприємства і ще більші прибутки.

Ознайомившись з документацією підприємства можна зробити наступні висновки :

Підприємству слід нарощувати темпи розвитку.

Розробляти перспективні плани , враховуючи непередбачувані зміни та швидко на них реагувати.

Плани розподілу прибутку повинні бути реальними і добре прорахованими.

Потрібно зважувати всі “за” і “проти” при прийнятті певних рішень .

Досліджувати економічні зміни в державі та слідкувати за прийняттям законів , їх змін та доповнень.

2.3.Фактори , які впливають на динаміку зміни прибутку

ТП “ Казка”

Прибуток – це сутність діяльності підприємства. Зміна прибутку – це закон торгівлі , і він не підлягає контролю. Але підприємство в силі дослідити фактори впливу , вибрати найбільш пригідні для себе і по мірі можливості оперуватися ними в роботі.

Дослідження факторів , що впливають на прибуток є необхідним для підприємства , оскільки вони дозволяють дати не тільки кількісну оцінку , а і можливість зміни прибутку в майбутньому.

Всю сукупність факторів , які визначають прибуток підприємства , можна згрупувати на дві групи :

зовнішні

внутрішні

До зовнішніх факторів відносять фактори , які не піддаються з боку діяльності підприємства :

Державне регулювання цін . Держава регулює споживчий кошик , тому ціни на хлібо-булочні , м’ясні та молочні вироби повинні бути мінімальними і не зростати .

Подорожчання послуг інших галузей господарства. Інфляційний тягар , пов’язаний зі зростанням цін на енергоносії впливає на зростання тарифів на паливо-мастильні матеріали , теплову , парову енергію , транспортні послуги , що негативно відбивається на формуванні прибутку і знижує його величину.

Система оподаткування.Існує обернена пропорція між прибутком та податками – чим менше податків підприємство сплачує , тим більше прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

Політика держави по формуванню доходів. Відсутність індексації реальних доходів населення в залежності від темпів інфляції впливає на зниження купівельної спроможності насе-лення , що призводить до зниження обсягів реалізації товарів та зниження прибутку.

Внутрішні фактори – це фактори пов’язані з функціонуванням підприємства і якими підприємство в силі керувати та змінювати :

Отримання прибутку від реалізації товарів . Це основний показник , який характеризує діяльність підприємства.Такі показники , як прибуток від продажу іншого майна , прибуток від позареалізаційних операцій , безумовно збільшує прибуток підприємства і є резервом його зростання , але це не є домінантою для підприємства , тому що специфіка діяльності -–торговельне підприємство.При цьому підприємство повинно уважно вивчати своїх постачальників , а також слідкувати за виконанням умов договорів , щоб не отримати штрафів , які знижують прибуток.

Обсяг діяльності. Розмір прибутку в першу чергу залежить від обсягу діяльності підприємства , чим більша реалізація товарів , тим більше прибутку отримує підприємство. ТП “ Казка ”в 2001 році значно змінило обсяги реалізації продукції за рахунок зміни асортименту , якості продукції , детального вивчення ринку.

Кількість одиниць проданого товару . Чим більше одиниць то-вару продано , тим більший прибуток від реалізації

Розмір встановленої націнки . Цей етап пов’язаний з різним ви-дом ризиків.Вивчивши ринок конкурентів , підприємство прий- няло рішення знизити торгову націнку на5% , чим залучило більше покупців і за рахунок цього збільшило об’єм реалізації продукції , в результаті чого підвищилися прибутки від реалізації продукції.

Фондоозброєність працівників . Цей фактор важливий тим , що чим вищий рівень технічного розвитку підприємства , тим вища продуктивність праці і як результат – більший обсяг реалізації продукції , а відповідно і вищий розмір прибутку підприємства.

Чисельність працюючих. Чим менша чисельність працівників , тим вища продуктивністоь праці , тим менші витрати і збільшується величина прибутку.

За результатами діяльності 2000 року , керівництво підприємства зрозуміло , що потрібно переглянути методи роботи , внести корективи та доповнення .Тому у 2001 році було змінено стиль робо-ти . Насамперед , було переглянуто договора з постачальника .Виб-рали таких постачальників , де були якісніші товари , нижчі ціни при закупівлі великої партії товарів. А якщо товари закуплені по нижчих цінах , то можна відповідно поставити меншу націнку ,а отже привернути споживача . Відповідно товарообіг збільшився майже вдва рази. Обігові кошти почали швидше обертатися , і цим самим зріс прибуток.

Чисельність персоналу було приведено до оптимального варіанту , в результаті цього зменшилися витрати на оплату праці та податки.

Напротязі року було проведено ряд рекламних заходів ,щодо кращого ознайомлення споживачів з продукцією : зроблено великий рекламний щит , вивіску з підсвіткою .

Крім того продовжився регламент роботи підприємства на 2 год., а в передсвяткові дні робота підприємства теж продовжується на 1 год та встановлюються знижки на товари , які мають великий попит.

Керівництво торговельного підприємства працює над вдоскона-ленням методів роботи на підприємстві , покращує умови праці працівників .

За результатами дослідження фінансової діяльності підприємства можна зробити висновок , що підприємство працює над нарощуванням темпів торгівлі для того , щоб отримати більший прибуток та розширювати свою виробничу діяльність.

Але підприємству треба йти весь час в ногу з ринком , досліджувати його потреби , виявляти те , що хоче покупець і тоді працювати над цими питаннями .

Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку.

Формування прибутку підприємства на наступний період.

Загальна стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому , використання матеріально-технічної бази та виконання його головної цілі – отримання прибутку за рахунок максимального задоволення потреб споживачів.

Стратегія підприємства повинна бути розроблена так , щоб плани були надто гнучкими , щоб при необхідності можна було здійснюва-ти модифікацію та переорієнтацію.

Діяльність підприємства на ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних завдань , які забезпечать ефективну роботу , прибутковість , виживання та конкурентоспроможність на ринку.

В умовах ринкового господарювання ТП “ Казка ” повинно розро-бити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу перс-пективу , а також дивитися і в майбутнє для того , щоб виконувати свою головну місію. Керівництво підприємства вважає , що правильно вибрана стратегія діяльності – це запорука успіху в майбутньому . Приймаючи обгрунтовані та систематизовані планові рішення , знаючи зовнішнє середовище , яке може вплинути на діяльність підприємства , підприємство зменшує ризик в конкурен-ції на ринку.

Відома прямо-пропорційна залежність прибутку від обсягів реалізації – більший об’єм реалізації – більший прибуток. Такий взаємозв’язок дає змогу враховувати , наскільки конкретно збільшиться прибуток при зростанні обсягу реалізації.

В умовах ринку перед підприємством стоїть завдання : самому визначити оптимальний варіант ціни на продукцію , виходячи з конкретних умов ринку .

В ринковій економіці підприємство не завжди отримує бажаний результат . Результат діяльності може бути негативним , позитивни , нульовим .Збитки розглядаються як негативне значення прибутку. Зарубіжні економісти вважають , що справжній прибуток пов’язаний з невизначеністю , а у невизначеності є свій ризик .

В системі управління підприємством основна увага приділяється прибутку і для того , щоб управляти ним , треба визначити взаємо-зв’язок обсягу продажу , витрат , та прибутку.

Тому так важливо вибирати правильну та обгрунтовану стратегію та тактику для виконання своїх завдань.Планування дає можливість створити єдність загальної цілі всередині підприємства.

Стратегічне планування на сьогоднішньому ринковому етапі господарювання – стає правилом , а не вийнятком.

Виходячи з місії підприємства “ Казка ” можна визначити такі цілі його діяльності :

Головна ціль – збільшення об’єму прибутку .

Практика країн з розвиненою економікою показує , що головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку , що відображає ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства. Саме прибуток визначає економічний результат ведення господарської діяльності і вимірюється співставленням результатів з витратами.

2. Специфічні цілі - відображають систему цілей , які є умовою досягнення головної цілі підприємства :

життєво-необхідна ціль підприємства – це отримання мінімального прибутку , який забезпечить збереження статут-ного фонду підприємства

перспективна ціль –це досягнення максимально можливого прибутку

поточна ціль – це отримання необхідного прибутку для забезпечення задовільного фінансового стану підприємства

ціль торгівлі – це збільшення обсягів продажу , ефективна асортиментна політика

ціль комерційної діяльності - це збільшення обсягів реалізації за рахунок ефективних постачальницьких зв’язків , стабі-лізація цін ,зменшення витрат обігу.

соціальна ціль – це створення умов праці , що сприяють високопродуктивній праці , забезпечують соціальний розвиток колективу , створюють ефективну оплату праці

інноваційна ціль – це запровадження нових передових технологій , модернізація та реконструкція потужностей підприємства , впровадження нових видів високоефективного обладнання

На малюнку8 схематично зображено головну та специфічні цілі підприємства та їх взаємозалежність , а також залежність прибутку від діяльності підприємства.


Мал. 8 Стратегія формування діяльності та прибутку ТП “ Казка ”

Величина прибутку залежить з одного боку від об’єму реалізації , а з іншого боку – від розміру витрат обігу. Послідовність обгрунтування стратегії управління прибутком ТП “Казка”показано на малюнку


ні 8. Перевірка відповідності

отриманої суми прибутку ні

цільовому розміру


9. Прийняття стратегічного плану

досягнення цільового прибутку та

забезпечення контролю над його

реалізацією

так

Мал.9 Послідовність обгрунтування стратегії управління

прибутком підприємства ТП “Казка”

Величина прибутку , як цільової функції діяльності підприємства залежить від обраної стратегії. При прогнозування величини капіталу необхідно враховувати склад і розмір джерел його збільшення.

Розробка стратегії управління прибутком передбачає дев’ять етапів, зображених на малюнку 9 :

на першому етапі визначається цільова сума прибутку підприємства , величина якого залежить від стадії життєвого циклу підприємства , стратегічних завдань , які ставить перед собою керівництво підприємства на майбутнє та їх вирішення.

на другому етапі розробляється стратегія товарообігу , який реально відповідає попиту населення на товар

на третьому етапі розробляється асортиментна політика підприємства , яка повинна відповідати товарно-груповій структурі , бути оптимальною і потрібною споживачц

на четвертому етапі відбувається обгрунтування цінової політики , тобто визначається оптимальна ціна товару , при якій досягається оптимальний товаробіг та максимальний прибуток

на п’ятому етапі здійснюється формування ресурсної полі-тики , тобто залучення товарів для реалізації, які забезпечують досягнення необхідного обсягу діяльності з найменшими затратами

на шостому етапі проходить вирішення завдань пов’язаних з управлінням валовими доходами

на сьомому етапі проходить вирішення завдань , які пов’язані з валовими витратами , які повинні бути мінімальними

на восьмому етапі можливий обсяг отриманого прибутку порівнюють з його цільовим розміром – якщо можливий прибуток більший або рівний цільовому , то дана стратегія приймається до виконання

дев’ятий етап – це контроль за ходом реалізації плану

На підприємстві ТП “Казка ” робота на перспективу планується , що видно із таблиці

Таблиця 3.1.

Очікувані показники діяльності на перспективу по ТП “Казка”

Показники

2002р

2003р

2004р

2005р

2006р

1. Товарообіг тис.грн.

790

850

900

980

1000

2. Очікуваний прибуток тис.грн.

6.3

6.8

7.8

8.5

9.0

3.Коефіцієнт прибут-ковості

0.79

0.8

0.87

0.87

0.9


1.0

0.9

0.89

0.88

0.87

0.86

0.85

0.84

0.83

0.82

0.81

0.8

0.79


2002 2003 2004 2005 2006

Мал.10 Динаміка росту коефіцієнта прибутковості по ТП “Казка”

Отже , як бачимо , ТП “Казка ” добре планує свою діяльність на перспективу з метою отримання прибутку , враховуючи всі фактори, які можуть вплинути , як зовнішні , так і внутрішні.

Добре розроблена стратегія – це запорука успіху підприємства.

3.2.Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період.

У фінансовій та економічній діяльності підприємства важливе місце відводиться розподілу та використанню одержаного прибутку , як основного джерела фінансування потреб і задоволення економічних інтересів власників.

Прибуток , що залишається в розпорядженні підприємства після оплати всіх податків , використовується згідно їз статутом підприємства та зі згоди трудового колективу.

Відповідно до головних напрямків використання , цей прибуток може бути використаний :

на розподілений прибуток , що спрямовується за межі підприємства на виплату матеріального заохочення та дивідендів , на благодійний фонд

на нерозподілений прибуток , що залишається на виробничий та соціальний розвиток підприємства та на страховий фонд

Основною метою планування прибутку є оптимізація пропорції між розподіленим та нерозподіленим прибутком.Доля кожної частини на підприємстві вирішується колегіально , тобто враховуються всі позитивні та негативні сторони діяльності підприємства і створюється певний оптимальний варіант .

Основні напрямки використання прибутку залежать від його потреб.А потреби в свою чергу базуються на ефективності діяльності .

Напрямки використання прибутку :

Фінансування розвитку матеріально-технічної бази підприємства ( виробничий фонд ) , авансування основного капіталу. Потреба визначається на основі реального стану основних фондів підприємства ,їх ліквідність та пригідність до експлуатації . Чим краще оснащений магазин , тим більше споживачів можна обслужити , а відповідно зросте товарообіг та прибуток.

Фінансування приросту власних обігових коштів , авансування оборотного капіталу. Потреба визначається , виходячи з власних обігових коштів та коштів , які необхідні для росту товарообігу.

Фінансовий резерв обо фонд ризику ( фонд регулювання цін ). Потреба в формуванні резервного фонду передбачається статутом підприємства , згідно чинного Законодавства України.

Кошти , спрямовані на погашення кредитів банку.Торговельне підприємство не може обійтися без кредитів , як короткострокових , так і довгоспрокових. Кошти , які спрямовуються на виплату відсотків за користування кредитом та погашення самого кредиту має здійснюватися у точно визначені терміни .

Кошти на соціальний розвиток та заохочення трудового колективу визначається рішенням загальних зборів . Такі фінансування дають змогу покращити умови праці та відпочинку працівників трудового колективу , заохотити та спонукати їх до ефективної та високопродуктивної роботи .

Згідно з планами , ТП “Казка ” планує використовувати прибуток за призначенням згідно статуту та рішення трудового колективу .

В перспективі підприємство буде використовувати прибуток на :

матеріальне заохочення працівників ( додаткове заохочення за ріст об’ємів товарообігу по відділах , зниження витрат )

удосконалення виробничого фонду ( розширення сфери діяльності , розширення торговельних площ ,використання сучасних прилавків та вітрин )

формування та підтримка іміджу підприємства

рекламна діяльність

створення ефективних форм розрахунку за товари

запровадження післяпродажного сервісу

Підприємство зробило багато , але на досягнутому не потрібно зупинятися.Необхідно весь час вивчати ринок , потреби та бажання споживачів , умови праці та відпочинку працівників , вдосконалення методів торгівлі.

В наступних періодах , керівництво планує здійснити ряд нововедень для збільшення обсягу продажу та оптимізації витрат.

Так як підприємство працює тільки три роки , основним завданням є завоювання ринку тастовренняіміджу для підприємства.

Тому плануючи напрямки використання прибутку треба вибирати найкращі варіанти ,

назад |  2  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Объявление в институте: «Экзамен не состоится. Все билеты проданы!».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100