Рефераты на украинском
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Економіка підприємства --40

-1.1

-0.44

5

Паливо, енергія на технологічні цілі

950

1000

+50

+5.3

+0.55

6

Заробітна плата основних працівників

900

870

-30

-3.3

-0.33

7

Відрахування на соціальні заходи

430

430

0

0

0

8

Утримання та експлуатація устаткування

900

890

-10

-1.1

-0.11

9

Загальновиробничі витрати

950

920

-30

-3.1

-0.33

10

Адміністративні витрати

1350

1300

-50

-3.7

-0.55

11

Разом заводська собівартість

9010

8900

-110

-1.2

-1.21

12

Витрати на збут

90

100

+10

+1.1

+0.11

13

Повна собівартість реалізованої продукції

9100

9000

-100

-1.1

-1.1

Як бачимо з даних таблиці 3.7. понад планове зменшення витрат на 100 тис. грн. відбулося завдяки економії за статтями „Сировина та матеріали” (70 тис. грн.), „Заробітна плата основних працівників” (30 тис. грн.), „Загальновиробничі та адміністративні витрати” (відповідно 30 і 50 тис. грн.). Водночас підвищилися порівняно з планом витрати на енергоносії (на 50 тис. грн.. або на 5.3%) і транспортно – заготівельні витрати (на 30 тис. грн.., або на 2.9%). Внесок кожної калькуляційної статті до загального зниження витрат (у відсотках) наведений у гр. 5 табл.3.7. Підсумок за цією графою є алгебраїчною сумою даних за різними калькуляційними статтями.


4. Оцінка фінансового стану підприємства.

4.1 Порівняльний аналітичний баланс

Традиційно структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Методику його складання запропонував у 20-ті роки один з фундаторів балансознавства М. Блатов. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс. треба вихідний баланс доповнити показниками структури. абсолютної та структурної динаміки вкладень (активи) і джерел коштів (пасиви) підприємства за звітний період.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовуються прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

Таблиця 4.1

Агрегований порівняльний аналітичний баланс ТОВ „Альфа” за 2001 рік

№ п/п

Стаття балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

абсолютні (+-), тис. грн.

(гр.3 – гр. 1)

темп. %

(гр. 5 / гр. 1) х 100%

структури, %

(за гр. 5)

частка пунктів

(гр. 4 – гр. 2)

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

Актив

1

Майно разом

8000

100

8730

100

+730

+9.1

100

0

1.1

Необоротні активи

4000

50

4390

50.3

+390

+9.7

+53.4

+0.3

1.2

Оборотні активи

4000

50

4340

49.7

+340

+8.5

+46.6

-0.3

1.2.1

Запаси

3100

38.8

2300

26.4

-800

-25.8

-109.6

-12.4

1.2.2

Дебіторська заборгованість

200

2.5

850

9.7

+650

+325

+89.0

+7.2

1.2.3

Поточні фінансові інвестиції

250

3.1

1050

12.0

+800

+320

+109.6

+8.9

1.2.4

Витрати майбутніх періодів

50

0.6

50

0.6

0

0

0

0

1.2.5

Кошти та їх еквіваленти

400

5.0

90

1.0

-310

-77.5

-42.4

-4.0

Пасив

2

Джерела майна разом

8000

100

8730

100

+730

+9.1

100

0

2.1

Власний капітал

46.90

58.6

5790

66.3

+1100

+23.4

+150.7

+7.7

2.1.1

Статутний капітал

3500

43.7

4000

45.8

+500

+14.3

+68.5

+2.1

2.1.2

Нерозподілений прибуток

1000

12.5

1600

18.3

+600

+60.0

+82.2

+5.8

2.1.3

Інші джерела

190

2.4

190

2.2

0

0

0

-0.2

2.2

Позиковий капітал

3310

41.4

2940

33.7

-370

-11.2

-50.7

-7.7

2.2.1

Довгострокові зобов’язання

1350

16.9

950

10.9

-400

-29.6

-54.8

-6.0

2.2.2

Короткострокові кредити та позики

700

8.8

900

10.3

+200

+28.6

+27.4

+1.5

2.2.3

Кредиторська заборгованість

1260

15.7

1090

12.5

-170

-13.5

-23.3

-3.2

Проаналізувавши баланс, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства.

Позитивне:

необоротні активи на початок року були сформовані за власні кошти; вони збільшилися за звітний період за рахунок того самого джерела;

оборотні активи збільшилися за рахунок власних коштів підприємства, а саме завдяки реінвестованому прибутку при одночасному зменшенні суми позикових джерел;

істотно збільшилася частка власних коштів у формуванні запасів (з 21.9% на початок року до 59.6% на кінець року).

Негативне:

дебіторська заборгованість збільшилась більш як у 4 рази, що, можливо, спричинилось зниженням платоспроможності споживачів продукції підприємства. Таке істотне відволікання обігових коштів було компенсоване одночасним збільшенням кредиторської заборгованості (це джерело найчастіше використовується для покриття дебіторської заборгованості);

поточні фінансові інвестиції ще на початок року були сформовані за рахунок позикових коштів; за звітний період залучення цього джерела збільшилось більш як у 4 рази;

кошти на початок року були нагромаджені завдяки кредиторській заборгованості. За рахунок часткового її погашення цей актив різко скоротився (у 4.4 раза). Унаслідок цього погіршились показники ліквідності підприємства.

Отже, завдяки використанню порівняльного аналітичного балансу можна всебічно проаналізувати склад і джерела утворення майна підприємства.


4.2 Аналіз зрушень у майновому стані підприємства

За критерієм одного з істотних кінцевих результатів діяльності підприємства „Виручка від реалізації продукції” доцільно проаналізувати майновий стан підприємства за такими двома напрямками:

Аналіз співвідношення між темпами збільшення виручки від реалізації продукції ∆V і валюти балансу ∆В. Якщо ∆V > ∆В, то активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, якщо ∆V < ∆В – менш ефективно.

Валюта балансу на початок попереднього періоду становить 7680 тис. грн. Виконуємо розрахунок:

∆V =

∆В = [(8730 + 8000) : 2] : [(8000 + 7680) : 2] = 1.067

Оскільки ∆V > ∆В, то ефективність використання майна підприємства підвищується.

Аналіз частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції, тобто кількісне визначення того. наскільки це збільшення зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки – його кращим використанням (табл. 4.2)

Таблиця 4.2

Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації

№ п/п

Показники

Період

попередній

звітний

1

Середньорічна валюта балансу, тис. грн.

7840

8365

2

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

9167

10000

3

Ресурсовіддача (р.2 : р.1)

1.1693

1.1955

Внесок чинника:

екстенсивного – (8365 – 7840) * 1.1693 = 613.8 тис. грн.;

інтенсивного – (1.1955 – 1.1693) * 8365 = 219.2 тис. грн.

Виручка від реалізації збільшилась на 833 тис. грн.. Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 73.7%, інтенсивного – 26.3%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню активів (майна).


ВИСНОВОК

Дослідивши в даній роботі питання аналізу собівартості продукції на прикладі ТОВ „Альфа” можна зробити наступні висновки:

Підсумком аналізу собівартості є виявлення резервів подальшого поліпшення показників. Резерви повинні бути узагальнені, взаємно ув'язані, визначена їхня загальна сума й основні напрямки реалізації.

Задачами аналізу собівартості продукції є: оцінка обґрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і звертання на основі аналізу поводження витрат; установлення динаміки і ступеня виконання плану по собівартості; визначення факторів, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних витрат від планових; аналіз собівартості окремих видів продукції; виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції.

Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції.

назад |  4  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Какого слова из трех букв мужчина боится больше всего? – еще!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100