Рефераты на украинском
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Економіка підприємства -border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:18.0pt">

-5.46

В

89.97

95.33

119.55

0.20

0.15

-3.69

+4.44

-3.63

-4.50

Г

85.14

85.71

85.71

0.21

0.175

-1.88

+0.10

0.00

-2.98

Д

79.86

73.66

94.04

0.20

0.165

-3.81

+2.34

-3.36

-2.79

Є

97.91

95.93

91.86

0.05

0.14

-8.53

-0.85

+0.57

+8.81

Разом за групою 1

86.98

87.54

96.08

0.83

0.74

-7.42

+6.73

-6.32

-7.83

2. Непорівнянні вироби

Б

113.25

-

-

0.17

-

Розраховується за групою разом

Ж

-

97.00

-

-

0.26

Разом за групою 2

113.25

97.00

157.62

0.17

0.26

+5.9

+11.5

-15.8

+10.2

Сукупний обсяг реалізованої продукції

91.52

90.00

-

1.0

1.0

-1.52

+18.23

-22.12

+2.37


3.4. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції.

У ринкових умовах природним є прагнення підприємств оновлювати склад своєї продукції. На основі маркетингових досліджень підприємство відмовляється від виробництва застарілої продукції і розпочинає виробляти нову ( у нашому прикладі підприємство відмовилось від виробництва продукції Б, це тканини які не користуються особливим попитом. і почало освоювати вироби Є і Ж). При цьому нова продукція в початковий період може мати низьку рентабельність, а тимчасові витрати в подальшому компенсуються. Приклад впливу віку продукції на динаміку її собівартості наведений у табл. 3.4

Таблиця 3.4

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції

Група виробів за віком

Попередній період

Звітний період

Зміни показника витрат на 1 грн. (гр.3 : гр. 1) х 100%

коп.

відсоток до першої вікової групи

коп.

відсоток до першої вікової групи

1

2

3

4

5

6

Є, Ж

1 – 1-2 роки

97.91

100

97.0

100

99.1

Г, Д

2 – 2-4 роки

82.55

84.3

71.79

74.0

87.0

(Б, В)

3 – 5-7 роки

100.7

102.8

95.33

98.3

94.7

А

4 – понад 8 років

91.05

92.99

90.00

92.8

98.8

У середньому за всіма віковими групами

91.52

90.00

98.3

Найменші витрати на 1 грн. реалізованої продукції мають вироби вік яких становить 2 – 4 роки. У цій групі виявились найістотніші зміни витрат за звітний період порівняно з попереднім, а саме: на 13% (100 – 87) при середньому зменшенні на 1.7% (100 – 98.3). Найбільші витрати в попередньому періоді мали вироби, вік яких становив 5-7 років. Один з виробів цієї групи був знятий з виробництва як нерентабельний, що сприяло зменшенню витрат у цій віковій групі на 5.3% (100 – 94.7). Витрати на 1 грн. реалізації нової продукції (Є і Ж) поки що високі, але за рік вони мають зменшитись і відповідно до тенденції з переходом до виробів вікової групи 2 – 4 роки ще більшою мірою зменшаться.


3.5 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності

Для того, щоб виконати такий аналіз, продукцію, яку виробляють поділяють за рівнем рентабельності (щодо середньо галузевого рівня) на групи : нерентабельна (збиткова), низько-, середньо- та високорентабельна.

У нашому випадку середньо галузевий рівень рентабельності продукції становить 10%. З огляду на це вироби Г і Д зарахуємо до високорентабельної групи, А – до середньо рентабельної, В, Є та Ж – до низькорентабельної. У звітному періоді нерентабельної продукції не було. Виріб Б як нерентабельний було знято з виробництва.

Аналіз впливу планових та фактичних витрат за зазначеними групами продукції наведено у таблиці 3.5

Таблиця 3.5

Аналіз впливу змін витрат за групами продукції за рівнем їх рентабельності.

Група продукції за рівнем рентабельності

Собівартість продукції за звітний період, тис.грн.

Структура випуску, відсоток до підсумку гр. 1

Відхилення від планового рівня, %

(гр. 2 : гр. 1) х 100% - 100%

Внесок до загального зменшення витрат, %

(гр. 3 х гр. 4) : 100%

планова

фактична

а

1

2

3

4

5

Низькорентабельні

В, Є, Ж

5135

5295

56.43

+3.12

+1.76

Середньо рентабельна

А

1072

990

11.78

-7.65

-0.90

Високорентабельні

Г, Д

2893

2715

31.79

-6.15

-1.96

Разом

9100

9000

100.00

-1.10

-1.10

Наведені дані свідчать, що найбільшу частку у структурі випуску має низькорентабельна продукція – майже 60%. Незважаючи на вирішальне значення виконання планових завдань для зниження собівартості, саме щодо цієї групи фактичні витрати перевищили заплановані на 3.1%. Загальне зменшення фактичних витрат на 1.1% порівняно з плановими було досягнуто переважно завдяки позитивним змінам у групах продукції середньо рентабельної (на 7.65%) і високорентабельної (на 6.15%). З урахуванням частки кожної групи їх внесок до загального зменшення витрат на 1.1% (див. гр. 5 табл.3.5) становить для групи високорентабельної продукції - -1.96, середньо рентабельної - -0.90. низькорентабельної - +1.76. В останній групі є нові вироби (Є і Ж) і слід переконатись, що саме додаткові витрати, які пов’язані з їх освоєнням, спричиняють низьку рентабельність і що така ситуація тимчасова. Стосовно виробу В з цієї самої групи слід переконатися в доцільності його подальшого випуску. При цьому треба також визначити, чи не призведе відмова від певних обсягів виробництва навіть низькорентабельної продукції до не покриття постійних витрат.


3.6 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури операційних витрат за економічними елементами містить форма №2 фінансової звітності „Звіт про фінансові результати”, а саме розд.ІІ „Елементи операційних витрат”. За цими даними можна визначити. до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо-, чи фондомістке). На основі такого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у „ножиці” еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл..3.6

Таблиця 3.6

Економічні елементи операційних витрат

Елементи витрат

Витрати, тис. грн., за період

Частка, % за період

Відхилення

(+,-)

попередній

звітний

попередній

звітний

попередній

звітний

а

1

2

3

4

5

6

Матеріальні витрати

4030

4500

48.0

50.0

+470

+11.7

Витрати на оплату праці

2925

2925

34.9

33.1

+50

+1.7

Відрахування на соціальні заходи

1125

1145

13.4

12.7

+20

+1.8

Амортизація

150

200

1.8

2.2

+50

+33.3

Інші операційні витрати

160

180

1.9

2.0

+20

+12.5

Разом

8390

9000

100.0

100.0

+610

+7.3

Дані таблиці 3.6 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва: частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 48%, у звітному – 50%. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 4.4 пункта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на третину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньому періоді – 34.9%, у звітному – 33.1%. Темпи збільшення витрат на оплату праці в 4.3 раза нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (7.3:1.7). Найвищими темпами збільшувалась амортизація. що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах.

Аналогічно виконують аналіз собівартості за елементами з порівнянням планових та фактичних рівнів витрат.


3.7 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.

За калькуляційними статтями аналізують собівартість по підприємству в цілому для того, щоб оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих і визначити вплив цих відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої продукції.

Приклад розрахунків для аналізу наведений у таблиці 3.7

Таблиця 3.7

Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат

назад |  3  | вперед

№ п/п

Стаття витрат

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді за собівартістю, тис. грн.

Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-), перевитрати (+), (гр. 2 – гр. 1)

Зміни витрат, %

за статтею (гр. 3 : гр. 1) х 100

за повною собівартістю реалізованої продукції разом (гр. 3 : р.13 гр. 1) х 100

плановою

фактичною

а

б

1

2

3

4

5

1

Сировина та матеріали

2370

2300

-70

-2.9

-0.77

2

Допоміжні матеріали

140

140

0

0

0

3

Транспортно – заготівельні витрати

1020

1050

+30

+2.9

+0.35

4

Загальна вартість матеріалів

3530

3490


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Помни Господь все видит. Живи так, чтобы ему было интересно!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100