Рефераты на украинском
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Економіка підприємства -windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

15482,88

25

3870,72

Інструктор виробничого навчання

-

2

250

11 мес

5500

20

1100

Приймач-сдатчик

3

4

1,5

2016

12096

20

2419,2

Прибиральниця

-

2

210

11 мес

4620

15

693

Разом: 12

37698,88

8082,92

Допоміжні робітники

Слюсар-ремон­туваль­ник універсального обладнання

4

4

1,67

2016

13466,88

30

4040,06

Електромонтер

4

2

1,67

2016

6733,44

30

2020,032

Разом: 6

20200,32

6060,092

Разом по цеху: 18

57,9

14,14

ТАБЛИЦЯ 1.2.7. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВИРОБНИЧИХ

РОБІТНИКІВ

Склад Фонду оплати праці

Відсотки

Сума, тис. грн.

1. Відрядно-тарифний фонд оплати праці

1.1. Основних виробничих робочих

1.2. Підсобно-виробничих і допоміжних робочих

2. Надбавки і додатки

2.1. За роботу у вечірній час

2.2. Незвільненим бригадирам

2.3. За навчання учнів

2.4. За скорочений робочий день підліткам

2.5. За виконання державних і громадських обов'язків

2.6. За напруженість у роботі

2.7. За професійну майстерність

2.8. За тарифну та відпустки

2.9.Інші

3,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

13

0,2

908,29

850,39

57,9

27,25

0,85

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

118,08

1,82

/ 152,5

Всього річний фонд оплати праці

1060,79


ТАБЛИЦЯ 1.2.8. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ,

СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ

Перелік посад

Чисельність робітників у дві зміни, люд.

Посадовий оклад за місяць, грн.

Річний фонд оплати праці, тис. грн.

Премія

%

Сума,

тис. грн.

Керівники та

спеціалісти

Начальник цеху Інженер - технолог

Мастер потоку

1

1

4

500

470

440

6

5,64

21,12

40

40

35

2,4

2,26

7,39

РАЗОМ

6

1410

32,76

12,05

Службовці

Обліковець

1

230

2,76

20

0,55

РАЗОМ ПО ЦЕХУ

7

1640

35,52

12,6

Чисельність робітників у дві зміни визначаємо за таблицею "Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців".

Посадові у місяць визначаються за даними підприємства по штатному розкладу.

Річний фонд оплати праці керівників, спеціалістів та службовців розраховується шляхом помноження посадового оклада у місяць на кількість місяців у році (12) та на чисельність робітників у дві зміни.

Умови преміювання та відсоток премії встановлюються на підприємстві і залежать від результатів праці колективу.

Сума премії розраховується шляхом обчислення відсотку премії від річного фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців.


1.2.1. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Продуктивність праці - це ефективність праці у процесі виробництва. Продуктивність праці характеризується кількістю випускаємої продукції у одиницю часу, або витратою часу на виготовлення одиниці виробу.

Підвищення продуктивності праці - це будь яка зміна у процесі Виробництва, яка скорочує час на виготовлення виробу.

Продуктивність праці вимірюється у тих одиницях, що і обсяг виробництва, тобто у натуральних та вартісних показниках, та розраховується на одного працівника та на одного працюючого.

Продуктивність праці у натуральному вираженні (ПП) розраховується шляхом поділення річної потужності (П річ.) на кількість працівників (працюючих) (N) .

ПП = П річ.

N пр

ПП =318,5/289 = 1,1 тис. од.

ПП = П річ.

N р

ПП =318,5/282 = 1,13 тис. од.

Продуктивність праці за вартістю обробки розраховується шляхом поділення вартості обробки (Во) на кількість працівників (працюючих) (N).

ПП=Во

N пр

ПП=12,404/289 = 0,043

ПП=Во

N р

ПП=12,404/282 = 0,044

Продуктивність праці у оптових цінах розраховується шляхом поділення суми товарної продукції в оптових цінах (ТП опт.) на кількість працівників (працюючих) (N).

ПП=ТП опт.

N пр

ПП = 33609,394/289=116,29.

ПП=ТП опт.

N р

ПП=33609,394/282=119,18.

ТАБЛИЦЯ 1.2.1.1. ПОКАЗНИКИ ПО ПРАЦІ ТА КАДРАМ

Категорії робітників

Чисельність

Фонд оплати праці

Середньомісячна заробітна плата грн.

люд.

%

тис. грн.

%

Робітники

282

97,57

1060,79

96,75

381,83

Керівники та

спеціалісти

6

2,08

32 ,76

2,99

Службовці

1

0,35

2 ,76

0,25

РАЗОМ

289

100

1096,31

100

386,22

Середньомісячна заробітна плата 1 робітника (Зпл. сер. міс. 1 роб.) розраховується шляхом поділення річного фонду олати праці виробничих робітників (Ф річ. роб) з преміями (Пр.) на чисельність робітників (N роб.) та на 12 місяців.

Зпл. сер. міс. 1 роб. = (Ф річ. роб + Пр)/ N роб.*12

Зпл. сер. міс. 1 роб. = ((1060,79+212,59+14,14) / 282*12)*1000=381,83грн.

Середньомісячна зарплата 1 працюючого (Зпл. сер. міс. 1 прац.) розраховується шляхом поділення річного фонду олати праці працюючих(Ф річ. прац) з преміями (Пр.) на чисельність працюючих (N прац.) та на 12 місяців.

Зпл. сер. міс. 1 прац. = (Ф річ. прац + Пр ) / N прац.*12

Зпл. сер. міс. 1 прац . = ((1096,31+238,47) / 289*12)*1000=386,22грн.
1.3. ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємозв'язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефективної техніки замість морально застарілої та фізично поношеної.

Діяльність підприємств за науково-технічним розвитком виробництва є собою удосконалення виробничо-технічної бази у відповідності з новими досягненнями науки, техніки, нової технології.

Організація виробництва - це сполучення діяльності людей у часі та просторі, та раціональне використання ними засобів виробництва для випуску продукції високої якості при найменших затратах. На підприємствах швейної промисловості на базі нової техніки та технології використовуються прогресивні форми поточної організації виробничих процесів.

Економічна ефективність відображається у показниках підвищення ефективності виробництва: продуктивності праці, фондовіддачі, рентабельності, ефективності капітальних вложень.

Основними джерелами фінансування для впровадження усіх заходів по науково-технічному розвитку є засоби та кошти, зароблені колективом, тобто та частина прибутку, яка спрямована на розширення виробництва у фонд накопичення.

План науково-технічного розвитку розробляється у наступних напрямках:

створення та освоєння виробництва нової продукції й поновлення продукції, що вже випускається;

планування, впровадження прогресивних технологічних процесів комплексної механізації та автоматизації виробництва;

розробка та впровадження автоматизованих систем;

розробка заходів по підвищенню ефективності використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів;

удосконалення керування та організація виробництва;

планування науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт;

планування основних показників техніко-економічного рівня виробництва.

Вихідними даними для розробки плану є результати науково-дослідних робіт, плануємі капітали вкладення, матеріально-технічні ресурси та поточні витрати на розвиток техніки і вдосконалення організації виробництва, замовлення споживачів на створення нових виробів.

Джерелами фінансування науково-технічного розвитку, удосконалення виробництва та керування є фонд накопичення, який створюється з прибутку та від амортизаційних відрахувань, призначених для нового повного оновлення виробництва, науки та техніки.

ТАБЛИЦЯ 1.3.1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ

Показники

Одиниці виміру

Умовне позначення

До впро­вадження

Після впро­вадження

1. Назва та клас обладнання

2. Категорія складності

3. Оптова ціна обладнання

4. Розряд робіт

5. Норма часу на операцію

6. Тарифна ставка 1 сек

7. Кількість встановлених машин на операцію

8. Норма амортизації за рік

9. Витрати на утримання 1 ум. од.

10. Премії робітникам

11. Доплата та додаткова зарплата

12. Нарахування на заробітну плату

13. Плановий випуск потоку у рік

-

-

грн.

-

сек.

грн.

од.

%

грн

%

%

%

од.

-

Кскл

Копт

Рр.

Нч

Тст

Км

На

Вум

П

Д

Н

Мрік

555-5 “Juki”

3,5

1900

4

80

0.00049

1

15

150

25

15

38,16

159250

297 Промшвеймаш”

3,5

1950

4

50

0,00049

1

15

150

25

15,0

38,16

159250

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ

1Економія по заробітній платі:

Ез.пл. = (Р від. 1-Р від.2) * ( 1 + П) * ( 1 + Д )*( 1+Н )

100 100 100

Ез.пл.=(0,0392 - 0,0245)*(1+25/100)*(1+15/100)*(1+38,16/100)=

=0,0147*1,25*1,15*1,3816= 0,029

Р від. - відрядна розцінка

П - процент премії

Д - процент доплат

Н - процент начислення

2. Відрядна розцінка: Р від. = Т ст * Нч

Т ст. - тарифна ставка 1 секунди

Нч - норма часу

Рвід.1=0,00049*80 = 0,0392 грн.

Рвід.2=0,00049*50 = 0,0245 грн.

3. Амортизаційні витрати: А = Ц опт. * На

- 100

Ц опт. - оптова ціна обладнання

На - норма амортизації

А1=(1900*15) /100=285 грн.

А2=(1950*15) /100=292,5 грн.

4. Витрати на утримання обладнання: В утр. = В утр.1ум.од. * К с * К обл.

В утр.1ум.од. - витрати на утримання 1 умовної одиниці

К с - коефіціент ремонтної складності

К обл. - кількість встановленого обладнання

В утр.1=150*3,5*1=525 грн.

В утр.2=150*3,5*1=525 грн.

5. Загальні витрати на утримання обладнання: В заг. = А + В утр.

В заг.1=285+525=810 грн.

В заг.2=292,5+525=817,5 грн

6. Загальні витрати на одиницю виробу: В заг.на од = В заг.

П річ.

П річ. - річна потужність

В заг.на од.1=810/159250 = 0,005863 грн.

В заг.на од.2=817,5/159250 = 0,0051334 грн.

7. Економія (перевитрати) по утриманню обладнання:

Е(П) = В заг.на од.1-В заг.на од.2

Е (П)=0,0051334-0,0050863 = 0,0000471

8. Економія чиста на одиницю виробу: Еч = Е з.пл.+(-) Е(П)

Еч=0,029-0,0000471 = 0,0289529 грн.

9. Економія умовно-річна: Е ум.річ. - Еч * П річ.

Е.ум.річ.= 0,0289529*159250 = 4610,7 грн.

10. Термін окуплення обладнання: Т ок. = К1 - К2+В заг.

Е ум.річ.

Ток .= (1950+817,5) / 4610,7 = 0,6 року.

К1 - капітальні витрати (Цопт) нового обладнання

К2 - вартість реалізації обладнання, яке вибуло. К2 = О

В заг. - витрати загальні на утримання нового обладнання

11. Коефіцієнт економічної ефективності: Е = 1 / Т ок.

Е=1/0,6 = 1,67

1.4. СОБІВАРТІСТЬ, ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Собівартість - дуже важливий показник роботи підприємства, по рівню собівартості можна судити про те, наскільки ефективно використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та матеріальні ресурси.

В плані по собівартості, прибутку та рентабельності розраховується калькуляція собівартості, кошторис, прибуток, витрати на 1 грн. товарної продукції. Структура собівартості - це відношення статей або економічних елементів до їх загального підсумку.

Собівартість може бути виробнича та повна.

Виробнича собівартість - це сума вартості матеріалів за відрахуванням відходів і вартості обробки.

Повна собівартість складається з суми вартості виробничих та позавиробничих витрат

С/вт = С/вт вироб + В позавир

Калькуляцією собівартості називається зведення грошових витрат на виробництво та реалізацію однієї одиниці виробу. Вона складається за статтями калькуляційного листа, тобто переліку витрат на виробництво продукції в залежності від місця їх виникнення та призначення.

Калькуляція собівартості складається за такими статтями:

Матеріальні витрати за відрахуванням відходів.

Вартість обробки:

Основна заробітна плата;

Додаткова заробітна плата;

Відрахування на соціальне страхування;

Відрахування у фонд зайнятості населення;

Витрати на підготовку та освоєння виробництва;

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

Цехові витрати;

Загальнофабричні витрати;

Інші витрати.
Виробнича собівартість

3. Позавиробничі витрати.

Повна собівартість

На усіх етапах виробництва економії витрат надається особливе значення. Це пов'язано з тим, що по мірі збільшення масштабів зростає значення кожного відсотку зниження собівартості. Зниження собівартості має велике народогосподарче значення, тому що в наслідок зниження собівартості збільшується прибуток підприємства, а отже, й прибутки держави, а також може бути знижена оптова та вільна ціна на виріб.

Собівартість може бути знижена за рахунок:

підвищення продуктивності праці;

зниження норм витрат матеріалів на одиницю виробу;

скорочення чисельності обслуговуючого персоналу та складу керуючого апарату;

- економії паливно-енергетичних ресурсів.

Прибуток - це основний результативний показник роботи підприємства. Це чистий прибуток, який підприємство отримує за реалізацію своєї продукції. Цей показник характеризує загальні підсумки держпродрозрахункової діяльності підприємства.

Сума прибутку залежить від рівню собівартості, кількості реалізованої продукції та ціни оптової. Через показник прибутку держава здійснює контроль за виробничо-господарчою діяльністю підприємств і встановлює пропорції між результатами господарчої діяльності і задовільнення економічних інтересів колективу.

Маса отриманого підприємством прибутку не може бути безпосередньо використана для порівняння ефективності виробничої діяльності кількох підприємств.

Прибуток, що отриманий підприємством, розподіляється таким чином:

Вноситься податок у державний та місцевий бюджети.

Підприємства розраховуються за кредитами банку.

Сплачують надану позику та відсоток за банківськими кредитами.

Прибуток, що залишився, розподіляється для створення фондів накопичення та фондів споживання.

Фонд споживання це кошти, спрямовані на вирішення соціальних питань: забезпечення житлом, безкоштовне живлення, виплата дивідендів по акціям, премій та інше.

Фонд накопичення - це кошти, що використовуються для розширення виробництва, реконструкції, закупівлі нового обладнання.

Рентабельність - показник, що характеризує ефективність підприємства з точки зору ефективного використання виробничих фондів та поточних витрат. Розрізнюють рентабельність продукції та рентабельність підприємства.

Рентабельність продукції розраховується як відношення прибутку до повної собівартості у відсотках:

Витрати на одну гривню товарної продукції - показник, що характеризує скільки коштів вклало підприємство для отримання однієї гривні. Розраховується як відношення собівартості до ціни оптової:

ТАБЛИЦЯ 1.4.1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

Назва тканини

Норма витрати, п.м

Ширина тканини, м

Ширина кромки, м

Ціна вільна, грн

ПДВ,

%

Торгова націнка, %

Тканина костюмна

1,5

1,5

0,02

45

20

10

Тканина підкладна

1,5

1,5

0,02

4

20

10

Прокладка клейова

1,00

0,9

-----

4

20

10

Назва тканини визначається за даними технологічної частини, норми витрат тканини верха та підкладки визначаються за даними підприємства.

ТАБЛИЦЯ 1.4.2. РОЗШИФРОВКА МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

Основні матеріали

Витрати на одиницю виробу

Норма витрати, м кв.

Оптова ціна, грн.

Сума, грн.

Тканина костюмна

2,22

21,28

47,24

Тканина підкладна

2,22

1,89

4,19

Прокладка клейова

0,9

3,11

2,799

Разом по тканині

54,23

Нитки полієстєрові

500,00м

0,003

1,50

Ґудзики

10шт

1,5

15

Фірмовий знак

1шт

0,1

0,1

Ярлик

1шт

0,1

0,1

Пакет

1шт

0,5

0,5

Плечьова накладка

2шт

1

2

РАЗОМ

73,43Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Говорят, что в пустыне настолько раскаленный песок, что на нем можно приготовить яичницу. Поэтому у верблюдов такие длинные ноги...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100