Рефераты на украинском
Розміщення військовослужбовців. Обов'язки та дії днювального роти - Військова справа, ДПЮ -2.0pt;height:9.1pt">

--

Томат-паста

6

6

Крохмаль картопляний

5

--

Дріжджі хлібопекарські

сушені або пресовані

0.5

--

Картопля і овочі, всього

900

900

900

Картопля

600

600

600

Капуста

130

120

130

Буряк

30

40

75

Морква

50

50

95

Цибуля

50

40

огірки, помідори, зелень

40

50

--

Фрукти свіжі

--

200

--

або сік фруктовий

--

200

--

Концентрат киселю

30

--

20

або фрукти сушені

20

--

30

або сік фруктовий

100

--

Полівітамін «Гексаніт», драже

видавати з 15.03 по 15.06)

1

1

1

Перед днями відпочинку дозволяється закінчувати вистави, кіносеанси та інші заходи на годину пізніше.

Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочин­ку для всього особового складу, крім військовослуж­бовців, залучених до виконання службових обов'язків. У ці дні підйом здійснюється на годину пізніше, ранкова фізична зарядка не проводиться, час використовується для проведення гуманітарної, культурної, освітньої робо­ти, спортивних заходів та ігор, написання листів тощо.

Підйом, ранковий огляд і перевірка. За 10 хвилин до сигналу «Підйом» черговий роти будить заступників коман­дирів взводів, які керують своїми підлеглими після сигналу «Підйом» та проводять ранкову фізичну зарядку. Після цьо­го здійснюється прибирання приміщення і території, зап­равка постелі, ранковий туалет та ранковий огляд.

За командою чергового «Рота, для ранкового огляду — СТАВАЙ!» заступники командирів взводів (команди­ри відділень) вишиковують свої підрозділи у визначено­му місці і за командою старшини роти проводять ранко­вий огляд: перевіряють наявність особового складу, зов­нішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни, наказують усунути виявлені недоліки і перевіряють виконання цих розпоряджень.

Після вечірньої прогулянки за командою чергового роти «Рота, на вечірню перевірку — СТАВАЙ!» заступ­ники командирів взводів шикують свої підрозділи на пе­ревірку. Старшина роти розпочинає вечірню перевірку особового складу за іменним списком. Почувши своє прізвище, солдат відповідає: «Я». За відсутніх відповідає командир відділення. Після перевірки у встановлений час подається сигнал «Відбій».

Навчальні заняття. Навчальні заняття — це основа бойової підготовки і головний зміст повсякденної діяльності військовослужбовців у мирний час. На заняттях та навчан­нях має бути весь особовий склад підрозділу (військової час­тини). Від занять звільняються тільки особи, які перебувають у добовому наряді або на стаціонарному лікуванні у лазареті. Заняття починають і закінчують за сигналом у час, визначений розпорядком дня. Перед виходом на заняття командири перевіряють, чи наявні усі підлеглі, чи до­тримується ними форма одягу, чи правильно припасова­не спорядження і чи розряджена зброя.

Після закінчення занять перевіряється розрядження зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойової та іншої техніки, навчально-тренувальних засобів, а та­кож наявність стрілецької зброї та боєприпасів.

Звільнення з розташування військової частини. Вій­ськовослужбовець строкової служби, який не має дисциплінарного стягнення «позбавлення чергового звільнення», користуєтьоя правом звільнення з розташування військової частини. Звільнення проводять за чергою. За дозволом на звільнення військовослужбовець звертаєть­ся до свого безпосереднього командира (начальника). На­приклад: «Товаришу (пане) сержант. Прошу дозволити мені звільнення до 20-ї години».

У визначений час черговий роти вишиковує звільнених за списком і доповідає старшині роти. Старшина роти пере­віряє наявність тих, кого звільняють, їхній зовнішній виг­ляд, інструктує і вручає їм записку про звільнення. Після повернення із звільнення військовослужбовці з'являються до чергового .роти й доповідають про повернення, здають йому записку про звільнення, після чого доповідають сво­єму безпосередньому командирові (начальнику). Напри­клад: «Товаришу (пане) сержант. Рядовий Тимченко зі звіль­нення прибув, зауважень не мав (або мав, яке, від кого)».

ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД І ОЗБРОЄННЯ ДОБОВОГО НАРЯДУ РОТИ

Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього розпорядку, охорони особового складу, озбро­єння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини, контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів щодо запобі­гання правопорушень, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби.

Склад добового наряду оголошують наказом по війсь­ковій частиш. У добовий наряд роти призначають чергового та днювального роти. Днювальний, який несе службу безпо­середньо на посту, називається черговим днювальним, а той, хто здав пост, — днювальним вільної зміни.

Військовослужбовцям, призначеним у добовий наряд, надається певний час для того, щоб підготуватися до несення служби, перевірити, чи знають вони свої обов'язки, відпочити.

Черговий роти носить на лівому рукаві пов'язку або на лівому боці грудей нагрудний знак з відповідним на­писом. Черговий і днювальні роти мають озброєння — багнети в піхвах. Багнет кріпиться на поясі з лівого боку, на ширину долоні від пряжки. У деяких військових частинах добовий наряд роти може мати автомат (кара­бін) з двома магазинами.

ЧЕРГОВИЙ РОТИ

Черговий роти призначається із сержантів. Він від­повідає за підтримання внутрішнього порядку в роті й неу­хильне виконання розпорядку дня, за збереження зброї, ящиків з боєприпасами, майна роти, особистих речей війсь­ковослужбовців і правильне несення служби днювальними.

ОБОВ'ЯЗКИ ДНЮВАЛЬНОГО РОТИ

Днювальний роти призначається із солдатів. Він відпо­відає за збереження зброї, шаф (ящиків) з боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців. Днюваль­ний роти підпорядкований черговому роти.

Днювальний несе службу всередині казарми біля вхід­них дверей, поблизу кімнати для зберігання зброї. Його обо­в'язки: не пропускати в приміщення сторонніх осіб; нікуди не виходити з приміщення без дозволу чергового роти; пос-. тійно наглядати за кімнатою для зберігання зброї; вчасно подавати команди згідно з розпорядком дня; не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно і речі без доз­волу чергового роти; негайно доповідати черговому про всі випадки в роті, про порушення встановлених статутом пра­вил взаємин між солдатами і сержантами роти, про помічені несправності й порушення вимог пожежної безпеки та вживати заходів щодо їх усунення; не дозволяти військово­службовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з при­міщення роздягненими; стежити за чистотою і порядком у приміщеннях та вимагати від військовослужбовців дот­римуватися чистоти і порядку; будити особовий склад під час загального підйому, а також уночі в разі тривоги; стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях (місцях). Якщо виникає пожежа, днювальний викликає вій­ськову команду протипожежного захисту та рятуваль­них робіт (штатну пожежну обслугу) або позаштатну пожежну команду. До прибуття пожежної команди він намагається гасити пожежу всіма наявними засобами, а також дбає про врятування людей, озброєння, інших матеріальних засобів.

Днювальному забороняється сидіти, скидати спо­рядження, розстібати одяг.

Місце несення служби черговим днювальним роти.

Для виконання обов'язків чергового днювального роти обладнується спеціальне місце, в якому мають бути: стенд з документацією днювального роти, телефон, ста­тути Збройних Сил України, засоби гасіння пожежі (мал. ). Документація включає: інструкції черговому і днювальному роти на випадок тривоги та пожежі; розпорядок дня; список військовослужбовців роти, які живуть поза казармою (адреси, телефони); схему май­данчика, закріпленого за ротою для прибирання; кни­ги передачі чергувань, видачі зброї і боєприпасів, за­пису хворих і звільнених; номери телефонів пожежної команди і чергового військової частини.

Дії чергового днювального і днювальних вільної змі­ни в різних ситуаціях. Коли до роти заходять начальники (від командира роти і вище) або черговий частини, чер­говий днювальний подає команду «Струнко!». Якщо в ро­ті з'являються інші офіцери роти, старшини та військо­вослужбовці іншої роти, днювальний викликає чергово­го: «Черговий роти, на вихід!» Черговий днювальний бу­дить особовий склад при підйомі, у разі тривоги, пожежі та ін. Наприклад: «Рота, підйом! Тривога!»

Днювальні вільної зміни повинні: підтримувати чисто­ту і порядок у приміщеннях роти; нікуди не виходити без дозволу чергового роти; надавати йому допомогу в наведенні порядку при порушенні встановлених статутами правил взаємин між солдатами і сержантами; залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов'язки.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100