Рефераты на украинском
Система права і система законодавства - Історія, теорія держави і права -нормотворчості.

Цілі консолідації –усунення множинності нормативних актів, їх уніфікації, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи.

Правоохоронні органи для полегшення право реалізації здійснюють систематизацією як законів, так і підзаконних нормативно-правових актів. Систематизуючи закони та підзаконні нормативно-правові акти вище стоячих органів, правоохоронні органи використовують інкорпорацію. Застосовують різні види інкорпорації: а) за суб’єктами, що видали акти; б) за терміном видання; в) за алфавітом; г) залежно від юридичної сили акту та інше. Шляхом інкорпорації правоохоронні органи можуть систематизувати і нормативно-правові акти. В деяких випадках вони можуть застосовувати такий вид систематизації як кодифікація, зокрема при виданні інструкцій, статутів та настанов.

6. Висновок.

Із цієї курсової роботи я зрозумів, яке важливе місце займає система права у правовому житті суспільства. Розуміючи це, я вирішив вивчити та дослідити тему: “Система права і система законодавства”. В своїй роботі хочу розповісти вам про актуальність цієї теми. В ній розповідається про систему права, її структуру, систему законодавств та їх важливість для України.

Під системою права розуміють історично створену, об’єктивно зумовлену внутрішню структуру права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах –галузях, підгалузях та інститутах. Тобто система права –це система всіх чинних юридичних норм певної держави.

Структурними елементами системи права є:

норма права;

Інститут права;

Підгалузь права;

Галузь права.

Не може існувати жодної юридичної норми, яка б не входила до певного інституту і до певної галузі права. На формування і розвиток системи права впливають система джерел, форма права, правові ідеї, принципи, політичні цілі і завдання. Тому в різних країнах при одному типі держав можуть скластися різі системи права.

Правова система суспільства –це система всіх юридичних явищ, що існують у певній державі або в групі однотипних держав.

До правової системи входять:

найрізноманітніші правові акти;

різні види і прояви правосвідомості, правової культури;

режим законності та правопорядку і їхня реформація (будь яка правомірна чи не правомірна поведінка).

Можна виділити такі правові системи сучасності:

Континентальна або романо-германська модель правової системи.

Англосаксонська або англо-американська (прецедентна) правова система.

Система мусульманського права.

Система релігійного і традиційного права.

Система соціалістичного права в цілому виражала партійну ідеологію компартії.

Елементами системи права є галузь права –це така система якісно однорідних юридичних норм, яка регулює певну сферу суспільних відносин, специфічним методом правового регулювання. Галузь права можна класифікувати за різними підставами:

Залежної від предмету і методу правового регулювання.

За місцем, яке галузь права займають у правовій системі:

а) основні –конституційне, цивільне, трудове і т. д.

б) комплексні –екологічне, господарське право.

Крім того, основні галузі права поділяються на: а) профілюючі; б) процесуальні; в) спеціальні.

Критеріями розподілення норм по галузях права є:

Предмет правового регулювання.

Метод правового регулювання .

В науці немає чіткого і вичерпного визначення системи галузей права у зв’язку з різними підходами до того, що є предмет, а що є метод правового регулювання у тій чи іншій сфері суспільних відносин.

Інститут права –це частина норм певної галузі чи підгалузі права, яка регулює конкретний вид чи сторону однорідних відносин.

Залежно від підстав правовий інститут поділяється:

за галузями права –на державні, кримінальні і т. д.

Залежно від ролі яку вони виконують, - предметні і функціональні;

Залежно від відносин, що вони регулюють, - матеріальні та процесуальні.

Система законодавства –це система всіх упорядкованих певним чином нормативно правових актів певної держави, насамперед законів. На відміну від системи права система законодавства характеризує її форму, зовнішній вираз, тобто це внутрішня структура законодавства, що складається з взаємопов’язаних нормативно-правових актів в тій чи іншій сфері суспільного життя.

Вона формується шляхом видання та систематизації правових актів.

Система законодавства має як і систему права певну структуру, яка визначається інтересами держави, необхідністю правового регулювання, певними узгодженістю і єдністю між інститутами права.

Ця тема надзвичайно складна, і потребує ретельного розвитку, тому я її вибрав.

Література.

1. ОлійникА.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. “ Теорія Держави і Права” навч. посібник. К., 2001.

2. Матузов Н.З., Малько А.В., “Теория Государства и Права” курс лекцій М., 2001.

Малько А.В., Комаров С.А., “Теория Государстваи Права” навчальний посібник . М., 2000.

Общая теория права и государства: Под ред. В.В. Лазазарева. –М. :Юрист 1994.

Агальна теорія держави і права : Навчальний посібник / За редакцією В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком. 1997.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права : Под ред. В.Г. Стрекозова.-М.: “Дабахов , Ткачев”. 1995.


1 Пришков В.Фі систематизація законодавства України новий етап його вдосконалення(паоритичні та практичні проблеми) Конституція України та проблеми систематизації законодавства: 3б. Наук.пр. Вип. 5. ---К .,1999. –с. 6—7 .

2 Вишинський А. Основные задачи науки советскогоправа Советсоое государство. – 1938. --№4. –с. 29.

1 Вышинский А. XVII Съезд ВКП(б) и задачи науки социалыстичного права Советское государство. –1939. -- №3 –с. 26.

2 Трайнин Н . О содержаний и системе государственого права\Советское государство. –1939. – №3. –с.36.

3 Тамже .—с. 40-41.

4 Чхиквадзе В. М.,Ямпольская Ц.а. Система советского права\ Советское государствои право.—1967.--№9.—с. 34.

5 Мешерав В.Ф. О делений советского права на отрасли .\Советское государство. –1957. –с.17.

6 Советское право : учеб. Пособ.Подре .А. С. Пашкова, Л. С.Явыча. –М., 1982. – с.

1 детальніше див. Кашанін Г. В. “Индывидуальное регулирование в правовой сфере” .\ Государство и Право. 1992. №1.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Медики пришли к шокирующему выводу: мат передается воздушно-капельным путем.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100