Рефераты на украинском
Найпродуктивніші суфікси - Іноземна мова -іменниках суфікс -ism (так само як в українській мові -ізм): marxizm – марксизм, materialism – матеріалізм.

-ee служить для означення особи, на яке направлено дію:

to address

адресувати

addressee

Адресат

to consign

відправляти(товар)

consignee

Вантажоотримувач

to lease

здавати в оренду

lessee

Орендатор

to pay

платити

payee

отримувач платежу (по чеку)

to trust

довіряти

trustee

довірена особа

-ian служить для означення національної належності

Russian

Росіянин

Ukrainian

Українець

Bulgarian

Болгарин

Hungarian

Угорець

Norwegian

Норвежець

-age зазвичай утворює іменники від дієслів:

to leak

протікати

leakage

Витік

to marry

одружуватися

marriage

Брак

to pass

проходити

passage

Прохід

-ance, -ence (відповідні прикметники мають суфікс -ant, -ent):

important

важливий

importance

Важливість

different

різний

difference

Розходження

insistent

наполегливий

insistence

наполегливість

resistant

опірний

resistance

опір

-dom утворює іменники від прикметників і іменників:

free

вільний

freedom

воля

wise

мудрий

wisdom

мудрість

king

король

kingdom

королівство

-hood зазвичай утворює іменники від інших іменників:

brother

брат

brotherhood

братство

child

дитина

childhood

дитинство

man

чоловік

manhood

мужність

mother

мати

motherhood

материнство

neighbour

сусід

neighbourhood

сусідство

-ion (-ation, -tion, -sion, -ssion) утворює іменники від дієслів. При цьому в деяких випадках змінюється вимова, а іноді і написання слів:

to collect

збирати

collection

зібрання, колекція

to combine

комбінувати

combination

комбінація

to connect

з’єднувати

connection

з’єднання

to dictate

диктувати

dictation

диктовка

to include

включати

inclusion

включення

to introduce

вводити

introduction

ввід

to produce

виробляти

production

виробництво

to restrict

обмежувати

restriction

обмеження

to submit

підкорюватися

submission

підкорення

to transmit

передавати

transmission

передача

-ment утворює іменники від дієслів:

to agree

погоджуватися

agreement

погодження, згода

to develop

розвивати

development

розвиток

to govern

керувати

government

керування, уряд

to improve

покращувати

improvement

покращення

to pay

платити

payment

платіж

to settle

регулювати

settlement

врегулювання

-ness утворює іменники від прикметників:

bitter

гіркий

bitterness

гіркота

cold

холодний

coldness

холодність

dark

темний

darkness

темнота

kind

добрий

kindness

доброта

weak

слабкий

weakness

слабкість

-ship утворює іменники від інших іменників:

dictator

диктатор

dictatorship

диктатура

friend

друг

friendship

дружба

leader

вожак

leadership

керівництво

member

член

membership

членство

-ure утворює іменники від дієслів:

to depart

їхати

departure

від’їзд

to please

доставляти задоволення

pleasure

задоволення

to press

тиснути

pressure

тиск

to seize

захоплювати

seizure

захоплення

Тепер більш стисло розглянемо суфікси прикметників та дієслів. Найпродуктивнішими суфіксами прикметників є наступні: -able, -ible, -al, -ant, -ent, -ful, -ish, -ive, -less, -ous, -y.[14, 466]

За допомогою перерахованих суфіксів прикметників утворюють іменники, дієслова.

Найпоширеніші суфікси дієслів це:

-en зі значенням робити або робиться. Утворює дієслова від прикметників і іменників:

black

чорний

to blacken

чорнити (робити чорним)

sharp

гострий

to sharpen

гострити(робити гострим)

short

короткий

to shorten

вкорочувати(робити коротким)

-fy зазвичай утворює дієслова від прикметників:

false

фальшивий

to falsify

фальсифікувати

simple

простий

to simplify

спрощувати

pure

чистий

to purify

очищати

-ize зазвичай утворює дієслова з іменників:

character

характер

to characterize

характеризувати

crystal

кристал

to crystallize

кристалізувати

sympathy

співчуття

to sympathize

співчувати [14, 211]

2.2. Класифікація суфіксів англійської мови за походженням.

Велика кількість суфіксів в англійській мові утворилася внаслідок запозичень з грецької, латинської і англо-сансонської мов.

Історія мови розкриває усі процеси, які відбуваються в мові на різних етапах її існування. Причини (фактори змін, які є в мові), називають лінгвістичними (або інтералінгвістичними), а фактори, які пов’язані з історією народу, з загальним процесом розвитку суспільства, екстралінгвістичними факторами. Ці два поняття та дві сторони постійно діють разом.

Накопичення знань про історію розвитку різних сторін мови повинно призвести у підсумку до такого рівня підготовки, коли за допомогою етимологічного словника, а значною мірою і без нього, можна пояснити джерела форм та явищ, які відображаються в будь-якому сучасному слові.


Таблиця 1.

Етимологічна структура словника англійської мови.

Місцевий елемент

Запозичений елемент

Індоєвропейський елемент

германський елемент

англійський елемент

кельтський (V – VI ст.н.е)

латинський
I група (І ст.н.е.)
ІІ група (VII ст.н.е.)

скандинавський
(VIII – XІ ст.н.е.)

французький:

нормандські запозичення
(XI – XIII ст.н.е.)

парізькі запозичення (Відродження)

грецький (Відродження)

італійський (Відродження)

іспанський (пізнє Відродження)

германський

індійський

російський

Ця таблиця вимагає пояснень. По-перше, треба звернути увагу на те, що друга колонка в таблиці включає не лише більше груп, а й велику кількість слів. Це пояснюється високим відсотком запозичених слів в англійській мові (75%), що прибули в результаті численних явищ та міжнародних зв’язків.

З точки зору словникового складу треба класифікувати англійську мову як мову міжнародного походження, або як одну з романських (тому що переважають французькі та латинські слова). Але беручи до уваги відносну частоту розповсюдження слів, ясно, що місцевий елемент в англійській мові має велику кількість часто повторюваних слів, таких як артиклі, прислівники, з’єднання, допоміжні дієслова, а також слова які означають предмети повсякденного життя.

Запозичення – це слова, запозичені з іншої мови, які модифікували фонемічну форму, значення та вимову до стандартів англійської мови.

Існуючі в словниковому складі мови запозичені слова можна класифікувати:

по джерелу запозичення;

по тому, який аспект слова запозичений;

за ступенем асиміляції.

По джерелу запозичення в словниковому складі англійські слова виділяють:

французького запозичення

німецького запозичення

запозичення з ідіш

русизми та запозичення-неологізми з грецької, португальської, японської та інших мов

португальські запозичення.

Класифікація по джерелу запозичення розроблена найбільше повно, але не є єдиною можливою. Запозичення-неологізми можна також класифікувати по тому, який аспект слова є новим для приймаючої мови. За цим принципом запозичення-неологізми розділяються на:

фонетичні;

кальки (translation-loans);

семантичні;

запозичення словоскладаючих елементів.

Семантичні запозичення відбуваються дуже легко в близьких мовах. Цілий ряд прикладів можна знайти серед запозичень. Так, наприклад, др.-англійське слово dwellon “блукати” під впливом др.-скандинавського dveljaween, розвинулося в сучасній англійській мові в dwell “жити”.

Таким чином в звуковому відношенні dwell приходить до англійського, а в семантичному – до скандинавського дієслова.

Випадків семантичного запозичення серед іменників більше, ніж серед дієслів. Іменник gift в др. англійській значило не “подарунок”, а “викуп за жінку”, а потім, в результаті асоціації – “весілля”. В усіх мовах широко використовуються суфікси: -ist, -ism, -isk. Та часто вживаним в сучасній англійській мові є суфікс з французької: -eur.

В сучасній англійській мові лише деякі запозичені іменники зберегли флексію множини, яку мали в тій мові, звідки прийшли.

Іноді дві різні мови множини диференціюються семантично. Наприклад, з формою bandits збереглася італійська форма banditti, коли розмова йде про різноманітних розбійників в казці чи опері. Прикметники з суфіксом –ly, прикметники на –ml і –less та абстрактні іменники на –ness, –ship, -dom також вільно утворюються від французьких основ.

Слова, складені з елементів запозичених з різних мов або з елементів частково запозичених та частково споконвічних слів називаються гібридами: beautiful (фр.корінь + англійський суфікс), unijombist (англ.префікс + фр.корінь).

Французькі запозичення-неологізми асимілюються мало і залишаються іншомовними і за орфографією і за вимовою. В них зберігається назалізація голосних, зберігається наголос на останньому складі: visagist, frisee.

Латинські запозичення, потрапивши в англійську мову, не тільки прийняли нову систему граматичних форм, але й нерідко переходили в іншу частину мови.

2.3. Суфікси латинського походження, як найпродуктивніші суфікси в утворенні неологізмів в англійській мові.

Велика кількість англійських суфіксів походять від грецьких, латинських, французьких суфіксів. В сучасній англійській мові спостерігається утворення неологізмів в основному за допомогою суфіксів латинського походження.

Для аналізу розглянемо утворення нових лексичних одиниць за допомогою суфіксів латинського походження:

в утворенні іменників зафіксовано 5 найбільш продуктивних суфіксів:

-ation/ion, -ity, -an, -ese, -ant;

в утворенні прикметників зафіксовано 6 найбільш продуктивних суфіксів:

-al, -able, -an, -ary/ory, -ous, -ant;

в утворенні дієслів зафіксовано 2 найбільш продуктивних суфікса:

-afe, -ify/fy.

Ці суфікси володіють різним ступенем продуктивності. Проте необхідно відмітити, що в сучасній англійській мові суфікси латинського походження займають значне місце в утворенні нових лексичних одиниць і серед продуктивних суфіксів іншого походження.

Утворення нових лексичних одиниць відбувається як по транспонуючим, так і по нетранспонуючим словотвірних моделях.

Суфікси латинського походження виявили тенденцію приєднуватись головним чином до основ романського, рідше корінного та іншого походження.

В XIII – XIV ст. словниковий склад англійської мови значно поповнився за рахунок запозичених з романських мов іменників з абстрактним значенням, які містять в своєму складі –ation/-ion, -tion, -sion, -fication. Проте не всі ці варіанти суфікса, який розглядується, в англійській мові отримали свій розвиток. Деякі з них, а саме –tion, -ution, -sion, ввійшовши в англійську мову з романськими основами, залишились лише морфологічними прикметами абстрактних іменників, не утворюючи ні одного нового слова (discussion, fruition, impression, resolution, solution).

В англійських тлумачних словниках морфеми –ation, -ion, -sion, -fication розглядається як аломорфи одного суфікса. Це твердження також притримується і радянський лінгвіст Р.Г.Зятковська [Зятковская 1971: 78-81]. Проте Т.І.Бєляєва та Р.Д.Єлісеєва вважають ці морфеми окремими суфіксами з близьким значенням [Беляева 1979: 56; Елисеева 1975: 11].

Досить часто на сторінках західної преси зустрічається термін «commercialization» з галузі торгівлі та маркетингу. Похідною основою в даному випадку є основа дієслова «commercialize» - «робити щось комерційним, прибутковим» + -ation – commercialization – «комерціалізація, практика збільшення прибутків».

Представляє інтерес той факт, що даний термін починає з’являтись на сторінках нашої преси – англомовній та російськомовній в трансляційному перекладі. Це явище у мові пояснюється об’єктивними причинами. Для того, щоб зробити цей перехід у відносно короткі строки і ціною найменших втрат, необхідна певна компетенція у питанні механізмів ринкових відносин. А для цього необхідно володіти практикою отримання прибутків і їх подальшого збільшення. [22, 17-24].

Зі всіх форм, які розглядаються суфікса –ation є зараз єдиним, який широко використовується для утворення абстрактних іменників. Форма –ion вживається значно рідше. Це пояснюється тим фактом, що у сучасній англійській мові з розвитком науки і техніки з’являється багато нових дієслів на –ize і відповідно від них за допомогою –ation утворюються іменники.

Наприклад:

containerize – здійснювати контейнерні морські перевезення + -ation – containerization – контейнеризація морських перевезень.

criminalize – штовхнути на шлях злочину + -ation – criminalization – втягнути в злочинну діяльність.

Приєднання суфікса –ation до дієслівних основ на –ize тягне за собою деякі фонетичні і графічні зміни. При поєднанні даного суфікса з цими основами німе е основи при написанні опускається. Головний наголос похідної основи в похідному слові стає другорядним, а перший склад суфікса –ation набуває головного наголосу:

Denuclearize – denuclearization

Peaestrianize – peastrianization

Robotize – robotization

Authorize - authorization

Computerize – computerization

Corporatize – corporatization.

На вимову таких слів необхідно звертати особливу увагу, так як вони являють складність з фонетичної точки зору.

Відзначаючи роль суфіксів латинського походження в утворенні іменників, необхідно відмітити, що продуктивними в утворенні іменників з абстрактним значенням є суфікс –ation. В більшості випадків він приєднується до основ романського походження (латинського та французького).

Отже, з точки зору словникового складу треба класифікувати англійську мову як мову міжнародного походження, або як одну із романських, але місцевий елемент в англійській мові має велику кількість часто повторюваних слів.

Звертаючись до праць видатних педагогів та письменників, можна зазначити, що ще багато років тому проблема мови (і іноземної також) у її всебічному розвитку викликала великий інтерес.

Іноземна мова привертала багато уваги різних вчених, філософів та психологів. Видатний філософ Франції Вольтер говорив, що знати багато мов – означає мати багато ключів до одного замка.

Характеризуючи значення слова, К.Д.Ушинський писав, що кожне слово мови, кожна його форма є результатом думки і почуття людини, через які у слові відображаються природа країни і історія народу.

Важливість практичного використання цього матеріалу при вивченні іноземної мови зумовлюється тим, що вивчення суфіксального способу творення є одним з основних аспектів вивчення лексики будь-якої мови.


Висновок

Мова постійно розвивається завдяки тому, що вона не є завершеною, закритою системою. Розвиток мови є загальною закономірністю, але на різних етапах, за різних умов він може набувати різних форм. Функціонуючи мова нагромаджує кількісні зміни, які поступово перетворюються у якісні зміни структури і норми.

Розвиток мови відбувається не стихійно, а за певними законами. Ці закони поділяються на зовнішні і внутрішні. “Мова як цілісна система являє собою яскравий приклад різноманітних внутрішньо системних зв’язків, а також її зв’язків і відношень з іншими системами і явищами навколишньої дійсності” [14, 374]. Проведене дослідження найпродуктивніших суфіксів в українській та англійських мовах дозволяє зробити нас наступний висновок. В основному суфікси в даних мовах використовуються для перетворення іменників у прикметники, іменників у дієслова, і навпаки.

Суфікси зазвичай класифікуються відносно того, яку частину мови вони утворюють.

Суфікси іменників, у свою чергу, можна поділити на групи за тим загальним значенням, якого вони надають іменникам: суфікси іменників, що позначають особу (її професію, національність, місце проживання), дають якісну характеристику особи (а в англійській мові ще і того, хто в даний момент перебуває у якомусь стані чи виконує якусь дію). Вони здебільшого є транспортуючими, віддієслівними, оскільки у більшості випадків це особа, що щось робить, або відприкметниковими; коли ж особа характеризується за іншими ознаками, то вони можуть додаватися і до іменників і бути не транспортуючими.

В англійській мові це:

-er teacher, banker, thinker, worker, miner, driver, robber, programmer

-ar/or liar, proprietor, vendor, dictator

-ant/ent participant, claimant, student

-ist philologist, scientist

-ee detainee, employee

-ess (feminine) actress, proprietress

-an/-ian vegetarian, politician, Mancunian

-ette (fem) usherette, suffragette

-ite laborite, Muscovite

В українській мові це:

-ар шахтар, лікар

-ір/-ир/-ер/-ор банкір, бригадир, офіцер, лідер, диктатор

-тель вчитель, мислитель

-ик/-ник робітник, виробник, радник, грабіжник, власник, передовик, відмінник

-ій водій, тюхтій

-ун брехун, товстун

-ець підприємець, митець, знавець

-ач оглядач, попихач, позивач

-ак співак, мастак

-іст машиніст, програміст

-ант/ент практикант, дилетант, кореспондент

-ака (зневажл.) писака, зівака

-ан (зневажл.) критикан

-ло (зневажл.) брехло, вайло

-нь учень, злидень, здоровань

-ша лівша

-ля; -еса; -ка; -иця (для позначення осіб жіночої статті) поетеса, актриса, праля, ткаля, практикантка, провідниця

-ин молдаванин, грузин

-як сибіряк, свояк

-ит одесит, сибарит, бандит

Як видно, англійських суфіксів дещо менше, вони додаються здебільшого до вільних основ та (це особливо стосується суфікса -er) мають більше коло значень. Деякі деривати з цим суфіксом не мають відповідників в українській мові і можуть бути перекладені лише описово:

The sheriff might have been a slow talker, but he was a fast mover (Irish).

- Можливо, шериф і говорив повільно, та рухався він швидко.

I’m not a talker, boys, talking’s not what I do, but I want you to know that this is not… (King). – Я не дуже балакучий…

Українські суфіксальні деривати такого типу можуть утворювати подальші варіанти зі зменшувально-пестливими чи згрубілими суфіксами – шахтарочка, кияночка, ледацюга, шофер юга тощо.

У першому розділі даної роботи нами було проведене дослідження найпродуктивніших словотвірних суфіксів в сучасній українській мові. Дане дослідження дало нам змогу зробити наступні висновки:

Існують різні способи словотворення в українській мові.

Суфіксальний спосіб словотворення в українській мові є найпродуктивнішим.

У лексемах відбивається ставлення мовців до предметів реального світу.

Лексика української мови постійно збагачується.

Мовні закони можуть бути загальними і специфічними. Загальні закони функціонування притаманні всім мовам світу, а специфічні - окремій мові або групі споріднених мов. Окрім того кожна мовна підсистема може мати свої власні закони. До загальних мовних законів відносять закон нерівномірності темпів розвитку окремих структурних частин мови, закон абстрагування елементів мовної структури, закон диференціації та відокремлення мовної структури та інколи закон аналогії. Проте аналогія може діяти не лише як конструктивна, але й як деструктивна сила. Всі ці закони діють разом і нерідко в протилежних напрямах: один зменшує кількість структурних елементів мови, другий - збільшує.

Дослідження у другому розділі словотворення в сучасній англійській мові дає нам змогу зробити наступні висновки:

Лексична система англійської мови є гнучкою і спроможною до адаптації в умовах постійного виникнення нових понять і необхідності їх лексичної фіксації

Існують різні способи словотворення.

Іншомовні запозичення є одним з важливіших видів збагачення словникового складу мови.

Лексичні запозичення є одним із джерел утворення нових слів. Їх вивчення дає можливість прослідити складність мовних процесів, переплетіння внутрішніх та зовнішніх явищ в мові.

З точки зору словникового складу треба класифікувати англійську мову як мову міжнародного походження, або як одну із романських.

Джерела неологізмів-запозичень є численними: французька мова, німецька мова, китайська, японська, іспанська, італійська, російська та ін.

Результати даного дослідження здається мають широке практичне застосування. Вони можуть застосовуватись:

1) на семінарах з лексикології,

2) на уроках англійської мови у вищих та середніх школах,

3) у написанні дипломних та курсових робіт.

Важливу роль у розвитку мов відіграє і їх взаємодія. Одним із перших це підкреслив Г. Шухардт. Цей процес набуває особливого значення завдяки тому, що у ньому активна роль відводиться народам - носіям мов.


Resume

In this course paper we deal with the most productive word – building suffixes of English and Ukrainian languages.

The Actuality of an investigation determines the deficiency of studying the processes of word – building, that development and the necessity of studying the most productive suffixes in English and Ukrainian languages.

The Object of an investigation is a process which deals with the usage of suffixes in different parts of speech.

The Subject of an investigation deals with the lexems in English and Ukrainian languages of the past decades, and also the most productive suffixes of Latin origin in English language.

The dim of the course paper deals with an investigation of the most productive word – building suffixes of English and Ukrainian languages.

The dim includes the following tasks of our investigation:

to find out the main criteria of distinguishing suffixes in the words;

to determine the role and place of suffixes in English and Ukrainian languages;

to scrutinize the questions about productivity of suffixes in a modern English language.

In our course paper we used the following methods of scientific investigation:

the method of word – building analysis,

the method of morphological analysis,

the method of empirical analysis,

the elements of the method of quantitative analysis,

the method of comparative analysis.

In the first chapter of our course paper we made an investigation of the most productive word – building suffixes in the modern Ukrainian language. The given investigation permit us to draw the conclusion that:

There are different ways of word – building in Ukrainian language.

The suffixal way of word – building is the most productive in Ukrainian language.

In lexemas reflects the attitude of speakers to the objects of real world.

The Vocabulary of Ukrainian language always enriches.

The investigation in the second chapter of word – building in the modern English language gives us the possibility to make the following conclusions:

The lexical system of the English language is flexible and able to adaptation in the conditions of regular coming of new notions and the necessity of their lexical fixation.

There are different ways of word – building.

Belonging to another language borrowing is the most important way of enlarging the English vocabulary.

Lexical borrowing is one of the sources of building new words. Their studying gives us the possibility to retrace the complexity of speech process, interlacing of inward and outward phenomend in a language.

From the point of view of vocabulary stock we have to classify English as a language of international origin, or one of the Romance languages.

The sources of neologisms – borrowings are numerous: French, German, Chinese, Japanese, Spanish, Italian and Russian languages.

This theme is very actual nowadays because Ukraine stands now at the threshold of economical and political changes a good knowing of a foreign language and mother tongue causes the delight to everybody. In a present stormy life without knowing a foreign language and its word – building we will have the shut doors in the international world. The future youth must be skilled and well – educated for orientation in the international arena. The knowing of a foreign language and its word – building are very important and actual.


Список використаних джерел

Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-1941 рр) Довідник з історії адміністративно-територіального поділу. - Полтава. - 2002.

Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1999. – 129 с.

Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 296 с.

Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с.

Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов. - К., 1966.

Горпинич В. О. Відтопонімні прикметники в українській мові. - К.: Вища школа, 1976.

Горпинич В. О. Відтопонімні прикметники в українській мові. - К.: Вища школа, 1976.

Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. - К., 1958.

Дементьєв А. А. Нариси зі словотворення іменників в українській мові // Харківського педінституту. Вип. 27. - Харків, 1999.

Земська Е. А. Про одну особливість поєднання словотвірних морфем в українській мові // Харків. - 1998.

Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвес Лист, 2000. – 717 с.

Мачхелян Г.Г. Современную английскую лексику в учебный процесс // Иностранные языки в школе. – 199. - № 2. – C.77 – 82.

Мейе А. Английский язык. - М., 1951.

Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. Рогова, В. Рабинович, Т. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – К., 1969.

Потиха З. А. Сучасне словотворення. - К., 1990.

Івасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні. – К.: Всесвіт, 1989.

Романовська В. Д. Образование прилагательных в английском языке // Труды института языкознания АН СССР. Т. 3. - М., 1964.

Семчинський С. В. Загальне мовознавство. К., 1996.

Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. – М.: Павлин, 1933 – 304 с.

Шанский Н. М. Очерки по английскому словообразованию. - М., 1968.

«Роль суффиксов латинского происхождения в создании новообразований в английском словарном составе ХХ века», Махортова М.В./ дипломная работа/, Луцк – 1991.

Українсько-англійський словник спеціальних термінів / Ільїн В.С., Дорошенко К.П. та ін. – К.: ГР УРЕ. – 1976.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я всегда быстрее!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100