Рефераты на украинском
Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства - Цінні папери -



ДОГОВІР
про обслуговування комерційним банком
довірчого товариства

м. ____________ "___"_________199__ р.

Довірче товариство "_____________________________________" (далі – Товариство),

в особі________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та комерцій­ний банк "________" (далі – Банк), в особі __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі статуту Банку, з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне.

1. Умова договору

1.1. Товариство доручає, а Банк зобов’язується проводити такі банківські опе­рації:

______________________________________________________________________________.

1.2. Товариство, відповідно до умов договору, передає, а Банк приймає до схову такі види майна: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(грошові кошти, цінні папери, документи,

______________________________________________________________________________.

які посвідчують право власності довірителів)

Передача майна до схову в Банк відбувається на основі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити: опис майна, переданого до схову, його вартість (згідно з домовленістю сторін, оцінкою аудиторської фірми, діючими нормативними актами), дату та місце передачі, інші умови. З часу підписання акт прийому-передачі є невід’ємною часткою цього Договору (Додаток №1).

1.3. У разі необхідності на окремі види банківських операцій сторони можуть укладати додатковий договір.

2. Права Товариства

2.1. Встановлювати умови схову майна в Банку. Ці умови мають такий зміст: _______

______________________________________________________________________________.

2.2. Одержувати від Банку інформацію щодо своїх наказів.

2.3. Інші права Товариства:__________________________________________________.

3. Обов’язки Товариства

3.1. Надавати Банку письмові накази відносно умов Договору. Накази оформляти відповідно до вимог діючого законодавства України.

3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства повністю сплатити внески засновників у статутний фонд.

3.3. Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами.

3.4. Надати Банку належним чином засвідчені копії установчих документів Това­ри­ства (статуту, установчого договору, реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни та доповнення, які вносяться в установчі документи Товариства і до скла­ду довірених осіб, у 5-денний строк з моменту внесення їх у державний реєстр, як­що ці зміни потребують перереєстрації Товариства, а в інших випадках – з моменту їх прийняття.

3.5. Відшкодовувати видатки Банку, пов’язані з виконанням його функцій у залеж­ності від ______________________________________________________________________

(кількості або суми здійснених операцій,

______________________________________________________________________________

строку схову майна, інших показників)

у розмірі__________________________________________ (грн., відсотків). Перерахування

(літерами)

коштів Банку здійснюється до "_______" числа кожного місяця шляхом оплати платіжних доку­ментів, які подаються Банком.

3.6. Надати Банку, згідно з діючим законодавством України, картки зразків під­пи­сів довірених або вповноважених осіб, які мають право давати розпорядження від іме­ні Товариства на здійснення операцій з його майном та майном довірителів.

3.7. Інші обов’язки Товариства_______________________________________________.

4. Права Банку

4.1. Припинити ведення рахунків Товариства, якщо в тримісячний строк після його реєстрації засновники повністю не внесли кошти в статутний фонд Товариства.

4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи, одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного законодавства України.

4.3. Вносити пропозиції Товариства з питань його діяльності та брати участь у їх розгляді.

4.4. За письмовим розпорядженням Товариства здійснювати операції з вико­ростанням вільних_______________________________________________________________________.

(грошових коштів та цінних паперів)

Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на таких умовах: _______ ______________________________________________________________________________.

4.5. Вимагати компенсації витрат, пов’язаних з виконанням Договору.

4.6. Інші права Банку: ______________________________________________________.

5. Обов’язки Банку

5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі банківські рахунки: _____ ______________________________________________________________________________.

(назви рахунків)

5.2. Здійснювати банківські операції відповідно до діючого законодавства України, на підставі письмових розпоряджень Товариства, погоджених з усіма довіреними особами, якщо інше не перебачене установчим договором Товариства.

5.3. Забезпечувати схов та своєчасне повернення майна Товариства та його довірителів у термін ______ днів з моменту звернення Товариства.

5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства та його довірителів, які суперечать діючому законодавству або не регламентовані цим Договором та розпо­ряд­жен­нями Товариства.

5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, яка є комерційною таємницею Товариства. Відповідальність посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з чинним законодавством України.

5.6. Надавати Товариству до "______" числа кожного місяця платіжні документи для відшкодування витрат за здійснені банківські операції.

5.7. Інші обов’язки Банку: __________________________________________________.

6. Відповідальність сторін

6.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним чином, сприяти іншій стороні в їх виконанні.

6.2. Сторона, яка порушила обов’язки, згідно з цим Договором, повинна усунути по­рушення.

6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Збитки, нанесені Товариству або Банку в цьому випадку, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо збитки є наслідком дій, здійснених у відповідності з письмовими розпорядженнями Товариства.

7. Інші умови

7.1. Суперечки, які виникають у ході виконання сторонами цього Договору, але не врегульовані його умовами, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законо­давством.

7.2. У всьому іншому, що не передбачене Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Додаткові умови: ______________________________________________________.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір стає чинним з моменту його підписання і діє до "___" ________ 199___ р.

8.2. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

8.3. У разі скасування даного Договору в установленому порядку Банк у тижне­вий термін передає Товариству або Банку-правонаступнику майно, яке знаходиться на відпо­відаль­­ному схові, а також перераховує залишки коштів, які належать Товариству та його довірителям, на рахунки, заздалегідь повідомлені Товариством.

8.4. У разі припинення дії Договору Банк має право на відшкодування своїх ви­трат за цим Договором перш ніж він поверне Товариству його майно, згідно з до­мов­леністю між сторонами. Відшкодування не може бути проведено за рахунок май­на довірителів.

8.5. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю сторін у письмовій формі.

8.6. Термін дії Договору може бути продовжено на наступний рік на підставі письмової згоди сторін.

Повні юридичні адреси сторін



Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг. макулатуры и двух, кто не сдал.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100