Рефераты на украинском
Все про мову ділових паперів - Діловодство -style="width:218.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

материальная ответственность

— матеріальна відповідальність

мотивированный отказ

— умотивована відмова

надлежащее исполнение

— належне виконання

на должном уровне

— на належному рівні

наем оборудования

— наймання обладнання

название изделия

— назва виробу

назначить директора

— призначити директора

наличные деньги

— готівка

наличный товар

наявний товар

нанести ущерб

— завдати збитків

направление деятельности

— напрям діяльності

наступление обстоятельств

— настання обставин

научное заведение

— наукова установа

научное исследование

— наукове дослідження

недостаточное количество

— недостатня кількість

немедленно известить

— негайно повідомити

ненадлежащее исполнение

— неналежне виконання

необходимые доработки

— необхідні доробки

неотъемлемая часть

— невід'ємна частина

неприбыльная деятельность

— збиткова діяльність

неповрежденное имущество

— неушкоджене майно

непроизводственная сфера

— невиробнича сфера

несвоевременное исполнение

— несвоєчасне виконання

нести ответственность

— нести відповідальність

нижеподписавшиеся стороны

— сторони, що нижче підписалися

обеспечить поставку (отгрузку, финансирование)

— забезпечити постачання (відвантаження, фінансування)

оборот

— оборот; обіг (гроші в обігу)

обратиться по адресу

— звернутися на адресу (за адресою)

обслуживание клиентов

— обслуговування клієнтів

обязанности заказчика

— обов'язки замовника

обязательства подрядчика

— зобов'язання підрядника

обязуется выполнять

— зобов'язується виконувати

оговоренные сроки

— обумовлені терміни

одобрение участника

— схвалення учасника

окончательное решение

— остаточне рішення

о нижеследующем

про подане (наведене) нижче;

про наступне; про таке

оплата наличными или по безналичному расчету

— оплата готівкою або (чи) безготівковим розрахунком

оплатить понесенные расходы

— відшкодувати витрати (видатки)

о приведенном ниже

— про подане (наведене) нижче

освободить от участия

— звільнити від участі

основание для

— підстава для

основатель фирмы

— засновник фірми

остаточная (добавочная) стоимость

— залишкова (додаткова) вартість

осуществлять поставки

— здійснювати постачання

отказаться от

— відмовитися від

отрицательный результат

— негативний результат

отчетная документация

— звітна документація

отчисления в бюджет

— відрахування до бюджету

перевести на счет

— переказати на рахунок

перечень документов

— перелік документів

платежное требование

— платіжна вимога

по вине работника

— з вини працівника

подвести итоги

— підбити підсумки

по договоренности

— за домовленістю

по заказу

— на замовлення

по закону

— згідно із законом (відповідно до закону)

покрыть расходы

— покрити видатки

полномочия по доверенности

повноваження за дорученням

получатель груза

— отримувач вантажу

полученная сумма

— одержана (отримана) сума

по многим причинам

— з багатьох причин

по назначению

— за призначенням

поручить лицу

— доручити особі

порча имущества

— псування майна

порядок отгрузки

— порядок відвантаження

по своему качеству

— за своєю якістю

последующая деятельность

— подальша діяльність

по согласию

— за згодою

по согласованию с

— за погодженням із

поставляемая продукция

— продукція, що постачається

поставщик обязуется

— постачальник зобов'язується

поступать в распоряжение

— надходити в розпорядження

потерпевшая сторона

— потерпіла сторона

поточная биржевая цена

— поточна біржова ціна

по ценам

— за цінами

по этому договору

— за цим договором

предоставлять помощь (услуги)

— надавати допомогу (послуги)

предпринимательская деятельность

— підприємницька діяльність

представлять интересы

— представляти (репрезентувати) інтереси

предусмотренный (настоящим, данным, этим) договором

— передбачений (цим) даним договором

предъявить требование

— пред'явити вимогу

прекратить деятельность

— припинити діяльність

привести к нарушению

— призвезти до порушення

привлечение партнера

— залучення партнера

приемочное испытание

— приймальне випробування

прийти в негодность

— зробитися непридатним

прилагается к договору

— додається до договору

приложенный к договору

— доданий до договору

при наличии средств

— за наявності коштів

принятые обязательства

— взяті зобов'язання

принять к исполнению (сведению)

— взяти до виконання (відома)

принять во внимание

— взяти до уваги

приобретать акции

— придбавати (купувати) акції

приобретенное имущество

— придбане майно

причитающаяся сумма

— належна сума

проектно-сметная документация

— проектно-кошторисна документація

произведенная продукция

— вироблена продукція

производить оплату

— провадити оплату

производственная деятельность

— виробнича діяльність

производственное помещение

— виробниче приміщення

промежуточный этап

— проміжний етап

просроченная сумма

— прострочена сума

противоречить законодательству

— суперечити законодавству

протокол согласования

— протокол узгодження

пункт назначения

— пункт призначення

раздел прибыли (имущества)

— розподіл прибутку (майна)

разрешается деятельность

— дозволяється діяльність

разрешать споры

— розв'язувати суперечки

распоряжение директора

розпорядження директора

расчет за продукцию

розрахунок за продукцію

решение о прекращении

рішення про припинення

руководствоваться законодательством (положением, уставом)

керуватися законодавством (положенням, статутом)

своевременно сообщать

своєчасно повідомляти

следует отметить

слід відзначити

следует (полагается) перечислить

належить перерахувати (переказати)

следующий вид работ (период)

наступний вид робіт (період)

смета на объект

кошторис на об'єкт

совместная деятельность

спільна діяльність

с согласия

за згодою

согласие сторон

згода сторін

согласно прейскуранта

згідно з прейскурантом

согласованная цена

узгоджена ціна

содержание имущества

утримання майна

с одной (другой) стороны

з однієї (іншої) сторони

созыв учредительного собрания

скликання установчих зборів

соответствовать требованиям (условиям)

відповідати вимогам (умовам)

сопроводительный документ

супровідний документ

составление отчетности

складання звітності

составная часть

складова частина

состав приемной комиссии

склад приймальної комісії

сохранность продукции

цілісність (схоронність) продукції

специалист в области

спеціаліст (фахівець) у галузі

споры, возникающие

суперечки, що виникають

споры разрешаются

суперечки розв'язуються

срок поставки (действия)

строк (термін) постачання (дії)

стоимость определяется в грн.

вартість визначається у грн.

стоимость работ

вартість робіт

сумма поставки составляет

сума поставки становить

с учетом прибыли

з урахуванням прибутку

существенные недостатки

суттєві недоліки

с целью обеспечения (создания)

з метою забезпечення (створення)

таким образом

таким чином

требовать решения (обсуждения)

вимагати рішення (обговорення)

трудовое участие

трудова участь

Уголовный кодекс

Кримінальний кодекс

указать срок

указати (зазначити) термін

упаковка изделия

упакування виробу

упущенная выгода

упущений зиск

усиленная ответственность

підвищена відповідальність

устав предприятия

статут підприємства

устранение нарушения

усунення порушення

утвержденная смета

затверджений кошторис

учет выполнения

облік виконання

учет кадров

облік кадрів

учредитель организации

засновник організації

учредительное собрание

установчі збори

фактический объем

фактичний обсяг

целевое назначение

цільове призначення

целесообразность работ

доцільність робіт

является неотъемлемой частью

є невід'ємною частиною

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(КОМЕРЦІЙНІ АКТИ, ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО ДОГОВОРІВ, ПРЕТЕНЗІЙНІ ЛИСТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВНІ ЗАЯВИ)

акт-уведомление

— акт-повідомлення

акцептированная форма расчета

— акцептована форма розрахунку

безосновательная претензия

— безпідставна претензія

вагон, который поступил

— вагон, що надійшов

ведомственная принадлежность

— відомча належність

взыскать неустойку (штраф)

— стягнути неустойку (штраф)

возложить материальную ответственность

— покласти матеріальну відповідальність

воздушный транспорт

— повітряний транспорт

возможная причина

— можлива причина

возникновения спора

— виникнення суперечки

в принудительном порядке

— у примусовому порядку

в присутствии свидетеля

— у присутності свідка

в связи с...

— у зв'язку з...

в тот же срок

— у той (такий) самий термін, протягом такого самого часу (строку, терміну)

вывод эксперта

— висновок експерта

выдача груза

— видача вантажу

выполнение требования

— виконання вимоги

выявить факты

— виявити факти

грузовая

— вантажна

скорость

—швидкість

грузополучатель

— вантажоодержувач

грузоотправитель дело

— вантажовідправник

передать денежное

— справу передати

выражение

— грошове вираження

добровольная основа

— добровільна засада

доказательная сила

— доказова сила

доказательство неиспользования

— доказ невикористання

должный порядок

— належний порядок

дополнительные сведения

додаткові відомості

до этого (настоящего) времени

— до цього часу

железная дорога

— залізниця

железнодорожный транспорт

— залізничний транспорт

зависимо от

— залежно від

завод-изготовитель

— завод-виготовлювач

задержка отгрузки

— затримка відвантаження

засвидетельствовать обстоятельств

засвідчити

обставини

заявитель иска

— заявник позову

извлекать из спецификации (договора)

— вилучати із специфікації (договору)

излишек груза

— надлишок вантажу

исковое заявление

— позовна заява

использовать акредитив

— використати акредитив

исправность пломбы

— справність пломби

истец

— позивач

исчислять за порчу

— вираховувати за псування

касательно перевозки

— стосовно перевезення

количество (качество) товара

— кількість (якість) товару

коммерческий акт

— комерційний акт

лишать возможностиНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Объявление. Не пью, не курю. Познакомлюсь с девушкой, которая сходит в магазин за куревом и водкой.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100