Рефераты на украинском
Все про мову ділових паперів - Діловодство -valign="top" style="width:218.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

право относительно...

— право стосовно...

правительственные награды

урядові нагороди

привлечь к ответственности

— притягнути до відповідальності

принять в (отдел)

— прийняти до (відділу), у (відділ)

продвижение по службе

— просування по службі

продолжительность работы на (предприятии)

— тривалість роботи на (підприємстві)

производственная программа

— виробнича програма

работа по совместительству

— робота за сумісництвом

расчетный счет

— розрахунковий рахунок

регулировать взаимоотношения

— регулювати відносини (стосунки)

руководящий орган

— керівний орган

с занимаемой должности

— із займаної посади

с испытательным сроком

— з випробувальним терміном

с приказом ознакомлен(а)

— з наказом ознайомлений(а)

с принятием материальной ответственности

— з прийняттям матеріальної відповідальності

служебный перевод

— службове переведення

сдать в эксплуатацию

— здати в експлуатацію

согласовать с (руководством)

— погодити з (керівництвом)

с сокращенным рабочим днем

— із скороченим робочим днем

составлять компетенцию

— складати компетенцію

со стороны

— з боку

средства, направляемые на...

— кошти, що скеровуються на...

средства, нацеленные на...

— кошти, спрямовані на...

считать целесообразным

— вважати доцільним (за доцільне)

указать мероприятия (условия, сроки)

— зазначити заходи {умови, терміни)

условия контракта

— умови контракту

через формируемую дирекцию

через дирекцію, що формується

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОСОБИСТИХ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ДОРУЧЕННЯ, ЗАПОВІТИ, ЗАЯВИ, ПОСВІДЧЕННЯ, РОЗПИСКИ)

брачные отношения

— шлюбні стосунки (взаємини)

быть вынужденным

— бути вимушеним

быть намеренным

— мати намір(и), збиратися

быть не вправе

— не мати права

взыскать с ответчика

— стягнути з відповідача

владеть на правах личной собственности

— володіти на правах особистої власності

в (мою) пользу

— на (мою) користь

во время моего нахождения на...

— під час мого перебування на...

возбудить уголовное дело

— порушити кримінальну справу

возложить расходы на...

— покласти витрати на...

восстановить в должности

— поновити на посаді

восстановление прав на...

— поновлення прав на...

временно отсутствующий член семьи

— тимчасово відсутній член сім'ї

время пребывания

— час перебування

в связи (со смертью кормильца)

— у зв'язку (із смертю годувальника)

в силу изложенного

— зважаючи на викладене


в соответствии с изложенным

— відповідно до викладеного, згідно з викладеним

в соответствии с паспортом

— відповідно до (згідно з) паспорта (паспортом)

в состоянии опьянения

— у нетверезому стані

вынести решение о...

— винести (ухвалити) рішення про...

вынужден обратиться

— змушений звернутися

дать согласие

— дати згоду (погодитися)

дееспособность проверена

— дієздатність перевірена

дело по обвинению

— справа по (з) обвинуваченню (обвинувачення)

держатель (акций)

— власник (акцій)

детское учреждение

— дитячий заклад

для возбуждения

(ходатайства о...)

— для (з метою) порушення (клопотання про...)

для освидетельствования

— для огляду

договор о жилищном найме

— договір про наймання житла

до достижения

— до досягнення

дополнительные сведения

—- додаткові відомості

заинтересованное лицо

— зацікавлена особа

заключить договор

— укласти договір (угоду)

занимаемая площадь

— зайнята площа

злоупотреблять положением

— зловживати становищем

иждивенец нетрудоспособный (несовершеннолетний)

— утриманець непрацездатний (неповнолітній)

имущество, подлежащее разделу

— майно, що підлягає розподілу

истец

— позивач

к (заявлению) прилагать

до (заяви) додавати

малообеспеченная семья

— малозабезпечена родина

назначить помощь (пенсию)

— призначити допомогу (пенсію)

на иждивении иметь

— на утриманні мати

на основании...

— на підставі...

наследственное имущество

— спадкове майно

наследство

— спадок

наследство получить

— одержати у спадок

на содержании

— на утриманні

необходим развод

— необхідне (потрібне) розлучення

непригодный для...

— непридатний для...

обязан(а) выплачивать

— зобов'язаний(а) сплачувати

обязуюсь возвратить

— зобов'язуюсь повернути

освободить жилплощадь

— звільнити житлову площу (житлоплощу)

ответственный наниматель

— відповідальний наймач

ответчик по делу

— відповідач у справі

от выплат уклоняться

— від сплачування ухилятися

очередь для получения жилья

— черга на отримання житла

пенсия по случаю потери

— пенсія у зв'язку із втратою

перечисленные документы

— перелічені документи

поддерживать отношения

— підтримувати стосунки (взаємини, зв'язки)

подтвердить факт заключения договора

— підтвердити факт укладання договору

полномочия передавать

— повноваження передавати

получить в...

— одержати в...

порвать отношения

розірвати стосунки (взаємини, зв'язки)

поручать представление (интересов)

доручати представництво (інтересів)

пособие по безработице

— допомога у зв'язку з безробіттям

по усмотрению

— на розсуд

похищенное имущество

— викрадене майно

предоставить право

— надати право

представительские

— представницькі функції

функции преимущественное право

— переважне право бути

быть претендовать на (наследство)

— претендувати на (спадок)

признать недействительным

— визнати недійсним

принять меры по поиску

— вжити заходів щодо розшуку

при определении расходов по...

— при визначенні витрат щодо...

причиненные телесные поврежден

— завдані тілесні ушкодження

причитаться (мне)...

— належати (мені)...

проживать совместно

— проживати спільно (разом)

противоугонный

— протикрадіжковий

ранее проживающий

— той, хто раніше мешкав

расторгнуть брак

— розірвати шлюб

решая вопрос

— вирішуючи питання

решение о...

рішення про...

родственные отношения

— родинні стосунки (взаємини)

самовольно (завладеть)

— самочинно (заволодіти)

свидетельство о командировке

— посвідчення про відрядження

своевременно вносить взносы

— своєчасно робити внески

своевременно сообщить

— своєчасно повідомити

следующие вещи

— такі речі

смежные комнаты

— суміжні кімнати

собственноручно подписать

— власноручно підписати

совершить кражу

— здійснити (вчинити) крадіжку

состав семьи

— склад сім'ї

состоять на учете

— перебувати на обліку

с правом на жилплощадь

— з правом на житлоплощу (житлову площу)

сроком на…

— строком (терміном) на...

срок, установленный законом

— строк (термін), установлений (прийнятий) законом

с целью восстановления

— з метою відновлення (поновлення)

удостоверен (мной) …

— засвідчений (мною)...

установить факт принадлежности

— встановити факт належності

учет по предоставлению жилья

— облік з надання житла

факт признания отцовства

— факт визнання батьківства

частая собственность

приватна власність

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(ДОГОВОРА, ДОРУЧЕННЯ)

авторский надзор

— авторський нагляд

аренда помещения (оборудования)

— оренда приміщення (обладнання)

арендная плата

— орендна плата

арендодатель

— орендодавець

безналичный расчет

— безготівковий розрахунок

бесплатно исправить

— безкоштовно виправити

недостатки

— недоліки

биржевой контракт

— біржовий контракт

в виде

— у вигляді

ввиду того, что.

— через те, що.-.; зважаючи на те, що...; з огляду на те, що...

в дальнейшем (далее, дальше)

— у подальшому (далі)

в его пользу

— на його користь

вести учет

— вести облік

взыскать штраф

— стягнути штраф

виновная сторона

— винна сторона

влечь за собой

— тягти за собою

в лице

— в особі

внедрение достижений

— впровадження досягнень

возложить обязанности

— покласти обов'язки

вознаграждение в размере

— винагорода в розмірі

в остальной части

— у решті

в полном объеме

— у повному обсязі

в пользу (заказчика)

— на користь (замовника)

временное пользование

— тимчасове користування

в связи с изложенным

— у зв'язку із викладеним

в соответствии с графиком

— відповідно до (згідно з) графіка (графіком)

вступительный взнос

— вступний внесок

выплата штрафа (неустойки)

— сплачування штрафу (неустойки)

высококачественный товар

— високоякісний товар

годовая плата

річна плата

городской бюджет

— міський бюджет

горюче-смазочные материалы

— пально-мастильні матеріали

государственный бюджет

— державний бюджет

Гражданский кодекс

— Цивільний кодекс

грузовая скорость

— вантажна швидкість

дальнейшее проведение (использование)

— подальше проведення (використання)

данный (настоящий) договор

— цей договір

действовать на основании

— діяти на підставі

денежные (имущественные) взносі

— грошові (майнові) внески

добровольные основания

— добровільні засади

довести к сведению

— довести до відома

договорная возмездная основа

— договірна відплатна основа

договорная цена

— договірна ціна

долевая собственность

— пайова власність

долевое участие

— пайова участь (на паях)

должен соответствовать

— повинен відповідати

дополнительное соглашение

— додаткова угода

достижение общей цели

— досягнення спільної мети

досрочно отгрузить

— достроково відвантажити

доставка груза

— доставления вантажу

достижение цели

— досягнення мети

заинтересованная сторона

— зацікавлена сторона

заинтересованность в совершенствовании

— зацікавленість у вдосконаленні

заключить сделку

— укласти угоду; закінчити справу (операцію)

законодательный акт

— законодавчий акт

заместитель руководителя

— заступник керівника

занимаемая должность

— обіймана (займана) посада

занимать должность

— обіймати (займати) посаду

за счет банка

— за рахунок банку

с наличной

— із наявною

иногородний получатель

— іногородній отримувач (з іншого міста)

иск с требованием

— позов із вимогою

использование имущества

— використання майна

испытание опытных образцов

— випробування дослідних зразків

испытательный срок

— випробувальний термін

источник финансирования

— джерело фінансування

конечный результат

— кінцевий результат

контракт по перевозке

— контракт з перевезення

косвенный результат

— побічний результат

лицевой счет

— особовий рахунокНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
А у нас в офисе не курят… Перегара столько, что взорваться можно!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100