Рефераты на украинском
Все про мову ділових паперів - Діловодство -— комісія з...

контроль за исполнением

— контроль за виконанням

контроль поручить

— контроль доручити

которые следуют из...

— що випливають із...

на время отсутствия

— за відсутності (на момент відсутності)

назначить на должность

— призначити на посаду

нарушения выявлены

— порушення виявлено

начальник обязан

— начальник зобов'язаний

об изменении в личном составе

— про зміни в особовому складі

обеспечить разработку

— забезпечити розробку

обращаться в министерство

— звертатися до міністерства

организовать проведение

— організувати проведення

основание для...

— підстава для...

оставить за собой

— залишити за собою

ответственным за... назначить

— відповідальним за... призначити

перевести на должность

— перевести на посаду

по всем вопросам

— з усіх питань

предоставить

— надати

принять к руководству

— прийняти до виконання

при подведении итогов

— при підбитті підсумків

привести решение...

— привести рішення...

в соответствие с...

— відповідно до...

признать действительным

— визнати дійсним

принести вред

— завдати шкоди

провести необходимую работу

— провести необхідну роботу

проект приказа внести

— проект наказу внести

проект приказа согласован

— проект наказу погоджено

ранее разработанная инструкция

— раніше (попередньо) розроблена інструкція

раньше изданный приказ

— раніше виданий наказ

распределение обязанностей

— розподіл обов'язків

решили...

— ухвалили...

руководствуясь «Положением в..»

— керуючись «Положениям про...»

согласующая организация

— узгоджувальна (погоджувальна) організація

со дня его публикации

— з дня його опублікування

с целью

— з метою

с целью надлежащей организации руководства

— з метою належної організації керівництва

согласовать с...

— узгодити (погодити) з...

сроком на... года (месяца)

— строком (терміном) на... роки (місяці) або: (рік, місяць)

серьезные недочеты

— серйозні недоліки

только при наличии

— лише за наявності

указания на выполнение

— вказівки щодо виконання

управленческий персонал

— управлінський персонал

управляющий отделением

— керуючий відділенням

установленные задания по...

— встановлені завдання з...

устранить недочеты в работе

— усунути недоліки в роботі

утвердить план (решение)

затвердити план (ухвалу)

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(АКТИ, ВІДГУКИ, ДОВІДКИ, ДОПОВІДІ, ДОПОВІДНІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ, ЗВІТИ, ОГЛЯДИ, ОГОЛОШЕНЯ, ПЛАНИ РОБІТ, ПОДАННЯ, КЛОПОТАННЯ, ПРОТОКОЛИ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ, СЛУЖБОВІ ЛИСТИ, СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ, ФАКСИ, ТЕЛЕФОНОГРАМИ)бывший (директор)

— колишній (директор)

в 2 (3—4) раза

— у 2 (3—4) рази

в количестве... штук

—у кількості... штук

внимательно рассмотрев...

— уважно розглянувши...

предложения

— пропозиції

в порядке исключения

— як виняток

в порядке обмена опытом

— для (у порядку) обміну досвідом

в порядке предоставления технической помощи

— для (у порядку) надання технічної допомоги

все желающие

— усі охочі (усі, хто бажає)

в следующем году

— у наступному році

в случае неуплаты... суммы

— при несплаті... суми

в соответствии с

— відповідно до

в состав

— до складу

вследствие этого (таких фактов)

— унаслідок цього (таких фактів)

выдано для представления в...

— видано для подання до...

выписка из

— витяг з

выплата ссуды

— сплата позики

выпускаемая продукция

— продукція, що випускається (яку випускають)

выразить благодарность

— висловити подяку

выросло количество (докторов)

— виросла кількість (докторів)

высокоуважаемый господин

— високоповажний пане

глубокоуважаемый господин

— вельмишановний пане

годовой отчет

— річний звіт

довести к сведению

— довести до відома

договор теряет силу

— договір втрачає силу

должностной оклад

— посадовий оклад

если возможно

— якщо можливо

за время, что прошло с...

— за час, що минув з...

занимать общую жилую площадь

— займати загальну житлову площу

исходящая бумага

— вихідний папір

как известно

— як відомо

комиссия по вопросам

— комісія з питань

комиссия по проверке фактов

— комісія з перевірки фактів

комиссия предлагает

— комісія пропонує

конкретное предложение по

конкретна пропозиція щодо

многоуважаемый господин

— вельмишановний пане

на 1—2 недели

— на 1—2 тижні

на должности

— на посаді

наложенный платеж

— післяплата

направлять взыскание

— спрямувати стягнення

необходимость создания

— необхідність створення

несмотря на неоднократные указания

— незважаючи на неодноразові вказівки

новоназначенный (директор)

— новопризначений (директор)

объявить прием

— оголосити прийом

о порядке подготовки

— про порядок підготовки

обеспечить подготовку

— забезпечити підготовку

одобрить проект

— схвалити проект

основание для

— підстава для

основываясь на анализе

— ґрунтуючись на аналізі

отчет о...

— звіт про...

первичная

— початкова документація

документация по вопросам

— з питань обліку

учета по вопросам

— з питань звітності

отчетности по месту

— за місцем роботи

работы по

— після закінчення

окончании по производственно-финансовой деятельности

— з виробничо-фінансової діяльності

поддержать предложение

— підтримати пропозицію

подтверждать получение

— підтверджувати отримання

подтверждать согласие

— підтверджувати згоду

появится необходимость в...

— виникне необхідність у...

предварительная договоренность

— попередня домовленість

предоставить помощь

— надати допомогу

предоставить услуги

— надати послуги

предприятие (нс) гарантирует

— підприємство (не) гарантує

председатель (собрания)

— голова (зборів)

представленные материалы

— надані матеріали

привлечение специалистов

— залучення спеціалістів (фахівців)

приглашенные члены комиссии

— запрошені члени комісії

примерный план

— приблизний план

принадлежащие (нам) ценности

— цінності, що нам належать

принимая во внимание

— беручи до уваги

принять меры

— вжити заходів

проживать по адресу

— мешкати за адресою

просить... указаний

— просити... вказівок

просить ускорить

— просити прискорити

просьба об освобождении

— прохання про звільнення

рассматривать материалы

— розглядати матеріали

регистрационный список

—реєстраційний список

рекомендовать выбрать

— рекомендувати обрати

с дополнением внесенных изменений

— з доповненням унесених змін

с участием

— за участю

с учетом поправок

— з урахуванням поправок

с ходатайством

— з клопотанням

собственное распоряжение

— власне розпорядження

согласительное совещание

узгоджувальна нарада

со следующими изменениями

— з такими (наступними) змінами

составление отчета

— складання звіту

сохранять за собой право

— зберігати за собою право

список прилагается

— список додається

срочно направить к нам

— терміново направити до нас

ставить в известность

— доводити до відома

ставить вопрос на рассмотрение

— ставити питання на розгляд (розглядати питання)

считая такое положение …

— вважаючи таке становище...

с целью дальнейшего сотрудничества

— з метою подальшого співробітництва

тщательно проверить

— ретельно перевірити

уважаемый господин

— шановний пане

удовлетворить…просьбу

— задовольнити... прохання

указать на необходимость

— указати на необхідність

утверждение состава (комиссии)

— затвердження складу (комісії)

ходатайство о…

— клопотання про...

экземпляры направлены

примірники направлено

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З КАДРОВО-КОНТРАКТОВИХ ПИТАНЬ

(АВТОБІОГРАФІЇ, ЗАЯВИ, КОНТРАКТИ, ОСОБОВІ ЛИСТКИ, УГОДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ)

без сохранения заработной платы

— без збереження заробітної плати

беспечно отнестись к...

— недбало поставитися до...

ведущий специалист

— провідний спеціаліст

взаимоотношения в коллективе

— стосунки (взаємини) в колективі

внедрение в производство

— впровадження у виробництво

во вред

— на шкоду

в одном экземпляре

— в одному примірнику

возникают отношения

— виникають відносини

восстановить в должности

— поновити на посаді

в случае

— на випадок

в соответствии с

— відповідно до згідно з

в течение

— протягом

выплачивать вознаграждение

— сплачувати винагороду

действовать на основе

— діяти на підставі

диплом о (высшем) образовании

— диплом про (вищу) освіту

докладная записка

— доповідна записка

за исключением вопросов

— за винятком питань

заключить контракт (договор, соглашение)

— укласти контракт (договір, угоду)

коммерческая тайна

— комерційна таємниця

который проживает по адресу

— який (що) мешкає за адресою

лицевой счет

— особовий рахунок

личный листок по учету кадров

— особовий листок з обліку кадрів

на временную работу

— на тимчасову роботу

назначить на должность

— призначити на посаду

на определенный срок

— на певний термін

на постоянную работу

— на постійну роботу

на стажировку

— на стажування

находиться в ведении

— бути (перебувати) у віданні, належати до відання

необходимые условия

— необхідні умови

нормативные акты применяются

— нормативні акти застосовуються

обеспечение деятельности

— забезпечення діяльності

обоюдное согласие

— обопільна згода

общее собрание

— загальні збори

определить условия

— визначити умови

о приведенном ниже

— про наведене нижче

освободить с должности

— звільнити з посади

основание для...

— підстава для...

осуществлять управление (руководство)

— здійснювати управління (керівництво)

отпуск внеочередной

— відпустка позачергова

отпуск дополнительный

— відпустка додаткова

отпуск основной

— відпустка основна

отпуск учебный

— відпустка навчальна

повышение в должности

— підвищення на посаді

полномочный орган

— повноважный орган

пользоваться полномочиями

— керуватися повноваженнями

понести убытки

— зазнати збитків

понижение в должности

— пониження на посаді

поощрение в связи с

— заохочення у зв'язку з

по семейным обстоятельствам

— за сімейних обставин

по этому договору

— за цим договоромНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100