Рефераты на украинском
Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія - Бухгалтерський облік, оподаткування -Н - Київ: КНЕУ, 2002. - 552 с.

4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник / Бутинець Ф.Ф. та інші., за ред. проф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 416с.

5. Аудит.Теорія і практика. Навчальний посібник./ за ред. Загородній А. – 2004р. - 452с.

6. Білуха М.Т. „Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту" Підручник. – Вища школа Київ 1996. - 320 с.

7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності «облік і аудит» вищих навчальних закладів. - друге видання, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП «Рута», 2002. - 672 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський, фінансовий облік: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

9. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник., Житомир: РУТА, 2001. - 576 с.

10. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Хом'яка Р.Л. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2001. - 728с.

11. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посібник / за ред. Свідерський Є.І. – К.: Знання, 2004, - 233с.

12. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. Голова С.Ф - Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. - 768 с.

13. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2001.- 672с.

14. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. для ВНЗ /за ред. Чебанова Н., Василенко Ю. – К.: знання, 2002.- 672с.

15. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

16. Венедиктова В.И. Ревизия и контроль в акционерных обществах и товариществах: Практическое руководство 2-е изд – М. : ИНЕ, 1995. – 176с.

17. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 480 с.

18. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф - Тернопіль: Астон, 2003. - 363 с.

19. Гарасим П.М., Хомин П.Я Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2003. - 296 с.

20. Глен А. Велш, Денієл Г. Шорт. Основи фінансового обліку / переклад Олександр Мінін, Олена Ткач. - Київ: Основи, 1997. - 942 с.

21. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - Київ: Лібра, 2003. -704 с.

22. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / Головко Т.В., Сагова С.В - Київ: КНЕУ, 2002. - 198 с.

23. Грабова Н.М. Кривоносое Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.: Навчальний посібник. - К.: А.С.К.,2001- 416 с.

24. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.:А.С.К., 2001. – 30c.

25. Григорчук Л.М. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. -Тернопіль, 2002. - 304 с.

26. Гуцайлюк З.В., Мех. Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань), - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 190 с.

27. Довідник з бухгалтерського обліку. / За ред. Ценкпер H.L - Ужгород. "ІВА" 2000. - 356 с.

28. Дупай М.М., Денчук П.М., Питель С.В., Хомин П.Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньо економічних відносин. Навчальний посібник, - Тернопіль: Астон, 2003. - 200 с.

29. Економіка підприємств: Підручник / за заг. ред. Покропивого С.Ф -Київ: КНЕУ, 2001.-420с.

30. Економічна енциклопедія: В 3-х томах / Ред.кол. Мочерний С.В. та інші. - Київ: Академія, 2000. - 897 с.

31. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. Шкарабана С.І., Сапачова М.І. - Тернопіль: ТАНГ, 1999. - 405 с.

32. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. проф. Чумаченка М.Г. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.

33. Економічний аналіз: навчальний посібник за редакцією академіка НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 423 с.

34. Журавель Г.Л., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон Т.І Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 449 с.

35. Завгородний В.П. Бухгалтерський учот, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Издательство „Ваплер”, 1997. – 976с.

36. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 17.07.1999 року № 996-ХІУ // Галицькі контракти. - 1999. - № 36. - С.54-59.

37. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні ” № 2939 – ХІІ від 26.01.93р. із змінами та доповненнями

38. Закон України „Про податкову службу України" від 22.03.93 р. Ю.Білуха М.Т. Аудит: Підручник.-К.: „ Знання " ДОО 2000. - 769 с.

39. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. Закону від 22.05.1997р. № 283/97-ВР (зі зміна і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 52. - С. 34 - 44.

40. Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит. 3/2002 C. 25 - 40

41. Контроль и ревизия: Практикум: Учеб. посіб. / за ред. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. - К.: Знання, 2003р. - 202с.

42. Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. Рекомендовано МОН / за ред. Романів Є.М. Львів. 2004. - 328с.

43. Контроль і ревізія: Практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Бардаш С.В. – Житомир 2004р. - 384 ст.

44. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навч.-метод. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано МОН України / за ред. Кужельний М.В., Калюга Є.В. – К.: 2001р. - 240с.

45. Івахненко В.М Курс економічного аналізу: Навчальний посібник - друге видання. - Київ: Знання-Прес, 2001. - 206 с.

46. Інструкція ГУ ДКУ, від 1994.10.30, №90 „Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу” із змінами та доповненнями

47. Інструкція МФУ, від 1998.03.13, №59 „Про службові відрядження” із змінами та доповненнями.

48. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 10.11.1999р. «Документи до роботи» // Галицькі контракти. Додаток. - 2000. -№34.-С. 107-175.

49. Інструкція про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей затверджено наказом Мінфіну України від 11.08.94 №69.

50. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджено наказом Мінфіну України №99 від 16.05.96р.

51. Коваленко М. Бухгалтерське життя необоротних матеріальних активів. - 2003.-№ 11.-Бухгалтерія.-2003.-№ 11.-С. 132-134.

52. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”/ С.В. Бордаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖіТі, 2000. – 384с.

53. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003. - 174 с.

54. Костенко В.В. Удосконалення обліку основних фондів та необхідність здійснення процесів відтворення // Статистика України. - 2003. - № 1. - С. 73 -75.

55. Криницький Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 120с.

56. Л.М. Крамаровский – Ревизия и контроль: М.: Финансы и статистика. – 1998 – 300с.

57. Лацис В.И. Ревизия в системе экономического контроля. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 224 с.

58. Литвин Ю.Я. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. -Тернопіль.: Чарівниця 1995 р. – 260 c.

59. Лишаленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. - Київ: Видавництво «Центр Учбової літератури», 2003. - 524 с.

60. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія, практика, перспективи. -Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

61. Матвієць С. Облік списання орендованих основних засобів // Баланс-Агро. - 2004. - лютий (№3). - С. 26- 27.

62. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2003. - 128 с.

63. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр Навчальної літератури, 2003. - 412с.

64. Наказ Мінфіну України від 31.03.99р. №87 „Про затвердження П(С)БО"

65. Облік і аудит. Термінологічний словник. 2002. - 354с

66. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / за ред. Гура Н.О. – К.: Знання 2004. - 541c.

67. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. Допущено МОН / за ред. Бобров В.Я. – К.: Знання 2003. - 519с.

68. Олійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах. К.: 1995.- C. 55-96.

69. Основні засоби. Нематеріальні активи. МШП. // Баланс. Бібліотека бухгалтера. - 2005. - № 2. - С. 4 - 92.

70. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: Науково-методичне видання / За ред. д.е.н. проф. Чупіса А.В. - Суми: Довкілля, 2001. - 404с.

71. Папінова О. Витрати на поліпшення основних фондів: зміни порядку розподілу // Баланс-комплекс. - 2004. - 16 березня (№11). - С. 55 - 58.

72. Пархоменко В. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. -2003.-№ 6.-С. 21-23.

73. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. "Реформування бухгалтерського обліку в Україні" Луганськ. "Футура" ДСД "Лугань" 2001 р. C. 243 – 280.

74. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. — Київ: КНЕУ, 2003.-260с.

75. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 // Галицькі контракти. Додаток. «Документи для роботи». - 2000. - № 34. - С. 99 - 106.

76. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку // Збірник систематизованого законодавства. - липень 2003 (№7). - С. 82 - 185.

77. Положення МФУ, від 1999.20.10 №246 П(С)БО №9 „Запаси”.

78. Положення НБУ, від 2001.02.19 №72 „Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” із змінами та доповненнями.

79. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

80. Посібник. - Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

81. Примаков О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік - друге видання. - Харків: Фактор, 2003 - 144 с.

82. Пушкар М.С. Філософія обліку: Монографія. - Тернопіль, 2002. - 157 с.

83. Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

84. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. - Київ: ТОВ "НІОС", 1998. - 224 с.

85. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник / за ред. Федоровича Р.В. - Тернопіль: «УкрМедКнига», 2002. - 324 с.

86. Скирпан. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 395 с.

87. Слатецкая Н.Ю. Планирование аудиторской проверки // Аудиторские ведомости. - 2004. -№ 10.-С.54-61.

88. Словник сучасної економіки Макміллана / За ред. Д. Пирса – К.: Знання, 2000. - 628 с.

89. Совінський В.С. Бухгалтерський фінансовий облік: Практичний посібник / Укл. Совінський В.С. - Тернопіль: Ерудит, 2001. - 274 с.

90. Сопко В.В. Бухгалтерський облік.: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ 2000. – 578c.

91. Сук П.Л. Черниш Л.О. Облік виробничих запасів // Бухгалтерія в сільському господарстві. 1998 - №1 с.7-10.

92. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. Рекомендовано МОН / за ред. Швець В.Г. – К.: 2004. - 444 с.

93. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для ВНЗ. — 6-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / за ред. Грабова Н.М. – К.: Знання 2004. - 266с.

94. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - Київ: А.С.К., 2003. - 784 с.

95. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування фінансового обліку. - Київ: А.С.К., 2001. - 348 с.

96. Указ президента України, від 1995.06.12, №434/95 „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” із змінами та доповненнями.

97. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253с.

98. Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. – Львів: Світ, 1992. – 320с.

99. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Пайко П.А., Мних М.О. – К.: Знання 2004р. - 428с.

100. Фінанси підприємств. Кірєйцева Г.Г. - Київ: Вища школа, 2002. -268 с.

101. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Кізима А.Я. та інші. За ред. Хомина П.Я. -Тернопіль: Астон, 2000. - 288 с.

102. Фінансовий облік: Підручник для ВНЗ. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН / за ред. Пушкар М.С. – Тернопіль. 2004. - 630с.

103. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник - Київ: Знання-Прес, 2003. - 278 с.

104. Шаповал В.М Економіка підприємств: Посібник, 2003. —288 с.

105. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою. - К.: 1998 р. C. 165-175.

106. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. -Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.

Додатки

Додаток А

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ"

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 20 жовтня 1999 р. N 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 листопада 1999 р. N 751/4044

[В текст внесено зміни та доповнення

Наказами Міністерства фінансів України

від 28 січня 2000 р. N 15

від 14 червня 2000 р. N 131

від 30 листопада 2000 р. N 304

від 25 листопада 2002 р. N 989

від 22 листопада 2004 р. N 731]

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

3. Норми цього Положення (стандарту) не розповсюджуються на:

3.1. Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними.

3.2. Фінансові активи.

3.3. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Запаси - активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Визнання та первісна оцінка запасів

5. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

6. Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;

готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються за цим Положенням (стандартом).

7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

8. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

9. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

[Абзац другий пункту 9 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 131 від 14.06.2000 р.]

[Абзац третій пункту 9 вилучено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 131 від 14.06.2000 р.]

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до Положення (стандарту) 9;

[Абзац шостий пункту 9 викладено в новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 131 від 14.06.2000 р.]

[У пункті 9 друге речення абзацу шостого виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р.]

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

10. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

[У пункт 10 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р.]

11. Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту).

[Пункт 11 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 989 від 25.11.2002 р.]

12. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту).

[Пункт 12 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 989 від 25.11.2002 р.]

13. Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

[Абзац 2 пункту 13 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 15 від 28.01.2000 р.]

14. Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

понаднормові втрати і нестачі запасів;

проценти за користування позиками;

витрати на збут;

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

15. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених цим Положенням (стандартом).

Оцінка вибуття запасів

16. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

[Абзац пункту 16 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]

нормативних затрат;

ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

17. Запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

18. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

[Пункт 18 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]

19. Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції.

[Пункт 19 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]

20. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

[Пункт 20 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]

21. Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися.

22. Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

[У п'яте речення пункту 22 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 15 від 28.01.2000 р.]

[У пункт 22 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р.]

23. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Оцінка запасів на дату балансу

24. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

25. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

26. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

27. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів, списуються на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

[У пункті 27 у першому реченні деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 15 від 28.01.2000 р.]

[Пункт 27 доповнено другим реченням, у зв’язку з чим друге речення вважається третім, згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 15 від 28.01.2000 р.]

28. Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

29. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

методи оцінки запасів;

балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;

балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;

балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до пункту 28 цього Положення (стандарту).

[Абзац сьомий пункту 29 виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку

В.М. Пархоменко

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 ''Запаси"

ПРИКЛАДИ РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ

Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

Зміст

Вартість запасів, тис. грн. (рахунки 20, 22, 28)

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн. (окремий субрахунок)

1

2

3

1. Залишок на початок місяця

150

25

2. Надійшло за місяць

300

50

3. Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано та інше вибуття - природний убуток, нестачі, псування, уцінка, безоплатна передача тощо)

400

67*

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 - ряд. 3)

50

8

[У таблицю внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 989 від 25.11.2002 р.]

--------------

*Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

25 + 50

-------------- х 400 = 67.

150 + 300

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

Зміст

Субрахунок 282 "Товари в торгівлі",

тис. грн.

Субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні

витрати,

тис. грн.

Субрахунок 285 "Торгова націнка",

тис. грн.

Продажна вартість

(гр. 2 + гр. 3),

тис. грн.

1

2

3

4

5

1 .Залишок на початок місяця

227

25

77

252

2. Надійшло за місяць

460

50

160

510

3. Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано та інше вибуття - природний убуток, нестачі, псування, уцінка, безоплатна передача тощо)

487**

53

168

540

4. Залишок на кінець місяця

(ряд. 1 + ряд. 2 - ряд. 3)

200

22

69

222

[У таблицю внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 989 від 25.11.2002 р.]

----------

**3меншення залишку на субрахунку 282 "Товари в торгівлі" відбулося на суму 487 тис. грн. (168 + 319) унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" на суму 168 тис. грн. і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 "Собівартість реалізованих товарів" на суму 319 тис. грн.

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285 "Торгова націнка" сторно), становить:

77 + 160

------------- х 540 = 168.

252 + 510

Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" і кредитом субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати"), становить:

25 + 50

------------ х 540 = 53.

252 + 510

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", кредит субрахунку 282 "Товари в торгівлі") становить:

540 - 168 - 53 = 319.

[Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 добавлено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 131 від 14.06.2000 р.]

назад |  7 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
На её лице было удовлетворение, которое он получил.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100