Рефераты на украинском
Журнал операцій - Бухгалтерський облік, оподаткування -бути нульовим,тобто суми дебетових i кредитових оборотiв по цьому рахунковi повиннi дорiвнювати одна однiй. Крiм того, бажано звiрити отриманi залишки по рахунках i субрахунках з Вашими фактичними даними. По тих рахунках, де ведеться аналiтичний облiк, Ви можете вивести оборотно-сальдову вiдомiсть по об"єктах аналiтичного облiку, пiдвiвши в режимi перегляду звичайної оборотно-сальдової вiдомостi курсор до рахунка або субрахунка i натиснувши F3 . Тут бажано звiрити залишки по об"єктах аналiтичного облiку в виведенiй вiдомостi з Вашими фактичними даними.

Закриття перiоду. Впевнившись у правильностi введених залишкiв, слiд виконати функцiю "Закриття перiоду" ( роздiл"Операцiї" головного меню, див. розд. 10.3).

Пiсля закриття перiоду в якостi робочого автоматично встановлюється слiдуючий квартал.

Ввід проводок попереднiх мiсяцiв. Якщо Ви хочете почати звичайну роботу з програмою, починаючи не з тiєї дати, на яку введене початкове сальдо, а з пiзнiшої,то необхiдно ввести в програму зведенi проводки за перiод мiж цими датами. При невеликiй кiлькостi проводок можна, звичайно, ввести їх всi, але переважно це недоцiльно. Тi ж самi результати можна отримати, якщо при вводi об"єднати тi проводки, якi:

вiдносяться до одного i того ж звiтного перiоду;

мають одну i туж кореспонденцiю рахункiв;

вiдносяться до одного об’єкту аналiтичного облiку по дебету проводки, якщо по рахунку дебета проводки ведеться аналiтичний облiк;

вiдносяться до одного об’єкту аналiтичного облiку кредита проводки, якщо по рахунку кредита проводки ведеться аналiтичний облiк;

вираженi в однiй валютi.

Таким чином, по рахунках,по яких не ведеться аналiтичний облiк, можна просумувати всi проводки одного звiтного перiоду з однаковою кореспонденцiєю рахункiв. Наприклад, якщо по рахунках 50 "Каса" i 51 "Розрахунковий рахунок" не ведеться аналiтичний облiк, то для кореспонденцiї рахункiв Д50-К51 Ви можете вказувати тiльки загальну суму за мiсяць або квартал, не вводячи кожну отриману в банку суму окремо.

Для вводу зведених проводок за кожний мiсяць або квартал встановiть вiдповiдний робочий перiод, робочу дату i iнтервал видимостi операцiй (див. пп.5 -7 в пiдпунктi "Попереднi дiї" вище). Ввiвши проводки, перевiрте їх правильнiсть з допомогою оборотно-сальдової вiдомостi, як це описано вище. Додатковий контроль можна здiйснити з допомогою шахматки (пункт "Шахматка" групи "Звiтнiсть" головного меню). Впевнившись у правильностi введених зведених проводок, виконайте закриття перiоду (див. розд.10.3). Так слiд обробити всi мiсяцi вiд дати початкових сальдо до дати початку регулярної роботи з програмою. Зауважимо, що для бiльш точного пiдрахунку деяких податкiв, зведенi проводки краще вводити по мiсяцях, а не по кварталах.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Начальство, как женщину, оставлять неудовлетворенным опасно!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100