Рефераты на украинском
Документи i розрахунки - Бухгалтерський облік, оподаткування -документа використовується формула:

"Переоцiнка валюти"+ВЫД(ЗН143)+" за "+ЗН3

Тут ЗН1 - номер документа, а ЗН3 - реквiзит-коментар в шапцi документа, що вираховується пiсля вводу дати документа. Формула для його пiдрахунку мiститься в рядку "Дата"i має вигляд:

!М""+ЗН2; ЗН3=""+РПЕР

4. В iнформацiйному табло зручно задавати вивiд рiзної довiдкової iнформацiї. Наприклад, формула СКД41:{¦4}Н виведе на табло залишок в натуральному виразi на 41 рахунку по товару, вибраному в третiй графi бiжучої стрiчки табличної частини документа. Така формула табло може служити для контролю залишкiв по товарах, якi включаються в накладнi.

5.Для платiжного доручення можна включити слiдуючу формулу для задання тексту заголовка документа в журналi операцiй,яка мiстить коротку назву документа (ПП), номер i суму документа:

"ПП "+ЗН1+" вiд "+ЗН4

 

6.13.  Редагування форми вихiдного документа i опису проводок

Опис форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок задається в текстовому файлi. Iм'я файла вказується в списку видiв документiв (рекомендується використовувати для цього iменi розширення DKF, але можуть бути будь-які).

Для редагування цього файла слiд видiлити в списку видiв документiв (режим "Документи i розрахунки" групи "Операцiї" головного меню) потрiбний вид документа або розрахунка i натиснути клавiшу F4. Крiм того, перейти до редагування цього файла можна з запиту реквiзитiв документа або при змiнi структури документа. В обох випадках для цього слiд натиснути клавiшу F4. Порядок редагування з допомогою вбудованого редактора описано у вiдповiднiй главi.

Структура файла. Файл опису форми вихiдного документа i генерацiї проводок створюється за принципами макромови (див. Додаток 1). Вiн може включати команди, рядки розрахунку проводок i рядки форми.

Файл може мiстити двi частини (в будь-якiй послiдовностi):

опис форми вихiдного документа;

опис формованих проводок.

Кожна з цих частин може бути вiдсутня.

Опис форми вихiдного документа повинен починатися в файлi з рядка (символ "!" - в першiй колонцi рядка):

!ДОКУМЕНТ

Друкована форма може мiстити рядки розрахунку i рядки форми. При цьому використовуються будь-якi команди макромови, а також спецiальнi макроiмена для посилань на реквiзити документа, описанi нижче. Сформованi рядки вихiдного документа записуються програмою в файл OUT.TXT, а по закiнченнi формування вихiдного документа змiст файла OUT.TXT виводиться на екран, i Ви можете його переглядати i друкувати.

Опис формування проводок повинен починатися з рядка (символ "!" - в першiй колонцi рядка):

!ОПЕРАЦИИ

Далi в описi проводок можуть використовуватися будь-якi команди макромови i стандартнi макроiмена для посилань на реквiзити документiв, описанi нижче. Для запису проводок в журнал операцiй використовується команда

!ПРОВОДКА.

Крiм того, опис може мiстити рядки форми, якi будуть видаватися на екран як довiдкова iнформацiя при формуваннi проводок (наприклад, для видачi повiдомлення про помилки при описi бiльшої кiлькостi товарiв, нiж є на складi). При генерацiї проводок цi рядки (з пiдставленими мiж квадратними дужками значеннями макроiмен) записуються програмою в файл OUTPROV.TXT. По закiнченнi генерацiї проводок програма перевiряє, чи виводились данi в файл OUTPROV.TXT, i, якщо вiн не пустий, програма виводить його на екран для перегялду. При бажаннi Ви можете надрукувати цей файл з допомогою режиму "Архiв документiв" програми.

6.14.  Формат команди  !ПРОВОДКА

Команда !ПРОВОДКА служить для запису проводки в журнал операцiй. Вона повинна записуватися в окремому рядку.

Пiсля символiв !ПРОВОДКА в рядку записується послiдовнiсть виразiв, роздiлених символом ";". Вирази повиннi стояти тiльки в певнiй послiдовностi:

Дата проводки

Рахунок, субрахунок дебета

Рахунок, субрахунок кредита

Сума

Текст змiсту проводки

Субконто дебета

Субконто кредита

Кiлькiсть

Валюта

Сума в валютi

Номер робочого мiсця

Бiльшiсть цих реквiзитiв можуть не вказуватися (обов'язковими є тiльки рахунки дебета i кредита проводки i сума проводки). При пропусковi реквiзиту вираз для нього можна не вказувати, проставляючи тiльки ";" (кiлькiсть символiв ";" перед кожним реквiзитом повинно бути рiвним приведеному вище номеру цього реквiзита мiнус одиниця). Якщо всi подальшi реквiзити не вказуються, символи ";" в кiнцi команди !ПРОВОДКА можна не ставити.

Опишемо бiльш детально команди !ПРОВОДКА.

1. Дата проводки. Може бути вказана як:

 значення реквiзиту, що має тип дати. Рекомендується вказувати значення другого реквiзита шапки: ЗН2;

 як дата безпосередньо, наприклад: 21.02.95.

Якщо дата не вказана, мається на увазi дата документа.

2. Рахунок i субрахунок дебета проводки. Можуть вказуватися як:

 значення реквiзита, що має тип "Рахунок", наприклад: ЗН6;

 код рахунка або субрахунка, наприклад: 68.1;

 iм'я показника, що мiстить код рахунка у виглядi стрiчки символiв, наприклад: П01;

 символьний вираз, що починається зi стрiчки в лапках, наприклад: ""+ЗН7+".22". Тут номер рахунка береться з значення 7 реквiзита (реквiзит має текстовий вигляд), а номер субрахунка вказується явно - 22;

 посилання на бiжучий рахунок (символ "&"), якщо використовувалася команда !ВЫБРАТЬ СЧЕТ.

3. Рахунок i субрахунок кредита проводки. Форми задання - такi ж, як для дебета проводки.

4. Сума проводки. Вказується у виглядi числового виразу. Наприклад: ЗН3*0.2.

5. Текст змiсту проводки. Вказується як текстовий вираз. Текст в лапках на початку ставити не  обов'язково. Наприклад:

"РАХУНОК.ПР."+СН(:2)

6. Субконто дебета проводки. Може бути вказане як:

 значення реквiзита, який має тип "Субконто", наприклад: ЗН¦2;

 посилання на бiжуче субконто (символ "&"), якщо використовувалася команда !ВИБРАТЬ СУБКОНТО;

 номер виду субконто i номер субконто. Для розподiлу номерiв видiв субконто i субконто рiзних рiвнiв використовується символ ":". Наприклад: 4:3:34.

7. Субконто кредита проводки. Форми задання - такi ж, як для дебета проводки.

8. Кiлькiсть проводки. Вказується у виглядi числового виразу.

9. Валюта. Може бути вказана як:

 значення реквiзита, що має тип "Валюта", наприклад: ЗН7;

 посилання на бiжучу валюту (символ "&"), якщо використовуваласи команда   !ВЫБРАТЬ ВАЛЮТУ;

 число, що є кодом валюти, наприклад: 1.

10. Сума в валютi. Вказується у виглядi числового виразу. Наприклад: ЗН3.

11. Номер робочого мiсця. Вказується як символ. Якщо номер робочого мiсця не вказаний, мається на увазi номер робочого мiсця, встановлений в режимi "Параметри".

6.15.  Макроiмена для реквiзитiв документа

Для посилання на реквiзити документа в файлi опису форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок використовуються слiдуючi макроiмена:

ЗНn - значення реквiзита з номером n шапки документа;

ЗНm¦n- значення реквiзита з номером n стрiчки m табличної частини документа;

ЗН¦n - значення реквiзита з номером n оброблюваної в даний момент стрiчки табличної частини документа;

ИТОГn - сума значень реквiзита з номером n для всiх стрiчок табличної частини документа. Використовується тiльки для числових реквiзитiв.

6.16.  Використання реквiзитiв типа субконто, рахунок, валюта  i  дата

Для реквiзитiв типа субконто, рахунок, валюта i дата Ви можете використовувати з допомогою слiдуючих позначень:

{n} - посилання на реквiзит з номером n шапки документа;

{m¦n} - посилання на реквiзит з номером n стрiчки m табличної частини документа;

{¦n} - посилання на реквiзит з номером n оброблюваної в даний момент стрiчки табличної частини документа.

При використаннi посилань тип реквiзиту повинен вiдповiдати типу посилання.

Приклади:

1. Для посилань на дебетовий залишок по рахунку, вказаному в четвертому реквiзитi шапки документа, можна використовувати макроiм'я СКД{4}. Даний реквiзит повинен мати тип "Рахунок".

2. Для отримання дебетового залишку по рахунку 10 по субконто, вибраному в четвертому реквiзитi бiжучої стрiчки табличної частини документа, можна використовувати макроiм'я СКД10:{¦4}. Даний реквiзит повинен мати тип "Субконто".

3. Для отримання валютного курсу по валютi, вибранiй в сьомому реквiзитi шапки документа, на дату документа, вказану в другому реквiзитi шапки, слiд використовувати макроiм'я ВКУРС{7}{2}.

6.17.  Обробка багаторядковоої частини документа

Для послiдовної обробки стрiчок табличної частини документа в файлi визначення вихiдного документаi генерацiї проводок використовуються команди:

!ВЫБРАТЬ СТРОКИ

!СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА

Мiж цими командами помiщаються стрiчки, якi мiстять форму або розрахунок по однiй стрiчцi табличної частини документа. В цих стрiчках в макроiменах i посиланнях на реквiзити табличної частини документа номер стрiчки не вказується. Наприклад:

Назва товару

Цiна

Кiлькiсть

Сума

!ВЫБРАТЬ СТРОКИ

 

 

 

[СН{¦2}                                  ]  

[СЦ{¦2}                           ]

[ЗН¦3                               ]

[ЗН¦4                              ]

!СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА

 

 

 

В даному прикладi по кожнiй стрiчцi табличної частини документа видається назва товару (субконто, вибране в графi 2), цiна товару, кiлькiсть i сума (значення реквiзитiв 3 i 4).

6.18.  Автоматичний перерахунок документiв

Для деяких видiв документiв може виникнути ситуацiя, при якiй через знищення або коректування попереднiх проводок цi документи стають не актуальними. Для бiльшої зручностi роботи з такими документами i передбачений режим автоматичного перерахунку документiв. Цей режим може бути потрiбний i при змiнi алгоритму розрахунку проводок в документах.

Включення режиму. Для включення режиму автоматичного перерахунку документiв слiд в списковi видiв документiв вказати для потрiбних видiв документiв в графi "А.П." ознаку автоматичного перерахунку - символ "+".

Виконання автоматичного перерахунку. Автоматичний перерахунок документiв виконується в процесi розрахунку пiдсумкiв. Для виконання його слiд вказати в запитi розрахунку пiдсумкiв ознаку автоматичного перерахунку i виконати розрахунок.

Перед розрахунком видається два попередження. Перше:

Перерахунок коментарiв документiв в журналi операцiй - Enter! Нi - Esc!

пропонує виконати перерахунок заголовкiв документiв в журналi операцiй, друге:

Перерахунок проводок документiв в журналi операцiй - Enter! Нi -  Esc!

пропонує виконати перерахунок проводок народжених документами. На обидва цi запити можна вiдповiсти Enter.

В процесi перерахунку виконується послiдовна обробка всiх проводок розраховуваного перiоду i перерахунок документiв тих видiв, для яких вказана ознака автоматичного перерахунку.

Зауваження.

1. При виконаннi автоматичного перерахунку залишки на кiнець перiоду - це залишки на момент формування даної проводки. Iнакше кажучи, цi залишки вiдображають проводки, що знаходяться в журналi операцiй до перераховуваного документа, а також проводки згенерованi для даного документа до даної проводки. Це дуже важлива вiдмiннiсть автоматичного перерахунку вiд звичайного: при звичайному розрахунку проводок залишки на кiнець перiоду враховують i всi проводки, розмiщенi в журналi операцiй пiсля даного документа до кiнця перiоду.

2. В документах, по яких виконується автоматичний перерахунок залишкiв, не слiд задавати формування проводок з датою, вiдмiнною вiд дати документа.

6.19.  Приклади документiв i розрахункiв

Зайдiть в режим "Документи i розрахунки" групи "Операцiї" головного меню,i ,переглядаючи описи структури документiв (F5) i файли форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок (F4), розберiться з цiєю документацiєю, як працюють цi документи i розрахунки. Дуже корисно спробувати створити два-три документи для потреб свого пiдприємства.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
ЗАГС - это единственное заведение, где за брак платят деньги.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100