Рефераты на украинском
Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів - Бухгалтерський облік, оподаткування -З початку року

813500

2830

25352

7628

849310

Сальдо на 1.01 200__р.

-

Таблиця 6.2

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”

КРЕДИТ

Дата

№ запису

Кор.. р - к

Зміст запису

Товарні

надбавки на реалізовані товари

Списання собівартості реалізованих товарів

Разом

З початку року

189139

189139

31.10

29

29

Списано за розрахунком

63046

63046

Разом за жовтень

63046

63046

Так же до кінця року

31

48

791

Списання сальдо собівартості

597125

597125

З початку року

252185

597125

849310

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" :

- за дебетом :

1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Дохід від спільної діяльності.

3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

- за кредитом :

1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 73 "Інші фінансові доходи":

- за кредитом :

1. Дивіденди одержані.

2. Відсотки одержані.

3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в капіталі).

- за дебетом:

1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.

До рахунку 74 "Інші доходи":

- за кредитом :

1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.

2. Дохід від реалізації майнових комплексів.

3. Дохід від неопераційних курсових різниць.

4. Дохід від безоплатно одержаних активів

5. Інші доходи від звичайної діяльності.

- за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.

До рахунку 75 “Надзвичайні доходи” :

- за кредитом :

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.

2. Інші надзвичайні доходи.

- за дебетом:

1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.

До рахунку 95 "Фінансові витрати":

- за дебетом:

1. Відсотки за кредит.

2. Інші фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

- за кредитом:

1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.

До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :

- за дебетом:

1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Втрати від спільної діяльності.

3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

- за кредитом:

1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 97 "Інші витрати" :

- за дебетом:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

Собівартість реалізованих необоротних активів.

3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.

4. Втрати від неопераційних курсових різниць.

5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.

6. Списання необоротних активів.

7. Інші витрати звичайної діяльності.

8. Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

9. Витрати на перестрахування.

10. Щомісячне списання сальдо доходу від перестрахування на субрахунок 703.

- за кредитом:

1. Повернуті перестраховиками частки страхових платежів.

2. Щомісячне списання сальдо витрат на перестрахування на субрахунок 703.

Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.

За дебетом статті “Витрати на перестрахування” (субрахунок 979 “Перестрахування”) ведеться облік витрат, які складаються із сум часток страхових платежів, що сплачуються страховикам за договорами перестрахування. За кредитом цієї статті “Повернуті перестраховиками частки страхових платежів” відображаються суми повернутих перестраховиками страхових внесків і страхових премій у разі дострокового припинення дії договору перестрахування.

Особливість синтетичного та аналітичного обліку перестрахувань на субрахунку 979 в тому, що щомісяця сальдо субрахунку (статті) списується в кореспонденції з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” (відповідно Дт 703 - Кт 979 або Дт 979 - Кт 703).

До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :

- за дебетом:

1. Втрати від стихійного лиха.

2. Втрати від техногенних катастроф і аварій.

3. Інші надзвичайні витрати.

3.1. Втрати від пожеж.

3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних катастроф і аварій.

3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.

- за кредитом:

1. Списання на зменшення надзвичайних витрат.

2. Списання сальдо надзвичайних витрат на фінансові результати.

Аналітичний облік фінансових результатів

за звітний рік

Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної) діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо), доходи і витрати за підсумком за звітний рік і за їх видами відображають в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на субрахунку 791 "Результат основної діяльності". Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними аналітичними рахунками (статтями):

- за кредитом:

1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.

2. Чистий дохід від реалізації робіт.

3. Чистий дохід від реалізації послуг.

4. Чистий дохід від реалізації товарів:

4.1. Оптової торгівлі.

4.2. Роздрібної торгівлі.

4.3. Громадського харчування.

5. Інші операційні доходи.

6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

- за дебетом:

1. Собівартість реалізованої готової продукції.

2. Собівартість реалізованих робіт.

3. Собівартість реалізованих послуг.

4. Собівартість реалізованих товарів:

4.1. Оптовою торгівлею.

4.2. Роздрібною торгівлею.

4.3. Громадським харчування.

5. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704)

6. Адміністративні витрати.

7. Витрати на збут.

8. Витрати обігу торгівлі.

9. Інші операційні витрати.

10. Податок на прибуток від основної діяльності.

11. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Підприємства, які здійснюють один або деякі види основної діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791”Результат основної діяльності” залишають лише ті статті доходів і витрат основної діяльності, що їх стосуються.

До субрахунку 792 "Результат фінансових операцій":

- за кредитом:

1. Доходи від участі в капіталі.

2. Інші фінансові доходи.

3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

- за дебетом:

1. Втрати від участі в капіталі

2. Фінансові витрати.

3. Податок на прибуток від фінансових операцій.

4. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності”:

- за кредитом:

1. Доходи від інвестиційної діяльності.

2. Інші доходи від іншої звичайної діяльності.

3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

- за дебетом:

1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.

Податок на прибуток від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій":

- за кредитом:

Доходи від надзвичайних подій.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

- за дебетом:

1. Надзвичайні витрати.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити точне й об’єктивне складання Звіту про фінансові результати та здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.

Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 "Фінансові результати" доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.

Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79 "Фінансові результати" ведеться окремий узагальнений аналітичний облік без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за субрахунками в наступному порядку:

- за кредитом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності - доходи.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій - доходи

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - доходи.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - доходи.

5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .

- за дебетом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності - витрати.

2. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704).

3. Фінансовий результат від фінансових операцій - витрати.

4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - витрати.

5. Фінансовий результат від надзвичайних подій - витрати.

6. Податки на прибуток:

6.1. Податки на прибуток від звичайної діяльності.

6.2. Податки на прибуток від надзвичайних подій.

7. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .

При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" розкрити структуру відповідних доходів і витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких вони обліковувались протягом року.

Синтетичний і аналітичний облік чистого

фінансового результату підприємства за звітний рік

У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 “Податки на прибуток”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на фінансові результати:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” - на суму чистого фінансового результату - прибутку або

Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )”

Кт 79 “Фінансові результати” - на суму чистого фінансового результату - збитку.

Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які раніше відображались в обліку як використання прибутку (відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на рахунках:

Дт 441 “Прибуток нерозподілений”

Кт 443 “ Прибуток використаний у звітному році”

Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” - прибуток в сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” - прибуток в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток - 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” - збиток в сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат - прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “ Нероз-поділені прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний рік.

За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:

1. На списання з рахунку 98 “Податки на прибуток” нарахованого за рік податку з прибутку в сумі 5804 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток” - 5804

2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) - прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )” - 12716

В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 “Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку .

Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки на прибуток” треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:

- за дебетом:

1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

- за кредитом:

1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на рахунок 79.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) ” ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:

- за кредитом:

1. Прибуток нерозподілений.

2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).

- за дебетом:

Непокриті збитки минулих років.

Прибуток, використаний у звітному році.

3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному році (за напрямками використання).

Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове - суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.

назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Заплатил налоги, спи спокойно.(Надпись на надгробии).
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100