Рефераты на украинском
Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів - Бухгалтерський облік, оподаткування -обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності з врахуванням положень ПСБО 9 “Запаси” витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану повинні щомісячно списуватись на дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, адміністративні витрати та інші операційні витрати списуються на рахунок 791 "Результат основної діяльності" заключними записами в кінці звітного року.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності оптово-збутових, оптових та торговельно-посередницьких підприємств

Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку наступними записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної діяльності:

1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями:

Дт 702 "Доходи від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або оплаті відпущених товарів готівкою:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом субрахунку 702 "Доходи від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" та інших.

На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту тощо, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 281 "Товари на складах"

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу"

Суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів, рекомендується визначати за звітний місяць спеціальним розрахунком (таблиця )

Вставка - таблиця розрахунку витрат на реал. товари

За даними складеного розрахунку за грудень в синтетичному обліку має бути зроблений запис на сисання витрат, які відносяться до реалізованих за місяць товарів, на збільшення собівартості реалізованих товарів на суму 2591 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 2591

В цьому разі витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення для придатного для реалізації стану списані на зменшення витрат обігу. В аналітичному обліку до рахунку 93 "Витрати обігу" необхідно списати суми згідно з розрахунком на зменшення кожної із вказаних в розрахунку статей. Таким чином на кожній із названих статей за станом на кінець місяця повинно залишитись сальдо в сумі згідно з розрахунком. Разом 5503 грн.

Тільки за розрахунком названих витрат на залишок товарів станом на 31 грудня сальдо вказаних витрат залишається на рахунку 93 "Витрати обігу", а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів списується з кредиту рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Результат основної діяльності".

Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на прикладі:

Приклад 1. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів, реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік на фінансові результати:

За розрахунком витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець року складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари - 2591 грн.

Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 "Витрати обігу" станом на 1 січня - 52874 грн.

Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на рахунок фінансових результатів - 44780 грн. (52874 - 2591 – 5503).

За даними прикладу 1 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи з обліку витрат обігу торговельного підприємства:

1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень товарів, - 2591 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 2591

2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на фінансові результати - 44780 грн.:

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 44780

Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від основної діяльності:

Приклад 2. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний рік.

1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 780500 грн.

1.2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів (доходу) - 130083 грн.

Чистий дохід підприємства - 650417 грн.

2. Фактична собівартість товарів, реалізованих підприємством протягом року :

1.1. Купівельна вартість відвантажених товарів - 563167 грн.

1.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів - 15250 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 578417 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів - 10820 грн.

4. Витрати обігу підприємства - 44780 грн.

5. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 3250 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 637267 грн.

За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:

- на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 780500 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 780500

- на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованих товарів - 130083 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 35110

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 94973

Разом - 130083

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна вартість реалізованих товарів - 563167 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 281 "Товари на складах" - 563167

- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 15250 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 15250

На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 650417 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 650417

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 578417 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 578417

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 10820 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 10820

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 44780 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут" - 44780

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 3250 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 3250

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі 637267 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150 грн.

В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю, виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості реалізованих товарів (Дт 902 - Кт 93), тобто на зменшення сум вказаних витрат.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах. Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що складаються із сум податку на додану вартість і торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв’язку з цим для визначення собівартості реалізованих товарів роздрібними торговельними підприємствами необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..

Виходячи із вище викладеного, протягом звітного року доходи та чистий дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :

1.1. Дт 30 "Каса"

Дт 31 "Рахунки в банках" і 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок (реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - на суму податкового зобов’язання з ПДВ

3. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".

4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ в рахунок наступної оплати:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих, та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу"

Сума витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, визначається за розрахунком аналогічно як на оптових підприємствах (табл. )

3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів в роздрібній торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів визначають сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі від

основної діяльності:

Приклад 3. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:

1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на суму 685200 грн.

1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям - платникам ПДВ за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 128300 грн.

в тому числі: - на умовах передоплати відпущених (відвантажених) товарів - 85800 грн.,

- в рахунок наступної оплати товарів та з оплатою товарів готівкою - 42500 грн.

Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі) - 813500 грн.

2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.

2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми передоплат товарів покупцями - платниками ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів - 14300 грн.

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів в рахунок наступної оплати - 7083 грн..

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі - 677917 грн. (813500 - (114200 + 14300 + 7083)

Для спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються

3. Фактична собівартість реалізованих покупцям протягом року товарів:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком - 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів - 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками (віднімається) - 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів, - 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства - 41927 грн.

6. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 65877 грн.

Всього фактична собівартість реалізованих товарів - 663002 грн..

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

- на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:

Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200

- на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 128300 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

- відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 114200

- нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 7083

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 14300

Разом - 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком, - 813500:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" " - 813500

- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 35810 грн.

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 35810

- відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками - 252185 грн.:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року - 41927 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі 14915 грн. (677917 - 663002)

У тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Результат основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових

результатів від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності",

794 "Результат надзвичайних подій".

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:

72 "Дохід від участі в капіталі",

73 "Інші фінансові доходи",

74 "Інші доходи",

75 "Надзвичайні доходи",

95 "Фінансові витрати",

96 "Втрати від участі в капіталі",

97 "Інші витрати",

99 "Надзвичайні витрати".

Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності" і 794 "Результат надзвичайних подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках:

На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 "Інші фінансові доходи"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.3 На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 95 "Фінансові витрати"

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"

На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 "Інші доходи"

Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Кт 97 "Інші витрати"

На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 "Надзвичайні доходи"

Кт 794 "Результат надзвичайних подій"

На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 "Результат надзвичайних подій"

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792 “Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

7.2. Аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності

Загальні положення

Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результатами від торговельної діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання об’єктивного Звіту про фінансові результати.

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення (стандарту “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Підприємства торгівлі, організуючи аналітичний облік доходів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.

Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік доходів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 - 37) , крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила.

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати:

010. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаєть­ся загальний дохід (виручка) від реалізації про­дукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вира­хування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

015. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг).

020. У статті "Акцизний збір" підприємства -платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг).

025. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільно­му рядку звіту про фінансові результати.

030. У статті "Інші вирахування з доходу" відоб­ражаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

035. Чистий дохід (виручка) від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг) визначається шля­хом вирахування з доходу (виручки) від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) відповід­них податків, зборів, знижок тощо.

040. У статті "Собівартість реалізованої про­дукції (товарів, робіт, послуг)" показується ви­робнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

050(055). Валовий прибуток (збиток) розраховуєть­ся як різниця між чистим доходом від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівар­тістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

060. У статті "Інші операційні доходи" відобра­жаються суми інших доходів від операційної діяль­ності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-, дохід від операційної оренди активів; дохід від опера­ційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

070. У статті "Адміністративні витрати" відоб­ражаються загальногосподарські витрати, пов'я­зані з управлінням та обслуговуванням підприєм­ства.

080. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) витрати на утримання під­розділів, що займаються збутом продукції (то­варів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

090. У статті "Інші операційні витрати" відоб­ражаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних кур­сових різниць; визнані економічні санкції; відра­хування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

100(105). Прибуток (збиток) від операційної діяль­ності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

110. У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

120. У статті "Інші фінансові доходи" показу­ються дивіденди, відсотки та інші доходи, отри­мані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

130. У статті "Інші доходи" показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необорот­них активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи,Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Чем отличается десантник от сапера? – направлением полета.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100