Рефераты на украинском
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Бухгалтерський облік, оподаткування -width="28" valign="top" style="width:21.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:14.2pt">

7

Критерії іс­

Розглядаються докази,

Застосовуються критерії оцін­

тотності дока­

які мають суттєнс значен­

ки доказів при виявленні не­

зів і достовір­

ня для достовірності вис­

доліків у суб'єктів господарю­

ності при зас­

новків аудиту

вання, виявлених аудитом;

тосуванні в

суттєві — враховуються, не­

аудиті

суттєві — відкидаються

8

Аудиторські

Аудиторські свідчення —

Аудиторські свідчення (об­

свідчення

цс відомості, одержані

грунтування висновків) ма­

аудитором у процесі пе­

ють бути переконливими,

ревірки діяльності суб'єк­

спиратися на різні види до­

та господарювання. Цс

казів. Норматив дає можли­

нова інформація, добута

вість класифікувати різні

аудитором у процесі дос­

види свідчень, взаємонереві-

лідження первинних до­

ряти одні докази іншими, зас­

кументів, облікових ре­

тосовуючи при цьому різні

гістрів, проведення інвен­

методичні прийоми і проце­

таризації цінностей та

дури, але вони мають бути

інших джерел

підтверджені первинними

документами

9

Ризик впливу

Подано методичні реко­

Репрезентативність статис­

конкретних

мендації щодо проведен­

тичного песуцільного спос­

факторів та

ня вибіркових спостере­

тереження при проведенні

аудиторських

жень у аудиторському

аудиту обумовлюється зміс­

вибіркових

контролі та можливий

том господарських операцій

спостережень

ризик у оцінці конкрет­

(перемірювання тканин, пе­

них факторів

реважування великих партій

Продовження табл. 3

назад |  3  | вперед

пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

затарених товарів та ін.) з ме­

тою запобігання виконанню

трудомістких робіт у процесі

аудиту

10

Аналіз інфор­

Розглядаються методичні

Дослідження фінансово-гос­

мації

прийоми дослідження

подарської діяльності ауди­

інформації про фінансо­

том провадиться на підставі

во-господарську діяль­

інформації за допомогою роз-

ність у процесі аудиту гос­

рахунково-аналітичних мето­

подарюючих суб'єктів

дичних прийомів. Норматив

сприяє поліпшенню аналізу

інформації та підвищує дос­

товірність висновків аудиту

11

Формування

Розкривається суть мето­

Формування нисіюнків ауди­

висновків ау­

дичних прийомів і про­

ту провадиться після групу­

диту

цедур узагальнення ре­

вання виявлених недоліків за

зультатів дослідження

періодами їх виникнення,

аудиту за формою, зміс­

змістом, матеріально відпові­

том, хронологією, доку­

дальними особами та ін. Нор­

ментування проміжних

матив узагальнює досвід фор­

результатів аудиту

мування висновків аудиту

12

Документаль­

Документальне оформ­

Аудиторський звіт і висно­

не оформлен­

лення аудиту складаєть­

вок повинні бути докумен­

ня аудиту

ся з двох видів докумен­

тально підтверджені, тому

тів: робочих та підсумко­

важливо нри цьому правиль­

вих. Норматив розкриває

но застосовувати робочу і

зміст цих документів та

підсумкову документацію.

регламентує їх застосу­

Норматив допомагає аудито­

вання в процесі аудиту

ру використати документи в

системі доказів негативних

явищ та запобігати їм у по­

дальшій діяльності суб'єкта

господарювання. Робочі до­

кументи - це різного роду

групування негативних даних

з господарювання за центра­

ми утворення і місцем від­

повідальності за них. Підсум­

кові — документи узагаль­

нення результатів аудиту

13

Аудиторсь­

Розроблено методичні ре­

Норматив унормовує скла­

кий висновок

комендації щодо складан­

дання аудиторського виснов­

ня аудиторського виснов­

ку узагальненням міжнарод­

ку на основі МИЛ та чин­

ного і національного досвіду

ного законодавства Укра­

аудиту. Це сприяє уніфікації

їни. Подано структуру

аудиторських висновків, під­

аудиторського висновку

вищенню їх обгрунтованості

та їх види (безумовно

та адресності

пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

позитивний, умовно-по­

зитивний із застережен­

нями)

14

Використан­

Наведено перелік матері­

За умов повної довіри до

ня матеріалів

алів, зібраних іншими

матеріалів інших аудиторів,

іншого ауди­

аудиторами, та даються

ревізорів, експертів нормати­

тора або екс­

рекомендації щодо вико­

вом регламентується вико­

перта

ристання їх при прове­

ристання їх в аудиті. Це мож­

денні аудиту

ливо лише за умови, іцо ці

матеріали зібрані на тому

самому суб'єкті господарю­

вання і пройшли апробацію

у замовника, правоохорон­

них, податкових та інших ор­


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Человек – побочный продукт любви.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100