Рефераты на украинском
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Бухгалтерський облік, оподаткування -аудиту"

Репрезентації керівництва як

в усній, так і в письмовій

формі є джерелом інформа­

ції для аудиту

М НА 23 "Оцінка

Визначають критерії, за

При визначенні платоспро­

аудитором мож­

якими підприємство є бан­

можності підприємства, його

ливості постійно­

крутом

ліквідності та інших крите­

го функціонуван­

ріїв можливого банкрутства

ня підприємства"

підприємства

МНА 24 "Вис­

Рекомендації щодо аудиту

Для проведення комісійно­

новки аудиторів

з питань, які стосуються

го аудиту фінансово-госпо­

спеціального

різних галузей знань

дарської діяльності

призначення"

МНА 25 "Обгрун­

Достовірність інформацій­

При дослідженні достовір­

тованість і ауди­

ного забезпечення і запо­

ності інформації, представ­

торський ризик"

бігання ризику

леної аудитору д мстою за­

побігання помилкам

МНА 26 "Аудит

Методичні рекомендації

Для оцінки обліку матеріа­

облікових

щодо контролю оцінки ре­

лів, основних засобів, інвен­

оцінок"

сурсів підприємства-замов­

таря та обгрунтування дос­

ника, відображених в об­

товірності їх

ліку

МНА 27 "Аудит

Методи аналізу інформації

Для проведення перспектив­

перспективної

з перспектив розвитку фі­

ного аудиту фінансово-гос­

фінансової ін­

нансово-господарської ді­

подарської діяльності (біз­

формації (бізнес-

яльності підприємства-за­

нес-плану)

плану)"

мовника

МНА 28 "Ауди­

Стандарт аудиторського

При складанні висновку

торський звіт"

звіту включає структуру

(акта) про результати про­

висновку щодо проведеної

веденого аудиту фінансової

перевірки фінансової звіт­

звітності і балансу,адекват­

ності в цілому, балансу і

ність їх бухгалтерському об­

звіту про фінансовий стан,

ліку і відповідність чинно­

відповідність їх чинному

му законодавству

законодавству

МНА 29 "Відпо­

Правовий захист і відпо­

Додержання законодавства і

відальність ауди­

відальність аудитора при

виконання завдання (догово­

тора"

виконанні договірних зо­

ру) на проведення аудиту

бов'язань

прямолінійним і чесним, об'єктивним і не піддаватися тиску інших, тобто бути повністю незалежним. Аудитор повинен додержувати правил конфіденційності, необхідної для надан­ня професійних послуг. Правила етики також вимагають відповідності роботи аудитора технічним і професійним стан­дартам та нормативам бухгалтерського обліку і аудиту. Ауди­тор також має додержувати інструкцій клієнтів, якщо вони не суперечать нормативно-правовим актам, що діють у країні.

Планування — зазначається потреба планування роботи аудитора, проведення контрольних тестів, які дадуть змогу йому якісно виконати замовлення клієнта. Планування необ­хідне для отримання інформації про бізнес клієнта, вивчен­ня системи обліку і внутрішнього контролю; оцінки ступеня ризику, в тому числі ризику матеріальних втрат; розрахун­ку необхідного часу і обсягу аудиторської роботи.

Робота, виконана іншими аудиторами — аудитор зобов'яза­ний перевіряти ту частину роботи, яку доручив виконувати іншим фахівцям або аудиторам, що підпорядковані йому. Якщо аудитор використовує результати роботи, виконаної іншими працівниками, то він повинен бути упевнений, що ця робота відповідає вимогам аудиту.

Документація — робота аудитора має документуватися ним самим, що необхідно для оцінки її якості, своєчасності та відповідності стандартам бухгалтерського обліку й аудиту.

Очевидність аудиту — для отримання показників ефек­тивності бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій вдаються до контрольних тестів.

Висновок і звіт — висновок аудитора має бути обгрунтова­ним фінансовою звітністю, до якої висуваються такі вимоги:

відповідність фінансової інформації вимогам достовірної звітності;

адекватність звітності даним бухгалтерського обліку. До звіту аудитора ставиться вимога висвітлення причин і наслідків аудиторської перевірки фінансової звітності.

Отже, в МНА викладають основні напрями аудиту, зок­рема планування, контроль, і фіксацію результатів викона­ної роботи. При цьому зазначається, що аудитор має вивчи­ти систему обліку і оцінити її придатність для складання достовірної звітності. Отримані аудитором дані повинні бути достовірними і достатніми для обгрунтування висновків з питань, поставлених на дослідження аудиту. Аудитор може не виконувати частину роботи у випадку, якщо він впевне­ний, що внутрішній контроль (аудит) на підприємстві доб­роякісний. Так, аудитор може використати дані інвентари­зації матеріально-виробничих запасів, перевірених ревізора-ми фірми, якщо він впевнений в якісному її проведенні та відображенні результатів у системі обліку і звітності.

Аудиторська палата України з метою регламентування правил і порядку проведення аудиту та виконання аудиторських пос­луг розробляє і частково завершила складання національних стандартів аудиту. Грунтуються вони на законодавстві України про аудиторську діяльність і міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці.

Правові й організаційні основи аудиторської діяльності н Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію фахівців з аудиту і ліцензування їхньої діяльності. Основними концепціями з розробки національних стандартів, затверджених Аудиторською палатою України, пе­редбачено скласти двадцять основних нормативів (табл. 4.3).

Т а б л и ц я 3

Орієнтовний перелік національних нормативів аудиту України, їх зміст і використання при проведенні аудиту

чор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

1

Мета та зав­

Обґрунтовуються мста

На організаційній стадії при

дання прове­

аудиту, його сутність та

формуванні завдання аудито­

дення аудиту

функціональні завдання

ру (аудиторам) на проведен­

у фінансово-господарсь­

ня робіт

кому контролі

2

Договір на

Умови договірних відно­

При встановленні договірних

проведення

син при проведенні ауди­

відносин на проведення ауди­

аудиту

ту. Мета договору та його

ту; визначенні обсягу робіт,

структура, предмет дого­

строку їх виконання, поряд­

вору, зобов'язання сторін,

ку здавання-приймання, оп­

вартість виконаних робіт

лати вартості виконаних ро­

біт, а також форми і строки

розрахунків за них

3

Основні прин­

Викладаються принципи

Додержання професійної сти-

ципи, які регу­

професійної етики та ме­

ки аудитора, добір методики

люють аудит

тодології аудиту. Прин­

проведення аудиту. Визнача­

цип професійної етики —

ється при доборі аудитора

незалежність, об'єктив­

відповідність його професій­

ність, конфіденційність,

них знань темі аудиту, розу­

компетентність, добро­

міння міжнародних і націо­

зичливість. Методологіч­

нальних стандартів, нормати­

ні принципи — вибір ме­

вів і директив з бухгалтерсь­

тодики і прийомів ауди­

кого обліку і аудиту. Воло­

ту, оцінка значущості

діння методичними прийома­

аудиту, критерії достовір­

ми і процедурами аудиту

ності висновків, запобі­

гання ризикам та ін.

Продовження табл. 3

№. пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

4

Планування

Методичні рекомендації

Ритмічне завантаження робо­

аудиту

щодо планування діяль­

тою аудиторської фірми і ок­

ності аудиторської фірми

ремих аудиторів, контроль

і окремого аудитора,

виконання договірних зо­

спрямовані на якісне і

бов'язань з аудиторських ро­

своєчасне виконання ау­

біт за якістю і кількістю.

диторських робіт

Формування портфеля за­

мовлень

5

Оцінка ризи­

Рекомендації щодо оцін­

Різним формам ризику, який

ків та вплив

ки власного і контроль­

може бути у процесі аудиту,

їх на ауди­

ного ризику та вплив їх

можна запобігти при поєд­

торські про­

на застосування ауди­

нанні методичних прийомів

цедури

торських процедур

економічних і документаль­

них та притаманних їм про­

цедур

6

Оцінка систе­

Визначається зміст внут­

Використовується зовнішнім

ми внутріш­

рішнього контролю (ау­

аудитом для дослідження

нього конт­

диту) та його функції в

стану менеджменту, марке­

ролю

управлінні мікроскономі-

тингу та складання рекомен­

кою

дацій щодо поліпшення уп­

равління суб'єктами господа­

рюванняНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Нашла бабка в огороде бумеранг и устала выкидывать.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100