Рефераты на украинском
Методика складання і аудит фінансової звітності - Бухгалтерський облік, оподаткування -valign="top" style="width:54.9pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

500

У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов‘язань підприємства перед банкамиза отриманими від них позиками

Кт (60) (за вик-люченням

Кт 605-606)

Поточна заборогованість за довгостроковими зобов‘язаннями

510

У статті “Поточна заборого-ваність за довгостроковими зобов‘язаннями” показується сума довгострокових зобов‘язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

Кт 61

Векселі видані

520

У статті “Векселі видані” показується сума заборгованості на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Кт62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

Кт 63

Поточні зобов‘язання за розрахунками:

З одержаних авансів

З бюджетом

З позабюджет-них платежів

Зі страхування

З оплати праці

З учасниками

Із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов‘язання

540

У статті “Поточні зобов‘язання за одержаними авансами” відображається сума авансів, оддержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт, (послуг)

Кт 681 (Кт 36)

550

У статті “Поточні зобов‘язання розрахунків з бюджетом” показується заборгованість за всіма вилами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Кт 641

560

У статті “Поточні зобов‘язання з позабюджетних платежів” показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

Кт 642

570

У статті “Поточні зобов‘язання зі страхування” відображається сума заборгованості за відразхуваннями до Пенсійного фонду , на соціальне страхува-ння, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

Кт 65

580

Кт 66

590

У статті “Поточні зобов‘язання за розрахунками з учасниками” відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов‘язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу

Кт 67

600

У статті “Поточні зобов‘язання із внутрішніх розрахунків” відображається заборгованість підприємства пов‘язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

Кт 682, Кт 683,

Кт 63 (у частині заборгованості пов‘язаним сторонам)

610

У статті “Інші поточні зобов‘язання” відображається суми зобов‘язань, які не можуть бути включеними до інших статтей, наведених у розділі Поточні зобов‘язання

Кт 605, Кт 606

Кт 644, Кт 684

Кт 685

Усього по розділу

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи отримані прготягом поточного або попередніх звітніх періодів

Кт 69

Баланс

640


2.2. Методика складання Звіту фінансові результати.

Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 (далі - П(С}БО 3) "Звіт про фінансові зультати". Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 стосуються підприемств організацій, установ та інших юридичних осіб (далі - підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 20 розділ 10). Малі підприємства складатимуть такий Звіт за спрощеною фори відповідно до П(С)БО 25

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл. 2.3.)

Таблиця 2.3. Структура звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

Розділи

Призначення

Види підприємств

І. Фінансофі результати

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Усі (крім кредитних та бюджетних

ІІ. Елементи пераційних витрат

Кваліфікація операційних витрат звітного періоду за економічними елементами

Усі (крім кредитних та бюджетних

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Інформація про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, яка знаходилася в обігу

Тільки АТ

Розділ І Звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і:

• розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу;

• усі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.

Розділ II цього Звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури вит­рат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економ­ічними елементами та використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).

Розділ III Звіту про фінансові результати стосується лише акціонерних това­риств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій.

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах - імовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних із цією статтею, та можливість достовірного визначення оцінки статті - установлені П(С)БО 1.

П(С)БО 3 деталізує ці критерії стосовно доходу і витрат.

Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визна­ються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться: Крім того, витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отрима­ними доходами.

Порядок складання розділу І Звіту про фінансові результати "Фінансові результати"

Розділ І Звіту про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Із цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за видами діяльності і функціями (табл. 9.8). Кожна стаття базується на даних певного рахунка (субрахунка) доходів (класу7) і витрат (класу 9 або 8).

Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду і заповнення розділу І Звіту про фінансові результати може бути поділений на такі кроки:

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

3. Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) - від операційної діяльності.

4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Відзначимо, що результати кроків 1, 2 та 4 розраховуються під час складання Звіту форми №2, тоді як показники фінансових результатів за кроками 3 - 6 формуються на субрахунках рахунка 79 "Фінансові результати".

В узагальненому вигляді техніка складання Звіту про фінансові результати по­дана у табл.2.4. Як видно з табл. 2.4. у разі застосування для обліку витрат лише рахунків класу 8 заповнення таких статей як "Адміністративні витрати", "Витрати на збут", "Інші витрати операційної діяльності" потребує відповідно організовано­го аналітичного обліку на кожному з рахунків економічних елементів.

Таблиця 2.4. Узагальнення техніки складання розбілу І

Звіту про фінансовіц результати.

назад |  5 | вперед

Стаття

Код рядка

Підстава для заповнення

У разі використання рахунків витрат класу 8

У разі використання рахунків витрат класу 9

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Обороти за субрахунками:

Кт 701

Кт 702

Кт 703

Податок на додану вартість

015

Обороти за рахунками (субрахунками)

Кт 64-Дт 701,702,703

Кт 64-Дт 701,702,703

Кт 64, 65 Дт 701,702,703

Дт 701,702,703 – Кт 704

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Рядок 010 – рріядки015, 020, 025, 030

Або

Дт 70 – Кт 44

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Обороти

Дт 791 – Кт 26

Дт 791 – Кт 28

Дт 791 – Кт 23

Субрахунки

901

902

903

Валовий:

Прибуток

Збиток

050

Рядок 035 – рядок 040

055

060

Рахунок 71

Обороти

Рахунки

Адміністративні витрати

070

Дт 791 – Кт 80-84

92

Витрати ннна збут

080

Дт 791 – Кт 80-84

93

Інші операційні витрати

090

Дт 791 – Кт 80-84

94

Фінансові результати від операційної діяль-ності:

Прибуток

Збиток

100

Субрхунок 791або рідок 050 (055)

+(-)

рядки 060, 070, 080, 090

105

Дохід від участі у капіталі

110

Обороти:

Дт 72 – Кт 441

Дт 73 – Кт 441

Дт 74 – Кт 441

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Дт 79 – Кт 85

Рахунок 95

Втрати від участі у капіталі

150

Дт 79 – Кт 85

Рахунок 96

Унші витрати

160

Дт 79 – Кт 85

Рахунок 97

Фінансові результати від звичайної діяль-ності до оподаткування:

Прибуток

Збиток


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!!!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100