Рефераты на украинском
Методика складання і аудит фінансової звітності - Бухгалтерський облік, оподаткування -складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві

· найменування заділу, стадія або ступінь їх готов-ності, кількість або обсяг робіт

· окреме документування сировини, мате-ріалів, купованих напівфабрикатів, що перебувають біля робочих місць і не підда-вались обробці

· стан об‘єктів, що законсерво-вані і будівництво яких тимчасово припинене, при-чини і підстави для їх консервації

· причини затри-мки оформлення здачі в експ-луатацію об‘єктів, що фактично вве-дені в дію пов-ністю або час-тково, але прий-няття і введення в дію яких не оформлене належними документами, а також завершених, але з якихось причин не введених в дію яких не оформ-лене належними документами, а також заверше-них, але з якихось причин не вве-дено в дію

Витрати майбутніх періодів та резерви

· визначення за-лишку резервів на оплату відпусток, на гарантійний резерв за розра-хунком

· документальне підтвнрдження сум, віднесених до витрат майбутніх періодів

Розрахунки

·Термін відповіді на виписки, отримані від кредиторів (надані дебіторам) – 10 днів

· Отримання розра-хунково-платіжних документів на невідфактуровані поставки

· Неврегульовані розрахунки (крім розрахунків з банка-ми, фінансовими і податковими орга-нами відображається за даними обліку)

Надання довідки про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у цьому, назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості


1.4. Облікова політика підприємства

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Визначення терміну "облікова політика" дається в ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і в п.3 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": "облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності".

Тобто, під-обліковою політикою слід розуміти сукупність способів ведення бухгалтерського обліку прийняту підприємством – первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та узагальнення фактів господарського життя.

Облікова політика підприємства згідно з п.п. 25.1 П(С)БО 1 розкривається у примітках до фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису: а) принципів оцінки статей звітності; б) методів обліку за окремими статтями звітності.

Вона розробляється на багато років і може змінюватись лише в тому, випадку, якщо: змінюються статутні вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:

а) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

б) подій або операцій, які раніше не відбувалися.

Облікова політика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх виникнення. Якщо, наприклад, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише ьа події та операції, що відбуваються післ*дати зміни облікової політики.

У разі зміни облікової політики у примітках до фінансової звітності слід розкривати причини і сутність зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення.

У ст. 4 Закону України "Про бухгалгерський облік і фінансову звітність в Україні" і п.18 П(С)БО 1 наводяться десять основних факторів, якими слід керуватися при визначенні облікової політики:

Þформа власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, АТ, СП, ДП тощо);

Þ вид діяльності чи галузеве підпорядкування (комерційна діяльність, будівництво, промисловість тощо);

Þ обсяги виробництва, середньоспискова чисельність працівників тощо;

Þ відносини із системою оподаткування (звільнення від різного виду податків, надання пільг по оподаткуванню);

Þ можливість самостійних дій з питань ціноутворення;

Þ стратегія фінансово-гшосподарського розвитку (мета і завдання економічного розвитку підприємства на довгострокову перспективу, напрями інвестицій, які будуть надані, тактичні підходи до вирішення перспективних завдань);

Þ наявність технічного оснащення функцій управління (забезпечення ЕОМ, засобами оргтехніки, програмними засобами);

Þ наявність ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямками);

Þ ррівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості та ініціативи керівників підприємства;

Þ система матеріального заохочення ефективності роботи працівників за коло обов‘язків, що виконуються.

Іноді нормативні документи взагалі не містять конкретних рекомендацій щодо правил обліку окремих фактів господарського життя.

Якщо система не встановлює спосіб ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то при формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє відповідний спосіб, виходячи з діючих положень.

Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики, застосовуються з 1-го січня нового року всіма структурними підрозділами (включаючи виділені в окремий баланс) не залежно від місця їх розташування.

Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності є передумовою зіставленості фінансових звітів одного підприємства за різні періоди, а також фінансових звітів різних підприємств. Тобто, користувачі набувають можливості оцінити, наскільки зіставлюваними є дані окремих статей фінансової звітності того чи іншого звітнього періоду, тгого чи іншого підприємства.

При формуванні облікової політики підприємства слід рієнтуватися на діючі стандарти та інші нормативні акти (табл. 1.6.)

Таблиця 1.6. Основні складові та положення облікової політики

Основні складові облікової політики

Положення облікової політики

1

2

1. Основні засоби. До елементів облікової політики відносяться 1) строки корисного використання основних засобів; 2) методи нарахування амортизації; 3) порядок переоцінки; 4) порядок обліку витрат по утриманню основних засобів та їх ремонту

Первісна оцінка

При застосуванні на баланс об‘єкт оцінюється за собівартістю, що складається з виртрат на виробництво або придбання. Витрати, що включаються до собівартості об‘єктів, визначені П(С)БО 7

Об‘єкт основних засобів

Об‘єкт основних засобів визначений П(С)БО 7

Методи амортизації

Обирається метод амортизації об‘єктів з методів, визначених П(С)БО 7

Перегляд методу амортизації і терміну корисної експлуатації

Можуть перегллядатися відповідно до вимог, визначених П(С)БО 7

Переоцінка об‘єктів основних засобів

Здійснюється на підставі положень, які визначає П(С)БО 7

Відсотки за кредит, отриманий в банку для виготовлення основних засобів

Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7

Майбутні витрати на ремонт, модернізацію та інше

Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7

2. Нематеріальні активи. До елементів облікової політики відносяться: 1) строки корисного використання нематеріальних активів; 2) способи нарахування амортизації активів

Первісна оцінка

При ззарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється за собівартістю придбання або створення.

Витрати, що включаються до собівартості нематеріального активу, визначені П(С)БО 8

Групи нематеріальних активів

Визначаються групи, за якими ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів, орієнтований на перелік яких наведений в П(С)БО 8

Методи амортизації

Обирається метод амортизації, виходячпи з умов отримання майбутніх економічних вигод, розрахунку амортизації при застосуванні відповідних методів встановлений П(С)БО 7

Перегляд методу амортизації і терміну корисної експлуатації

Можуть перглядатися в кінці звітнього періодду (П(С)БО 8)

Переоцінка об‘єктів основних засобів

Переоцінка може здійснюватися за справедливою вартістю нематеріального балансу тих нематеріпальних активів, щодо яких існує активний ринок.

Якщо здійсненав перероцінка окремого об‘єкта нематеріального активу, слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо якого не існує активного ринку).

Якщо підприємством здійснена переоцінка об‘єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці (П (С)БО 8)

3. Довгострокові фінансові інвестиції

Первісна оцінка

Довгострокові фінансові інвестиції зараховуються на баланс за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості, визначені П(С)БО 12

Відображення довго-строкових фінансових інвестицій, які дають право власності, у балансі

Обирається метод обліку в залежності від ступеня впливу підприємства-інвестора на підприємства, що інвестуються, з методів, перелічених у П(С)БО 12

Відображення вартості довгострокових фінан-сових інвестицій у боргові цінні папери в балансі

Здійснюється відповідно до вимог, які встановлені П(С)БО 12

Методи амортизації знижки (премії)

Обирається метод амортизації з методів, перелічених у П(С)БО 12

4. Запаси. До елементів облікової політики відносяться: 1) порядок розподілу заготівельно-складських витрат; 2) порядок оцінки товарів в торгових організація; 3) методи оцінки цінностей при їх вибутті; 4) способи амортизації МШП

Первісна оцінка

Придбані (отримані) або виготовлені запаси обліковуються за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості запасів (крім запасів, виготовлених власними силами), встановлені П(С)БО 9. Витрати, що не включаються до собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, у якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 9. Витрати, що включаються до собівартості запасів, виготовлених власними силами, встановлені П(С)БО 16. Перелік витрат, що не включаються до собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, в якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 16

Переоцінка запасів на дату балансу

У балансі запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (П(С)БО 9)

Метод оцінки вибуття запасів

Обирається метод, згідно з яким оцінюється вибуття запасів при відпуску їх у виробництво, на продаж, за П(С)БО 9

5. Поточна дебіторська заборгованість. До елементів облікової політики відноситься порядок її оцінки для відображення в бухгалтерській звітності за вартістю, що передбачена до отримання шляхом утворення резерву сумнівних боргів, або за вартістю, що відображена в рахунках - без утворення даного резерву.

Первісна оцінка

Встановлюється метод оцінки за первісною вартістю (П(С)БО 10)

Відображення в балансі дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за вирахуванням резерву сумнівних боргів (П(С)БО 10)

Резерв сумнівних боргів

Обирається метод створення резерву:

1) виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;

2) на підставі класифікації дебіторської заборгованості (П(С)БО 10)

6. Поточні фінансові інвестиції

Первісна оцінка

Первісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості, визначені П(С)БО 12

Відображення поточних фінансових інвестицій в балансі

Здійснюється відповідно до вимог, встановлених П(С)БО 12

7. Забезпечення. До елементів облікової політики відноситься склад резервів наступних платежів і порядок їх утворення та використання

Забезпечення

Визначаються створювані резерви майбутніх витрат і платежів, наприклад, на гарантійне обслуговування, на оплату майбутніх відпусток працівників тощо (П(С)БО 2)

8. Доходи і витрати звітного періоду. Використовуються наступні елементи облікової політики: 1) об'єкт обліку витрат при виробництві продукції; 2)склад витрат, що формують собівартість' виробництва продукції, які обліковуються по об'єкту обліку витрат, 3) оцінка витрат, що враховуються по об'єкту обліку; 4) метод обліку витрат на виробництво', 5) витрати класифікуються по виробництву продукції на постійні та змінні; 6) витрати групуються за елементами витрат та статтями калькуляції; 7) встановлюється система оплати праці працівників, зайнятих виробництвом продукції; 8) визначається порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат; 9) визначається метод оцінки виконаних робіт при розрахунках з замовником за повністю готовий об'єкт або поетапно - виконані роботи; 10) визначаються норми відшкодування витрат працівникам, розмір яких лімітується при визначені оподатковуваної бази; 11) встановлюються методи розподілу витрат виробництва продукції на її реалізовану (здану) частшгу і частину, що знаходиться в незавершеному виробництві; 12) встановлюється метод оцінки незавершеного виробництва при розрахунках з покупцем (замовником) за повністю готовий об'єкт обліку; 13) визначається склад витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на витрати виробництва; 14) метод оцінки зобов 'язань - в гривнях або в умовних грошових одиницях; 15) метод визначення виручки та фінансового результату від виконаних робіт; 16) метод визначення виручки від реалізації продукції для цілей оподаткування

Дохід

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Умови визнання доходів від реалізації активів, внаслідок цільового фінансування, що виникають у результаті використання активів підприємства (у вигляді відсотків, роялті, дивідендів), визначаються П(С)БО 15. Для підприємств, що надають послуги, дохід визначається шляхом: О визначення виконаної роботи;

Þвизначення питомої ваги обсягу послуг, наданих підприє­мством на певну дату, у загальному планованому обсязі;

Þвизначення питомої ваги витрат, понесених на певну дату

у загальній очікуваній сумі таких витрат; О рівномірного нарахування;

Þвідображення в розмірі витрат, що підлягають відшкодуванню

Оцінка доходу

Визначається відповідно до П(С)БО 15

Витрати

Витрати визначаються в обліку як результат зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу - за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за умАви, що вони можуть бути достовірно оцінені. Політика щодо визначення собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат тощо формується відповідно до П(С)БО 16


Зміст облікової політики оформлюється спеціальним наказом про облікову політику, який розробляє головний бухгалтер підприємства і несе відповідальність за його формування. Керівник затверджує наказ про облікову політику і несе відповідальність за його зміст; саме його підпис робить наказ про облікову політику чинним.

ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат”

НАКАЗ № 6

“05”січня 2001р. М. Чернівці

1.Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється згідно із Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , а також чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку спеціалістами бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером підприємства.

2. Запровадити таку номенклатуру справ в цілому по підприємству:

2.1. Постанови уряду, накази Мінфіну, інструкції та'інгаи методичні вказівки по веденню бухгалтерського обліку.

2.2. Річний бухгалтерський звіт з додатками.

2.3. Звіти про сплату податків та листування з податковими органами.

2.4. Книги реєстрації;

- прибуткових касових ордерів

- видаткових касових ордерів

- платіжних доручень

2.5. Касова книга.

2.6.Головна книга.

2.7.Особові рахунки працівників підприємства з оплати праці та інші примірники довідок про доходи працівників.

2.8.Листи тимчасової непрацездатності, звіти по соціальних платежах та медичному страхуванню.

2.9.Договори :

- на оренду

- на комунальні послуги

2.10. Договори с постачальниками та замовниками. 2.1. Трудові договори з працівниками підприємства.

2.12.Картки по матеріальних рахунках (або їх реєстри).

2.13.Журнали- ордери.

2.14.Реєстри акціонерів

2.15.Матеріал й інаентарізацій

2.16.Акти документальних перевірок. 2.17.Виписки з наказів та розпоряджень

3. Фінансову та статистичну звітність за видами та користувачами подавати в таки терміни :

- Баланс підприємства та звіт про фінансова результати:

а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяца ;

б) річний - до 20 лютого наступного за звітним року;

4.3.Бухгалтерськії документи зберігати в архіві підприємства в окремих справах або в підшитому вигляді.

5.Встановити строки зберігання бухгалтерських документів :

5.1.Первинні документи бухгалтерського обліку зберігати протятм трьох років.

5.2. Бухгалтерськи регістри,договори,бухгалтерськи звіти та інша ділова документація,яка необхідна для відновлення господарських операцій під час проведення ревізій (листування з дебіторами), а також бізнес-плани, які подаються для одержання кредитів тощо, зберігати протягом десяти років.

5.3. Ділову документацію,яка стосується довгострокових забов»язань або прав,зберігати протягом семи років після закінчення термінів їх дій.

5.4. Внутрішні правила ведення бухгалтерського обліку підприємства зберігати протягом десяти років після їх зміни або заміни.

5.5. Первинні документи , бухгалтерські регістри та інші звіти за господарський рік при ліквідації підприємства передавати до районного архіву.

По закінченню термінів зберігання бухгалтерські документи (за виключенням документів довготермінового зберігання, які передаються до архіву) знищувати згідно їх складеним відповідним актом шляхом спалювання або здавання в макулатуру.

6. При документуванні та записах господарських операцій керуватись таким:

Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний або складений на основі первинних документів зведений документ,який підтверджує здійснення господарської операції.

Первинним документом бухгалтерського оформлення вважати бухгалтерську довідку,що підтверджує здійснення господарської операції,в якій повинні бути зазаначені такі реквізіти:

- назва та номер документа, дата складання;

- зміст операції та підстава для її здійснення;

- цифрові показники операції ( кількість,ціна,сума);

- прізвища (назва ) та адреси учасників операцій;

- підпис (підписи).

в) для оцінки якості управління та прийняття рішень для потреб аналізу на останній день кожного місяца.

-Звіт про рух грошових коштів :

річний - до 20 лютого наступного за звітним року.

- Звіт про власний капітал :

річний - до 20 лютого наступного за звітним року.

- Примітки до фінансових звітів:

Складаються до кожного звіту з метою його деталізації.

Відповідальність за зміст фінансової звітності покладено на головного бухгалтера та його заступників.

Відповідальність за зміст фінансових звітів несуть особи,що його підписали - керивник , бухгалтер, та безпосередні віконавці, які візують складені ними документи,шдтверджуючи цим їх достоверність,

- Статистична звітність :

А ) фінансові показники підприємства - до 25 числа місяца, наступного за 1,2 та 3 кварталами.

Б ) фінансові показники підприємства за 4 квартал - до 15 лютого, наступного за звітним року.

В ) інша статистична звітність - згідно з термінами, передбаченими органами державної статистики.

4. Встановити такий порядок обробки документів :

4.1 .Первинні документи підшивати разом із. зведеними (звітами,накопичувальними або групувальними відомостями ) документами,з груповими за регістрами.

4.2.Журнали-ордери за звітний період (місяць ) підшивати в окрему справу у відповідності до зростання кодів бухгалтерських рахунків.

Інструкцію щодо його застосування , затверджену міністерством фінансів України ЗО листопада 1999 року № 291 . Із загального переліку рахунків першого та другого порядків з метою максимального та адекватного відображення майнового та фінансового стану підприємства в обліковому процесі використовуються рахункі (перечень рахунків додається),

12. Дотримуватись таких методичних принцшів бухгалтерського обліку:

12.1 .Д о кінця поточного року аммортжзацію основних засобів проводити за нормами ї методами передбаченими податковим законодавством.

12.2. По необоротних активах вартістю до 500 грн, знос нараховувати в р розмірі 100 % при передачі таких активів в експлуатацію

12.3. Вартість поточних та капітальних ремонтів відносити на витрати, Ва Вартість реконструкції, добудови основних засобів відноситься до капітальних вкладень І на збільшення вартості основних засобів,

а) записи відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за перв первісною вартістю,

12.5. Відпуск запасів у виробництво , продаж, при іншому вибутті здійснюється за такою оцінкою ;

а) запаси дкі відпускаються, та послуги, що виконуються по замовленням, а також записи, які не замінюють одне одного, оцінювати за ідентифікованою собівартістю ;

б) сировина та матеріали, призначені для виробничих потреб - за середньозваженою собівартістю;

в) незавершене виробництво - по собівартості;

г) товари - за цінами продажу.

12.6. Вартість малоцінних та швидкозношувальмих предметів , що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів ( списується з подальшою організацією оперативно- кількісного обліку таких предметів за місцем експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

12.7. Виручку від реалізації продукції ( робіт, послуг ) визначати в міру

оплати покупцем розрахункових документів.

12.8. Метод визначення доходу - по відвантаженню продукції, наданні послуг та виконанні робіт.

12.9. Чистий прибуток розподіляти та використовувати згідно установчими документами підприємства.

12,10, Облік валових доходів і валових витрат в системі бухгалтерських рахунків не відображається, а ведеться шляхом накопичування їх у відомостях.

Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Седель Валентину Володимирівну.

ІІ. Методика складання фінансової звітності.

Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладень в Порядку ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. № 334.

Відображення в обліку наслідків інвентаризації може бути систематизов

таким чином:

• активи, за якими невідомі джерела їх надходження, оприбутковуються у тому ж порядку, що і їх безкоштовне отримання (табл. 1.6.)

• розбіжності за даними обліку розрахунків відображаються за тими ж рахунками, що і їх первісне визнання (у разі необхідності збільшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості) або зворотним записом (у разі необхідності зменшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості)

• списання з балансу безнадійної дебіторської заборгованості або кредиторе заборгованості, яка не підлягає відшкодуванню, здійснюється у кореспонде рахунками резерву сумнівних боргів, відповідних витрат та доходів (табл. 9.4.)

• нестача основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів списується на відповідні рахунки витрат. У разі наявності винної особи відображається виникнен заборгованості з відшкодування завданих збитків (табл. 9.4).

Таблиця 1.6. Основні проведення за наслідками річної інвентаризації активів.

Результати інвентаризації

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Оприбут-кування

Необоротних активів

10 “Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

424 "Безоплатно одер-жані необоротні акти-ви"

Оборотних активів

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на виро-щуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та шви-дкозно­шувані предмети",

23 "Виробництво",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

27 "Продукція сільськогоспо­дар-ського виробництва",

28 "Товари"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

Списання з балансу

основних засобів інших необорот­них матеріаль-них активів, не-мате­ріальних ак-тивів

Визначення залишкової вартості

13 "Знос необоротних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріг ні активи"

12 "Нематеріальні активи"

Списання залишкової вартості

976 "Списання необоротних

10 "Основні засоби" активів"

11 "Інші необоротні мані активи"

12 "Нематеріальні активи"

Списання з балансу

інших необоротних активів

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебітор­ська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями і замовниками

38 "Резерв сумнівних боргів" (944 "Сумнівні та безнадійні борги" — якщо резерву недостатньо)

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

іншої дебіторської заборгованості

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

короткострокових фінансових інвестицій

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

запасів

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозно­шувані предмети",

23 "Виробництво",

25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогоспо­дарського виробництва",

28 "Товари"

неопераційних зобов'язань

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів"

74Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Поймал старик Золотую Рыбку. "Отпусти меня, человече! - молвила рыбка. - Три желания для тебя выполню!"
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100