Рефераты на украинском
План рахунків, які приміняються в банківській системі - Бухгалтерський облік, оподаткування -351 і дебетом 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’.

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті’’ записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.

36 ‘‘Розрахунки з різними дебіторами’’

На рахунку 36 ‘‘Розрахунки з різними дебіторами’’ обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361 ‘‘Розрахунки в порядку планових платежів’’;

362 ‘‘Розрахунки з підзвітними особами’’;

363 ‘‘Розрахунки з відшкодування завданих збитків’’;

364 ‘‘Розрахунки з іншими дебіторами’’.

На субрахунку 361 ‘‘Розрахунки в порядку планових платежів’’ обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 ‘‘Розрахунки з підзвітними особами’’ обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 ‘‘Розрахунки із відшкодування завданих збитків’’ обліковуються суми недостач i крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, суми збиткiв за псування матерiальних цiнностей, вiднесенi на рахунок винних осiб, та iншi суми, що пiдлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 ‘‘Розрахунки з іншими дебіторами’’ обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 ‘‘Власний капітал’’ застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

40 ‘‘Фонд у необоротних активах’’

На субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’ облiковуються вкладення у фонд основних засобiв, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 ‘‘Необоротні активи’’ та кредитом субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ та класу 6 ‘‘Поточнi зобов’язання’’. Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’.

При безоплатному отриманні необоротних активів проводиться запис у кредит субрахунків 401 і відповідного субрахунку рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ і в дебет відповідних субрахунків класу 1 ‘‘Необоротні активи’’.

При вибутті, ліквідації і безоплатній передачі необоротних активів дебетуються субрахунок 401 і відповідний субрахунок рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ (на суму зносу) і кредитуються відповідні субрахунки класу 1 ‘‘Необоротні активи’’.

41 ‘‘Фонд у малоцінних та

швидкозношуваних предметах’’

На субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцiнних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’ обліковується вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’. На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації’’.

Залишок на субрахунку 411 повинен дорівнювати сумі залишків на субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації’’.

42 ‘‘Результати виконання бюджетів’’

Для визначення результатiв виконання сiльських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів призначено субрахунок 421 ‘‘Результати виконання сiльських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’.

Результати виконання бюджетів визначаються пiсля закiнчення року. У кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 ‘‘Доходи бюджетів’’ i кредитовий оборот за субрахунком 691 ‘‘Кошти, переданi й отримані’’. У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 ‘‘Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ i дебетовий оборот за субрахунком 691 ‘‘Кошти, переданi й отримані’’.

Кредитовий залишок за субрахунком 421 на кiнець року визначає результати виконання сiльського, селищного, міського (міст районного підпорядкування) бюджету.

43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’

Рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’ передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.

Рахунок розподіляється на субрахунки:

431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’;

432 ‘‘Результат виконання кошторису за спеціальним фондом’’.

44 ‘‘Результати переоцінок’’

Рахунок 44 ‘‘Результати переоцінок’’ застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він розпорідяється на субрахунки:

441 ‘‘Переоцінка матеріальних активів’’;

442 ‘‘Інша переоцінка’’.

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 5 призначений для обліку зобов’язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

50 ‘‘Довгострокові позики’’

На рахунку 50 ‘‘Довгострокові позики’’ обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 ‘‘Довгостроковi кредити банків’’;

502 ‘‘Відстрочені довгостроковi кредити банків’’;

503 ‘‘Інші довгостроковi позики’’.

На субрахунку 501 ‘‘Довгостроковi кредити банків’’ обліковуються суми довгострокових кредитiв, одержанi в установах банкiв у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 ‘‘Відстрочені довгостроковi кредити банків’’ обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв.

На субрахунку 503 ‘‘Інші довгостроковi позики’’ обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у вiдповiдностi з чинним законодавством.

51 ‘‘Довгострокові векселі видані’’

На субрахунку 511 ‘‘Видані довгострокові векселі’’ ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.

52 ‘‘Інші довгострокові фінансові зобов’язання’’

На субрахунку 521 ‘‘Інші довгострокові фінансові зобов’язання’’ ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 ‘‘Довгострокові позики’’), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов’язання

Облік зобов’язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

60 ‘‘Короткострокові позики’’

На рахунку 60 ‘‘Короткострокові позики’’ обліковуються суми короткострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

601 ‘‘Короткостроковi кредити банків’’;

602 ‘‘Відстрочені короткостроковi кредити банків’’;

603 ‘‘Інші короткостроковi позики’’;

604 ‘‘Прострочені позики’’;

605 ‘‘Короткостроковi позики з бюджету’’.

На субрахунку 601 ‘‘Короткостроковi кредити банків’’ обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 602 ‘‘Відстрочені короткостроковi кредити банків’’ обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 ‘‘Інші короткострокові позики’’ обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 ‘‘Прострочені позики’’ обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банкiв, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.

Субрахунок 605 ‘‘Короткостроковi позики з бюджету’’ використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).

61 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями’’

На субрахунках рахунку 61 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями’’ обліковується поточна заборгованість за зобов’язаннями, термiн сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов’язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими позиками’’;

‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими векселями’’;

‘‘Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями’’.

На субрахунку 611 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими позиками’’ обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими векселями’’ ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 ‘‘Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями’’ обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

62 ‘‘Короткострокові векселі видані’’

На субрахунку 621 ‘‘Видані короткострокові векселі’’ ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.

63 ‘‘Розрахунки за виконані роботи’’

Розрахунки з постачальниками, пiдрядниками i замовниками за виконанi роботи з капiтального будiвництва i надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах облiковуються на рахунку 63 ‘‘Розрахунки за виконані роботи’’, який розподiляється на субрахунки:

631 ‘‘Розрахунки з постачальниками та підрядниками’’;

632 ‘‘Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки з бюджетної тематики’’;

633 ‘‘Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв’’;

634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi’’;

635 ‘‘Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами’’.

На субрахунку 631 ‘‘Розрахунки з постачальниками та підрядниками’’ облiковуються розрахунки з постачальниками за будiвельнi матерiали, конструкцiї та деталi, обладнання для устаткувань тощо, та розрахунки з пiдрядниками за конструкцiї i деталі, передані їм для будiвництва та монтажу, i за виконанi будiвельно-монтажнi роботи.

За дебетом субрахунку 631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції та деталi, при цьому кредитуються відповіднi субрахунки: 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’ або 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’, 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. На вартість цінностей, отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок 202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’, 204 ‘‘Будівельні матеріали’’ або 631, якщо цінності передані підрядчику поза складом, і кредитується субрахунок 631.

За розрахунками з підрядниками в дебет субрахунку 631 записуються суми, перераховані за виконані будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно-монтажних робіт, при цьому кредитуються субрахунки 201 ‘‘Сировина і матеріали’’, 204 ‘‘Будівельні матеріали’’, 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 322 ‘‘Особові рахунки’’, 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’, 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. На суми виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи’’ або 811 ‘‘Видатки за спеціальними коштами’’ і в кредит субрахунку 631.

На субрахунку 632 ‘‘Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів’’ облiковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки для науково-дослiдних установ.

За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 312 ‘‘Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам’’ – якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’, 322 ‘‘Особові рахунки’’ – при казначейському обслуговуванні кошторисів установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 ‘‘Необоротні активи’’ i 2 ‘‘Запаси’’ записуються прийняті вироби.

На субрахунку 633 ‘‘Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв’’ у навчальних закладах професiйно-технiчної освiти облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi роботи або наданi послуги i за реалiзованi готовi вироби, а також розрахунки з пiдприємствами i органiзацiями за роботи, виконанi учнями в процесі виробничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 ‘‘Інші pозрахунки за виконані роботи’’, 721 ‘‘Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень’’, 713 ‘‘Доходи за іншими коштами’’ записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т.ін.

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 316 ‘‘Поточні рахунки для облiку інших позабюджетних коштiв’’ або 326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’.

На субрахунку 634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi’’ облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi згiдно з договорами науково-дослiднi роботи.

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 ‘‘Реалізація науково-дослідних робіт за договорами’’. У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 ‘‘Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи’’ – суми зарахованого авансу.

На субрахунку 635 ‘‘Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами’’ облiковуються розрахунки з виконавцями, якi залученi для виконання окремих науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт за господарськими договорами науково-дослiдної установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. Прийняті роботи вiдображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 ‘‘Витрати на науково-дослідні роботи за договорами’’.

64 ‘‘Розрахунки iз податкiв і платежiв’’

На рахунку 64 ‘‘Розрахунки iз податкiв і платежiв’’ облiковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

641 ‘‘Розрахунки за платежами і податками в бюджет’’;

642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’.

На субрахунку 641 ‘‘Розрахунки за платежами і податками в бюджет’’ обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’ обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 ‘‘Розрахунки із страхування’’

На субрахунках рахунку 65 ‘‘Розрахунки із страхування’’ обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:

651 ‘‘Розрахунки з пенсійного забезпечення’’;

652 ‘‘Розрахунки iз соціального страхування’’;

653 ‘‘Розрахунки із страхування на випадок безробіття’’;

654 ‘‘Розрахунки з інших видів страхування’’.

На субрахунку 651 ‘‘Розрахунки з пенсійного забезпечення’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

За дебетом субрахунку 651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом - суми нарахованих зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.

На субрахунку 652 ‘‘Розрахунки iз соціального страхування’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.

За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомоги працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, iншi виплати за рахунок коштiв збору на обов’язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.

За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов’язкове соціальне страхування та суми, що надiйшли в рахунок погашення заборгованостi.

На субрахунку 653 ‘‘Розрахунки із страхування на випадок безробіття’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми нарахованого збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 ‘‘Розрахунки з інших видів страхування’’ обліковуються розрахунки з інших видів страхування.

За дебетом субрахунку 654 обліковуються суми перерахованих страхових внесків, а за кредитом відображаються суми нарахованих страхових внесків.

66 ‘‘Розрахунки з оплати праці’’

Розрахунки з працiвниками із заробiтної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, зi студентами, аспiрантами i учнями із стипендiй та iнших подiбних виплат облiковуються на рахунку 66 ‘‘Розрахунки з оплати праці’’, який розподiляється на субрахунки:

661 ‘‘Розрахунки iз заробітної плати’’;

662 ‘‘Розрахунки зі стипендiатами’’;

663 ‘‘Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит’’;

664 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках’’;

665 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування’’;

666 ‘‘Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв’’;

667 ‘‘Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв’’;

668 ‘‘Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання’’;

669 ‘‘Iншi розрахунки за виконанi роботи’’.

На субрахунку 661 ‘‘Розрахунки із заробітної плати’’ облiковуються розрахунки з працiвниками, що перебувають i не перебувають у штаті установ за всiма видами заробiтної плати, премiями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 ‘‘Витрати’’.

Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 ‘‘Каса в національні валюті’’.

На субрахунку 662 ‘‘Розрахунки зі стипендiатами’’ обліковуються розрахунки із стипендiй з учнями, студентами й аспiрантами.

На суми нарахованих стипендiй проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, виданих i не одержаних у строк стипендiй.

На субрахунку 663 ‘‘Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями-зобов'язаннями працiвникiв за товари, продані в кредит торговельними органiзацiями.

На субрахунку 664 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працiвникiв на пiдставi письмової заяви окремо кожного працiвника, що виявив бажання перерахувати заробiтну плату за безготiвковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями працiвникiв у сплату страхових платежiв за договорами добровiльного страхування шляхом безготiвкових розрахункiв.

На субрахунку 666 ‘‘Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв’’ облiковуються утриманi iз заробiтної плати за заявами працівників членськi профспiлковi внески при безготiвковiй системi розрахункiв з профспiлковими органiзацiями.

На субрахунку 667 ‘‘Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працівників за зобов'язаннями iндивiдуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установi банку у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 668 ‘‘Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання’’ облiковуються суми, утриманi iз заробiтної плати, стипендiй i пенсiй за виконавчими листами та iншими документами.

На субрахунку 669 ‘‘Iншi розрахунки за виконанi роботи’’ облiковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т.ін.) за роботи i виступи за договорами i разовими замовленнями.

У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 ‘‘Витрати’’. Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

67 ‘‘Розрахунки за іншими операціями і кредиторами’’

На рахунку 67 ‘‘Розрахунки за іншими операціями і кредиторами’’ обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:

671 ‘‘Розрахунки з депонентами’’;

672 ‘‘Розрахунки за депозитними сумами’’;

673 ‘‘Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями’’;

674 ‘‘Розрахунки за спеціальними видами платежів’’;

675 ‘‘Розрахунки з іншими кредиторами’’.

На субрахунку 671 ‘‘Розрахунки з депонентами’’ облiковуються операцiї за розрахунками з депонентами - суми заробiтної плати i стипендiй, якi не одержанi працiвниками та стипендiатами в установлений термiн.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованостi, строк позовної давностi яких минув i які пiдлягають унесенню в доходи вiдповiдних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’.

На субрахунку 672 ‘‘Розрахунки за депозитними сумами’’ ведеться облiк депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім’я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’, 325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’. Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 ‘‘Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями’’ ведеться облiк операцiй, проведених за коштами, одержаними на видатки за окремими дорученнями.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

На субрахунку 674 ‘‘Розрахунки за спеціальними видами платежів’’ ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 ‘‘Розрахунки з іншими кредиторами’’ ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

68 ‘‘Внутрішні розрахунки’’

Внутрішні розрахунки, що виникають у процесi виконання кошторисiв мiж вищестоящими розпорядниками коштiв i пiдвiдомчими їм установами, облiковуються на рахунку 68 ‘‘Внутрiшнi розрахунки’’, який розподiляється на субрахунки:

681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’;

682 ‘‘Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом’’.

На субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’ нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми загального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із загального фонду пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 682 ‘‘Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом’’ нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми спеціального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із спеціального фонду пiдвiдомчим установам.

Субрахунки рахунку 68 використовуються як нижчестоящими, так i головними розпорядниками коштiв.

Нижчестоящi розпорядники коштiв у кредит цих субрахункiв записують суми, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв.

У дебет зазначених субрахункiв записуються суми видаткiв, проведених за рiк, зменшення загального та спеціального фондів кошторису доходів та видатків згідно з чинним законодавством, суми виявлених недостач та списання, прийнятi за рахунок установи.

Головнi розпорядники коштiв у дебет вiдповiдного субрахунку рахунку 68 записують суми асигнувань пiдвiдомчих установ i видатки, проведенi для пiдвiдомчих установ за рахунок загального та спеціального фонду за кошторисом на централiзованi заходи, а в кредит - зменшення асигнувань пiдвiдомчих установ i суми видаткiв, проведенi нижчестоящими розпорядниками коштiв за рiк.

При складаннi зведеного балансу залишки за субрахунками рахунку 68 в активi балансу вищестоящої органiзацiї i за цими субрахунками в пасивi балансу пiдвiдомчих установ взаємно виключаються.

69 ‘‘Кошти бюджетів’’

На субрахунку 691 ‘‘Кошти, переданi й отриманi’’ обліковуються кошти, одержанi сiльським, селищним, міським (міст районного підпорядкування) бюджетом iз вищестоящого бюджету та переданi з цього бюджету вищестоящому бюджету (районного, міського, обласного).

Клас 7. Доходи

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, облiковуються в класі 7 ‘‘Доходи’’.

70 ‘‘Доходи загального фонду’’

Облiк доходів, що у кошторисі установ відносяться до загального фонду, у головного розпорядника коштiв ведеться на рахунку 70 ‘‘Доходи загального фонду’’, який розподiляється на субрахунки:

701 ‘‘Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи’’;

702 ‘‘Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи’’.

У кредит субрахункiв 701-702 записуються:

суми бюджетних коштiв, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

суми виявлених лишкiв матерiалiв i грошей у касi, а також безоплатно одержанi матерiали.

У дебет субрахункiв 701-702 записуються:

суми вiдкликаних коштiв;

суми фактичних видаткiв, що списуються в кiнцi року на пiдставi рiчних звiтiв;

суми списаних недостач матерiалiв i безнадiйних до одержання боргiв.

71 ‘‘Доходи спеціального фонду’’

На рахунку 71 ‘‘Доходи спеціального фонду’’ обліковуються власні кошти установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711 ‘‘Доходи за спецiальними коштами’’;

712 ‘‘Доходи за iншими власними надходженнями’’;

713 ‘‘Доходи за iншими коштами’’;

714 ‘‘Кошти батькiв за надані послуги’’;

715 ‘‘Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду’’;

716 ‘‘Доходи за витратами майбутніх періодів’’.

На субрахунку 711 ‘‘Доходи за спеціальними коштами’’ обліковуються доходи зі спеціальних коштів, які отримує установа згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 712 ‘‘Доходи за іншими власними надходженнями’’ обліковуються доходи за іншими власними надходженнями, які отримує установа і витрати яких здійснюються згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 713 ‘‘Доходи за iншими коштами’’ обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для витрати згiдно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 714 ‘‘Кошти батькiв за надані послуги’’ облiковуються надходження за рахунок коштiв батькiв на утримання дiтей у дитячих закладах та за інші послуги, крiм шкiл-iнтернатiв.

На субрахунку 715 ‘‘Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду’’ облiковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 ‘‘Доходи за витратами майбутніх періодів’’ обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 ‘‘Доходи від реалізації продукції, виробів і

виконаних робіт’’

Реалiзацiя готових виробiв i продукцiї виробничих (навчальних) майстерень, пiдсобних сiльських та навчально-дослiдних господарств, готової друкованої продукцiї, наданих послуг, а також реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами облiковується на рахунку 72 ‘‘Доходи від реалiзацiї продукцiї, виробiв i виконаних робiт’’, який розподiляється на субрахунки:

721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’;

722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.

На субрахунку 721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’ облiковується реалiзацiя готових виробiв, що випускають виробничi (навчальнi) майстернi, а також готової друкованої продукцiї i наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї виробiв, друкованої продукцiї i наданих послуг.

Результати реалiзацiї пiсля закiнчення звiтного року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ облiковується реалiзацiя продукцiї, що випускається пiдсобними сiльськими i навчально-дослiдними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї продукцiї.

Результати пiсля закiнчення року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’ облiковується вартiсть виконаних i зданих науково-дослiдних i конструкторських робiт замовникам за договорами.

Списання результатiв вiд реалiзацiї науково-дослiдних i конструкторських робiт, виконаних за договорами, провадиться за закiнченими темами, якi зданi за актами замовникам.

73 ‘‘Доходи бюджетів’’

Рахунок 73 передбачений для обліку коштів сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв.

На субрахунку 731 ‘‘Доходи сiльських, селищних, мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’ облiковуються доходи, що надiйшли на поточний рахунок в установу банку або орган Державного казначейства на ім’я сiльської, селищної, мiської (мiст районного пiдпорядкування) рад, а також операцiї з повернення цих сум.

Клас 8. Витрати

Клас 8 ‘‘Витрати’’ застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сiльських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’

Облiк видаткiв з бюджету ведеться на рахунку 80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’ з розподiлом на субрахунки:

801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’;

802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’;

803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’.

На субрахунку 801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’ облiковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на iншi заходи.

Видатки бюджетних коштiв проводяться у вiдповiдностi з затвердженим кошторисом.

Пiсля закiнчення року субрахунок 801 у головних розпорядникiв коштiв закривається шляхом списання проведених протягом року видаткiв у дебет субрахунку 701 ‘‘Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи’’. У нижчестоящих розпорядникiв коштiв списання видаткiв проводиться в дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’ облiковуються фактичні видатки, проведенi установами за рахунок коштiв, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходiв, передбачених кошторисом даної установи.

Пiсля закiнчення року видатки із субрахунку 802 списуються у головних розпорядникiв коштiв у дебет субрахунку 702 ‘‘Асигнування з мiсцевого бюджету на видатки установи та iншi заходи’’, а у нижчестоящих розпорядникiв коштiв - у дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’ облiковуються касові видатки в централiзованих бухгалтерiях сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетах.

У дебет субрахунку 803 записуються суми проведених касових видаткiв.

У кiнцi року касовi видатки списуються з кредиту субрахунку 803 у дебет субрахунку 421 ‘‘Результати виконання сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’.

81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’

Облiк фактичних видаткiв за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’, який розподiляється на субрахунки:

811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’;

812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’;

813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’.

На субрахунку 811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині спеціальних коштів установ. При здійсненні видатків спецiальних коштiв дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштiв. На цьому субрахунку за рiшенням головного бухгалтера можуть також облiковуватися витрати пiдсобних господарств.

На субрахунку 812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині інших власних надходжень установ. При витрачанні інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

На субрахунку 813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису доходів і видатків у частині інших коштів. При здійсненні видатків інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

82 ‘‘Виробничі витрати’’

Для облiку витрат на виробництво призначено рахунок 82 ‘‘Виробничі витрати’’, який розподiляється на субрахунки:

821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’;

822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’;

824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’;

825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’.

На субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’ обліковуються витрати на випуск готових виробiв у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробiв, видання друкованої продукцiї i на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 вiдображає суму витрат незавершеного виробництва продукцiї (що знаходиться в процесi виробництва).

На субрахунку 822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ обліковуються витрати пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств. Облiк витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облiк витрат на рільництво, овочiвництво, садiвництво. При потребі облiк може бути органiзовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею i т.ін.). Щодо тваринництва облiковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вiвчарство, свинарство і т.ін.

Усi витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслiдок падежу молодняка тварин, вiдносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’ обліковуються витрати на виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами з пiдприємствами i установами. При укладеннi договору у вартiсть робiт включаються всi видатки, пов'язанi з виконанням теми (роботи), у тому числi й витрати на придбання спецобладнання, необхiдного для проведення робiт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за господарськими договорами, облiковується в складi витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 вiдносяться всi витрати на виконання науково-дослiдних робiт. Залишок за субрахунком 823 на кiнець року може бути за незакiнченими роботами.

Фактична вартiсть виконаних науково-дослiдних робiт i зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.

На субрахунку 824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’ обліковуються витрати на виготовлення рiзних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин i приладiв, стендів для випробування) для проведення наукових дослiдiв за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’ обліковуються операцiї із заготiвлi i переробки матерiалiв господарським способом (пошиття бiлизни, заготiвля палива, переробка овочiв тощо). На цьому субрахунку відображається собiвартiсть заготовлених i перероблених матерiалiв. На дебет субрахунку 825 зараховуються всi видатки, пов'язанi із заготiвлею i переробкою матерiалiв, їх вартiсть, а також видатки на доставку, зберiгання та iн. Пiсля завершення заготiвлi або переробки того чи iншого виду матерiалiв складається акт за пiдписом вiдповiдних осiб, у якому зазначаються кiлькiсть цiнностей, одержаних при переробцi або вiд заготiвлi, витрати на цi роботи та їх собiвартiсть. Акт затверджується керiвником установи i є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цiнностей за вiдповiдними рахунками.

РОЗДІЛ ІІ. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках облiковуються матеріальні цiнностi, інші активи та зобов’язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Для облiку зазначених цiнностей застосовуються такi забалансовi рахунки:

01 ‘‘Орендованi необоротнi активи’’. На цьому рахунку облiковуються необоротні активи, прийнятi вiд стороннiх органiзацiй за договором оренди, за вартiстю, передбаченою договором.

02 ‘‘Активи на вiдповiдальному зберiганні’’. На цьому рахунку облiковуються:

товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi установою на вiдповiдальне зберiгання, включаючи спецобладнання, придбанеНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Когда же, наконец, в нашей столовой появятся нормальные, человеческие яйца?!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100