Рефераты на украинском
План рахунків, які приміняються в банківській системі - Бухгалтерський облік, оподаткування -Н А К А З

10 грудня 1999р. м.Київ № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 ‘‘Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів’’ Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв’язку з цим

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).

2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов’язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв’язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. ‘‘Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР’’, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 №61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №124/136/7 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за №609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів -

начальник Головного управління

Державного казначейства України П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління Державного

казначейства України

10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

П Л А Н

рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

П Л А Н

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робочі і продуктивні тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

112

113

114

115

116

117

118

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Тимчасові нетитульні споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

12

Нематеріальні активи

121

122

Авторські та суміжні з ними права

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Клас 2. Запаси

1

2

3

4

20

Виробничі запаси

201

202

203

204

205

Сировина і матеріали

Обладнання, конструкції і деталі до установки

Спецобладнання для науково-дослідних робіт

за господарськими договорами

Будівельні матеріали

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні

і відгодівлі

211

212

213

214

215

216

217

218

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

Худоба, прийнята від населення для реалізації

1

2

3

4

22

Малоцінні та швидкозно-шувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що

знаходяться на складі і в експлуатації

23

Матеріали і продукти харчування

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Продукти харчування

Медикаменти і перев’язувальні засоби

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Тара

Матеріали в дорозі

Запасні частини до машин і обладнання

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сіль-ськогосподар-

ського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських

господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим

установам

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших позабюд-

жетних коштів

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

322

323

324

325

326

327

Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

спеціальних коштів

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

сум за дорученнями

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

інших позабюджетних коштів

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

33

Інші кошти

331

332

333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

1

2

3

4

34

Короткостро-кові векселі одержані

341

342

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на

науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

362

363

364

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

1

2

3

4

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування)

бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

432

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

442

Переоцінка матеріальних активів

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

1

2

3

4

50

Довгострокові позики

501

502

503

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

1

2

3

4

60

Короткостро-кові позики

601

602

603

604

605

Короткострокові кредити банків

Відстрочені короткострокові кредити банків

Інші короткострокові позики

Прострочені позики

Короткострокові позики з бюджету

1

2

3

4

61

Поточна заборгованість

за довгостро-ковими

зобов`язаннями

611

612

613

Поточна заборгованість за довгостроковими

позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими

векселями

Поточна заборгованість за іншими довго-

строковими зобов`язаннями

62

Короткостро-кові векселі

видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

632

633

634

635

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з часткової оплати замовлень на

дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за виконані роботи

і надані послуги з позабюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та

платежів

641

642

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

652

653

654

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Розрахунки із соціального страхування

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661

662

663

664

665

666

667

668

669

Розрахунки із заробітної платі

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані

в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями внесків за договорами

добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки безготівко-

вими перерахуваннями сум членських проф-

спілкових внесків

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Розрахунки за виконавчими документами та

інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими

операціями

і кредиторами

671

672

673

674

675

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

682

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691

Кошти, передані й отримані

Клас 7. Доходи

1

2

3

4

70

Доходи загального фонду

701

702

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

712

713

714

715

716

Доходи за спеціальними коштами

Доходи за іншими власними надходженнями

Доходи за іншими коштами

Кошти батьків за надані послуги

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і ви-конаних робіт

721

722

723

Реалізація виробів виробничих (навчальних)

майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних)

сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст

районного підпорядкування) бюджетів

Клас 8. Витрати

1

2

3

4

80

Видатки із загального фонду

801

802

803

Видатки з державного бюджету на утримання

установи та інші заходи

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст

районного пiдпорядкування) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

812

813

Видатки за спеціальними коштами

Видатки за іншими власними надходженнями

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі витрати

821

822

823

824

825

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів


РОЗДІЛ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

1

2

3

4

01

02

04

Орендовані необоротні

активи

Активи на відповідально-му зберіганні

Непередбачені активи і зобо-в'язання

05

07

08

09

Гарантії та забезпечення

Списані активи та зобов’язання

Бланки суворого

обліку

Призначення та

зобов’язання


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління Державного

казначейства України

10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

ПОРЯДОК

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 ‘‘Необоротні активи’’ об’єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Интернет есть лучший способ удовлетворить свое любопытство за деньги твоего работодателя.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100