Рефераты на украинском
Предмет і метод бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -Завдання до практичної частини курсової роботи

IV варіант.

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки.

Заповнити первинні документи:

а) прибутковий касовий ордер (операція 1)

б) видатковий касовий ордер (операція 2)

в) листок касової книги (операція 1,2,5)

г) платіжне доручення (операція 19а)

д) розрахунково-платіжну відомість на працівника Іваничука Р.П. (операція 33, 35)

ж) накладну (операція 41)

і) рахунок (операція 41)

Скласти відомості розрахунку до операцій: 11, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45.

Заповнити прикладені облікові регістри і форми фінансової звітності.

Довідкові дані:

Практичне завдання з курсової роботи розроблено на прикладі ВАТ “Світлана”, яке виробляє господарські товари. Ідентифікаційний код підприємства 14036258. Директор підприємства Шевченко Володимир Іванович, головний бухгалтер Савченко Галина Андріївна, касир Стець Валентина Павлівна.

Підприємство має розрахунковий рахунок 26007301680400 в Тернопільському відділенні АКБ “Укрсоцбанку”. МФО банку 338017.

На підприємстві один цех основного виробництва, два склади: склад матеріалів № 1 (завідуючий складом Козак Петро Степанович), склад готової продукції № 2 (завідуюча складом Грищенко Ольга Іванівна).

В звітному періоді на підприємстві виробляли два види продукції: А-25, Р-20.

Головним постачальником матеріалів є ВАТ “Київсталепром”, ідентифікаційний код якого 14036872, поточний рахунок 26007301680528 в Промінвестбанку, м. Київ, МФО 338000.

Головним покупцем продукції підприємства є центральний універмаг м. Тернополя, ідентифікаційний код 14036212, поточний рахунок 26007301681263 в Тернопільському відділенні АКБ Укрсоцбанку, МФО 338017.

У відповідності із обраною на підприємстві обліковою політикою врахувати наступне:

Вибуття виробничих запасів оцінювати за середньозваженою собівартістю. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому аналітичному рахунку по синтетичному рахунку 20 “Виробничі запаси”, розподіляючи між вибувши ми запасами і їх залишком на кінець звітного періоду за середнім відсотком (%).

Амортизацію основних засобів нарахувати пооб'єктно за методами, наведеними в пункті 2. З метою спрощення розрахунків, по окремих видах однорідних об’єктів амортизацію передбачається розрахувати в цілому по групі.

Аналітичний облік загальновиробничих вести за такими статтями:

а) змінні:

витрати на поточний ремонт основних засобів

витрати на електроенергію

вартість МШП

витрати матеріалів для експлуатації обслуговування обладнання

заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання й відрахування на соціальні заходи;

інші.

б) постійні:

амортизація будівель, обладнання і інших основних засобів загально виробничого призначення (крім інструментів);

заробітна плата службовців цеху, відрахування на соціальні заходи;

матеріали, використані для загально виробничих потреб;

інші.

За базу розподілу загальновиробничих витрат прийняти заробітну плату. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 30600 грн., а з них змінні – 18360, постійні – 12240 грн.

Вихідні дані:

І. Відомість залишків по рахунках на 1.03.200__ р.

Шифр рахунку

Назва рахунку

Грн.

Д-т

К-т

10

Основні засоби

800000

131

Знос основних засобів

372500

20

Виробничі запаси (в т.ч. транспортно-заготівельні витрати)

50000

5000

22

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

15000

23

Виробництво

40000

26

Готова продукція

90000

30

Каса

1200

311

Поточні рахунки в національній валюті

150000

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

5000

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

32000

40

Статутний капітал

516000

44

Нерозподілені прибутки

48000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

79200

64

Розрахунки за податками й платежами

50000

65

Розрахунки за страхуванням

24000

66

Розрахунки з оплати праці

40000

79

Фінансові результати

70000

46

Неоплачений капітал

16500


ІІ. Зведені дані для розрахунку амортизації основних засобів, зроблені на основі інвентарних карток

Шифр рахунку

Назви аналітичного рахунку

Первісна вартість, грн.

Строк корисного використання

Дата введення в дію

Метод нарахування амортизації

Ліквідаційна вартість, грн.

Загальний обсяг продукції, який планується виробити, шт.

Залишкова вартість на 1.03.200_ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Будівля офісу

150000

25

01.05.95

Прямолінійний

200

-

Будівля цеху

100000

25

04.06.95

-//-

1800

-

Будівля складу матеріалів

40000

25

09.03.98

-//-

1000

-

Будівля складу готової продукції

50000

25

10.07.99

-//-

1000

-

104

Токарні верстати

170000

10

2.01.95

Кумулятивний

15000

-

Фрезерні верстати

220000

10

20.06.95

-//-

12000

-

106

Інструменти, які використовуються при виробництві продукції Р-20

48000

2

11.08.99

Виробничий

-

2400

Вимірювальні пристрої

16000

2

18.04.99

Зменшен. залишкової вартості

1600

10450

Меблі офісу

6000

5

02.05.98

Прискорен. зменш. залишк. вартості

2745

ІІІ. Виписка із відомості залишків матеріалів на 1.03.200__ р.

Номенклатурний номер

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн. (без ПДВ)

201101

Лист стальний 0,55 мм

Т

2,5

6000

IV. Виписка із журналу-ордеру № 6 за лютий м-ць 200___ р.

За кредитом рахунка 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” (сальдо заборгованості на 1.03)

№ запису

№ рахунку

Постачальник

№ прибуткового документу

Вартість матеріальних цінностей, що надійшли за обліковими цінами

З кредита рахунка рах. 63 в дебет. рахун.

Сума акцепту за рахунками

201

207

64

16

1215

МП “Рост”

62

63

42000

50000

16000

13200

79200

Всього:

42000

50000

16000

13200

79200

V. Розшифровка залишків незавершеного виробництва

№ п/п

Назва статті витрат

На 1.03

На 1.04

1.

Сировина і основні матеріали

24000

16000

2.

Основна заробітна плата

16000

8000

Разом:

30000

24000

VI. Залишки по рахунку “Готова продукція” на 1.03.200 __ р.

за фактичною собівартістю 90000 грн.

за цінами реалізації (без ПДВ) 120000 грн.

VII.

VIII. Господарські операції за березень місяць 200__ р.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума по варіантах, грн.

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1.

Одержано гроші в касу з поточного рахунку в банку для виплати заробітної плати і на господарські потреби (прибутковий касовий ордер № 15 від 2.03.200__ р.)

30

42000

31

43000

41500

44000

41000

2.

Виплачена з каси заробітна плата за лютий місяць (видатковий касовий ордер № 19 від 2.03.200__ р.)

66

40000

30

40000

40000

40000

40000

3.

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості

А/ Пенсійному фонду

Б/ фонду соціального страхування

В/ фінансовим органам

651

652

64

31

31

31

22400

1600

50000

22400

1600

50000

22400

1600

50000

4.

Безоплатно одержано ксерокс

5000

10

5900

42

6000

5500

5250

5.

Видано гроші під звіт Марчуку С.І. для доставки ксерокса (видатковий касовий ордер № 20 від 2.03.200__ р.)

2000

372

3000

30

1500

4000

1000

6.

Прийнято і затверджено авансовий звіт Марчука С.І. в сумі виданого авансу

Витрати по авансовому звіту віднесені на збільшення первинної вартості ксерокса

15

10

372

15

7.

Надійшли гроші на поточний рахунок підприємства за платіжним дорученням № 165 від 4.03.200__ р.

Рахунок № 101 від 10.02. від магазину “1000 дрібниць” за реалізовану продукцію

31

32000

36

32000

32000

32000

32000

8.

Одержано короткотермінову позику банку, яку зараховано на поточний рахунок

31

80000

60

90000

60000

66000

75000

9.

Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм по прибутковому

назад |  1  | вперед


Назад