Рефераты на украинском
Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Бухгалтерський облік, оподаткування -Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з податку на додану вартість виникли з моменту набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( да-лі - Інструкція).

З введенням в дію Закону та Інструкціїї з бухгалтерського обліку ПДВ в методології бухгалтерського обліку сталися грунтовні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки бухгалтерів до цих змін. Облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився.

На наш погляд, розробники названої Інструкції допустили помилку, суть якої в тому, що був вибраний найскладніший варіант обліку ПДВ відповідно до положень Закону: зроблена спроба поєднати непоєднуване, тобто сумістити системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком ПДВ, і в зв’язку з цим в бухгалтерському обліку враховувати реалізацію цінностей одночасно двома способами: за відвантаженням на рахунку 46 "Реалізація" та за подією, що відбулася раніше, щодо визначення ПДВ і обліку податкових розрахунків. Але маємо те, що маємо, і вимушені шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася в бухгалтерському обліку з відображенням в ньому ПДВ.

Спочатку бухгалтерський облік податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ був розрахований на встановлену за Законом подію, що відбулась раніше. Але в зв’язку зі змінами до Закону від 26.09.97 р. ( п. 1.2, 1.3. ) від цього " винаходу" Законодавця залишились на 1998 р. " ріжки та ніжки", а бухгалтерський облік з ПДВ ще більше ускладнився. Додатковий рахунок 67 "Податкові розрахунки", введений для потреб податкового обліку, використовується в бухгалтерському обліку розрахунків за податковими зобов’язаннями і податковим кредитом з ПДВ, пов’язаними з передоплатою або відсутністю передоплати цінностей ( робіт, послуг ) при їх покупці або відвантаженні.

Для звуження розглядуваного питання та спрощення викладу матеріалу, пов’язаного з ним, ограничимось обліком податкових розрахунків з ПДВ, встановленим за Інструкцією до 1 січня 1999 р. Очевидно, що порядок бухгалтерського обліку ПДВ на період після 1.01.99 р. буде уточнено.

У статті розглядаються податкові розрахунки з ПДВ, пов’язані з надходженням і відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, отриманих робіт, і наданих послуг ( далі - цінностей ) . Облік надходження товарів у торговельних підприємствах, що оприбутковують їх за продажними цінами, має свої особливості, основні з яких ми відмітимо. З метою уникнення недоцільних повторень або при неохідності ув’язки викладеного матеріалу в тексті даються посилання на окремі пункти статті. В статті враховані основні положення нормативних документів , опублікованих за станом на 1.04.98 р.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації, які допомогли б їм в організації і веденні бухгалтерського обліку цінностей та пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ, а також уточнити свої облікові записи, пов’язані з ним. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені і суперечливі положення, що дають можливість неоднозначного їх трактування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, порядок бухгалтерських записів господарських операцій дається в розумінні їх автором..

Облік господарських операцій, пов’язаних з податковими розрахунками з ПДВ, розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів

( журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших ), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства недоцільне, бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням цінностей і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

1. При організації і веденні бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону.

1.1. Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

1.2. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оп­лату товарів (ст. 11.11).

1.3. Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе­ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) - є дата зарахування коштів від по­купця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).

2. Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. ( ст. 11.8., п.3 ).

Враховуючи вище викладене, розглянемо проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням і відвантаженням ( реалізацією) цінностей.

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

3. При надходженні цінностей на підприємство після попередньої оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображаються в обліку сплата ПДВ постачальнику і нарахування податкового кредиту бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит (п.3 Ін.)

Дт 67-2 "З податкового кредиту"

Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та ін.

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "3 по­даткового кредиту" закривається.

Рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків для обліку податку на додану вартість до отримання і відвантаження попередньо оплачених постачальникам і покупцями цінностей. З внесенням змін до Закону від 26.09.97 р. (п. 1.2) на цьому рахунку обліковується також нарахований податковий кредит за цінностями, отриманими на умовах наступної оплати.

Рахунок 67 "Податкові розрахунки" слід розглядати як елемент податкового обліку, введений в систему бухгалтерських рахунків. І тому облік податкових розрахунків з ПДВ повинен вестись з дотриманням принципів синтетичного і аналітичного обліку.

4. Вважаємо, що за обліковим значенням термін "авансовий платіж" або "передоплата" стосується лише тих оплат за цінності, які надійшли або відвантажені в наступному звітному місяці. Якщо збалансування оплати та надходження чи відвантаження цінностей відбулося протягом звітного місяця, то в обліку авансовий платіж відсутній і не не повинен фіксуватись, бо на податкові розрахунки з ПДВ це не впливає. На платіжних дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бу­ти виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. По підсумку цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування податкового кредиту (п. 3):

Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"

Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та інших рахунків, на яких обліковуються розрахунки з постачальниками цінностей, з метою посилення контролю за цими розрахунками записи в аналітичному обліку по дебету і кредиту цих рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і товарних документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.

5. Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1.2) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими цінностями право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати цінностей. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт 60, 76).

6. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх постачальнику (п. 3).

1.Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За уго­дою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн.

2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом постачальника значиться:

Відпускна вартість цінностей за угодою

520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520

104 грн.

До оплати постачальнику

624 грн.

3. Цінності оприбутковуються за купівельними цінами на суму 520 грн.

За даними прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На передоплату цінностей постачальнику - 624 грн., в т.ч. ПДВ - 104 грн.:

1.1. Дт 60 - Кт 51 - 520

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок" - 104

1.2. Одночасно на суму нарахованого податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку :

Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту" - 104

2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними цінами - 520:

Дт 05 "Матеріали", Дт 41 "Товари" і ін.

Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", Кт 76 і ін. - 520

3. Списується нарахований при передоплаті податковий кредит (операція 1.2):

Дт 67-2 "3 податкового кредиту" - Кт 60 - 104

7. Відображення в обліку нестач, виявлених при прийманні цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також пов’язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні бути записані по кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" і дебету відповідних рахунків за купівельними цінами.

8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п. 6) будуть наступними:

1. Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 - 520

2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104

3. Дт 60 - Кт 51 - 520

4. Дт 68 - Кт 51 - 104

5. Дт 60 - Кт 67-2 - 104

(Дт 68 - Кт 60 лише після 1.01.99 р. згідно з п. 3 Інструкції).

9. Так, як показано в операціях 4 і 5, повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.

Відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від 17.10.97р. № 218 при оплаті товарно-матеральних цінностей (робіт, послуг) після їх одержання треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 60 - Кт 51 - на суму оплати вартості одержаних цінностей, включаючи ПДВ, і одночасно треба зробити запис:

Дт 68 - Кт 67-2 - на списання нарахованого при одержанні цінностей податкового кредиту.

Отже, п. 12.9.2. доповнень до Інструкції суперечить п.3. Інструкції.

10. Відображення в обліку оплати товарно-матеріальних цінностей постачальникам двома способами не допустиме, бо викличе значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься лише до бухгалтерських записів у жовтні 1997р. - першому місяці чинності закону про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2. слід було внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи, пов’язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей постачальникам.

На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів у порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до Інструкції:

Дт 60 - Кт 51 - на суму передоплати і післяоплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ, і на суму сплаченого постачальникам ПДВ і нарахованого до одержання цінностей податкового кредиту:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт - 51 - Кт - 62 і Дт 67-1 - Кт 68). В цьому разі забезпечуватиметь-ся єдинй принцип записів в обліку передоплат товарно-матеріальних цінностей.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 68 - Кт 67-2) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ОПРИБУТКОВУЮТЬСЯ

ЗА ПРОДАЖНИМИ ЦІНАМИ

11. Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вес­ти на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств, які відпускають товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

У разі відпуску товарів на сторону іншим платникам ПДВ товари необхідно виписувати за договірними відпускними цінами і оформити податкову накладну. В книзі номенклатурних номерів на товари або в книзі реєстрації купівельних цін чи за програмою комп’ютерного обліку товарів на складах підприємство повинно мати зафіксовані купівельні ціни на всі товари, що обліковуються за продажними цінами. Тільки в цьому разі буде можливість здійснювати контроль за рівнем і обгрунтованністю відпускних цін на товари.

12. Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ та на суму торговельної націнки підприємства повинні збільшити вартість куплених товарів, враховуючи необхідність покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту ( Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п. 1.2, 3) або на суму ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоп­лата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).

13. До 1.10.97 р. підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування нараховували торговельну націнку на купівельну вартість товарів, включаючи ПДВ. Тому після 1.10.97 р. розміри торговельної націнки повинні бути переглянені або нараховуватись на купівельну вартість товарів з додаванням ПДВ.

14. Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.

Якщо в прикладі 1 (п. 6.) на одержані від постачальника това­ри нарахувати торговельну націнку на покриття витрат складу і роздрібної торгівлі в розмірі 24% і оприбуткувати їх на склад за продажними цінами, то в прибутковій накладній складу, виписаній на підставі товарного документа постачальника, будуть значитись товари на су­му 749 грн., в тому числі:

Товари за купівельними цінами

520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520

104 грн.

До оплати постачальнику

624 грн.

Торговельна націнка підприємства , 24% від 520 грн.

125 грн.

Разом до оприбуткування на скдад

749 грн.

в т.ч. товарні надбавки (104+125)

229 грн.

14.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи:

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 :

1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520

Дт 68 - Кт 51 - 104

1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку:

Дт 41 - Кт 42-1 - 104

2. На оприбуткування товарів на склад за продажними цінами - 749:

2.1. Дт 41 - Кт 60 - 520

2.2. Дт 41 - Кт 42-1 - 229

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про­дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунка 41 "Товари" два рази, що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п. 15).

3. На списання нарахованого податкодого кредиту - 104:

Дт 67-2 - Кт 60 - 104

14.2. При оплаті товарів після надходження їх на склад, де во­ни оприбутковуються і обліковуютвся за продажними цінами, записи за даними прикладу 2 будуть наступними:

1. Дт 41 - Кт 60 - 520

2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104

3. Дт 41 - Кт 42-1 - 229

4. Дт 60 - Кт 51 - 520

5. Дт 68 - Кт 51 - 104 (див. п.п. 9 і 10)

6. Дт 60 - Кт 67.2 - 104

(Дт 68 - Кт 60 - лише після 1.01.99 р. згідно з п.3 Інструкції)

14.3. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97 р. не була сплачена, повинна відображатись в обліку записами: Дт 60 - Кт 51 і Дт 68 - Кт 67-2.

Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6 Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"

Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11.) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит на ці товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р. і пізніше (п.1.2) згідно з п. 12.9.2. доповнень до Інструкції на суму сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:

Дт 68 субрахунок з податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав"

Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97 р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена, бухгалтерськими проводками.

Дт 68 - Кт 42-1 - на суму ПДВ сторнувальним червоним записом,

Дт 67-2 - Кт 42-1 - звичайним записом на цю ж суму

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених товарів виникнуть розходження в обліку податкового кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.

15. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунка 41. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової над­бавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).

Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарно­го документа, включеного до товарного чи товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 14.1.

У наведеному прикладі 2 до господарської операції 2 повинен бу­ти зроблений додатковий запис:

Дт 42-1 - Кт 41 - 104

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41 - Кт 42-1 -

104

Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", сум ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів в товарних і товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввес­ти додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".

На перший погляд може здатись, що запис Дт 41 - Кт 42-1 (оп. 1.3., п. 14.1) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але Інструкція написана та направлена на виконання Закону і повинна виконуватись, поки вона не відмінена або не уточнена, бо вказаний запис пов’язаний з обліком валових витрат.

16. До 1.01.99 р. при оплаті товарів після їх надходження на торговельне підприємство нарахований ПДВ за товарним документом постачальника на збільшення податкового кредиту по дебету рахунка 68 не відноситься, а відображається в обліку як товарна надбавка (Дт 41 - Кт 42-1 (42-2, 42-3) і Дт 67-2 - Кт 60). Після оплати товарів відображається в обліку податковий кредит на суму сплаченого постачальнику ПДВ

( Дт 68 - КТ 51, 55, 90 і ін. і Дт 60 - Кт 67-2, п.9 і 10).

ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ОПРИБУТКОВУЮТЬСЯ

ЗА КУПІВЕЛЬНИМИ ЦІНАМИ

17. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 72, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 250, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням ( способом нарахування ) наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації (рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей

20, 40, 41 і інші

46

62

1. 1/1.

2.

67-1

4. 44.

50,51

3.

68

5. 555.

80

80

6..

7.

18. Зміст записів на загальній схемі обліку відвантаження і реалізації цінностей:

1. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю, обліковими (купівельними або продажними) цінами.

2. Відображення в обліку реалізації цінностей,

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
(Лозунг в цехе) КОНЧИЛ - ОБОТРИ СТАНОК!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100