Рефераты на украинском
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства - Бухгалтерський облік, оподаткування -др.; Под ред. Н.Ф. Самсонова].-М.: ИНФРА-М, 2002.-301 с..-(Высш. образование)

Усач Б.Ф. Аудит. – К.: Знання-Прес, 2002.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для студентов экон. спец. вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной.-М.: Финансы, 1997.-480 с.

Хелферт, Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых.-М.: Аудит, 1996.-663 с.

Цыганок Ю., Шеремет О. 1C:Бухгалтерия 7.7 для Украины. Занятие 14. Учет денежных средств: кассовые операции // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. – № 62. – с. 38-46.

Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2002.

Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С. Методика финансового анализа.-М.: Инфра-М, 1996.-176 с.


ДОДАТКИ


ДОДАТОК А

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку

№ п/п

Перелік документів

Обличчя, уповноважене завіряти копії

Примітка

1

2

3

4

Юридична особа

1

Заява про відкриття поточного рахунку встановленої форми

-

Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розкладі відсутня посада головного бухгалтера або інша особа, на яку покладена функція ведення бухгалтерського обліку і звітності, то заяву підписує тільки керівник

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавської влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію

Нотаріус або орган, що видав дане свідоцтво

Не надається юридичними особами бюджетної сфери

3

Копія належним чином зареєстрованого засновницького документа (статуту, учредительського договору, засновницького акту, положення)

Орган, що здійснив реєстрацію, або нотаріус. Не вимагають завірення Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядженнями Президента України, органу влади Автономної республіки Крим або органу місцевого самоврядування

Не надається юридичними особами публічного права, діючими на підставі законів (державні підприємства, учбові заклади і ін.)

4

Копія довідки про внесення юридичної особи в Єдиний реєстр підприємств і організацій України

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

5

Копія документа, підтверджуючого узяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

6

Картка із зразками підписів і печатки встановленого зразка

Нотаріус або організація, якій суб'єкт адміністративно підлеглий, в установленому порядку

В картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або засновницьких документів юридичної особи надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи

Юридична особа, що використовує найману працю і є платником страхових внесків (додатково)

7

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійної фундації України

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Якщо суб'єкт не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, інформація про це обов'язково указується в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»

8

Копія страхового свідоцтва, підтверджуючого реєстрацію юридичної особи у Фундації соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України як платника страхових внесків

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Фізична особа — підприємець

1

Заява про відкриття поточного рахунку встановленої форми

-

Заява підписується фізичною особою — підприємцем

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця уповноваженим органом державної влади України

Нотаріус або орган, що видав дане свідоцтво

-

3

Копія документа, підтверджуючого узяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

4

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Пенсійної фундації України

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

5

Картка із зразками підписів встановленого зразка

Уповноважений працівник банку або нотаріус

-

Фізична особа — підприємець, використовуюче найману працю (додатково)

6

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Фундації соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України як платника страхових внесків

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Якщо суб'єкт не використовує найману працю, інформація про це обов'язково указується в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»ДОДАТОК Б

Правила заповненя банківських документів

Назва реквізиту

Вимоги по заповненню реквізиту

Номер

Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа.

Дата здійснення операції

В заяві на переаз готівки вказується дата фактичного пред'явлення її в банк.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, без урахування дня виписки.

У всіх інших касових документах вказується дата здійснення касової операції.

Дата здійснення операції в документі вказується таким чином: число цифрами «ДД», місяць словом, рік цифрами «РРРР»

Платник

Вказується назва юридичної особи і прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки.

Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то указуються його прізвище, ім'я і по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер лицьового рахунку).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, в касових документах повинні указуватися реквізити, передбачені в пункті 5 розділу 1 розділу III справжньої Інструкції.

В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Одержувач

В касових документах на видачу готівки фізичній особі указуються його прізвище, ім'я і по батькові, юридичній особі — назва юридичної особи і прізвище, ім'я і по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.

В касових документах на переказ готівки указуються назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Код одержувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок одержувача, відкритий в іншому банку, указується для:

юридичної особи — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізичної особи — ідентифікаційний номер платника податків

Банк одержувача

Указуються назва і місцезнаходження банку одержувача

Банк платника

Указуються назва і місцезнаходження банку платника

Код банку одержувача

Указується реквізит банку одержувача, визначений і включений в довідник банківських установ України

Назва валюти

Указується буквений код валюти згідно вимогам нормативно-правових актів при здійсненні операцій з іноземною валютою

Дебет/кредит

Указуються відповідні рахунки по касових операціях

Сума цифрами

Сума указується цифрами, гривні відділяються від копійок комою «,», копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно указується сума в іноземній валюті

Еквівалент в гривнях

Указується при здійсненні операцій з іноземною валютою сума в гривнях, яка розраховується в установленому порядку

Загальна сума

Указується сума словами, назва грошової одиниці повністю «гривень» або скорочено «грн.». Якщо сума складається тільки з копійок, то перед її вказівкою ставиться «Нуль» гривень. Якщо сума виразима в цілих гривнях, то указується «00 коп.» або «00 копійок». При здійсненні операцій з іноземною валютою сума словами указується в іноземній валюті і її еквівалент в гривнях в аналогічному порядку

Призначення платежу

Указується вид платежу (на які цілі приймається/видається готівка). По операціях по вкладних (депозитним) рахунках указується внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. По операціях, не пов'язаних з платежами і вкладними (депозитними) рахунками, указується «переказ готівки»

Пред'явлений документ

В грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми указуються найменування пред'явленого документа (паспорт або замінюючий його документ), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ. Дата народження і місце мешкання (для нерезидентів — місце тимчасового перебування) указуються у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

В прибуткових, витратних і прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь указуються назва документа (посвідчення, пропуск) і його номер (окрім операцій по видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку)

Підпис платника/одержувача

Платник/одержувач ставить підпис власноручно.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій підписи не ставляться

Підписи банку

Ставлять підпис власноручно посадовці, визначені банком

Додаткові реквізити

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник указує код/номер, а саме:

юридична особа — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізична особа — ідентифікаційний номер платника податків (крім випадків, коли фізична особа на свої релігійні переконання відмовилася від ухвалення ідентифікаційного номера і в його паспорті зроблена відповідна відмітка).

Указується у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

Код бюджетної класифікації

Указується платником при здійсненні платежів податків і зборів до бюджету

Період платежу

Указується, за який період здійснюється платіж

Дата валютування

Заповнюється клієнтом по його бажанню. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів з дати складання касового документа (дата складання документа не ураховується)

Інші додаткові реквізити, необхідні для здійснення операції, банк визначає самостійноДОДАТОК В

Статті доходу

Субрахунок (рахунок)

Статті витрат

Субрахунок (рахунок)

ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Операційна діяльність

Основна діяльність

Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг

701, 702, 703, 705

Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

90, 91, 92, 93

Інша операційна діяльність

Реалізація іноземної валюти

711

Собівартість реалізованої валюти

942

Реалізація оборотних активів (крім готової продукції, виробів виробничих, виробничо-торговельних підприємств, товарів — для торговельних і виробничо-торговельних підприємств)

712

Собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, виробів виробничих, виробничо-торговельних підприємств, товарів торговельних, виробничо-торговельних підприємств)

943

Надання активів на умовах операційної оренди

713

Витрати, понесені у зв’язку зі здійсненням досліджень та розробок

941

Виникнення курсової різниці у зв’язку зі здійсненням операцій операційної діяльності

714

Втрати від курсової різниці за операціями, пов’язаними з операційною діяльністю

945

Втрати, пов’язані з розбіжністю курсу валют між курсом, установленим НБУ, та курсом, установленим на міжбанківському валютному ринку («комерційний» курс), за операціями, пов’язаними з операційною діяльністю

92 (949)

Надходження штрафів, пені, неустойки за порушення договірних відносин

715

Суми штрафів, пені, неустойки, визнані підприємством, що підлягають сплаті

948

Надходження відшкодування вартості раніше списаних активів

716

Понесені витрати, пов’язані з нестачами та втратами, у зв’язку із псуванням та розкраданням цінностей

947

Дохід, що виник за результатами проведеної інвентаризації

719

Дохід від списання кредиторської заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності

717

Витрати, понесені у зв’язку з визнанням дебіторської заборгованості сумнівною та безнадійною

944

Безоплатне надходження оборотних активів

718

Суми податків, що списуються у зв’язку з коригуванням

949

Дохід, що виникає в результаті дооцінки запасів у межах раніше проведеної їх уцінки

719

Втрати, понесені у зв’язку з уцінкою запасів у результаті їх знецінення, втратою первісних якостей, товарного вигляду

946

Доходи від операції з тарою у зв’язку з різницею, що виникає між обліковою вартістю тари, прийнятої на підприємстві, та вартістю тари, зазначеної постачальником

719

Витрати, що виникають у результаті виникнення різниці між обліковою вартістю тари, прийнятої на підприємстві, та вартістю тари, зазначеної постачальником

949

Доходи, що виникають у результаті діяльності житлово-комунальних та обслуговуючих господарств

719

Витрати, понесені підприємством у зв’язку з діяльністю житлово-комунальних та обслуговуючих господарств

949

Доходи, що виникають у результаті діяльності об’єктів соціально-культурного призначення, що значаться на балансі підприємства (будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, дошкільні установи, дитячі табори відпочинку, будинки культури та освіти тощо)

719

Витрати, пов’язані з діяльністю об’єктів соціально-культурного призначення

949

Для страхових компаній:

Комісійні винагороди за перестрахування

Частка страхових сум та відшкодувань, сплачених перестраховиками

Суми повернення з централізованих страхових резервних фондів, сум страхових резервів (інших, ніж резерв незароблених премій)

719

Для страхових компаній:

Суми витрат страховика, а саме: відрахування до страхових резервів (крім резервів незароблених премій)

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

949

II. Інвестиційна діяльність

Повернення раніше наданих позик (крім позик, інвестованих у боргові цінні папери (облігації))

311

Витрати, пов’язані з наданням позик (крім позик, інвестованих у боргові цінні папери (облігації))

Втрати, пов’язані з неповерненням позики

977

Дохід, одержуваний у результаті продажу об’єктів необоротних активів

742

Витрати, пов’язані з придбанням необоротних активів

151, 152, 153, 154

Собівартість реалізованих об’єктів необоротних активів

972

Дохід, визнаний унаслідок припинення існування причин, що призвели до зменшення корисності об’єктів основних засобів (у сумі попереднього зменшення корисності з одночасним зменшенням суми нарахованого зносу)

746

Витрати, визнані у зв’язку зі зменшенням корисності об’єктів основних засобів (з одночасним збільшенням суми нарахованого зносу)

975

Дохід, пов’язаний зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування в результаті:

— отримання прибутку асоційованим підприємством

— отримання прибутку спільним підприємством

— отримання прибутку дочірнім підприємством

721

722

723

Втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвеститора в чистих активах об’єкта інвестування в результаті:

— збитків, понесених асоційованим підприємством

— збитків, понесених від спільної діяльності

— збитків, понесених дочірнім підприємством

961

962

963

Доходи, отримані у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або частини статутного капіталу інших підприємств

Дохід, отриманий у вигляді відсотків від фінансових інвестицій у боргові цінні папери (облігації)

Дохід, отриманий у вигляді відсотків за використання оборотних активів, переданих на умовах фінансової оренди

746

Витрати, пов’язані зі здійсненням довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій: придбання цінних паперів, боргових цінних паперів, участь у статутному капіталі інших підприємств.

141, 142, 143, 351, 352

Дохід, одержуваний у результаті:

— реалізації фінансових інвестицій

— реалізації майнових комплексів

741

743

Собівартість реалізованих:

— фінансових інвестицій

— майнових комплексів

971

973

Дохід, що виникає в результаті збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі)

731

732

733

Витрати, пов’язані зі зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі)

Втрати, понесені у зв’язку зі зменшенням корисності фінансових інвестицій (з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій)

977

Дохід, отриманий у результаті виникнення курсової різниці за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю

744

Втрати, понесені в результаті виникнення курсової різниці за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю (у результаті зміни курсу валют, установленого НБУ)

974

Втрати, пов’язані з розбіжністю курсу валют між курсом, установленим НБУ, та курсом, установленим на міжбанківському валютному ринку («комерційний» курс), за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю

977

Дохід, отриманий у результаті безоплатно отриманих необоротних активів, що визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації, що нараховується на вартість таких активів

745

Втрати, пов’язані зі списанням залишкової вартості ліквідованих, безоплатно переданих необоротних активів

976

Витрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів (розбирання, демонтаж)

976

Дохід, що виникає в результаті списання кредиторської заборгованості, яка не виникла під час операційного циклу після закінчення строку позовної давності

746

Сума витрат, що виникають під час звичайної діяльності, які не пов’язані з виробництвом, реалізацією продукції (робіт, послуг) і товарів, а також із фінансовою діяльністю (наприклад, плата за навчання працівників)

977

Дохід, що виникає в результаті зменшення вартості негативного гудвілу

746

Витрати, пов’язані зі списанням залишкової вартості гудвілу, що не відповідає ознакам активу

977

Дохід, що виникає в результаті дооцінки раніше уцінених необоротних активів

746

Витрати, понесені в результаті уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій

975

III. Фінансова діяльність

Надходження в результаті отримання позик (банківські кредити, позики, облігації, векселі, випуск яких не пов’язаний з операційною діяльністю, інші види зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

Обороти по кредиту субрахунків рахунків 50, 51, 52, рахунка 55, субрахунків рахунків 60, 61, 62

Витрати, пов’язані з погашенням кредиторської заборгованості, пов’язаної із залученням позикових коштів

Обороти по дебету субрахунків рахунків 50, 51, 52, рахунка 55, субрахунків рахунків 60, 61, 62

Витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за користування позиковими коштами

95

Надходження грошових коштів, пов’язаних з розміщенням акцій, збільшенням власного капіталу за рахунок внесків засновників, пайовиків

46, 41, 422

Витрати, пов’язані з викупом акцій власної емісії з метою подальшого перепродажу чи анулювання

45

Витрати, пов’язані з виплатою дивідендів

Витрати, пов’язані з виплатою засновнику частки у зв’язку з його виходом зі складу засновників (зі зменшенням розміру статутного капіталу)

Витрати на виплату компенсації засновникам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій

672

Надходження грошових коштів у вигляді відсотка банку, що нараховується на залишок грошових коштів поточного рахунка

Дохід, отриманий у вигляді відсотка банку за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках

732

733

Витрати, пов’язані з погашенням заборгованості перед орендодавцем за договором фінансової оренди

95

Надходження грошових коштів у вигляді цільового фінансування

48

НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сума відшкодування, що надійшла в результаті відшкодування втрат унаслідок надзвичайних подій

Надходження грошових коштів, отримання яких не передбачалося підприємством, наприклад:

— грошові кошти, отримання яких раніше передбачалося у вигляді позикових коштів

— грошові кошти, отримані понад установлений розмір фінансування тощо

751

752

Втрати, понесені в результаті настання подій непереборної сили:

— природних явищ (урагани, смерчі, повені, лісові пожежі, землетруси тощо)

— техногенних катастроф, аварій, пожеж (настання яких не пов’язане з природними явищами)

Інші втрати надзвичайної діяльності, наприклад:

— втрата грошових коштів на поточних рахунках у результаті банкрутства банку

— втрати грошових коштів, що зберігаються на депозитних рахунках, у результаті банкрутства фінансової установи

— втрати, понесені держателями цінних паперів (із гарантованою виплатою дивідендів) у зв’язку з неможливістю емітента таких цінних паперів виконати свої зобов’язаннями перед такими держателями

991

992

993ДОДАТОК Г

Складання Звіту про рух грошових коштів (форма № 3)

Стаття

Код рядка

Дані для заповнення

графи «Надходження»

графи «Видаток»

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Ф. № 2,Назад