Рефераты на украинском
Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Бухгалтерський облік, оподаткування -заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до місця нав­чання і назад, передбачених законодавством;

7) витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам серед­ніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які за­кінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи;

8) витрати на перевезення працівників до місця роботи і на­зад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціаль­ні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані від­повідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства); витрати на пере­везення працівників - інвалідів 1 і 2 групи до місця роботи і на­зад незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користання;

9) додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення праців­ників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію та утри­мання вахтового селища, які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами;

10) платежі з обов'язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників прийнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством;

11) витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від терміну кредиту­вання, а також для сплати процентів за товарні і комерційні кредити; витрати, пов'язані із сплатою процентів за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);

12) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахун­кове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфних послуг та інших вит­рат, пов'язаних з грошовим обігом;

13) витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам громадського харчування або використовуються під­приємствами самостійно для обслуговування працівників, що перебу­вають з підприємством у трудових відносинах, включаючи амортиза­ційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водопостачання, електропоста­чання, а також на паливо приготування їжі;

14) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок відповідно до законодавства;

15) витрати на повне відновлення основних фондів та капіталь­ний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основ­них виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капіталь­ний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що пере­бувають у користуванні підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.

Амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основ­ні фонди (крім тих, що належать до державної форми власності) нара­ховуються орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні фонди.

Амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду ос­новні фонди, а також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються ним виключно на повне відновлення орендованої частки основних фондів.

Витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень) нежитлового призначення відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця рівними частками протягом строку дії договору оренди.

До витрат, пов'язаних із зносом матеріальних активів, відно­сяться суми амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами, розрахованими виходячи з їх певної вартості та строку корисного використання, але не більше 10 років безперервної експлу­атації або строку діяльності підприємства;

16) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фон­дами.

Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення не­житлового призначення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) в розмірі визначеному угодами сторін, а комунальної влас­ності - не вище ставок орендної плати, встановленої місцевими органами державної виконавчої влади;

17) податки за винятком передбачених підпунктом 3.1.2. статт1 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" збо­ри та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, до Фонду сприяння зайнятості населення, на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Держав­ного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування, галу­зевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо ос­воєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, які створюються за рахунок відрахувань від внесків до Державного інноваційного фонду., державного фонду сприяння конверсії, а також збори та інші обов'язкові платежів передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України,

18) сплата консеційних платежів за викорис­тання природних копалин;

19) витрати на оприлюднення річного звіту (офіційне подання бухгалтерської звітності до установ та організацій, які уповнова­жені на утримання бухгалтерської звітності (балансів) від господарюючих суб'єктів, а також витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про фінансовий стан підприємств у засобах масової ін­формації, якщо це передбачено законодавством);

20) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей

народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам під­приємств відповідно до законодавства житла (суми грошових компен­сацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо);

21) Інші витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до законодавства, зокрема, пов'язані з нестачею матеріальних цінностей на складах у межах норм природ­ного убутку, виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівни­кові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку. Витрати на виготовлення і придбання блан­ків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів.

Загальногосподарські витрати включаються до собівартості продукції основного виробництва (включаючи товари народного спо­живання, що виготовляються з відходів) і до собівартості тієї частини продукції (робіт, послуг) допоміжного виробництва, що виконується на сторону і для потреб капітального будівництва не­промислових господарств підприємства.

До собівартості внутрішньозаводських (міжцехових) замовлень, а також до собівартості забракованої продукції загальногосподарські витрати не включаються.

До собівартості товарів народного споживання, а також робіт (послуг) для вчасного капітального будівництва і непромислових господарств включається відповідна частина загальногосподарських витрат, пов'язаних з їх виробництвом.

Загальногосподарські витрати розподіляються між різними ви­дами продукції пропорційно до суми основної заробітної плати ро­бітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) і витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

На підприємствах, що застосовують попередільний метод облі­ку витрат на виробництво, загальногосподарські витрати розподі­ляються пропорційно до витрат на переділ.

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загально­виробничі та загальногосподарські витрати не включаються до со­бівартості внутрішньоцехових робіт і послуг, що складається тіль­ки з прямих витрат: на сировину, матеріали, покупні виробні напів­фабрикати (за вирахуванням зворотних відходів) паливо й енергію для технологічних потреб, витрат на основну і додаткову заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), і відрахувань на соціальне страхування.

До собівартості незавершеного виробництва витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі та загальногос­подарські витрати включаються в тому ж порядку, як і до собівартості готових виробів.

Якщо сума витрат на обслуговування виробництва й управління, включена до фактичної собівартості виготовленої продукції за встановленими нормами, перевищує фактичні витрати, ця різниця резервується як майбутні витрати. При цьому перевіряється об­грунтованість розрахунку і у разі потреби норми витрат коригу­ються.

Таблиця № 5.

Кошторис загальнозаводських витрат за 1998 рік

Статті витрат

Сума в тис. грн.

І. Витрати на утримання апарату управління

1. Заробітня плата апарату управління

213,4

2. Начислення на заробітню плату

80,0

3. Витрати по управлінню

в тому числі телефонні, телеграфні;

поштові, канцелярські;

утримання обчислювальної техніки;

підшивка документів;

підйомні

32,3

26,1

6,2

--

--

--

4. Витрати на відрядження

15,2

5. Утримання протипожежної охорони

--

Р А З О М

340,9

ІІ. Загальногосподарсткі витрати

1. Амортизація

55,2

2. Утримання і ремонт об’єктів загальнозаводського призначення

60,6

3. Утримання службового службового легкового транспорту

4,0

4. Дослідно-лабораторські роботи

--

5. Охорона праці і промсанаторій

0,5

6. Сторожева охорона

7,3

7. Підготовка кадрів

--

8. Знос МШП

0,5

9. Виписка газет та техлітератури

--

10. Плата за дороги

20,9

11. Інноваційний фонд

15,6

12. Комунальний податок

25,6

Р А З О М

190,2

Всього по кошторису

531,4

До статті калькуляції "Позавиробничі (комерційні) витрати" належать витрати, на реалізацію продукції, зокрема:

— на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін,

— на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом пос­тавки, передбаченими угодою сторін;

— на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів; на рекламу і передпродажну підготовку товарів. До витрат підприємства на рекламу належать витрати на: розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейску­рантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);

— розробку і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фір­мових пакетів і упаковки;

— рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу;

— виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентаря);

— зберігання та експедирування рекламних матеріалів; оформлення вітрин, кімнат - зразків, виставок-продаж, уцінку продукції, що повністю або частково втратила пер­винну якість за час експонування у вітринах;

— проведення інших рекламних заходів; пов'язаних з діяльністю підприємства;

— відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вар­тості безплатно переданих зразків і моделей на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи сплату праці обслуговуючого персоналу) у роз­мірі до двох відсотків від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік.

Витрати на пакування продукції включаються до позавиробни­чих (комерційних) витрат, якщо пакування готової продукції про­водиться після її здавання на склад. Якщо пакування продукції (згідно з установленим технологічним процесом) проводиться в це­хах до здавання її на склад готової продукції, вартість тари включається до виробничої собівартості продукції (до відповідних статей калькуляції або до комплексної статті, якщо тара виготов­ляється окремо від виробу).

Витрати, що входять до складу позавиробничих (комерційних) витрат, безпосередньо відносяться на собівартість відповідних видів продукції. У разі неможливості такого віднесення вони мо­жуть розподілятися між окремими видами продукції виходячи з їх ваги, обсягу або виробничої собівартості.

Якщо не вся випущена продукція реалізується в місяці її виробництва для визначення повної собівартості випуску товарної продукції щомісяця складається розрахунок позавиробничих витрат, що включається до собівартості випущеної товарної продукції. Цей розрахунок робиться виходячи з обсягу випуску товарної продукції і фактичного рівня цих витрат за звітний або попередній місяць для відвантаженої частини продукції.

Витрати в іноземній валюті, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), перераховуються в національну грошову одиницю за курсом Національного банку України, що діяв на час проведення операцій.

1.3. Характеристика об’єкту дослідження

ВАТ “Коломийський ДОЗ” (далі – Товариство) засновано регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківскій області, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” №1576-ХІІ від 18.09. 1991 року “Про приватизацію майна державних підприємств” №2163-ХІІ від 4.03.1992 року та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від січня 1995 року №4.

Місце знаходження Товариства: 285200, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Симоненка, 2, тел. 25537.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство користується закріпленою земельною ділянкою площею 22,45 гектар, із яких 19,13 га під основним виробництвом та 8,48 га у санаторно-профілакторію “Шешори”. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням Товариства і реєструється в торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою.

Статутний фонд Товариства становить 3939393 гривні 25 копійок із врахуванням індексації основних фондів станом на 01.01.1995 року. Статутний фонд Товариства поділено на 15757573 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акціонери Товариство без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлено чинним законодавством.

Управління Товариством здійснюють:

вищий орган Товариства;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори визначаються правовими, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.

Спостережна рада ВАТ “Коломийського ДОЗ” є органам управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю правління АТ по виконанню рішень основних напрямів діяльності Товариства в період між загальними зборами акціонерів. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки.

Правління Товариства складається із 7 членів. Термін повноважень правління – 3 роки, з часу обрання загальними зборами акціонерів. До складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

другий заступник голови правління;

два члени правління;

головний бухгалтер (за посадою).

Голова і члени правління обираються загальними зборами акціонерів і можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень тільки за рішенням загальних зборів.

Ревізійна комісія ВАТ “Коломийський ДОЗ” є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління АТ: не посідають посад, передбачених частиною 3 статті 23 закону України “Про господарські товариства”.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в встановленому порядку й обсязі органом державної статистики. Внесення змін до Статуту Товариства з компетенцією вищого органу Товариства.

Таблиця № 1

Основні показники роботи

ВАТ “Коломийський ДОЗ” у 1998 році

Показники

Од.

виміру

Фактично за 1998 рік

Фактично за 1997 рік

% виконання

1.

Обсяг реалізації продукції

т. грн

1849,5

1506,0

122,8

2.

Товарна продукція

-//-

1742,2

1642,0

106,1

3.

Товарна продукція в порівняльних цінах, з неї:

-//-

1660,3

1632,2

101,7

- меблі спеціальні учнівські

т. грн

1116,0

1263,0

89,0

- меблі побутові

-//-

350,0

207,2

169,0

- інші ТНС

-//-

34,0

20,2

168,3

- інша продукція

-//-

160,1

156,8

102,1

4.

Товари народного споживання в порівняльних цінах:

-//-

1502

1526

Головний асортимент виробів:

шт.

1608,5

17401

92,4

1.

Стілець учнівський

-//-

260

635

40,9

2.

Стілець пм

-//-

151

56

274,5

3.

Стілець поворотний

-//-

5164

4046

127,3

4.

Стіл учнівський

-//-

248

1

--

5.

Дошка класна

-//-

20

20

100

6.

Комплект УЧК-2

-//-

12

1

у 12 раз

7.

Комплект КП 01

-//-

5

1

у 5 раз

8.

Комплект УК-04

-//-

129

227

65,8

9.

Крісло керівника К-031

-//-

15

--

--

10.

Комплект вагонка

к-т

61

--

--

11.

Комплект фізики

-//-

36

--

--

12.

Комплект хімії

-//-

197

115

171,3

13.

Шафа книжкова

шт.

91

88

--

14.

Шафа для одягу

-//-

13

9

144,4

15.

Комплект Трембіта

-//-

32

14

228,5

16.

Комплект Менеджер

-//-

361

180

200,5

17.

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Мясо по-английски. Взять мясо, и уйти не прощаясь.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100