Рефераты на украинском
Облік доходів та витрат - Бухгалтерський облік, оподаткування -№ 39) - це витрати, здійснені в даному звітному періоді, але віднесені до майбутніх звітних періодів. Вони можуть погашатися протягом року або іншого терміну. До таких витрат належать: витрати на освоєння виробництва но­вих видів продукції, гірничопідготовчі роботи, сплачені наперед податки та збори, суми передплат періодичних видань тощо.

Відображення витрат майбутніх періодів в обліку: Дебет рахунка № 39 "Витрати майбутніх періодів" Кредит рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці" Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" Кредит рахунка № 68 "Розрахунки за іншими опера­ціями" Кредит рахунка № 207 "Запасні частини" та ін. Списання витрат майбутніх пері­одів, відображених на дебеті рахунка № 39. згідно з регулюючими законодавчими та ін­шими нормативними актами, здійснюється такими записами Дебет рахунка № 23 "Вироб­ництво" Дебет субрахунку № 23 "Допоміжні виробництва" Дебет рахунка № 91 "Загально-виробничі витрати" Дебет рахунка № 92 "Адміністративні витрати" Дебет рахунків № 93 "Витрати на збут", № 94 "Інші операційні витрати"

Кредит рахунка № 39 "Витрати майбутніх періодів".

Витрати на оплату праці виробничого персоналу підприємства (рах. № 66), а та­кож витрати на оплату праці тих працівників, що не перебувають у штаті підприємства, але чия праця належить до основної діяльності, обліковуються на рахунку № 66 "Розраху­нки з оплати праці". На цьому ж рахунку обліковуються: вартість продукції, що видається як натуральна оплата працівникам, зайнятим у сільському господарстві (а, можливо, і в інших); різноманітні надбавки й доплати до тарифних ставок, окладів, у т.ч. за роботу в ні­чний час, за суміщення професій, розширення зон обслуговування; витрати по оплаті на­даних працівникам згідно з чинним законодавством безоплатного житла, комунальних по­слуг тощо; оплата пільгових годин підліткам; оплата вихідних та святкових днів, позаурочного часу, оплата простоїв; оплата робіт за трудовою угодою та ін.

Витрати на додаткову заробітну плату виробничих робітників, пов'язану з оплатою, відповідно до чинного законодавства, чергових (щорічних) та додаткових відпусток (ком­пенсація за невикористану відпустку), пільгових годин підлітків, перерв у роботі годуючих матерів (до одного року), а також часу, пов'язаного з виконанням державних, громадських обов'язків, та ін.

Витрати по "Відрахуванню на соціальні заходи" (рах. № 65) відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.97р. нараховуються за ставками збору, визначеними пп. 1 та 2 ст. І цього Закону, п.3 ст. 1 – 31,8% від вартості об'єкта оподаткування (ст. 2) і 4% від вартості об'єкта оподаткуван­ня для працюючих інвалідів (за рішенням ВР України можливі зміни).

Проводка така:

Дебет рахунка № 23 "Виробництво"

Дебет рахунка № 94 "Інші операційні витрати".

Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" за відповідними субрахунками.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" (у т.ч. на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) збір для платників по­датку становить - 5,5% від вартості об'єкта оподаткування, у т.ч. 1,5% від вартості об'єкта оподаткування на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, 0,5% від вартості об'єкта оподаткування фізичних осіб. Запис в обліку:

а) збір і перерахування платниками збору 4% до Фонду соціального страхування і 1,5% до Державного бюджету України:

Дебет рахунка № 23 "Виробництво" та ін. - 5,5% Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" - 4% Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками й плате­жами"—1,5%;

б) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття - 0,5% до Державного бюджету України (із оплати праці працюючих):

Дебет рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці"

Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли в процесі виробництва про­дукції (робіт, послуг), які втратили повністю або частково свої споживчі якості як висхід­ного ресурсу (хімічні чи фізичні якості), а тому не можуть бути використані за прямим призначенням. Але залишки, які за встановленою технологією передаються до інших цехів для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг), - не належать до зворотних відхо­дів. Оцінюються зворотні відходи за ціною їх можливого використання, за діючими цінами на відходи тощо. Запис у бухгалтерському обліку на зворотні відходи.

а) Якщо відходи оприбутковуються як матеріали:

Дебет субрахунка № 201 "Сировина і матеріали" або ін. –

б) Якщо відходи опри­бутковуються як готовий продукт:

Дебет рахунка № 26 "Готова продукція та ін.

в) Якщо відходи реалізуються:

Дебет рахунка № 90 "Собівартість реалізації""

Кредит рахунка (у всіх випадках) № 23 "Виробництво".

Облік всіх витрат і результатів виробничої діяльності підприємства здійснюється у журналі-ордері № 10.

Журнал-ордер № 10 має 3 розділи: І - "Витрати виробництва", II - "Розрахунок ви­трат за економічними елементами", ІІІ - "Собівартість товарної продукції".

Розділ І заповнюється за даними відомостей № 12 і № 15 в розрізі кореспондуючих рахунків. Тут визначається вся сума витрат звітного місяця.

У розділі II здійснюється розрахунок витрат на виробництво за економічними елеме­нтами з коригуванням внутрішньозаводського обігу.

У розділі III здійснюється розрахунок собівартості товарної продукції за статтями калькуляції. Тут показуються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець мі­сяця, окремо фактична собівартість продукції основного та допоміжного виробництв, а та­кож фактична собівартість всієї товарної продукції.

ВИСНОВОК.

Отже, після проходження практики, на основі звіту можна зробити висновки, що ТОВ «ОЮФ «Едельвейс” створена з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах засновників товариства, а також його працівників.

Основним показником виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток або збиток. Кінцевий фінансовий результат складається з фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна підприємства, цінних паперів, валюти та інших видів фінансових ресурсів.

Прибуток або збиток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і суми нарахованого ПДВ, платежів передбачених законодавством, а також суми витрат, які включають в собівартість реалізованої продукції.

До складу доходів та витрат від позареалізаційних операцій, що відносять на прибуток чи збиток входять:

1. Одержані штрафи та пені.

2. Доходи по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, що належать підприємству.

3. Доходи та збитки від переоцінки готової продукції.

4. Доходи від надання комерційного кредиту.

5. Доходи від ліквідації основних засобів.

6. Доходи від проведення ф'ючерсних операцій.

7. Доходи від операцій з борговим зобов'язанням.

8. Прибутки та збитки минулих років виявлені в поточному році.

9. Збитки від лиха, пожеж, аварій.

10. Надходження раніше списаних боргів.

11. Списання залишків невикористаних резервів, які створились за рахунок собівартості продукції.

Штрафи, пені, неустойки визнані боржником або на які одержані рішення суду про стягнення, відносять на фінансування підприємства або результати від прибутку .

Одержані в звітному місяці доходи, які належать до наступних звітних періодів відображають в обліку окремою статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи підлягають зарахуванню на результати фінансової діяльності при настанні того періоду до якого вони належать.

Список використаної літератури:

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. №250, зі змінами та доповненнями;

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291;

Голов С.Ф., Коспоченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001, ст. 67-82

Сопко В.В. “Бухгалтерський облік”, ст.298-303.

В.М. Пархоменко Бухгалтерський облік в Україні/ нормативи, коментарі – К., «ЛІБРА», 1998, ст.389-400

Додаток 1

Облік витрат на оплату праці, прибуткового податку

та відрахувань на соціальне страхування

грн.

Дата

Найменування операції

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

31.03

Проведено нарахування працівникам (всього на суму4630 грн.):

- заробітної плати за окладами та тарифами ( у т.ч. робітникам-3000грн.);

- премії;

- компенсації у зв’язку з індексацією зарплати;

- відпускних;

- оплати невідпрацьованого часу, передбаченого законодавством;

- матеріальної допомоги;

- за листками непрацездатності;

811

812

813

814

815

816

652

661

661

661

661

661

661

661

4300

100

--

150

--

50

30

31.03

Проведено утримання із зарплати працівників:

- прибуткового податку;

- збору до Пенсійного фонду ( 1 або 2% );

- збору до фонду Зайнятості ( 0,5%);

- невикористаних підзвітних сум;

- з відшкодування шкоди;

- аліментів;

661

661

661

661

661

661

641

651

653

372

375

685

600

92

23

-

-

60

03.04

Одержано в банку і оприбутковано до каси готівкові кошти, що належать працівникам підприємства

301

311

3855

03.04

Перераховано податки і збори:

- прибутковий податок;

- збір до Пенсійного фонду;

- збір до Фонду зайнятості;

641

651

652

311

311

311

600

92

23

03.04

Перераховано аліменти

685

311

60

03.04-

05.04

Здійснено виплати працівникам

661

301

3855


ТОВ «ОЮФ «Едельвейс» Типова форма №КО-2

підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату

України від 15.02.1996р. № 51

33306172

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ Код за УКУД

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

лінія відрізу

ТОВ «ОЮФ «Едельвейс»

підприємство, організація

КВИТАНЦІЯ

до прибуткового касового ордера № 1

Прийнято від

КМФ АКБ "Укрсоцбанк"

Підстава:

Для виплати працівникам

Три тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.

прописом

«03 » квітня 2006р.

№ доку-мента

Дата

складан-

ня

Кореспонд.

рахунок, субрахунок

Код

аналит.

обліку

Сума

Код

цільового

призначення

1

03.04.06

311

3855,00

Прийнято від КМФ АКБ "Укрсоцбанк"

Підстава: Для виплати працівникам

Сума: Три тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять ----------------- грн. 00 коп.

прописом

в тому числі ПДВ: Нуль гривень 00 коп.

Додаток:_______________________________________________________

Головний бухгалтер __________________ О.І. Мандрика

Головний бухгалтер

Одержав касир __________________ Н.Ф. Давидчук

Касир

М.П.

ТОВ «ОЮФ «Едельвейс» Типова форма №КО-2

підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату України

від 15.02.1996р. № 51

33306172

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Код за УКУД

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер

документа

Дата складання

Кореспонд. рахунок, субрахунок

Код

аналит.

обліку

Сума

Код

цільового

призначення

12

05.04.2006

661

3855,00

Видати Костенко Ігорю Івановичу

прізвище, ім’я, по батькові

Підстава: Заробітна плата для всіх працівників

Три тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять ----------------- грн. 00 коп.

прописом

Додаток: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав Три тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять ----------------- грн. 00 коп.

«05» квітня 2006р. Підпис

За паспорт серія СН № 468520, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 лютого 2000р.

Видав касир

Додаток 2

Відображення у бухгалтерському обліку

доходів і витрат при виконанні робіт (послуг),

Дата

Найменування операції

Дт

Кт

Сума,

грн

1

2

3

4

5

15.03

Одержано кошти за послуги, надані у лютому (у т.ч. ПДВ)

311

361

12000

25.03

Надані послуги за березень (у т.ч. ПДВ)

361

703

13200

25.03

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

703

641

2200

31.03

Відображена собівартість послуг за березень:

- вартість використаних матеріалів;

- заробітна плата робітників;

- нарахування до соціальних фондів;

- амортизація виробничого обладнання;

801

23

23

23

831

23

201

801

811

821,822,823

131

831

1000

1000

3000

1125

150

150

31.03

Списано виробничу собівартість послуг на фінансовий результат

791

23

5275

31.03

Відображено адміністративні, на збут та інші витрати у складі фінансових результатів на загальну суму 2492 грн., у т. ч. :

- заробітна плата адміністрації;

- нарахування до соціальних фондів;

- орендна плата за приміщення офісу;

- амортизація комп’ютера бухгалтерії.

791

791

791

831

791

811

821,822,823

84

131

831

1580

593

200

50

50

31.03

Віднесено на фінансові результати суму доходу за березень (без ПДВ)

703

791

11000

31.03

Нараховано податок на прибуток із суми доходу за березень з ПДВ (13200 х 25%) і віднесено на фінансові результати

98

791

641

98

3300

3300

31.03

Списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року

791

441

2510

19.04

Перераховано податок на прибуток із суми виручки від реалізації, що надійшла у березні (1200 х 25%), за даними Розрахунку

641

311

300

Додаток 3

Практичне завдання

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000

Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000

Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків )

Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності

Розв’язання:

1.Одержано виручку від реалізації продукції

Дт 31 – Кт 70 – 105000 в т. ч. ПДВ

Дт 70 – Кт 64 - 17500

2.Списано с/в реалізованої продукції

Дт 79 – Кт90 – 90000

3.Списана чистий дохід від реалізації на фінансовий результат

Дт 70 – Кт 79 - 87500

105000 – 17500 = 87500

4.Визначено і списано фінансовий результат

Дт 44 – Кт 79 - 2500

Фінансовий результат – це збиток, так, як дохід від реалізації прод. в сумі 87,500 менший від затрат від її вигот. в сумі 90000

По даних 79 рах. збиток від реалізації, як різниця між Кт (87500) і Дт (90000) в сумі 2500 грн.

Дт

79

Кт

2) 90000

3) 87500

4) 2500

Од

90000

Ок

90000

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сегодня в центре города столкнулись 10 Мерседесов. Проезжающий мимо водитель Запорожца скончался от смеха.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100